"2010 - 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 тамыздағы № 912 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "2010 – 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі мүдделі орталық және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, Бағдарламада көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.
      3. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, ұлттық, компаниялар (келісім бойынша) "Салалық бағдарламаларды әзірлеу және мониторингілеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 наурыздағы № 218 қаулысымен бекітілген Салалық бағдарламаларды әзірлеу және мониторингілеу ережесіне сәйкес Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.
      4-тармақ алынып тасталсын;
      5-тармақ "Қосымшаға" деген сөз "1-қосымшаға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекітілген "2010 – 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасында:
      "Бағдарламаның паспорты" деген 1-бөлімде:
      "Нысаналы индикаторлар" деген жолда:
      "Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің өзгеру серпіні бойынша 2014 жылға 1992 жылға қарағанда төмендеуі 1%-ды құрайды" деген жол мынадай редакцияда жазылсын: "2014 жылға қарай 1992 жылмен салыстырғанда парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырылмауы 96%-ды құрайды";
      "метеорологиялық станция – 262; агрометеорологиялық пункттер – 195; гидрологиялық бекеттер – 328; атмосфера ауасының жай-күйін – 67;" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: "метеорологиялық станциялар – 261; агрометеорологиялық бекеттер – 79; гидрологиялық бекеттер – 305; автоматты режимде жұмыс істейтін атмосфера ауасының жай-күйін – 67;";
      "Қаржыландыру көздері мен көлемі" деген жолда:
      "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6*", "25857,5*", "19970,71*", "46351,6", "9129,6**", "405,5", "171,5*", "92,0*", "74,0*", "3850,75", "1237,8", "2040,7*", "385,9*", "186,35*" деген сандар тиісінше "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2*", "27574,4*", "21122,0*", "50657,3", "13435,2**", "484,9", "211,8*", "124,4*", "80,7*" "3468,7", "1010,8", "1822,9*", "401,0*", "234,0*" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2013 жылы – 19970,71* млн. теңге" деген жолдан кейін келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "2014 жылы – 248,3* млн. теңге";
      "Ағымдағы жағдайды талдау" деген 3-бөлімде:
      "Халық денсаулығының жай-күйіне қоршаған ортаның әсері" деген 3.3.9-кіші бөлім мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Халықтың денсаулығын қолайсыз экологиялық факторлардан қорғау мыналардың:
      экологиялық тәуекелді бағалау және оны азайту жөніндегі бағдарламаларды қалыптастыру;
      елді мекендердің аумақтарында қоршаған орта сапасының нормативтерімен сөзсіз қамтамасыз ету;
      өнеркәсіп объектілерін қоныстану аймақтарынан тыс жерлерге шығара отырып, қала құрылысы шешімдеріне жаңа тәсілдерді енгізу;
      су құбыры және шөлмекке құйылған ауыз судың сапасына қойылатын талаптарды күшейту;
      тұрғын үйлер ортасының жай-күйіне, әсіресе радиоактивті параметрлердің ерекшелігі бойынша бақылау есебінен қол жеткізіледі.»;
      "Бағдарламаның мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары және оны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері" деген 4-бөлімде:
      "Нысаналы индикаторлар" деген 4.3-кіші бөлімде:
      "Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің өзгеру серпіні 2014 жылға 1992 жылға қарағанда төмендеуі 1%-ды құрайды" деген жол мынадай редакцияда жазылсын: "2014 жылы 1992 жылмен салыстырғанда парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырылмауы 96%-ды құрайды";
      "метеорологиялық станция – 262; агрометеорологиялық пункттер – 195; гидрологиялық бекеттер – 328; атмосфера ауасының жай-күйін – 67;" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: "метеорологиялық станциялар – 261; агрометеорологиялық бекеттер – 79; гидрологиялық бекеттер – 305; автоматты режимде жұмыс істейтін атмосфера ауасының жай-күйін – 67;";
      "Әрбір міндет бойынша жоспарланған мәнге қол жеткізу болжанып отырған нақты (орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді) кезеңді көрсете отырып, Бағдарлама міндеттерінің шешілу дәрежесін сипаттайтын, сандық және сапалық жағынан өлшенетін мәндер ретінде белгіленетін нәтижелер көрсеткіштері" деген 4.4-бөлімшеде:
      "Су бұру жүйесін және кәріздік тазалау құрылыстарын салу, қайта жаңарту және жаңғырту жөніндегі іске асырылатын жобалар" деген жолда:
      "28", "38", "21", "3" деген сандар тиісінше "11", "4", "2", "2" деген сандармен ауыстырылсын;
      "Іске асырылатын жобалар бойынша "тарихи" ластанулардан тазартылған аумақтардың пайызы" деген жолда:
      "0", "20", "80", "90" деген сандар тиісінше "13,8", "13,8", "27,6", "0" деген сандармен ауыстырылсын;
      мына
      "

Іске асырылатын жобалар бойынша қалдық сақтау қоймаларының аумақтарын рекультивациялау пайызы

%20

40

40


                                                               "
      деген жол алынып тасталсын;
      мына
"

Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің өзгеру серпіні

1992 жылғ а %-бе н

0

0

0

0

1

1

                                                                 "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"

Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырмауы 1992 жылмен салыстырғанда

%

74

76

81

86

91

96

                                                                ";
      "Табиғи экожүйені сақтау және қалпына келтіру" деген 3-міндетте
      мына
      "

Бақылау пункттерінің санын:
метеорологиялық станциялардың;

 
 
Бірлік

259

259

259

260

260

262

агрометеорологиялық пункттердің;

185

185

185

189

193

195

гидрометеорологиялық  пункттердің атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау пункттерін көбейту

291
 
13

292
 
22

299
 
22

313
 
49

327
 
67

328
 
67

                                                              "
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

Бақылау пункттерінің санын:
метеорологиялық станциялар;

 
 
Бірлік

259

259

260

260

260

261

агрометеорологиялық бекеттер;

65

70

71

71

71

79

гидрологиялық бекеттер;

291

291

291

298

300

305

атмосфералық ауаның жай-күйін автоматты режимде жұмыс істейтін пункттерді көбейту

13

22

22

32

43

67

                                                              ";

      "Қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту және жетілдіру" деген 4-міндетте:
      мына
      "

Екіжақты және көпжақты қол қойылған келісімдер

дана
2

1

1

                                                            "
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "

Екіжақты және көпжақты қол қойылған келісімдер

дана

2

4

2

2

1

1

                                                            ";
      мына
      "

Халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберіндегі ұлттық баяндамалар

дана


5

6

5

6

5

                                                           "
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "

Халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберіндегі ұлттық баяндамалар

дана

5

5

6

5

6

5

                                                             ";
      "Бағдарламаны іске асыру кезеңдері" деген 5-бөлімде:
      "Табиғи экожүйелерді сақтау және қалпына келтіру" деген 5.3-кіші бөлімде:
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "2014 жылға 1992 жылмен салыстырғанда қарай парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырылмауы 96%-ды құрайды";
      2-кесте мынадай редакцияда жазылсын:
                                                    
"                                                       2-кесте
                                                         мың га

Облыс

Орманды молықтыру


2010 ж.

2011 ж

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Ақмола

барлығы

1,03

1,08

2,757

1,21

1,305


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,55

0,6

2,277

0,73

0,825

Ақтөбе

барлығы

0,61

0,812

0,812

0,812

0,812


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,61

0,812

0,812

0,812

0,812

Алматы

барлығы

3,5

3,647

4,011

4,09

4,17


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,82

0,916

1,18

1,18

1,18

Атырау

барлығы

0,06

0,27

0,27

0,275

0,275


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,06

0,06

0,06

0,065

0,065

Шығыс Қазақстан

барлығы

1,3

1,4

1,442

1,507

1,567


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,50

0,56

0,57

0,58

0,59

Жамбыл

барлығы

7,95

6,5

6,5

6,5

6,5


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

7,4

6,5

6,5

6,5

6,5

Батыс Қазақстан

барлығы

0,19

0,5

0,5

0,5

0,507


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,16

0,5

0,5

0,5

0,507

Қарағанды

барлығы

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Қостанай

барлығы

1,3

1,63

1,9

2

2,5


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

1,25

1,33

1,38

1,45

1,55

Қызылорда

барлығы

15,55

20,768

23,16

24,071

13,06


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

15,55

18,960

21,16

21,871

10,66

оның ішінде: Арал теңізінің құрғап қалған түбіндегі жобалық аумақ

барлығы

8,5

14,288

14,5

13,211

-


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

8,5

14,28

14,5

13,211

-

Маңғыстау

барлығы

0,30

0,304

0,28

0,304

0,305


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,30

0,3

0,276

0,3

0,3

Павлодар

барлығы

0,12

0,518

0,123

0,122

0,124


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,12

0,018

0,023

0,022

0,024

Солтүстік Қазақстан

барлығы

0,60

0,785

0,845

0,885

0,925


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,30

0,3

0,36

0,4

0,44

Оңтүстік Қазақстан

барлығы

7,67

7,1

7,6

7,7

8


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

7,1

3,87

4,5

5,2

6

Барлығы:

барлығы

40,28

45,414

50,4

50,176

40,25


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

35,12

34,825

39,798

39,81

29,653

";

      3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:
      "                                                 3-кесте
                                                         мың га

Атауы

Орманды молықтыру және ағаш өсіру


2010 ж.

2011 ж

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Баянауыл МҰТП

барлығы

0,06

0,099

0,128

0,139

0,149


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,06

0,099

0,128

0,139

0,149

Іле Алатауы МҰТП

барлығы

0,05

0,05

0,05

0,09

0,09


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,05

0,05

0,05

0,09

0,09

Қатон Қарағай МҰТП

барлығы

0,02

0,25

0,245

0,255

0,275


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,07

0,12

0,12

0,13

0,15

Қарқаралы МҰТП

барлығы

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

"Көкшетау" МҰТП

барлығы

0,12

0,248

0,248

0,268

0,268


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,12

0,178

0,178

0,198

0,198

"Семей орманы" МТОР

барлығы

2,3

2,601

3,11

4,134

5,1


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

2,3

2,601

3,11

4,134

3,6

оның ішінде Жоба шеңберінде

барлығы

0,05

0,001

0,31

1,334

-


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,05

0,001

0,31

1,334

-

"Epтic орманы" МТОР

барлығы

2,22

2,138

2,638

3,062

2,928


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

2,22

2,138

2,338

2,562

2,228

оның ішінде Жоба шеңберінде

барлығы

0,05

0,011

0,11

0,334

0


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,05

0,011

0,11

0,334

0

"Көлсай көлдері" МҰТП

барлығы

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Сайрам-Ұғам МҰТП

барлығы

0,05

0,09

0,09

0,09

0,09


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

Жоңғар-Алатау МҰТП

барлығы

-

0,03

0,03

0,03

0,03


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

-

0,03

0,03

0,03

0,03

"Бурабай" МҰТП

барлығы

-

0,03

0,03

0,03

0,03


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

-

0,03

0,03

0,03

0,03

Сандықтау ОӨОШ

барлығы

0,02

0,026

0,026

0,026

0,026


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

0,02

0,016

0,016

0,016

0,016

"Жасыл аймақ" РМК

барлығы

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Барлығы:

барлығы

10,08

10,592

11,625

13,154

14,016


оның ішінде себу және отырғызу арқылы

9,94

10,352

11,09

12,419

11,581

      Облыстар бөлінісінде мемлекеттік орман қорының аумағындағы орманды қорғауға, сақтауға және молықтыруға, елді мекендерді көгалдандыруға, жасыл аймақтар, саябақтар, скверлер және қорғау желектерін құруға бөлінген жергілікті бюджеттердің қаражаты 4-кестеде көрсетілген.";
      4-кестеде:
      "2011 ж." деген баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "466,3", "58,7", "308,0", "28,0", "865,6", "9,0", "58,3", "0,7", "923,6", "46,6", "460,3", "42,3", "313,9", "18,6", "514,3", "23,1", "819,7", "32,6", "1265,8", "32,4", "949,7", "3,5", "201,5", "4,7", "427,4", "17,6", "701,7", "49,5", "8276,1", "367,3", "3603,5", "618", "12568,4", "985,3";
      "Облыс" бөтен бағандағы "Қала бюджеті" деген сөздер "Астана қаласының бюджеті" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қала бюджеті" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "

Алматы қаласының бюджеті

барлығы


688,8

оның ішінде, орманды қалпына келтіруге арналған


0
                                                                ";
      5-кестеде:
      "2011 ж." деген баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "466,3", "373,0", "202,0", "158,5", "742,1", "683,9", "58,3", "57,3", "864,2", "802,4", "421,2", "339,1", "301,7", "234,8", "186,8", "150,0", "753,0", "591,3", "771,6", "688,6", "267,3", "43,6", "137,7", "91,4", "421,9", "329,5", "540,1", "362,2", "6134,2", "4905,6", "618", "6752,2", "4905,6" деген сандармен тиісінше ауыстырылсын;
      6-кестеде:
      "Барлығы" деген баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2489,8", "124,6", "120,2", "214,4", "0", "13,4", "284,4", "134,1", "53,6", "43,0", "618,2", "35,6", "50,0", "80,3", "528,0", "190";
      "2011 ж." деген бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      "867,0", "40,5", "14,7", "77,8", "0", "13,4", "62,4", "0", "53,6", "43,0", "205,6", "0", "50,0", "80,0", "196,0", "30";
      "Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін дамыту және жетілдіру" деген 5.4-кіші бөлімде:
      төртінші бөліктегі "метеорологиялық станция – 262; агрометеорологиялық пункттер – 195; гидрологиялық бекеттер – 328; атмосфера ауасының жай-күйін – 67." деген сөздер "метеорологиялық станциялар – 261; агрометеорологиялық бекеттер – 79; гидрологиялық бекеттер – 305; автоматты режимде жұмыс істейтін атмосфера ауасының жай-күйін – 67." деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы бөліктермен толықтырылсын:
      "Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету бойынша ғылыми-зерттеулер мынадай бағыттарда:
      қоршаған ортаны қорғау саласы;
      бассейн аймақтарын зерделеу бойынша;
      Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуі бойынша;
      энергияны және жаңартылатын ресурстарды тиімді пайдалану бойынша жүргізілетін болады.
      Бұл бағдарлама шеңберінде іске асырылуы жоспарланған ғылыми-зерттеу жұмыстарының тізбесі осы Бағдарламаға 2-қосымшада келтірілген.";
      "Қажетті ресурстар" деген 6-тарауда:
      "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6*", "25857,5*", "19970,71*", "46351,6", "9129,6**", "405,5", "171,5*", "92,0*", "74,0*", "3850,75", "1237,8", "2040,7*", "385,9*", "186,35*", деген сандар тиісінше "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2*", "27574,4*", "21122,0*", "50657,3", "13435,2**", "484,9", "211,8*", "124,4*", "80,7*" "3468,7", "1010,8", "1822,9*", "401,0*", "234,0*" деген сандармен ауыстырылсын;
      "2013 жылы – 19970,71* млн. теңге" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "2014 жылы – 248,3* млн. теңге";
      "2010-2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 7-бөлім осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2010 – 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламаға 2-қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің  
2011 жылғы 4 тамыздағы
№ 912 қаулысына 
1-қосымша 

7. 2010 - 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Р/с

Іс-шаралар

Аяқтау нысаны

Орындауға жауаптылар

Орындалу мерзімі

Болжамды шығыстар (млн. теңге)

Қаржылан дыру көздері

Бюдже ттік бағда рлама ның №

1

2

3

4

5

6

7

8

1. "Жасыл экономиканы" дамыту

1.1. Таза технологияларды енгізу және ресурс үнемдеу жүйесін құру

1.

Қазақстанның төмен көміртекті дамуы жөніндегі шаралар кешенін, сондай-ақ оны қамтамасыз ету үшін негізгі қағидаттар мен тетіктерін әзірлеу

ЭДСМ-ге ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ,
МГМ

2011 жылғы 1 ақпан

2010 ж. - 40,0

Республикалық бюджет

001

2

Қоршаған ортаны ластаушы анағұрлым ірі өнеркәсіп кәсіпорындары үшін ең жақсы қол жетімді технологиялар негізінде  нормалауға көшу бойынша шаралар кешенін әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),  ИЖТМ, МГМ

2011 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді3

Көміртегі бірліктері тізілімін жүргізу жөнінде бағдарламалық кешенді сатып  алуды қамтамасыз ету және оны қолдау

ЭДСМ-ге ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ

2011 жылғы 1 ақпан

2010 ж. - 45,0

Республикалық бюджет

001

4

Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлауына "жасыл даму" тетіктерін әзірлеуде және енгізуде  әлеуетті арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2011 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді5

Жаңартылатын энергия көздері саласындағы кадрларды даярлау жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

БҒМ

2012 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді6

Шығарындыларды қысқарту үшін экономикалық ынталандыруда  әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині , ЭДСМ, облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2013 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмей ді7

Экологиялық талаптар бойынша бәсекеге қабілетті өнімді шығаруды қамтамасыз ететін ресурс  үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды кәсіпорындарға енгізу үшін жағдайлар мен алғышарттар  жасау жөнінде  ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), облыстардың  Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2013 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмей ді8

Жылу электр станцияларының қазандық қондырғыларын да отынның әр  түрін жағу кезінде қоршаған ортаға эмиссияларға қойылатын заңды түрде белгіленген талаптарды сақтауға мемлекеттік бақылауды күшейту

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, облыстардың  Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейді9

Ауылдық жерлерде жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2012 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді10

"Жасыл дамуды" ілгерлету және "Жасыл көпір" Астана бастамашылығы  іске асыру үшін аймақаралық ынтымақтастықты күшейту бойынша ұсыныс енгізу (Азия-Тынық мұхит өңіріндегі қоршаған орта және даму министрлердің 6-шы министрлік конференциясы шеңберіндегі)

Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді1.2. Энергия тиімділігі мен энергияны үнемдеу бойынша шаралар қолдану

11

Тұрғыны көп елді мекендерде қоғамдық көлікті және көлік ағынын басқарудың тиімді жүйелерін енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ІІМ, ККМ,  облыстардың , Астана мен Алматы қалаларының әкімдері

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді12

Қатты тұрмыстық қалдықтарды көмудің қолданыстағы полигондарында қоқысты биогазды ұстап қалу мен жою бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині, мүдделі мемлекеттік органдар

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді13

Құрамында сынабы бар энергияны үнемдеуші шамдарды кәдеге жарату бойынша ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық, қаржылық шаралар кешенін әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан  Республикас ның Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині  (жинақтау), ИЖТМ, Қаржымині, АШМ, облыстарды ң, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері

2011 жылғы желтоқсан

Талап етілмейді2. Қоршаған орта құрамдауыштары мен халық денсаулығына антропогендік әсерді азайту

2.1. Атмосфералық ауа сапасын арттыру

14

Автокөлік құралдарының ластаушы заттар шығарындыларына қойылатын заңды түрде белгіленген талаптардың сақталуына, сондай-ақ бөлшек сауда желісінде сатылатын автомотор отынының сапасына тиімді мемлекеттік бақылау жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), ІІМ, ИЖТМ, МГМ, ККМ, облыстарды ң, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейді15.

Қалалардың негізгі магистралдары нда автокөлік ағынын ("жасыл толқын"; автоматты түрде басқару жүйесін құруды қоса алғанда автокөліктің теріс әсерін төмендету бойынша іс шараларды әзірлеу газбаллонды, биоотынды автомобильдер ді пайдалану аясын кеңейту, бірлесіп енгізу мен арнайы қойылатын жабдықтағы басқаларды орнату жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині  (жинақтау), ІІМ, МГМ, ККМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді16

Ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының санитарлық-қорғау аймақтары мен көздерінде эмиссияны автоматты түрде тәулік бойы бақылауды енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді17

"АрселорМитта  Темиртау" АҚ-да А.В.Борисенко жүйесінің өнеркәсіптік газдардан тазалау бойынша кешенді салу

Қазақстан Республик асының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), БҒМ, Қарағанды облысының әкімі

2013-2014 жылдар

2013 ж. -  7500,0*
2014 ж. - 7500,0*

Кәсіп орын қаражаты


18

Бұрынғы "Қарағандыкөм ір" өндірістік бірлестігі шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикалары қызметінің салдарларын жою

Қоршаған ортаминіне ақпарат

ИЖТМ (жинақтау),  Қарағанды облысының әкімі

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 544,0
2011 ж. - 581,0*
2012 ж. - 621,7*
2013 ж. - 621,7*

Республи калық  бюджет

035

19

Қарашығанақ кен орнының "ЛИРА" объектілерінің техникалық, газ және экологиялық қауіпсіздігін жоғарлату бойынша шаралар кешенін әзірлеу

Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), МГМ, Батыс  Қазақстан облысының әкімі

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді20

Шығыс Қазақстан облысында атмосфералық ауа, су қоймасы, топырақ, азық-түлік пен ауыз су жай-күйін жедел бақылаудың бірыңғай ғылыми-өндіріс тік орталығын құру бойынша ұсыныс енгізу

Қоршаған ортаминіне ұсыныс

Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді2.2. Су ресурстарының ластануын төмендету

21.

Ақтөбе қаласының Елек өзеніндегі тазарту құрылыстары кешенін қайта жаңарту (қысымды кәріз коллекторы мен сыйымдылықты реттейтін торапты)

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі

2010 - 2011 жылдар

2010 ж. - 1162,0
2011 ж. - 148 8,9*

Республикалық бюджет

009

22.

Ақтөбе қаласының кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту (1 кезекті құрылыс)

Орындалған жұмыстардың  актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі

2010-2011 жылдар

2010 ж. - 663,9
2011 ж. - 656,9*

Республикалық бюджет

009

23.

Атырау қаласының сол жағалауының бөлігі үшін кәріз тазарту құрылыстары кешенін салу

Орыңдалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Атырау облысының әкімі

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 500,0
2011 ж. - 4043,2*
2012 ж. - 3246,5*
2013 ж. - 2333,2*

Республикалық бюджет

009

24.

Авиациялық керосинмен жерасты суларының ластануын жою бойынша ұсыныс енгізу (Семей қаласы)

Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді25.

Жамбыл облысы Тараз қаласындағы сарқынды суларды толық биологиялық тазарту кешенін салу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Жамбыл облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді26.

Маңғыстау облысы Жаңа өзен қаласындағы өнімділігі тәулігіне 21,5 мың м3 болатын жұмыс істен тұрғы кәріз тазалау құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту, құрылыстың 1-кезегі

Орындалған жұмыстардың актілері

Қоршаған ортамині  (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімі

2010-2011 жылдар

2010 ж. - 544,3
2011 ж. - 1100,7*

Республикалық бюджет


009

27

Ақтау қаласында өндірісі тәулігіне 30000 мЗ № 2 кәріз тазалау құрылыстарын (КТҚ-2) салу (бірінші кезек)

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Маңғыстау облысының әкімі

2010-2011 жылдар

2010 ж. - 1208,2
2011 ж. - 792,8*

Республикалық бюджет

009

28.

Құрық ауылында ұзақтығы 18 км тазалау құрылғыларына дейінгі кәріздік желілер үшін коллектор салу

ЭДСМ-ге ақпарат

Қоршағанортамині (жинақтау),  Маңғыстау облысының әкімі

2010 жыл

2010 ж. - 291,8

Республикалық бюджет

009

29.

Орал қаласының кәріз тазалау құрылғыларын (КТҚ) қайта жаңарту (бірінші кезек)

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Батыс Қазақстан облысының әкімі

2010-2011 жылдар

2010 ж. - 502,7
2011 ж. - 271,1*

Республикалық бюджет

009

30.

Щучье-Бурабай курорт аймағындағы су қоймаларын (Щучье Бурабай, Қарасу көлдері) тазарту

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Ақмола облысының әкімі

2011-2012 жылдар

2011 ж. - 2800,0*
2012 ж. - 5592,5*

Республикалық бюджет

004

31.

Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Қопа өзенін лай шөгінділерінен тазалау бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Ақмола облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді32.

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласындағы Комендатка өзенінің түбін тазалай отырып, ағысын қайта жаңарту

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2011 жыл

2011 ж. - 518,3*

Республикалық бюджет

009

33

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылындағы кәріздік желілер мен тазарту құрылыстарын қайта жаңарту

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2011 жыл

2011 ж. - 100,4

Республикалық бюджет

009

34

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылының кәріздік желілер мен тазарту құрылыстарын салу

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2012-2013 жылдар

2012 ж. - 400,9
2013 ж. - 338,5

Республикалық бюджет


009

35.

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласындағы "Пионерская" ағысы арнасын қайта жаңарту

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2011 жыл

2011 ж. - 472,9

Республикалық бюджет

009

36.

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының Тәуелсіздік даңғылы жармасындағы жауын суын тазартуға арналған тазарту құрылысы қондырғысы бар көпір астындағы Үлбі өзенінің арнасын қайта жаңарту жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді37.

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Тайпақкөл және Қандыарал көлдер жүйесін қайта қалпына келтіру

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қызылорда облысының әкімі

2012-2013 жылдар

2012 ж. - 500,0
2013 ж. - 381,3

Республикалық бюджет


009

38.

Павлодар облысы Шербақты ауданы Шарбақты ауылының кәріз жүйесін жаңарту

Орындалған жұмыстардың актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Павлодар облысының әкімі

2011 жыл

2011 ж. - 634,3

Республикалық бюджет

009

39.

Павлодар облысындағы Усолка өзенінің арнасын жандандыру жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Павлодар облысының әкімі

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді40.

Маңғыстау облысы Бейнеу ауылындағы кәріздік-тазарту құрылыстарын қайта жаңарту және кеңейту

Орындалған жұмыстарды ң актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімі

2011 жыл

2011 ж. - 748,8

Респуб ликалық бюджет

009

41.

Ақтөбе облысындағы Шалқар көлінің түбін тазарту жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді42.

Петропавл қаласындағы тазарту құрылыстарының жұмыс істеп тұрған технологиялық схемасын жаңғырту жөнінде ұсыныстар енгізу (II және  ІІІ кезеңдер)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Солтүстік Қазақстан облысының әкімі

2013 жылы  1-тоқсан

Талап етілмейді43.

Астана қаласында "Су және экология" халықаралық технологиялық паркін құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),  ИЖТМ, Қаржымині, Астана қаласының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді2.3. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының жинақталуын азайту және олармен айналысу жүйесін құру

44.

Астана қаласында "Жасыл даму" АҚ Ұлттық экологиялық орталығын құру бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді45.

Қазақстанда төзімді органикалық ластаушылардың қоры мен қалдықтарын жою және олар ластаған аумақтарды қайта қалпына келтіру жөніндегі Дүниежүзілік Банктің жобасын іске асыру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2010-2013 жылдар

2011 ж. - 30,0*
2012 ж. - 10,0*
2013 ж. - 10,0*

ЖЭҚ гранты


46.

Барлық төзімді органикалық ластаушыларды  түрлерін және ескірген пестицидтерді егжей-тегжейлі түгендеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау),
ДСМ, АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалалары ның әкімдері

2010- 2013 жылдар

2010 ж. - 65,0
2011 ж. - 60,0*
2012 ж. - 25,0*
2013 ж. - 10,0*

ЖЭҚ гранты


47.

Құрамында полихлордифенилы бар жабдықтарды және төзімді органикалық ластаушыларды  қалдықтарын уақытша сақтау үшін үй-жай құру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау),  облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдігі

2010-2013 жылдар

2011 ж.- 50,0*
2012 ж. - 30,0*
2013 ж. - 30,0*

ЖЭҚ гранты


48.

Қоймалар мен көмбелерден ескірген пестицидтерді алу және қайта пакеттеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, облыстард ың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2011-2013 жылдар

2011 ж. - 30,0*
2012 ж. - 27,0*
2013 ж. - 20,0*

ЖЭҚ гранты


49.

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында құрамында сынап бар аспаптар мен бұйымдарды демеркуризациялау бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),  Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді50.

Приозерск қаласында тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау полигонын салу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қарағанды облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді51.

Павлодар облысы Баянауыл ауданының Баянауыл ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Павлодар облысының әкімі

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді2.4. "Тарихи" ластануларды жою

52.

Ақтөбе облысы "Елек" өзеніне құятын аймақта жер асты суларын алты валентті хроммен ластануынан тазалау

Орындалған жұмыстардың  актілері

Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 32,0
2011 ж. - 885,9*
2012 ж. - 158,5*
2013 ж. - 1000,0*

Республикалық бюджет

012

53.

Елек өзенінің жерасты суларын бормен ластанудан тазарту бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді54.

Маңғыстау облысында "Қошқар Ата" қалдық қоймасын қайта жаңарту және рекультивациялау бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімі

2012 жылғы 1 тоқсан

Талап етілмейді55.

Алматы облысы Текелі қорғасын мырыш комбинатының пайдаланылған қалдық қоймасын рекультивациялау бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Алматы облысының әкімі

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді56.

Жағалау аумақтарының мұнай өнімдерімен алаңдық ластануын жою және кейіннен рекультивация лау бойынша (Қарағанды облысының Приозерск қаласының оңтүстігіне қарай тұзды көлдің битуммен ластануы) ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қарағанды облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді57.

"Байқоңыр" кешені объектілерін рекультивация лауды, кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),
Ұлттық ғарыш агенттігі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді3. Табиғи экожүйені сақтау және қалпына келтіру

3.1. Тұрақты дамуға көшу үшін жағдай жасау

58.

Ландшафты әр түрлілікті сақтау және халық тіршілігінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанның табиғи-шаруаш ылық жүйесін тұрақты дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),
АШМ, ЖРА

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді3.2. Климаттың өзгеруінің алдын алу және оған бейімделу

59.

Парниктік газдардың жыл сайынғы түгендеуін жүргізуді жүзеге асыру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау),
АШМ, ИЖТМ, МГМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 12,6
2011 ж. -
12,6*
2012 ж. - 22,4*
2013 ж. - 22,4*

Республикалық бюджет

001

60.

Парниктік газдардың шығарындыларын  қысқарту жөніндегі жобаларды дайындау және іске асыру бойынша орталық құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау),
ИЖТМ, МГМ, ЭДСМ

2010-2013 жылдар

2011 ж. - 18, 2*
2012 ж. - 28, 2*
2013 ж. - 28,2*

Республикалық бюджет

001

61.

Біріккен Ұлттар Ұйымының климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы жөнінде ұлттық хабарламалар дайындауды жүзеге асыру

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау),
ИЖТМ, МГМ, АШМ

2010-2013 жылдар

2011 ж. - 37,3*
2012 ж. - 32,4*
2013 ж. - 6,7*

ЖЭҚ гранты


62.

Біріккен Ұлттар Ұйымының климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы, Киото хаттамасы және пост-Киото жөніндегі келіссөз үдерістерін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), СІМ, ИЖТМ, МГМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 40, 0
2011 ж. - 30,8*
2012 ж. - 40,0*
2013 ж. - 40,0*

Республикалық бюджет

001

63.

Киото хаттамасын, пост-Киота келісімі мен ішкі саясат және парниктік газдардың шығарындысын қысқарту жөніндегі шараларды іске асыру жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді64.

Шығарындыларды реттеу және парниктік газдарды қысқарту жөніндегі оқыту курстарын жүргізу

ЭДСМ-ге ақпарат

Қоршаған ортамині

2011 жылғы 1 ақпан

2010 ж. - 4,0

Республикалық бюджет

001

65.

Қоршаған ортаға парниктік газдардың эмиссиясын қысқартуға квоталар мен міндеттемелер ді саудасы тәртібін бекіту жөніндегі нарықтық тетіктерді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),
МГМ, ЭДСМ

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді3.3. Жердің шөлейттенуінің және тозуының алдын алу

66.

Шөлейттенумен күрестің жаңа технологияларын және экономикалық тетіктерін енгізе отырып, шөлейттену үдерістерін алдын алу және жер тозуының ауқымдарын азайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині, ЖРА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді67.

Халықаралық қорықтар желісін және репрезентативтік ландшафтық резерваттарды  құру мен тұрақты жұмыс істеуі, сондай-ақ геопарктер және геотуризмді дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),
АШМ

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді68.

Жайылым ресурстарын басқару жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді69.

Жайылым ресурстарын жетілдіру салааралық бағдарламасын әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині, ЖРА

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді70.

Орман және жайылым ресурстарын басқару бойынша оқыту іс-шараларын өткізу

Қазақстан  Республикасының  Үкіметіне  ақпарат

АШМ (жинақтау), Қоршағанортамині,

2011 жыл

2011 ж. - 3,0

ЖЭҚ гранты


3.3.4. Жануарлар дүниесін сақтау және тұрақты пайдалану

Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерін және киік санын есепке алу мен оны тұрақтандыру жөнінде шаралар ұйымдастыру

71.

Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар түрлерінің санын жыл сайын есепке алу және мониторинг жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 66,9
2011 ж. - 68,4*
2012 ж. - 68,5*
2013 ж. - 68,6*

Республикалық бюджет

070

72.

Киіктердің санын есепке алу және оның мониторингі

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 18,9
2011 ж. - 23,7*
2012 ж. - 23,8*
2013 ж. - 23,9*

Республикалық бюджет

070

73.

Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктерді қорғауды жүзеге асыру

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013
жылдар

2010 ж. - 250,1
2011 ж. - 250,0*
2012 ж. - 250,0*
2013 ж. - 250,0*

Республикалық бюджет

073

74.

Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктердің (табиғаттағы) кеңістігі шегіндегі жыртқыштар санын реттеу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан,  Қарағанды,  Қызылорда, және Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 24,0
2011 ж. - 24,0**
2012 ж. - 24,0**
2013 ж. - 24,0**
2014 ж. - 24,0**

Жергілікті
бюджет


75.

Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарларды (құлан, жайран) биологиялық негіздеме негізінде реинтродукция лау

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2011-2013 жылдар

2011 ж. - 3,0
2012 ж. - 6,5*
2013 ж. - 7,0*

Республикалық бюджет

070

76.

Жасанды жолмен тоғай бұғысын көбейту бойынша іс-шаралар жүргізу

АШМ-ға ақпарат

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі

2010-2014 жылдары

2010 ж. - 4,0
2011 ж. - 4,2**
2012 ж. - 4,3**
2013 ж. - 4,4**
2014 ж. - 4,5**

Жергілікті бюджет


Жануарлар әлемін қорғау және өсімін молайту

77.

Аңшылық алқаптардың шаруашылық аралық аңшылық орналастыру және биологиялық-экономикалық зерттеу жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2011-2013 жылдары

2011 ж. - 5,0
2012 ж. - 1,6*
2013 ж. - 1,7*

Республикалық

070

78.

Жануарлар әлемінің объектілерін алу лимитін анықтау үшін жануарлар әлемі объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010- 2013 жылдар

2010 ж. - 3,3
2011 ж. - 3,8*
2012 ж. - 2,8*
2013 ж. - 2,9*

Республикалық бюджет

070

79.

Киіктер мен жабайы тұяқты жануарлардың сирек және жойылып бара жатқан түрлерінің таралу кеңістігінде авиациялық патрульдеу ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині

2011 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейдіЖануарлар әлемінің генофонын сақтау саласында ғылыми зерттеулер

80.

Ғылыми зерттеулер және  селекциялық реттеу үшін жануарлардың сирек және жойылып бара жатқан түрлерін алу мен пайдалану жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
БҒМ

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді81.

Сирек және жойылып бара жатқан жануарлар түрлерін қорғау проблемалары бойынша халықты экологиялық оқыту және тәрбиелеу, биоәртүрлілікті сақтау қажеттілігі туралы қоғамдық пікірді хабарлау жөніндегі іс шараларды жүргізу

АШМ-ға ақпарат

Ақтөбе облысының әкімі

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 1,5
2011 ж. - 1,5**
2012 ж. - 1,5**
2013 ж. - 1,5**
2014 ж. - 1,5**

Жергілікті бюджет


Су және биологиялық ресурстардың қорын есепке алуды ұйымдастыру және оларды тұрақтандыру шаралары

82.

Анағұрлым өнімді балықтарды су қоймаларына жіберу жолымен балық шаруашылығы су айдындарында балық көбейту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 746,6
2011 ж. - 433,2*
2012 ж. - 554,4*
2013 ж. - 554,4*

Республикалық бюджет

038

83.

Балық ресурстарының мемлекеттік есебін жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 124,3
2011 ж. - 144,5*
2012 ж. - 157,5*
2013 ж. - 168,5*

Республикалық бюджет

037

84.

Браконьерлікті және биологиялық ресурстар объектілері мен өнімдерінің заңсыз айналымын анықтау, жолын кесу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру

Қоршағанор таминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейді3.3.5. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін дамыту

85.

Мемлекеттік ұлттық табиғи парктерінің аумақтарын кеңейту жөніндегі ұсыныстар енгізу:
"Алтын Емел";
"Сайрам-Өгем"

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині, ЖРА

2012 жылғы, 2013 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді86.

Мемлекеттік табиғи қорықтарының аумағын кеңейту жөніндегі ұсыныстар енгізу:
Алакөл;
Барсакелмес

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау), Қоршаған- ортамині, ЖРА

2010 жылғы, 2013 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді87.

Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватының аумағын кеңейту жөніндегі ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинактау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2012 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді88.

Ұлытау қаумалының аумағын кеңейту жөніңдегі іс-шаралар

Табиғи ғылыми негіздемен ің жобасы

АШМ (жинақтау), ЖРА

2011 жылғы 4-тоқсан

2011 ж. - 1,5*

ЖЭҚ гран ты


89.

"Оңтүстік Алтай" мемлекеттік табиғи қаумалын құру жөніндегі іс-шаралар

Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономика лық негіздеменің жобасы

АШМ (жинақтау), ЖРА

2010 жылғы 4-тоқсан

2010 ж. - 3,0

ЖЭҚ гранты


90.

"Оңтүстік Алтай" мемлекеттік табиғи қаумалын құру бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2011 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді91.

"Алтын дала" мемлекеттік табиғи резерватын құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2011 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді92.

Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтарын құру жөнінде ұсыныстар енгізу:
Тарбағатай; "Мерке"; Түркістан

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2012 жылғы, 2013 жылғы, 2014 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді93.

Мемлекеттік табиғи қаумалын құру жөнінде ұсыныстар енгізу: "Жайсаң"; "Қызылқұм"

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2013 жылғы, 2012 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді94.

"Қызылқұм" мемлекеттік табиғи қаумалын құрудың табиғи-ғылыми негіздемесін және техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу

Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы

АШМ (жинақтау), ЖРА

2011 жылғы 4-тоқсан

2011 ж. - 4,5*

Республикалық бюджет

070

95.

Іле өзені сағасында грекше қорғалатын табиғи аумақтар құрудың табиғи-ғылыми негіздемесін және техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу

Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы

АШМ (жинақтау), ЖРА

2011  жылғы 4-тоқсан

2011 ж. -  4,5*

Республикалық бюджет

070

96.

Іле өзені жағасында мемлекеттік табиғи резерватын құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2012 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді97.

Сырдария өзені сағасында мемлекеттік табиғи резерватын құрудың техникалық экономикалық негіздемесін  әзірлеу

Техникалық экономикалық негіздеменің жобасы

АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2012 жылғы 4-тоқсан

2012 ж. - 8,7*

Республикалық бюджет

070

98.

Ертіс өзені сағасында мемлекеттік табиғи резерватын құрудың табиғи-ғылыми және техникалық- экономикалық негіздемелерін әзірлеу

Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономика лық негіздеменің жобасы

АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2013-2014 жылдар

2013 ж. - 6,8*
2014 ж. - 9,8*

Республикалық бюджет

070

99.

Жайық өзені сағасыңда мемлекеттік табиғи резерватын құрудың табиғи-ғылыми және техникалық экономикалық негіздемелерін әзірлеу

Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы

АШМ(жинақ тау), Қоршаған ортамині, ЖРА

2013-2014 жылдар

2013 ж. - 6,6*
2014 ж. - 8,7*

Республикалық бюджет

070

100.

Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорық аумағын кеңейтудің табиғи-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелерін түзету

Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы

АШМ (жинақтау), Қоршағанор тамині, ЖРА

2012 жыл

2012 ж. - 4,7*

Республикалық бюджет

070

101.

Каспий мемлекеттік табиғи қорығын құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині, ЖРА

2014 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді102.

Сырдария өзені сағасында мемлекеттік табиғи резерватын құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині, ЖРА

2013 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді103.

Маңғыстау облысында мемлекеттік қорық аймағын құрудың табиғи-ғылыми негіздемесін және техникалық- экономикалық негіздемесін әзірлеу

Табиғи ғылыми негіздемесіің және техникалық экономикалық негіздемесінің жобасы

АШМ (жинақтау),
Қоршаған ортамині, ЖРА

2011 жылғы 4-тоқсан

2011 ж. - 8,2*

Республикалық бюджет

070

104.

"Бөкейорда- Жайық" мемлекеттік  табиғи резерватын құрудың техникалық- экономикалы  негіздемесінің жобасын әзірлеу

Техникалық экономикалық негіздемес  інің жобасы

АШМ (жинақтау),
Батыс Қазақстан облысының әкімі

2013 жылғы 4-тоқсан

2013 ж. - 4,0*

ЖЭҚ гранты


Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда экологиялық туризмді дамыту

105.

Экологиялық туризмді дамыту

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), ТСМ

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейді3.3.6. Орманды сақтау және өсіру, оларды ұтымды пайдалану, елді мекендерді көгалдандыру

Ормандарды өрттен, заңсыз шабудан және өзге орман заңнамасын бұзудан қорғау, зиянкестер мен аурулардан сақтау

106.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұстауды қамтамасыз ету

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 2730,7
2011 ж. - 3226,5*
2012 ж. - 3058,7*
2013 ж. - 3058,7*

Республикалық бюджет

040

107.

Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы  ұстауды қамтамасыз ету

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 32,3
2011 ж. - 34,6*
2012 ж. - 39,8*
2013 ж. - 39,8*

Республикалық бюджет

068

108.

Орман шаруашылығының мемлекетті  мекемелерін ұстауды қамтамасыз ету

АШМ-ға ақпарат

Облыстардың әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж.- 3561,8
2011 ж. -  4905,6**
2012 ж. - 4532,4**
2013 ж. - 4759,7**
2014 ж. - 5069,1**

Жергі лікті бюджет


109.

Заңды тұлға мәртебесі бар республикалық маңызды ерекше қорғалатын табиғи аумақтар үшін техника және жабдықтар сатып алу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 25,1
2011 ж. - 343,1*
2012 ж. - 330,0*
2013 ж. - 340,0*

Республикалық бюджет

075

110.

Орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелері үшін техника және жабдықтар сатып алу

АШМ-ға ақпарат

Облыстардың әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. -
348,7
2011 ж. - 837,0**
2012 ж. - 455,7**
2013 ж. - 470,1**
2014 ж. - 348,6**

Жергі лікті бюджет


111.

Орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелері және табиғат қорғау мекемелері үшін техника және жабдықтар сатып алу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2012 жылдар

2010 ж. - 227,8
2011 ж. - 224,5*
2012 ж. - 14,9*
 
2010 ж. - 683,5
2011 ж. - 673,6*
2012 ж. - 44,7*

Респу бликалық бюджет
 
 
 
 
 
 

Ұлтты  банкінің қарызы

044

112.

Кордондар, өрт сөндіру мұнараларын басқа да ғимараттар мен құрылыстарды салу және оларды жөндеуді жүзеге асыру

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау),
облыстардың әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 90,4
2011 ж. - 99,2*
2012 ж. - 77,0*
2013 ж. - 131,0*
 
2010 ж. - 72,5
2011 ж. - 326,8**
2012 ж. - 180,6**
2013 ж. - 208,7**
2014 ж. - 222,4**

Республикалық бюджет
 
 
 
 
 

Жергілікті бюджет

008

113.

Орман питомниктерін, өрт сөндіру-хим иялық станциялардың, өрт сөндіру мұнараларын, басқа да ғимараттар мен құрылыстарды салу мен жөндеуді жүзеге асыру

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау),
облыстардың әкімдері

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 36,4
2011 ж. - 232,3*
2012 ж. - 32,4*
2013 ж. - 1,1*
 
2010 ж. - 145,5
2011 ж. - 929,0*
2012 ж. - 129,6*
2013 ж. - 4,6*

Респуб икалық бюджет
 
 
 
 
 
 
Ұлттық  банкінің қарызы

044

114.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорының аумағында өртке қарсы және орман қорғау іс-шараларын жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), Облыстардың  әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 624,9
2011 ж. - 779,1*
2012 ж. - 699,8*
2013 ж. - 699,8*

2010 ж. - 327,6
2011 ж. - 590,4**
2012 ж. - 403,4**
2013 ж. - 460,2**
2014 ж. - 548,8**

Республ икалық бюджет
 
 
 
 
 
Жергілікті бюджет

040

115.

Ормандарды авиациялық күзету жөніндегі жұмыстарды жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 1003,8
2011 ж. - 1582,6*
2012 ж. - 1140,6*
2013 ж. - 1140,6*

Респуб ликалық бюджет

072

Орманды молықтыру және орман өсіру

116.

Орман тұқымдарының сапасын сараптауды қамтамасыз етуі орман тұқымы базасының объектілерін есепке алу және аттестациялау, ормандардың санитарлық ахуалын бағалау, Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымы мекемесін ұстау

Қоршағанортаминіне
ақпарат

АШМ

2010-2013
жылдар

2010 ж. - 23,7
2011 ж. - 27,1*
2012 ж. - 27,1*
2013 ж. - 27,1*

Республикалық бюджет

067

117.

Жақсартылған мұрагерлік сапасылар отырғызу материалдарының орман дақылдары жұмыстарын қамтамасыз ету және тұрақты орман тұқымды базасын қалыптастыру және ұстау

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 70,1
2011 ж. - 82,5*
2012 ж. - 82,5*
2013 ж. - 89,1*

Республикалық бюджет

069

118.

Орман питомниктер қалпына келтіруді қамтамасыз ету

АШМ-ға ақпарат

Облыстардың әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 24,3
2011 ж. - 55,2**
2012 ж. - 34,7**
2013 ж. - 41,4**
2014 ж. - 44,0**

Жергі лікті бюджет


119.

Орманның табиғи жаңаруына ықпал ету шараларын жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау),  облыстардың әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 1,0
2011 ж. - 2,4*
2012 ж. - 2,0*
2013 ж. - 2,7*
 
2010 ж. - 8,9
2011 ж. - 16,2**
2012 ж. - 9,4**
2013 ж. - 11,9**
2014 ж. - 13,7**

Респуб ликалық бюджет
 
 
 
 
 
Жергіл ікті бюджет

040

120.

Себу және отырғызу әдісі бойынша ормаңдарды толықтыру мен орман өсіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), облыстардың әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 354,3
2011 ж. - 442,2*
2012 ж. - 396,8*
2013 ж. - 396,8*
 
2010 ж. - 248,5
2011 ж. - 295,9**
2012 ж. - 328,2**
2013 ж. - 352,8**
2014 ж. - 377,6**

Респуб ликалық бюджет
 
 
 
 
 
 
Жергі лікті бюджет

040

121.

Себу және отырғызу әдісі бойынша ормандарды молықтыру мен орман өсіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 121,2
2011 ж. - 146 ,4*
2012 ж. -  151,1*
2013 ж. - 152,9*
 
2010 ж. - 181,8
2011 ж. - 220,3*
2012 ж. - 226,7*
2013 ж. - 229,4*

Республикалық бюджет
 
 
 
 
 
 

Ұлттық банкінің қарызы

044

Темір және автомобиль жолдарының болу белдеулерінде екпе қоғандарын құру

122.

Темір жол бойында орман екпелерін құру және күтіп ұстау жөнінде іс-шаралар жүргізу

АШМ-ға ақпарат

ККМ (жинақтау), "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ (келісім бойынша)

2010-2011 жылдар

2010 ж. - 1284,6
2011 ж. - 1062,4*

Меншікті қаражат


123.

Жалпы пайдаланылатын республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында орман жолақтарын және басқа да екпелер отырғызу және күтіп ұстау жөнінде іс шаралар жүргізу

АШМ-ға ақпарат

ККМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. -  216,7
2011 ж. -
172,0*
2012 ж. - 89,0*
2013 ж. - 103,0*

Республикалық бюджет

003

124.

"Шортанды-Щучинск" учаскесіндегі "Астана-Шучинск" автокөлік жолы бойында орман жолақтарын отырғызу жөнінде іс-шаралар жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2011- 2014 жылдар

2011 ж. - 481,0*
2012 ж. - 649,2*
2013 ж. - 315,3*
2014 ж. - 229,8*

Республикалық бюджет

20

125.

Батыс Европа-Батыс Қытай халықаралық  транзитті дәлізі бойында көгалдандыруды жүргізу  жөнінде ұсыныстар енгізу

Қаржыминіне ұсыныс

ККМ

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейдіЕлді мекендердің жасыл аймақтарын құру және оларды көгалдандыру

126.

Елді мекендердің жасыл аймақтарын (Астана қаласының жасыл аймағынан басқа) құру және күтіп ұстау жөнінде іс-шаралар жүргізу

АШМ-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 1459,8
2011 ж. - 1340,4**
2012 ж. - 1746,9**
2013 ж. - 1816,6**
2014 ж. - 1901,8**

Жергілікті бюджет


127.

Облыс орталықтарында, Астана қаласында саябақтар мен скверлер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің паркін құру

АШМ-ға ақпарат

Облыстар дың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 62,8
2011 ж. - 381,2**
2012 ж. - 75,7**
2013 ж. - 82,8**
2014 ж. - 107,6**

Жергілікті бюджет


128.

Облыстардың елді мекендерінде жасыл желектер отырғызуды жүргізу

АШМ-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010- 2014 жылдар

2010 ж. - 580,8
2011 ж. - 3804,4**
2012 ж. - 508,3**
2013 ж. - 507,8**
2014 ж. - 522,6**

Жергілікті бюджет


129.

Жергілікті маңызы бар жолдар бойында қорған екпелерін құру

АШМ-ға ақпарат

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 283,3
2011 ж. - 173,2**
2012 ж. - 250,6**
2013 ж. -
263,0**
2014 ж. - 269,5**

Жергілікті бюджет


130.

22 наурыз бен 22 сәуір аралығында қалалар мен басқа да елді  мекендерде жасыл желектерді отырғызу бойынша "Жасыл жапырақ - Зеленый лист" табиғатты қорғау акциясын республика бойынша өрістету

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейдіАстана қаласының жасыл аймағын құру

131.

Жасыл аймақтың орман екпелерін отырғызу және оларды күту бойынша жұмыстар жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), Астана қаласының әкімі

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 1763,2
2011 ж. - 1912,6*
2012 ж. - 1966,1*
2013 ж. - 2099,1*

2010  ж. - 565,0
2011 ж. - 618,0**
2012 ж. - 646,2**
2013 ж. - 691,4**
2014 ж. - 739,7**

Республикалық бюджет
 
 
 
 
 

Жергілікті бюджет

071

132.

Жасыл аймақтың орман екпелерін құру үшін жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 81,4
2011 ж. - 80,8*
2012 ж. - 81,0*
2013 ж. - 81,0*

Республикалық бюджет

071

133.

Жасыл аймақта орман Екпелерін егу үшін жер пайдаланушылардан алынған жерлердің залалдарын өтеу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 49,9
2011 ж. - 70,0*
2012 ж. - 70,0*
2013 ж. - 70,0*

Республикалық бюджет

071

134.

АШМ-нің Орман және аңшылық шаруашылығы комитетіне қарасты "Жасыл аймақ" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының материалдық техникалық базасын арнайы орман шаруашылығы техникасымен және жабдықтарымен нығайту

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2011 ж. - 62,9*
2012 ж. - 63,0*
2013 ж. - 70,0*

Республикалық бюджет

071

Жастардың қатысуы

135.

Республика бойынша "Менің атаулы ағашым" табиғат қорғау акциясын өрістету

АШМ-ға ақпарат

БҒМ

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейді136.

Республикалық және облыстық деңгейлерде  "Жасыл ел" еңбек жасақтарының қызметін дамыту

АШМ-ға ақпарат

БҒМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 20,2
2011 ж. - 20,2*
2012 ж. - 21,8*
2013 ж. - 23,5*

Республикалық бюджет

040

137.

"Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының қатысушыларын керек-жарақ пен қамтамасыз ету

АШМ-ға ақпарат

БҒМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 75,0
2011 ж. - 67,2*
2012 ж. - 72,6*
2013 ж. - 78,1*

Республикалық бюджет

040

138.

"Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының көгалдандыру жұмыстарына қатысуы

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ (жинақтау), БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010-2014 жылдар

2010 ж. - 100,6
2011 ж. - 61,3**
2012 ж. - 139,7**
2013 ж. - 151,2**
2014 ж. - 163,4**

Жергілікті бюджет


139.

"Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының қызметіне төлем жасауды қамтамасыз ету

АШМ-ға ақпарат

БҒМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 210,0
2011 ж. - 210,0*
2012 ж. - 226,8*
2013 ж. - 243,8*

Республикалық бюджет

040

140.

Республика бойынша: "Парктер шеруі", "Жасыл бақ - таза қала" табиғат қорғау акцияларын, сондай-ақ орман мен бақтарда тазалық айлығын өткізу

АШМ-ға ақпарат

БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейді141.

Мектеп орманшылары жұмысын қалпына келтіру

АШМ-ға ақпарат

БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейдіЖеке меншік орман қорын қалыптастыру және дамыту

142.

Жеке меншік орман өсіруді дамытуды ынталандыру бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс

АШМ

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейдіОрман-аңшылық ісі мен орман шаруашылығын жобалау

143.

Орман мекемелерінде (орман орналастыру жобалары), заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын орман табиғи аумақтарында орман орналастыру шараларын жүргізу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 242,4
2011 ж. - 275,3*
2012 ж. - 294,7*
2013 ж. - 310,4*

Республикалық бюджет

070

144.

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу соның ішінде орман питомниктерін жобалау

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 53,4
2011 ж. - 56,8*
2012 ж. - 61,7*
2013 ж. - 65,7*

Республикалық бюджет

070

145.

ЕҚТА мамандарының біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 5,5
2011 ж. - 5,9*
2012 ж. - 6,4*
2013 ж. - 5,5*

Республикалық бюджет

070

146.

"Жасыл Ел" акциясын өткізу

АШМ-ға ақпарат

БҒМ (жинақтау), БАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 2,9
2011 ж. - 10,7*
2012 ж. - 11,6*
2013 ж. - 12,4*

Республикалық бюджет

040

147.

Жазғы демалыс кезеңінде студенттердің еңбек жасақтары үшін жұмыс көлеміне мониторинг жүргізу

АШМ-ға ақпарат

БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

жыл сайын 4-тоқсан

Талап етілмейді3.7. Экологиялық апат аймақтарын, радиациялық, химиялық, биологиялық ластануға ұшыраған аумақтарды оңалту

148.

Алматы облысы Алакөл ауданының экологиялық және радиациялық жағдайын зерттеу жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, Алматы облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейдіБұрынғы Семей сынақ полигонының аумақтарын және объектілерін мемлекеттік басқаруды оңтайландыру

149.

Бұрынғы Семей сынақ полигонының аумақтарын мемлекеттік басқаруды оңтайландыру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, Шығыс Қазақстан, Қарағаңды және Павлодар облыстарының әкімдері

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді150.

Семей сынақ полигоны объектілерінің мәртебесі туралы мәселелер жөнінде ұсыныстар енгізу (ядролық сынақтар өткізілген жерлер)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар облыстарының әкімдері

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейдіРадиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қалпына келтіру. Жерлерді халық шаруашылығына беру

151.

Зымыран-ғарыштық қызметтің әсеріне ұшыраған аумақтар учаскелерінің экологиялық жағдайының мониторингі жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді152.

Полигон аумағының экологиялық паспортын жасай отырып,  бұрынғы Семей сынақ полигонының алаңында барлық табиғи ортаның жай-күйіне кешенді зерттеулер (бұрын орындалған жұмыстарды ескере отырып) жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді153.

Жер қорының құрамынан халық шаруашылығына берілетін аумақтарға кешенді экологиялық зерттеулер жүргізу жөнінде ұсыныстар. енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинактау), АШМ, ИЖТМ, ЖРА

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді154.

Семей сынақ полигоны жерінің бір бөлігін оларды одан әрі шаруашылық қызметіне пайдалану мақсатында жер қорының құрамынан шығару жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, АШМ, ЖРА, Шығыс Қазақстан облысы

2011 жылғы 15 шілде

Талап етілмейді155.

Жергілікті радиоактивтік ластану учаскелерін түгендеу және неғұрлым қауіпті учаскелерді ремедиациялау/жою жөніндегі іс-шаралар жүргізу, ядролық қызмет қалдықтарын жою және консервациялау жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді156.

Қатаң бақылау аймақтарының аумағына физикалық қол жеткізуді шектеу жөнінде іс-шараларды жүзеге асыру

Қоршаған ортаминіне ақпарат

ИЖТМ (жинақтау), ІІМ, Қоршаған ортамині, Шығыс Қазақстан,  Қарағанды және Павлодар облыстары ның әкімдері

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 34,0
2011 ж. - 32,4*
2012 ж. - 19,2*
2013 ж. - 38,6*

Республикалық бюджет

038

157.

Семей сынақ полигонының аумағында шаруашылық қызметті жүргізу мониторингін жүзеге асыру

Қоршаған ортаминіне ақпарат

ИЖТМ (жинақтау), ІІМ, Қоршаған ортамині, Шығыс Қазақстан,  Қарағанды және Павлодар облыстарының әкімдері

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 21,1
2011 ж. - 19,8*
2012 ж. - 21,3*
2013 ж. - 22,9*

Республикалық бюджет

044

158.

Шаған өзенінің одан әрі ластануын және Ертіс өзенінің ықтимал ласталуын азайту/жою мақсатында мониторингтік зерттеулер жүргізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, АШМ

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейдіАрал өңірінің экологиялық проблемаларын кешенді шешу

159.

Арал теңізі бассейні жері тозуының алдын алу және қайта қалпына келтіру жөніндегі фитомелиоративтік  жұмыстарды жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қызылорда облысының әкімі

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді160.

Арал теңізі мен Арал маңы Қазақстандық секторының табиғи-ресурстық, әлеуметтік- экономикалық және экологиялық жай-күйі жөніндегі дерекқоры бар "Гео-ақпараттық жүйелер - Арал теңізі" ақпараттық жүйесін құру жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, БҒМ, АШМ

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді161.

Арал теңізінің қазақстандық секторы мен Арал маңындағы орнықты табиғат пайдалану жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, БҒМ, АШМ

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді162.

Арал теңізінің Қазақстандық секторы мен Арал маңындағы перспективалы қалалар мен кенттердің азық түлік аймақтарының және әлеуметтік мәдени объектілердің орнықты энергетикалық қамтамасыз етілуін құру және енгізу жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, БҒМ, АШМ, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді163.

Суармалы экожүйелерді басқару жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанор тамині (жинақтау), АШМ

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейдіЛастанған аумақтарды медициналық оңалту жөніндегі іс-шаралар

164.

Кейіннен психологиялық-медициналық-педогогикалық консультацияларға жібере отырып, "тәуекел тобына" жататын балаларды босандыру және амбулаториялық-емхана ұйымдарында скринингті тексеруді жалғастыру бойынша ұсыныс енгізу

ЭДСМ-ге ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, БҒМ, Еңбекмині,  Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан,  Қызылорда, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді165.

Аурудың және мүгедектіктің профилактикасына бағытталған шараларды әзірлеу

ЭДСМ-ге ұсыныс

Қоршағанортамині (жинақтау), ДСМ, БҒМ, Еңбекмині, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді166.

Экологиялық арулардың пайда болуына экологиялық факторлардың әсерін кешенді зерттеулерді жүргізу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ

2012 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді167.

"Капустин Яр" және "Азғыр" полигондарының аумақтарын төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық апат аймақтары ретінде айқындау жөніндегі іс-шаралар өткізу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, Еңбекмині, ЭДСМ, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының әкімдері

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді168.

"Капустин Яр" және "Азғыр" ядролық сынақ полигондарының әсерінен зардап шеккен тұрғындарды сауықтыру және оларға әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, Еңбекмині, ЭДСМ, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының әкімдері

2011 жылғы 15 шілде

Талап етілмейдіКаспий теңізі және іргелес аумақтар қайраңы ластануының алдын алу

169.

Каспий теңізінің қазақстандық секторында төтенше жағдайларға барабар ден қою бойынша бірыңғай мамандандырылған ұйым құру жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

ТЖМ (жинақтау), МГМ, ЭДСМ, Қаржымині

2011 жылғы 3-тоқсан

Талап етілмейді170.

Балық ресурстарын және балық аулауды қорғау жөніндегі өңірлік инспекциясының материалдық- техникалық базасын кеңейту бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

АШМ

2011 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді4. Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін дамыту және жетілдіру

Басқарудың заңнамалық тетіктерін жетілдіру және іске асыру

171.

Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа экономикалық тетіктерін енгізу бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейдіХалықаралық ынтымақтастықты дамыту

172.

Киото хаттамасы талаптарының имплементациясы бойынша шаралар қабылдау

ЭДСМ-ге ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді173.

Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар мен келісімдерді  (конвенцияларының) орындалуы бойынша талдау жүргізу және олардың практикалық іске асырылуын қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған- ортамині

Жыл сайын 1-тоқсан

Талап етілмейді174.

Ақпаратқа қол жеткізу шешімдер қабылдауға жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот төрелігіне қол жеткізу туралы Орхус конвенциясын  Шығарындылардың тіркелімі туралы және ластауыштарды көшіру хаттамасына Қазақстан Республикасының қосылуы жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейдіҚоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдаланудың экономикалық құралдарын дамыту

175.

Басым бағыттарға шығыстарды келісіп бөлінетін табиғат қорғау іс-шараларын қаржыландыру тетігін белгілеу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді176.

Экологиялық қауіпсіз табиғат пайдалануды ынталандырудың экономикалық тетігін әзірлеу және енгізу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині, ЭДСМ

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді177.

Табиғат пайдаланудың қоршаған ортасына экономикалық әсерін қоса алғанда, кешенді бағалауға рұқсат беру жүйесі мен экологиялық төлемдердің мөлшерін белгілеу негізі ретінде тәсілдер әзірлеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині, ЭДСМ

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді178.

Үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік маңызды жобаларды қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейдіҚоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды ғылыми қамтамасыз ету

179.

Қоршаған ортаны қорғау саласында ғылыми зерттеулер жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинактау), МГМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 149,3
2011 ж. - 167,4*
2012 ж. - 224,6*
2013 ж. - 224,6*

Республикалық бюджет

003

180.

Бассейндік аймақтарды зерделеу бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау),МГМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 2,5
2011 ж. - 22,9*
2012 ж. - 30,0*
2013 ж. - 30,0*

Республикалық бюджет

003

181.

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ететін ғылыми зерттеулер жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 32,6
2011 ж. - 30,6*
2012 ж. - 30,0*
2013 ж. - 30,0*

Республикалық бюджет

003

182.

Энергия мен жаңғыртылатын ресурстарды тиімді пайдалану бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 26,2
2011 ж. - 12,6*
2012 ж. - 30,0*
2013 ж. - 30,0*

Республикалық бюджет


003

183.

Ақтау қаласында Каспий теңізінің проблемалары жөніндегі ғылыми-зерттеу институтын құру жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), МГМ, БҒМ, АШМ, ТЖМ, Маңғыстау облысының әкімі

2011 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді184.

Астана қаласының орнықты даму атласын әзірлеу жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республиксының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Астана қаласының әкімі

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейдіҚоршаған орта мен табиғат ресурстары мониторингі жүйесін дамыту

185.

Үздік технологияларды енгізуді ынталандыру және бизнестігін әлеуметтік жауапкершілігін бағалау мақсатында Қазақстанның өнеркәсіп кәсіпорындарына жыл сайын экологиялық рейтинг жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді186.

Қазақстан Республикасында орнықты өндіріс және тұтынуға қол жеткізу жөніндегі бағдарламалар мен жобаларды іске асыру бойынша орындалатын іс-шараларды  тиімділігіне мониторинг жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2013 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді187.

Қоршаған орта жай-күйіне гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу бойынша бағдарламаларды орындау

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 2329,3
2011 ж. - 2832,3*
2012 ж. - 2965,5*
2013 ж. - 3174,1*

Республикалық бюджет

006

188.

Қоршаған ортаның жай-күйіне қалау жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 475,0
2011 ж. - 598,9*
2012 ж. - 534,1*
2013 ж. - 693,9*

Республикалық бюджет

008

189.

Қазақстан Республикасының ұлттық гидрометеорологиялық қызметін жаңғырту мақсатында іс-шараларды орындау

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршағанортамині

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 572,0
2011 ж. - 1757,5*
2012 ж. - 2188,7*
2013 ж. - 1409,7*

Республикалық бюджет

014

190.

Қарағанды гидрометеорологиялық орталығында өндірістік-зертханалық корпус салу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді191.

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық мониторингілеу

Қоршаған ортаминіне ақпарат

АШМ

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 22,5
2011 ж. - 24,0*
2012 ж. - 24,0*
2013 ж. - 24,0*

Республикалық бюджет

021

192.

Негізгі автомагистральдар, темір жолдар бойына автоматты метеостанциялар желісін құру бойынша ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), ККМ

2012 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейді193.

Ауылдық елді мекендердің экологиялық паспорттарын жасау мақсатында ауылдық аумақтарды экологиялық- демографиялық зерттеу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010-2011 жылдар

2010 ж. - 141,8
2011 ж. - 151,1*

Республикалық бюджет

008

194.

Ауылдық елді мекендерге радиациялық мониторинг жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині (жинақтау), АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері

2010-2011 жылдар

2010 ж. - 89,8
2011 ж. - 96,2*

Республикалық бюджет

008

195.

Қазақстан Республикасы аумағының район қауіптілігінің 2012-2017 жылдарға арналған деңгейіне зерттеу жүргізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині

2012 жылы

2012 ж. - 120,0*

Республикалық бюджет

008

196.

Қазақстан аумағында ауылдық елді мекендердің шаруашылық-ауыз су көздерінің радиациялық жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша ұсыныс енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне Ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау),ДСМ, АШМ

2011 жылғы 4-тоқсан

Талап етілмейді197.

Жұртшылықтың қоршаған ортаның жай-күйі, табиғат пайдалану, шығарындылар тізімі генетикалық өзгерген организмдер мәселелері бойынша ақпаратқа қол жеткізуін, шешімдер қабылдауға жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты сот төрелігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі Орхус конвенциясының іс-шараларын іске асыру (Орхус орталығы)

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат

Қоршаған ортамині

2010-2013 жылдар

2010 ж. - 32,1
2011 ж. - 28,4*
2012 ж. - 31,2*
2013 ж. - 31,1*

Республикалық бюджет

001

198.

Өскемен қаласында Экологиялық болжауды талдау орталығын (Экологиялық қауіпсіздік орталығын) құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді199.

Мұнай кен орындарындағы су басу аймағында мұнай қоймаларын жою жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Маңғыстау және Атырау облыстарының әкімдері

2014 жылғы 1-тоқсан

Талап етілмейдіАқпараттық жүйелерді қалыптастыру, экологиялық білім беру, халықты оқыту және оның хабардар болуын арттыру

200.

"Қазақстан Республикасы табиғат ресурстарының мемлекеттік кадастрлары" веб-порталын сүйемелдеу және дамыту
Тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалануды енгізу
Жыл сайынғы техникалық сүйемелдеу

ЭДСМ-ге ақпарат

Қоршаған ортамині

2010 жыл

2010 ж. - 20,0

Республикалық бюджет

001

201.

Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және одан әрі дамыту

ЭДСМ-ге ақпарат

Қоршағанортамині

2010 жыл

2010 ж. - 35,7

Республикалық бюджет

001

202.

Қоршаған ортаны қорғау органдары жүйесі кадрларын даярлау мен қайта даярлау кешенді жүйесінің жұмыс істеуі жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді203.

"Қазақстан Республикасының қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін" құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді204.

Арал теңізінің қазақстандық секторымен Арал маңының экологиялық мониторинг жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді205.

Қазақстан Республикасы аумағының қоршаған ортасы жай-күйінің аэроғарыштық мониторингі жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді206.

"Гео-ақпараттық жүйелер - Каспий теңізі" ақпараттық жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді207.

Ақпаратқа қол жеткізу, шешімдер қабылдауға үдерісіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот төрелігіне қол жеткізу туралы Орхус конвенциясын іске асыру шеңберінде Шығарындылардың тіркелімі туралы және ластауыштарды көшіру жобасын құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді208.

Экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорының автоматтандырылған жүйесін сүйемелдеуді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді209.

Қоршаған ортаны қорғау кадастрларының бірыңғай жүйесінің ақпараттық жүйесін құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс

Қоршағанортамині

2011 жылғы 1 ақпан

Талап етілмейді      Барлығы бағдарлама бойынша 172267,7 млн. теңге мөлшерінде, оның ішінде республикалық бюджеттен 100310,1 млн. теңге шығыстар жоспарланып отыр, бұл ретте:
      2010 жылға - 18837,2 млн. теңге;
      2011 жылға - 32528,2* млн. теңге;
      2012 жылға - 27574,4* млн. теңге;
      2013 жылға - 21122,0* млн. теңге;
      2014 жылға - 248,3* млн. теңге;
      50657,3 млн. теңге жергілікті бюджеттен, оның ішінде:
      2010 жылға - 7674,1 млн. теңге;
      2011 жылға - 13435,2** млн. теңге;
      2012 жылға - 9341,6** млн. теңге;
      2013 жылға - 9847,5** млн. теңге;
      2014 жылға - 10358,8** млн. теңге;

      3468,7 млн. теңге қарыз қаражаты, оның ішінде:
      2010 жылға - 1010,8 млн. теңге;
      2011 жылға - 1822,9* млн. теңге;
      2012 жылға - 401,0* млн. теңге;
      2013 жылға - 234,0* млн. теңге;

      17347,0 млн. теңге меншікті қаражаты, оның ішінде:
      2010 жылға - 1284,6 млн. теңге;
      2011 жылға - 1062,4* млн. теңге;
      2013 жылға - 7500,0* млн. теңге;
      2014 жылға - 7500,0* млн. теңге.

      484,9 млн. теңге халықаралық гранттар, оның ішінде:
      2010 жылға - 68,0 млн. теңге;
      2011 жылға - 211,8* млн. теңге;
      2012 жылға - 124,4* млн. теңге;
      2013 жылға - 80,7* млн. теңге.

      Ескертпе:
      * - республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті жылға арналған "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нақтыланады;
      ** — қаржыландырылу көлемі тиісті жылдың жергілікті бюджетті жасау кезінде нақтыланатын болады;

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

Қоршағанортамині -            Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны
                              қорғау министрлігі
ЭДСМ                        - Қазақстан Республикасы Экономикалық
                              даму және сауда министрлігі
МГМ                         - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ
                              министрлігі
Қаржымині                -    Қазақстан Республикасы Қаржы
                              министрлігі
ИЖТМ                        - Қазақстан Республикасы Индустрия және
                              жаңа технологиялар министрлігі
БҒМ                         - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                              министрлігі
АШМ                        -  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                              министрлігі
ТСМ                         - Қазақстан Республикасы Туризм және
                              спорт министрлігі
СІМ                         - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
                              министрлігі
ДСМ                         - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                              министрлігі
Еңбекмині                   - Қазақстан Республикасы Еңбек және
                              халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
ККМ                         - Қазақстан Республикасы Көлік және
                              коммуникация министрлігі
ТЖМ                         - Қазақстан Республикасы Төтенше
                              жағдайлар министрлігі
ІІМ                         - Қазақстан Республикасы Ішкі істер
                              министрлігі
БАМ                         - Қазақстан Республикасы Байланыс және
                              ақпарат министрлігі
ЖРА                         - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
                              басқару агенттігі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2011 жылғы 4 тамыздағы
№ 912 қаулысына 
2-қосымша     

2010-2014 жылдарға арналған
"Жасыл даму" салалық  
бағдарламасына    
2-қосымша     

"2010 - 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасы шеңберінде жүзеге асыру жоспарланған ғылыми-зерттеу жұмыстарының тізбесі

Р/с

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

Жалпы сомасы

2010 жыл - 210 660
2011 жыл - 233 561,8

Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету

2010 жыл - 149 348
2011 жыл - 167 365,5

1.

Қазақстан қалаларының экологиялық атласы

2010 жыл - 2 000

2.

Қазақстан Республикасын экологиялық аймаққа бөлу

2010 жыл - 13 500

3.

Экологиялық дағдарыс ошақтарында шөлейттену үдерістеріне қарсы күресті бағалау әдістерін және шараларын әзірлеу

2010 жыл - 6 700

4.

Арал маңындағы экологиялық апат аймағында тұратын халықтың әлеуметтік маңызды ауруларының себеп-салдарлық байланыстарын анықтау

2010 жыл - 11 200

5.

Іле Алатауының таулы-тау маңы аймағында сел және лай көшкіні құбылыстарының пайда болуының алдын алу жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеу

2010 жыл - 9 000

6.

Балқаш өзенінің экожүйесінің технологиялық ластануын төмендету

2010 жыл - 3 200

7.

Өңірлік атмосфералық үдерістерді және ауаның ластануын алыс қашықтыққа трансшекаралық ауыстыруды моделдеу

2010 жыл - 7 700

8.

Шаған өзенінің әлеуеттік әсер ету аймағындағы радиациялық жағдайды зерттеу

2010 жыл - 9 000

9.

Қазақстан Республикасының барлық өңірлері (салалары) үшін орнықты даму индикаторлары (нысаналы көрсеткіштері) жүйесінің ғылыми негіздемесі

2010 жыл - 70 000

10.

Ақтөбе облысындағы шөлейттену үдерістерінің қоршаған ортаның сапасы мен халық денсаулығының жағдайына әсер ету қауіпінің нысаналы көрсеткіштерін және бағалау өлшемдерін әзірлеу

2010 жыл - 560

11.

Республика кәсіпорындары өткізетін табиғат қорғау шараларының нәтижелілігін ғылыми бағалау

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 8 826,6

12.

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында антропогендік сипаттағы ішкі және сыртқы әлеуетті қауіптерді зерттеу

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 10 394,8

13.

Қоршаған ортаға келеңсіз әсерінің алдын алу үшін Қазақстан қалаларының су бұру жүйелерінің жағдайын зерделеу және пайдалану жөніндегі ғылыми зерттеулер

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 23 961,9

14.

Үй-жайлардағы ауаның құрамымен өзара топырақтық радон шоғырының байланысын зерттеу және радондық қауіптілік дәрежесі бойынша аумақтарды бағалау өлшемдерін әзірлеу

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 13 152

15.

Сорбұлақ көлінің ағынды сулары жинаушының қазіргі жағдайын оның бұзылу қаупін төмендету және қалыптасқан қолайсыз экологиялық ахуалын бағалау мақсатында кешенді зерттеу

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 14 461,5

16.

Қазақстан Республикасы аумағының радиоэкологиялық жағдайын, оның ішінде уран өндіретін және мұнай өндіретін аумақтарын зерттеу

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 10 506,1

17.

Пестицидтердің құрамын және қоршаған орта объектілерінде олардың метаболиттерін бақылау тиімділігін жетілдіруді және арттыруды ғылыми негіздеу

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 9 430,5

18.

Қазақстан Республикасында қоршаған орта индикаторларын айқындауды ғылыми негіздеу

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 9 149,2

19.

Қазақстан Республикасында экологиялық-талдау бақылауының тиімділігін ғылыми бағалау және оның оңтайландыру жолдары

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 15 479,3

20.

Су экожүйелерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан өзендерінің экологиялық ағынын ғылыми негіздеу

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 10 350

21.

Трансшекаралық сипаттағы проблемаларды шешу үшін ҚХР-мен және Орталық Азия елдерімен Қазақстанның шекара маңы аудандарының экологиялық жай-күйін зерттеу

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 20 479,7

22.

Атмосфералық ауаның жедел экологиялық мониторинг жүйесін құруды зерттеу және оның ғылыми-әдістемелік негіздемесін әзірлеу (Теміртау қаласы және Өскемен қаласы бойынша)

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 11 588

23.

Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұз жағдайын бағалау

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 9 585,8

Бассейн аймақтарын зерттеу бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізу

2010 жыл - 2 538
2011 жыл - 22 979,8

24.

Жайық өзені бассейнінің экологиялық жағдайын кешенді зерттеу

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 12 473,5

25.

Тобыл-Торғай су бассейнінің гидроэкологиялық проблемаларын кешенді бағалау

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 10 506,3

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуі бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу

2010 жыл - 32 606
2011 жыл- 30 604,1

26.

Трансшекаралық сипаттағы проблемаларды шешу үшін Қазақстанның шекара маңы аудандарының экологиялық жай-күйін зерттеу

2010 жыл - 5 000

27.

Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынушылар секторының қазіргі заманғы дамуын бағалау және олардың озон қабаты мен климаттың өзгеруіне әсері. Озон қабатын бұзатын заттарды қысқарту жөніндегі шаралардың тиімділігін экологиялық-экономикалық бағалауын әзірлей отырып секторлардың Монреаль хаттамасы бойынша міндеттемелерді орындау үшін қолданылатын шараларға бейімделу мүмкіндіктері

2010 жыл - 10 600

28.

Қазақстан Республикасының халықаралық стандарттарға көшу мүмкіндігін бағалау отырып автомобиль көлігінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ғылыми зерттеулер

2010 жыл - 9 000

29.

Қазақстандағы экологиялық ахуалды бағалау жөнінде ғылыми зерттеулер, табиғи ресурстарды пайдалану деңгейі, қоршаған ортаға шаруашылық қызметтің әсері және оған теріс әсерді төмендету үшін қолданылатын шаралар және өзгелер

2010 жыл - 4 200

30.

Қазақстандық Алтай аумағының қорықтық аймағын Дүниежүзілік мұра тізіміне кіргізуді ғылыми негіздеу

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 6 559,2

31.

Қалдықтардың пайда болуы және кәдеге жарату проблемаларын шешу жолдарын ғылыми негіздеу

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 9 484,9

32.

Каспий теңізі және жағалау бөлігі (қазақстандық сектор) жай-күйінің кіріктірілген мониторинг жүйесін құруды ғылыми негіздеу

2010 жыл - 1 269
2011 жыл - 14 560

Энергияны және жаңартылатын ресурстарды тиімді пайдалану бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу

2010 жыл - 26 168
2011 жыл - 12 612,5

33.

Щучье-Бурабай курортты аймағы аумағында оның орнықты даму жолдарын анықтау үшін кешенді экологиялық зерттеулер

2010 жыл - 5 000

34.

Қазақстан Республикасының Каспий маңы өңірін экологиялық аймаққа бөлу

2010 жыл - 2 000

35.

Экожүйеге биологиялық толыққанды суды қайтара отырып, өнеркәсіптік және тұрмыстық сарқынды суларды тазарту үшін цеолитті фоторезонанстық биобелсендіру қондырғысын әзірлеу және құру

2010 жыл - 6 700

36.

Қазақстанда су-жер ресурстарын пайдалану деңгейін экологиялық нормалау жүйелерін әзірлеу

2010 жыл - 4 500

37.

Қазақстандағы құрғақшылықты зерттеу және болжау

2010 жыл - 6 700

38.

Щучье-Бурабай көлдер жүйесінің гидрографиялық атласын жасау

2010 жыл - 1 268
2011 жыл - 12 612,5

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады