Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 16 қыркүйектегі N 852 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1230 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 18 маусымдағы № 459 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.06.2015 № 459 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғалардың үлгі жарғыларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі N 852 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., N 38, 406-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Акционерлік қоғамның үлгі жарғысында:
      "Қоғамның органдары" деген 9-тарауда:
      28-тармақта:
      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "11) Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;";
      мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "11-1) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;";
      32-тармақ "бұқаралық ақпарат құралдарында" деген сөздердің алдынан мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "уәкілетті органның (бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган) нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін";
      33-тармақта:
      9) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
      "9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;";
      14) тармақшада ", сондай-ақ олардың қызметі мәселелері жөнінде шешім қабылдау";
      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "14-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;";
      37-тармақтың бірінші және екінші абзацтары алынып тасталсын;
      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктің үлгі жарғысында:
      "Серіктестіктің органдары" деген 6-тарауда:
      6.6-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Серіктестіктің тексеру комиссиясы немесе жеке дара тексерушісі жалпы жиналыста бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.";
      3) көрсетілген қаулымен бекітілген Қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктің үлгі жарғысында:
      "Серіктестіктің органдары" деген 6-тарауда:
      6.6-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Серіктестіктің тексеру комиссиясы немесе жеке дара тексерушісі жалпы жиналыста бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.";
      4) көрсетілген қаулымен бекітілген Сенім серіктестігінің үлгі жарғысында:
      3-тараудың тақырыбындағы "Серіктестікке қатысушылардың" деген сөздер "Серіктестікке толық қатысушылардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3.1 және 3.2-тармақтардағы "Серіктестікке қатысушылар" деген сөздер "Серіктестікке толық қатысушылар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) көрсетілген қаулымен бекітілген Өндірістік кооперативтің үлгі жарғысында:
      "Кооперативтің мүлкі" деген 4-тараудың 4.1-тармағы "жарғылық капиталы" деген сөздерден кейін "бар болған жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2008 года № 852

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1230. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 459

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.06.2015 № 459 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2008 года № 852 "Об утверждении типовых уставов юридических лиц, являющихся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 38, ст. 414) следующие изменения и дополнения:
      1) в Типовом уставе акционерного общества, утвержденном указанным постановлением:
      в главе 9 . "Органы общества":
      в пункте 28 :
      подпункт 11) изложить в следующей редакции:
      "11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;";
      дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
      "11-1) принятия решения о добровольном делистинге акций общества;";
       пункт 32 дополнить предложением следующего содержания:
      ", соответствующие требованиям установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа (государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.";
      в пункте 33 :
      подпункт 9) изложить в новой редакции;
      "9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;";
      в подпункте 14) слова ", а также принятие решений по вопросам их деятельности" исключить;
      дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
      "14-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;";
      абзацы первый и второй пункта 37 исключить;
      2) в Типовом уставе товарищества с ограниченной ответственностью, утвержденном указанным постановлением:
      в главе 6 . "Органы товарищества":
      абзац второй пункта 6.6 изложить в следующей редакции:
      "Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.";
      3) в Типовом уставе товарищества с дополнительной ответственностью, утвержденном указанным постановлением:
      в главе 6 . "Органы товарищества":
      абзац второй пункта 6.6 изложить в следующей редакции:
      "Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет";
      4) в Типовом уставе коммандитного товарищества, утвержденном указанным постановлением:
      в заголовке главы 3 слова "участников товарищества" заменить словами "полных участники товарищества":
      в пунктах 3.1 и 3.2 слова "Участники товарищества" заменить словами "Полные участников товарищества";
      5) в Типовом уставе производственного кооператива, утвержденном указанным постановлением:
       пункт 4.1 главы 4. "Имущество кооператива":
      после слов "тенге" дополнить словами ", в случае наличия".
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов