Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Самұрық-Қазына" жылжымайтын мүлікқоры" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" 2009 жылғы 14 мамырдағы № 707 және "Тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды аяқтаудың кейбір мәселелері туралы" 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 шілдедегі № 772 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1) «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 мамырдағы № 707 қаулысында:
      4-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Астана қаласы мен Ақмола облысында - 96000 теңгені;»;
      2) «Тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды аяқтаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысында:
      2-тармақта:
      30) тармақшадағы «теңгеден аспайды.» деген сөздер «теңгеден аспайды;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 31) тармақшамен толықтырылсын:
      «31) «Лесная поляна» тұрғын үй алабы (4, 5-кезектер), құрылыс салушы - «Альянсстройинвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, қаржыландыру сомасы бір шаршы метрі үшін 81600 (сексен бір мың алты жүз) теңге есебінен 1976025600 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс алты миллион жиырма бес мың алты жүз) теңгеден аспайды.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2009 года № 707 "О некоторых вопросах акционерного общества "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына" и от 31 июля 2009 года № 1163 "О некоторых вопросах завершения строительства объектов жилищного строительства"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 772

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2009 года № 707 "О некоторых вопросах акционерного общества "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына":
      абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
      "в городе Астане и Акмолинской области - 96000 тенге;";
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163 "О некоторых вопросах завершения строительства объектов жилищного строительства":
      в пункте 2:
      в подпункте 30) слово "тенге." заменить словом "тенге;";
      дополнить подпунктом 31) следующего содержания:
      "31) жилой массив "Лесная поляна" (4, 5 очереди), застройщик - товарищество с ограниченной ответственностью "Альянсстройинвест", сумма финансирования не более 1976025600 (Один миллиард девятьсот семьдесят шесть миллионов двадцать пять тысяч шестьсот) тенге из расчета 81600 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот) тенге за один квадратный метр".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов