Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылмайтын ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 шілдедегі N 1063 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының 2-1-бабының  2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылмайтын ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалардың тізбесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2009 жылғы 14 шілдедегі
N 1063 қаулысымен  
бекітілген     

Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылмайтын ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.05.2013 N 516 қаулысымен. 

Р/с
N

Компаниялардың атауы

1.

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы

2.

"Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы" акционерлік қоғамы

3.

"Қазақстан инвестициялық қоры" акционерлік қоғамы

4.

"Каzуnа Саріtаl Маnаgеmеnt" акционерлік қоғамы

5.

"Самұрық-Қазына" жылжымайтын мүлік қоры" акционерлік қоғамы

6.

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы

7.

"Павлодар әуежайы" акционерлік қоғамы

8.

"Ақтөбе халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы

9.

"Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания "КЕGОС" акционерлік қоғамы

10.

"Қазақстан Темір Жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

11.

"Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы" акционерлік қоғамы

12.

"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

13.

"Қазпочта" акционерлік қоғамы

14.

"Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамы

15.

"Самұрық-Энерго" акционерлік қоғамы

16.

"Тау-Кен Самұрық" ұлттық тау-кен компаниясы" акционерлік қоғамы

17.

"Қазақстан инвестицияларға жәрдемдесу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

18.

"Қамқор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

19.

"Самұрық-Қазына Келісім-шарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

20.

"Самұрық-Қазына Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

21.

"Біріккен химия компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

22.

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 25.05.2013 N 516 қаулысымен.

Об утверждении перечня юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу, не являющихся аффилиированными лицами банка

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2009 года № 1063

      В соответствии с пунктом 2 статьи 2-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу, не являющихся аффилиированными лицами банка.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 14 июля 2009 года № 1063

                          Перечень
юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия)
   которых принадлежат национальному управляющему холдингу,
         не являющихся аффилиированными лицами банка

      Сноска. Перечень с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 25.05.2013 № 516.

№ п/п

Наименование компаний

1.

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»

2.

Акционерное общество «Государственная страховая корпорация
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»

3.

Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана»

4.

Акционерное общество «Kazyna Capital Management»

5.

Акционерное общество «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

6.

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»

7.

Акционерное общество «Аэропорт Павлодар»

8.

Акционерное общество «Международный аэропорт Актобе»

9.

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями «KEGOC»

10.

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Teмip
Жолы»

11.

Акционерное общество «Казахстанский оператор рынка
электрической энергии и мощности»

12.

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»

13.

Акционерное общество «Казпочта»

14.

Акционерное общество «Национальная атомная компания
«Казатомпром»

15.

Акционерное общество «Самрук-Энерго»

16.

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук»

17.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский
центр содействия инвестициям»

18.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Камкор»

19.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына
Контракт»

20.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына
Инвест»

21.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная
химическая компания»

22.

Исключена постановлением Правительства РК от 25.05.2013 № 516