"Инвестициялар туралы" 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қарашадағы № 1307 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
         Премьер-Министрі                        К. Мәсімов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

      1-бап. «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 4-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат, 2010 ж. № 5, 23-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1-баптың 8), 9), 12), 13), 14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) инвестициялық келiсiм-шарт – инвестицияларды жүзеге асыруға арналған инвестициялық преференцияларды көздейтiн шарт;
      9) модельдiк келiсiм-шарт – Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн және инвестициялық келiсiм-шарттар жасасқан кезде пайдаланылатын үлгi келiсiм-шарт;
      12) жұмыс бағдарламасы – инвестициялық жобаны iске асыру жөнiндегi жұмыстардың күнтiзбелiк кестесiн белгiлейтiн инвестициялық келiсiм-шартқа қосымша;
      13) технологиялық жабдық – инвестициялық жобаның технологиялық процесінде пайдалануға арналған және Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің Тауар номенклатурасының тауар позициялары бойынша Кеден одағының комиссиясы жасаған тауарлардың тиісті тізбесіне енгізілген тауарлар;
      14) жинақтауыштар – жиынтығында технологиялық жабдықтың конструкциялық тұтастығын құрайтын және Кеден одағының комиссиясы жасаған тауарлардың тиісті тізбесіне енгізілген құрамдас бөліктер;»;
      2) 13-баптың бірінші абзацындағы «келісім-шарт» сөзі «инвестициялық келісім-шарт» сөздерімен ауыстырылсын;
      3) 14-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;
      4-тармақтағы «келісім-шарт» сөзі «инвестициялық келісім-шарт» сөздерімен ауыстырылсын;
      4) 17-бапта:
      1, 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Инвестициялық келісім-шарт шеңберінде инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын заңды тұлға Кеден одағының заңнамасына сәйкес технологиялық жабдықтың, оған жинақтауыштар мен қосалқы бөлшектердің, шикізат пен материалдардың импорты кезінде кедендік баждар салудан босатылады.
      2. Кеден баждарын салудан босату инвестициялық келiсiм-шарттың қолданыс мерзiмiне, бiрақ инвестициялық келiсiм-шарт тiркелген кезден бастап 5 жылдан аспайтын мерзiмге беріледі.»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармағымен толықтырылсын:
      «2-1. Шикізат пен материалдарды әкелуге қатысты кеден баждарын салудан босату заңды тұлғаларға тіркелген активтердегі инвестициялардың көлеміне қарай және инвестициялық жоба экономикалық қызмет түрлерін жалпы жіктеуіштің сыныптары деңгейінде Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қызметтің басым түрлерінің тізбесіне сәйкес келген жағдайда 5 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Қызметтің басым түрлерінің тізбесі жылына бір реттен артық емес қайта қаралуы мүмкін.»;
      5) 18-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктегі «келісім-шартқа» сөзі «инвестициялық келісім-шартқа» сөздерімен ауыстырылсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ұсынылған мемлекеттiк заттай грантты меншiкке немесе жер пайдалануға өтеусіз беру үшін уәкiлеттi органның шешiмi негiз болып табылады. Уәкiлеттi органның шешiмi инвестор мен уәкілетті органның арасында жасалған инвестициялық келісім-шартқа сәйкес инвестор инвестициялық міндеттемелерін орындаған жағдайда, инвестициялық келісім-шарттың қолданылу мерзiмi өткеннен кейін қабылданады.»;
      6) 19-бапта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) жобаны iске асыру кезiнде пайдаланылатын құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық құнын және тiркелген активтердi, шикізат пен материалдарды сатып алуға арналған шығындарды негiздейтiн құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;»;
      8) тармақша алып тасталсын;
      7) 21, 21-1, 22 және 23-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «21-бап. Инвестициялық келiсiм-шарт жасасу
      1. Уәкiлеттi орган инвестициялық преференциялар беру туралы шешiм қабылданған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде модельдiк келiсiм-шарттың ережелерiн ескере отырып, инвестициялық келiсiм-шартты қол қоюға дайындайды.
      2. Инвестициялық келiсiм-шартты қол қойылған күнiнен бастап бес жұмыс күнi iшiнде уәкiлеттi орган тiркейдi және ол тiркелген күнінен бастап күшiне енедi.
      3. Инвестициялық келiсiм-шарттың қолданыс мерзiмi инвестициялық преференциялардың қолданыс мерзiмiмен айқындалады. Жұмыс бағдарламасы бойынша жұмыстарды аяқтау мерзiмi инвестициялық келiсiм-шарттың қолданыс мерзiмi аяқталғанға дейiн кемiнде тоғыз ай бұрын бітуі тиiс.
      21-1-бап. Инвестициялық келiсiм-шарт талаптарының сақталуын бақылау
      1. Инвестициялық келiсiм-шарттар талаптарының сақталуын бақылауды уәкiлеттi орган мынадай нысандарда:
      1) камералдық бақылау - уәкiлеттi орган осы баптың 2-тармағына сәйкес ұсынылған есептердi зерделеу және талдау негiзiнде жүзеге асыратын бақылау;
      2) инвестициялық қызмет объектiсiне бара отырып, оның iшiнде, жұмыс бағдарламасын және инвестициялық келiсiм-шарт талаптарын орындау жөнiндегi құжаттарды қарастыру арқылы жүзеге асырады.
      2. Инвестициялық келiсiм-шарт жасасқаннан кейiн Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасы уәкiлеттi органға:
      1) жұмыс бағдарламасы қолданыста болған кезде уәкiлеттi орган айқындайтын нысан бойынша есепті;
      2) жиырма бесінші шілде мен жиырма бесінші қаңтардан кешіктірмей тіркелген активтерді пайдалануға беруді, шикізатты және/немесе материалдарды жеткізу мен пайдалануды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыс бағдарламасында көзделген шығындарды баптар бойынша толық жазып, жұмыс бағдарламасының орындалуы туралы жартыжылдық есептерді береді.
      3. Жұмыс бағдарламасына өзгерiстер тараптардың келiсiмi бойынша жылына бiр рет енгiзiле алады.
      4. Инвестициялық қызмет объектілеріне бара отырып, тексеру:
      1) жұмыс бағдарламасы аяқталған жағдайда инвестициялық келісім-шарттың қолданысы аяқталғанға дейін үш айда аяқталатын алты ай кезеңінде;
      2) технологиялық жабдықтар, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізат және/немесе материалдар түріндегі объектілер импортын кедендік баждар салудан босату жүзеге асырылған жылдан кейінгі жылдан бастап, жыл сайын жүргізіледі.
      5. Тексеру нәтижелерi бойынша уәкiлеттi органның өкiлi мен инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғаның басшысы инвестициялық келiсiм-шарттың жұмыс бағдарламасының орындалуының ағымдағы ахуалы актісіне қол қояды.
      6. Инвестициялық келiсiм-шарттың жұмыс бағдарламасы орындалмаған немесе дұрыс орындалмаған жағдайда уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасына бұзушылықтарды көрсете отырып, жазбаша түрде хабарлама жiбередi және бұзушылықтарды жою үшiн екі ай мерзiм белгiлейдi.
      7. Егер уәкілетті орган жүргізген тексеру нәтижелері бойынша инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінген және кедендік баждар төлеуден босатылған технологиялық жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізаты және/немесе материалдары пайдалануға берілмегені, не пайдаланылмағаны анықталған жағдайда, инвестициялық келісім-шарт бойынша ұсынылған инвестициялық преференциялар салдарынан кедендік баждардың сомасын төлемеген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте өсімпұлды есептей отырып, пайдаланылмаған жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізаттар мен материалдар бөлігінде оларды төлейді.
      8. Инвестициялық келiсiм-шарттың бұзылуы туралы ақпарат мемлекеттiң экономикалық мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету мақсатында мыналарға:
      1) тиiстi шаралар қабылдау үшiн мемлекет алдындағы салық мiндеттемелерiнiң орындалуына салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға және қажет болған жағдайда өзге де мемлекеттiк органдарға;
      2) оларға сәйкес мемлекеттiк заттай грант берiлген келiсiм-шарттар бойынша - мемлекет алдындағы салық мiндеттемелерiнiң орындалуына салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға, мемлекеттiк мүлiктi және (немесе) жер ресурстарын басқару саласындағы мемлекеттiк органдарға, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдарға жiберiледi.
      9. Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасының инвестициялық келiсiм-шарттың қолданысы барысында:
      1) берiлген мемлекеттiк заттай гранттың, сондай-ақ жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған мүлiктiң нысаналы бағытын өзгертуге;
      2) берiлген мемлекеттiк заттай грантты, сондай-ақ жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған мүлiктi иеліктен шығаруға құқығы жоқ.
      10. Кедендік баждар салудан босату объектілерінің мақсатты пайдаланылуын бақылау Кеден одағы комиссиясы айқындаған тәртіпте жүзеге асырылады.
      22-бап. Инвестициялық келiсiм-шартты бұзу жағдайлары
      1. Инвестициялық преференциялардың қолданылуы инвестициялық келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi бiткен соң тоқтатылады не осы бапта белгiленген тәртiпте осындай мерзiм бiткенге дейiн тоқтатылуы мүмкiн.
      2. Инвестициялық келiсiм-шарттың қолданылуы:
      1) тараптардың келiсiмi бойынша;
      2) бiр жақты тәртiпте мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы мүмкiн.
      3. Уәкiлеттi орган мынадай жағдайларда:
      1) өтiнiш берушi табыс еткен мәлiметтердiң бұрмаланғаны немесе жасырылғаны анықталған және бұл инвестициялық преференциялар беру жөнiндегi шешiмге ықпал еткен жағдайда;
      2) Қазақстан Республикасының инвестициялық келісім-шартты жасасқан заңды тұлғасының инвестициялық келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған кезде;
      3) осы Заңның 21-1-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасы табыс еткен есептiлiктегi мәлiметтердiң бұрмаланғаны немесе жасырылғаны анықталған жағдайда, бұл туралы Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасына жазбаша түрде хабарлаған кезден бастап екі ай өткен соң инвестициялық келiсiм-шартты бiржақты тәртiпте бұзуға құқылы.
      Бұл жағдайларда аталған заңды тұлға инвестициялық келiсiм-шарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомасын Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген айыппұл санкцияларын қолдана отырып төлейдi.
      4. Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасының бастамасы бойынша инвестициялық келiсiм-шарт бiржақты тәртiпте мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде, аталған заңды тұлға инвестициялық келiсiм-шарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомасын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте өсiмпұлды есептей отырып төлейдi.
      5. Инвестициялық келiсiм-шарт тараптардың келiсiмi бойынша мерзiмiнен бұрын тоқтатылған жағдайда Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасы инвестициялық келiсiм-шарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар нәтижесiнде төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомасын төлейдi.
      6. Инвестициялық келiсiм-шарт мерзiмiнен бұрын тоқтатылған жағдайда Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасы өзiне мемлекеттiк заттай грант ретiнде берiлген мүлiктi заттай, не инвестициялық келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес оның берiлген күнгi бастапқы құнын қайтарады.
      7. Мемлекеттiк заттай грантты қайтаруды Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiм-шарт жасасқан заңды тұлғасы уәкiлеттi орган инвестициялық келiсiм-шартты мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы шешiм қабылдағаннан кейiн күнтiзбелiк отыз күн iшiнде жүзеге асырады.
      23-бап. Инвестициялық келiсiм-шарттардың тұрақтылығы
      1. Осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн инвестициялар бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк органмен жасалған инвестициялық келiсiм-шарттар негiзiнде берiлген жеңiлдiктер осы инвестициялық келiсiм-шарттарда белгiленген мерзiм аяқталғанға дейiн өзiнiң қолданылуын сақтайды.
      2. Осы Заңның 21-1-бабының 2-тармағы 1) тармақшасы үшінші абзацының және 2) тармақшасының, 22-бабының 3, 4 және 5-тармақтарының салықтар сомасын төлеу бөлiгiндегi нормалары уәкiлеттi органмен жасалған инвестициялық келiсiм-шарттар бойынша 2009 жылдағы 1 қаңтарға дейiн қолданылуын сақтайды.».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
            Президенті

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады