Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1372 және 2010 жылғы 1 наурыздағы № 153 қаулыларына өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 24 қыркүйектегі № 977 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 қаңтардағы № 29 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 30.01.2017 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы) заттар шығарындыларына қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентті бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1372 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 50, 633-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы) заттар шығарындыларына қойылатын талаптар туралы техникалық регламентте:

      6, 7, 8-тармақтардағы "Еуро-2 экологиялық кезеңінде", "Еуро-3 экологиялық кезеңінде", "Еуро-4 экологиялық кезеңінде" деген сөздер тиісінше "2-экологиялық кезеңде", "3-экологиялық кезеңде", "4-экологиялық кезеңде" деген сөздермен, 14 және 15-тармақтардағы "Еуро-2 экологиялық кезеңі", "Еуро-3 экологиялық кезеңі", "Еуро-4 экологиялық кезеңі" деген сөздер тиісінше "2-экологиялық кезең", "3-экологиялық кезең", "4-экологиялық кезең" деген сөздермен, 16-тармақтағы "Еуро-2 экологиялық кезеңінің" деген сөздер "2-экологиялық кезеңнің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 17-тармақпен толықтырылсын:

      "17. Қазақстан Республикасының аумағында айналымға шығарылатын, бұрын пайдаланылған автокөлік құралдарының 3-экологиялық кезеңнің талаптарына сәйкестігін растау Техникалық регламентке 5-қосымша ескеріле отырып жүзеге асырылады.";

      Техникалық регламентке 4-қосымшада:

      тақырыбындағы "Еуро-2 экологиялық кезеңі" деген сөздер "2-экологиялық кезең" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Олардың шығарылу жылына байланысты Еуро-2 талаптарына сәйкестігі" деген бағандағы "Еуро-2" деген сөз "2-экологиялық кезеңнің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      осы қаулыға қосымшаға сәйкес Техникалық регламентке 5-қосымшамен толықтырылсын;

      2) күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 2012.07.30 № 1004 (2012.12.31 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкiметiнiң 2012.07.30 № 1004 (2012.12.31 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың 1) тармақшасының төртінші, бесінші және тоғызыншы абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.06.30 № 737 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 977 қаулысымен
бекітілген
Техникалық регламентке
5-қосымша

Автокөлік құралдары мен іштен жану қозғалтқыштарының
шығарылу жылына қарай 3-экологиялық кезең бойынша
техникалық регламенттің талаптарына сәйкестік кестесі

Автокөлік құралдарының және (немесе) олардың қозғалтқыштарының шығарылған елі

3-экологиялық кезеңнің талаптарына сәйкес келетін көлік құралдарының шығарылған жылы

Еуропалық Одаққа кіретін,* бензин қозғалтқыштары

2001 жылдан бастап және одан кейінгі

Еуропалық Одаққа кіретін,* дизельдер

2002 жылдан бастап және одан кейінгі

АҚШ

2001 жылдан бастап және одан кейінгі

Жапония

2005 жылдан бастап және одан кейінгі

Канада

2004 жылдан бастап және одан кейінгі

Үндістан

2010 жылдан бастап және одан кейінгі

Қытай

2008 жылдан бастап және одан кейінгі

Корея

2003 жылдан бастап және одан кейінгі


      Ескертпе:

      * Еуропалық Одаққа: Австрия, Бельгия, Ұлыбритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция және Эстония кіреді;

      осы қосымшаны сәйкестікті растау рәсімін өткізу кезінде сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген органдар қолданады.

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372 и от 1 марта 2010 года № 153

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2010 года № 977. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.01.2017 № 29 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372 "Об утверждении Технического регламента о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 50, ст. 633):

      в техническом регламенте о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пунктах 6, 7, 8, 14, 15, 16 слово "Евро" исключить;

      дополнить пунктом 17 следующего содержания:

      "17. Подтверждение соответствия выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан автотранспортных средств, бывших в эксплуатации, требованиям экологического этапа-3 осуществляется с учетом приложения 5 к Техническому регламенту.";

      в приложении 4 к техническому регламенту:

      в заголовке слово "Евро" исключить;

      в графе "Соответствующие требованиям Евро-2 в зависимости от года их выпуска" слова "Евро-2" заменить словами "экологического этапа-2";

      дополнить приложением 5 к техническому регламенту согласно приложению к настоящему постановлению;

      2) утратил силу постановлением Правительства РК от 30.07.2012 № 1004 (вводится в действие с 31.12.2012).
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.07.2012 № 1004 (вводится в действие с 31.12.2012).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования, за исключением абзацев четвертого, пятого и девятого подпункта 1) пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2012 года.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 30.06.2011 № 737.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Приложение к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 24 сентября 2010 года № 977
Приложение 5
к Техническому регламенту

Таблица
соответствия автотранспортных средств и двигателей внутреннего
сгорания, в зависимости от года их выпуска, требованиям
технического регламента по экологическому этапу-3

Страна происхождения
автотранспортного средства
и (или) двигателя к ним

Годы выпуска транспортных
средств, соответствующих
требованиям экологического
этапа-3

Входящая в Европейский Союз,*
бензиновые двигатели

с 2001 года и позже

Входящая в Европейский Союз,*
дизели

с 2002 года и позже

США

с 2001 года и позже

Япония

с 2005 года и позже

Канада

с 2004 года и позже

Индия

с 2010 года и позже

Китай

с 2008 года и позже

Корея

с 2003 года и позже


      Примечание:

      *в Европейский Союз входят: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония;

      настоящее приложение применяется аккредитованными органами по подтверждению соответствия при проведении процедуры подтверждения соответствия.