Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 және 2009 жылғы 13 қаңтардағы N 6 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 ақпандағы N 180 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысында :
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарында:
      "Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу" деген бөлімде :
      бірінші абзацтағы "Астана мен Алматы қалаларында", "Алматы және Астана қалаларында" деген сөздер "Астана, Алматы қалалары мен Алматы облысында", "Алматы, Астана қалаларында және Алматы облысында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "10,5 % - 12,5 %" деген сандар "9 % - 11 %" деген сандармен ауыстырылсын;
      4-тармақтың бірінші абзацындағы "Астана және Алматы қалаларының" деген сөздер "Астана, Алматы қалалары мен Алматы облысының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Шағын және орта бизнесті қолдау" деген бөлімде:
      төртінші абзацтағы "14 %" деген сандар "12,5 %" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен бақылау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы N 6 қаулысында :
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында :
      "Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу" деген III бөлімде:
      "Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу жөніндегі жаңа тетіктерді іске асыру" деген кіші бөлімде:
      2) тармақшаның екінші абзацындағы "12,5 %" деген сандар "11 %" деген сандармен ауыстырылсын;
      10-тармақта:
      1) тармақшадағы "12,5 %" деген сандар "11 %" деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "10,5 %" және "12,5 %" деген сандар "9 %" және "11 %" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Шағын және орта бизнесті қолдау" деген IV бөлімде:
      1-тармақта:
      "-жылдық 12,5 %-дан аспайтын номиналдық ставка бойынша және" деген сөздер алынып тасталсын;
      "14 %" деген сандар "12,5 %" деген сандармен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрі                         К. Мәсімов

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 и от 13 января 2009 года № 6

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 180

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 "О Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы":
      в Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, одобренном указанным постановлением:
      в разделе "Решение проблем на рынке недвижимости":
      в абзаце первом слова "Астане и Алматы" и "Алматы и Астане" заменить словами "Астане, Алматы и Алматинской области" и "Алматы, Астане и Алматинской области";
      в пункте 3 цифры "10,5 % - 12,5 %" заменить цифрами "9 % - 11 %";
      в абзаце первом пункта 4 слова "Астаны и Алматы" заменить словами "Астаны, Алматы и Алматинской области";
      в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса":
      в абзаце четвертом цифры "14 %" заменить цифрами "12,5 %";
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы":
      в Плане мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе III. "Решение проблем на рынке недвижимости":
      в подразделе "Реализация новых механизмов по решению проблем на рынке недвижимости":
      в абзаце втором подпункта 2) цифры "12,5 %" заменить цифрами "11 %";
      в пункте 10:
      в подпункте 1) цифры "12,5 %" заменить цифрами "11 %";
      в подпункте 2) цифры "10,5 %" и "12,5 %" заменить цифрами "9 %" и "11 %";
      в разделе IV. "Поддержка малого и среднего бизнеса":
      в пункте 1:
      слова "по номинальной ставке не более 12,5 % годовых, и" исключить;
      цифры "14 %" заменить цифрами "12,5 %".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов