Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 және 2009 жылғы 17 ақпандағы N 179 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 сәуірдегі N 516 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 қаулысында :
      көрсетілген қаулымен мақұлданған Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарында:
      "Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу" деген бөлімде:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Екінші деңгейдегі банктер қаражатының бір бөлігі қарыз алушының басқа тұрғын үйі болмаған жағдайда өткен кезеңдерде тұрғын ауданы 120 шаршы метрден аспайтын үй-жайды сатып алуға және салуға ипотекалық қарыз алған және осы ипотекалық қарыздарға қызмет көрсету жөніндегі өз міндеттемелерін адал орындаған қарыз алушылар үшін ипотекалық қарыздар бойынша пайыздық ставкаларды 9 % (мемлекеттік  қызметшілерге, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлеріне, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және оларға теңестірілген адамдарға, зейнеткерлер мен мүгедектерге) - 11 %-ға дейін (қалған барлық қарыз алушыларға) төмендетуге жібереді.";
      2) "Екінші деңгейдегі банктердің ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыруының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 ақпандағы N 179 қаулысында :
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы Талаптарды іске асыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды әзірлесін.";
      көрсетілген қаулымен мақұлданған Екінші деңгейдегі банктердің ипотекалық қарыздарды кейіннен қайта қаржыландыруы үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы салатын ақшалай қаражаттың банктік салым талаптарында:
      "Пайдаланылатын анықтамалар" деген 1-бөлімде:
      "Ипотекалық қарыз" деген жолда:
      "банктерінен" деген сөзден кейін "және ипотекалық ұйымдарынан" деген сөздермен толықтырылсын;
      "сатып алу үшін" деген сөздерден кейін "және салуға" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Тұрғын жай" деген жолда:
      екінші абзацтағы "қарыз алушыға меншік құқығында тиесілі және Ипотекалық қарызды қамтамасыз ететін" деген сөздер алынып тасталсын;
      үшінші абзацтағы "және Ипотекалық қарызды қамтамасыз ететін" деген сөздер алынып тасталсын;
      бесінші абзацта "жалпы" деген сөз "тұрғын" сөзбен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацта:
      "Ипотекалық қарызды қамтамасыз ететін" деген сөздер алынып тасталсын;
      "балалары үшін" деген сөздерден кейін "Тұрғын жайдың орналасқан жері бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "қарыз алушыға және (немесе) оның жұбайына (зайыбына) және кәмелеттік жасқа толмаған балаларына сыйға беру шарттары бойынша және мұрагерлік тәртібімен жекешелендірілген тұрғын үйге ортақ меншік құқығында тиесілі жеке тұрғын үй бірлігінде қарыз алушы үлесінің болуы Қарыз алушыны қайта қаржыландырудан бас тарту үшін негіз болып табылмайды, бұл ретте қарыз алушыға және (немесе) оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) кәмелеттік жасқа толмаған балаларына тиесілі көрсетілген үлестер жиынтығында осындай тұрғын үй бірлігіне меншік құқығының 100 % үлесін құрамауға тиіс".
      "Қарыз алушы" деген жолда "қарыз алған" деген сөздерден кейін "(Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша қарыз алған азаматтарды қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Салымның негізгі талаптары" деген 2-бөлімде:
      5-тармақтың 2) тармақшасындағы "8,0 % (сегіз пайыз)" деген сөздер "10 % (он пайыз)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Тараптардың құқықтары мен міндеттері" деген 10-бөлім мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Банк Клиенттің келісімімен осы Талаптарға сәйкес Банктің қатысу үлесі бар ипотекалық ұйым Ақшасының бір бөлігін ипотекалық қарыздарды кейіннен қайта қаржыландыру үшін беруге құқылы.";
      "Салымның нысаналы мақсаты" деген 15-бөлімдегі 5-тармақ алынып тасталсын.
      2. "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 и от 17 февраля 2009 года № 179

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года № 516

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 "О Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы":
      в Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 - 2010 годы, одобренном указанным постановлением:
      в разделе "Решение проблем на рынке недвижимости":
       пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Часть средств банки второго уровня направят на понижение до 9 % (государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, работникам государственных предприятий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, пенсионерам и инвалидам) - 11 % (всем остальным заемщикам) процентных ставок по ипотечным займам для заемщиков, получившим ипотечные займы на приобретение и строительство жилище жилой площадью не более 120 квадратных метров в предыдущие периоды и добросовестно исполнявшие свои обязательства по обслуживанию этих ипотечных займов, при условии отсутствия у заемщика другого жилища.";
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 179 "О некоторых вопросах рефинансирования ипотечных займов банками второго уровня":
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" разработать методические рекомендации по реализации Условий.";
      в Условиях банковского вклада денежных средств акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для последующего рефинансирования ипотечных займов банками второго уровня, одобренных указанным постановлением:
      в разделе 1 "Используемые определения":
      в строке "Ипотечный заем":
      после слов "второго уровня" дополнить словами "и ипотечными организациями";
      после слов "на приобретение" дополнить словами "и на строительство";
      в строке "Жилище":
      в абзаце втором слова ", принадлежащая Заемщику на праве собственности и обеспечивающая Ипотечный заем" исключить;
      в абзаце третьем слова "и обеспечивающая Ипотечный заем" исключить;
      в абзаце пятом слово "общая" заменить словом "жилая";
      в абзаце шестом:
      слова ", обеспечивающее Ипотечный заем" исключить;
      после слова "детей" дополнить словами "по месту нахождения Жилища";
       дополнить абзацем следующего содержания:
      "наличие доли заемщика в отдельной жилой единице, принадлежащей заемщику и (или) его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве общей собственности на приватизированное жилье, по договорам дарения и в порядке наследования, не является основанием для отказа в рефинансировании Заемщика, при этом указанные доли, принадлежащие заемщику и (или) его супруге (супругу) и (или) его несовершеннолетним детям, не должны в совокупности составлять 100 % долю права собственности на такую жилую единицу";
      в строке "Заемщик" после слова "заем" дополнить словами "(за исключением граждан, получивших заем по Государственной программе развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы)";
      в разделе 2 "Основные условия Вклада":
      в подпункте 2) пункта 5 слова "8,0 % (восемь процентов)" заменить словами "10 % (десять процентов)";
      раздел 10 "Права и обязанности Сторон" дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Банк с согласия Клиента вправе передать часть Денег ипотечной организации, в которой имеется доля участия Банка, для последующего рефинансирования ипотечных займов в соответствии с настоящими Условиями.";
      в разделе 15 "Целевое назначение вклада" пункт 5 исключить.
      2. Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов