Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі N 633 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 қарашадағы N 1903 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2020 № 142 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер және ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі N 633 қаулысына мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) акцияларының жүз пайызы мемлекеттік меншіктегі "Алматы" санаторийі" акционерлік қоғамы 2008 - 2010 жылдардың қорытындылары бойынша акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуден босатылады;";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығы (келісім бойынша) белгіленген тәртіппен "Алматы" санаторийі" акционерлік қоғамының иелігінде қалатын таза кірісті оның материалдық-техникалық базасын дамытуға жұмсауды қамтамасыз етсін.";

      3-тармақ "Осы" деген сөзден кейін "қаулының 1-тармағының 2-1) тармақшасында және осы" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2009 года № 1903. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.03.2020 № 142.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующие дополнения:

      пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) акционерное общество "Санаторий "Алматы", сто процентов акций, которого находится в государственной собственности, освобождается от выплаты дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2008-2010 годов;";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Медицинскому центру Управления делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) в установленном порядке обеспечить направление чистого дохода, остающегося в распоряжении акционерного общества "Санаторий "Алматы", на развитие его материально-технической базы.";

      в пункте 3 после слов "не указанных" дополнить словами "в подпункте 2-1) пункта 1 настоящего постановления и".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов