Индустриялық-инновациялық қызмет субьектілеріне берілетін қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну шарттары мен тетіктерін айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 маусымдағы № 744 Қаулысы

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңының 15-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес индустриялық-инновациялық қызмет субьектілеріне берілетін қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну шарттары мен тетіктері айқындалсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2012 жылғы 5 маусымдағы
№ 744 қаулысына   
қосымша       

Индустриялық-инновациялық қызмет субьектілеріне берілетін қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну шарттары мен тетіктері

1. Кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну шарттары

      1. Қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсынуды индустриялық-инновациялық жобаларды (бұдан әрі – жобалар) іске асыру үшін индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне (бұдан әрі – субъектілер) берілетін екінші деңгейдегі банктердің қарыздары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қаржы агенті жүзеге асыратын шарттар мыналар болып табылады:
      1) қаржы агентінің кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсынуға қатысу мөлшері жоба сметасы сомасының 80 %-ынан (сексен пайызынан) аспауы тиіс;
      2) жоба сметасы шеңберіндегі субъектінің және (немесе) өзге үшінші тұлғаның қаржыландыру үлесі ақшалай қаражатпен жүзеге асырылады;
      3) жобаны іске асыру бойынша тәуекелдер толық көлемде жабылған, оның ішінде қамтамасыз етілген;
      4) кепілдік міндеттемелер және кепілдемелер жиырма жылдан аспайтын мерзімге ұсынылады;
      5) жобалық шешімдердің технологиялық және техникалық негізделуі.

2. Кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну тетіктері

      2. Екінші деңгейдегі банктердің қарыздары бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну үшін субъекті қаржы агентіне еркін түрде өтініш беру жолымен жүгінеді және мына құжаттарды ұсынады:
      1) жеке тұлға үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, дара кәсіпкер ретінде тіркеу туралы құжаттың көшірмесі, заңды тұлға үшін – мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесі.
      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      2) заңды тұлғалар үшін құрылтайшы құжаттардың көшірмелері;
      3) жобаның бизнес жоспары;
      4) өтініш берердің алдындағы соңғы есептік жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша заңды тұлғаның бухгалтерлік балансы;
      5) салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша қарыздардың болмауы туралы салық органының анықтамасы;
      6) құқықты куәландыратын құжаттардың көшірмесі, оның ішінде кепіл түрінде шығарылатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтың бар болуы немесе жоқтығы туралы;
      7) қайта жаңғыртуға (техникалық қайта жарақтандыруға) және жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейтуге бағытталған жобаның сипаттамасы және оны іске асырудан жоспарланатын экономикалық және қаржылық тиімділік;
      8) жобаны қаржыландыруда субъектінің және (немесе) өзге үшінші тұлғаның ақшалай қаражатымен қатысуын растайтын құжаттар.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз).
      3. Кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсынуды қаржы агенті субъект ұсынған құжаттарды қарау және талдау нәтижелері бойынша жүзеге асырады.
      4. Қаржы агенті өтініш түскен күнінен бастап екі ай ішінде осы субьектілерге берілетін қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну шарттары мен тетіктерінің (бұдан әрі – шарттар мен тетіктер) 2-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттарды қарайды.
      5. Тиісті құжаттарды қарау нәтижелері бойынша қаржы агенті үш жұмыс күні ішінде кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну немесе ұсынудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.
      6. Кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсынудан бас тарту туралы шешім қабылданған жағдайда қаржы агенті үш жұмыс күні ішінде субъектіге тиісті негізделген хабарлама жібереді.
      7. Кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсынудан бас тарту туралы шешім мына негіздемелер бойынша қабылданады:
      1) субъектінің осы шарттар мен тетіктердің 1-тармағына сәйкес айқындалған шарттарға сәйкес болмауы;
      2) субъектінің осы шарттар мен тетіктердің 2-тармағына сәйкес айқындалған қажетті құжаттарды ұсынбауы.
      8. Кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну туралы шешім қабылданған жағдайда қаржы агенті бес жұмыс күні ішінде субъектімен кепілдік міндеттемелерді және кепілдемелерді ұсыну туралы шарт жасасады.

Об определении условий и механизмов предоставления гарантийных обязательств и поручительств по займам, выдаваемым субъектам индустриально-инновационной деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2012 года № 744

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить условия и механизмы предоставления гарантийных обязательств и поручительств по займам, выдаваемым субъектам индустриально-инновационной деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение к постановлению   
Правительства Республики Казахстан
от 5 июня 2012 года № 744    

Условия и механизмы предоставления гарантийных обязательств и
поручительств по займам, выдаваемым субъектам
индустриально-инновационной деятельности

1. Условия предоставления гарантийных обязательств и
поручительств

      1. Условиями предоставления гарантийных обязательств и поручительств по займам, осуществляемым финансовым агентом, определяемым Правительством Республики Казахстан, по займам банков второго уровня, выдаваемым субъектам индустриально-инновационной деятельности (далее – субъекты) для реализации индустриально-инновационных проектов (далее – проекты), являются:
      1) размер участия финансового агента в предоставлении гарантийных обязательств и поручительств, который должен составлять не более 80 % (восемьдесят процентов) от суммы сметы проекта;
      2) доля финансирования в рамках сметы проекта субъектом и (или) иными третьими лицами, осуществляется денежными средствами;
      3) риски по реализации проекта, покрыты в полном объеме, в том числе обеспечены;
      4) гарантийные обязательства и поручительства, предоставляются на срок не более двадцати лет;
      5) технологическая и техническая обоснованность проектных решений.

2. Механизмы предоставления гарантийных
обязательств и поручительств

      2. Субъект обращается к финансовому агенту за предоставлением гарантийных обязательств и поручительств по займам банков второго уровня путем подачи заявления в свободной форме и представляет следующие документы:
      1) для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица – копия свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации).
      Примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до прекращения деятельности юридического лица;
      2) копии учредительных документов для юридических лиц;
      3) бизнес-план проекта;
      4) бухгалтерский баланс юридического лица по состоянию на 31 декабря последнего отчетного года, предшествующего подаче заявки;
      5) справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выданная налоговым органом;
      6) копии правоудостоверяющих документов, в том числе о наличии или отсутствии обременений, на движимое или недвижимое имущество, выступающее в виде залога;
      7) описание проекта, направленного на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств, и прогнозный экономический и финансовый эффект от его реализации;
      8) документы, подтверждающие участие субъекта и (или) иных третьих лиц в финансировании проекта денежными средствами.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 20.12.2013 № 1363 (порядок введения в действие см. п. 2).
      3. Предоставление гарантийных обязательств и поручительств осуществляется финансовым агентом по результатам рассмотрения и анализа документов, представленных субъектом.
      4. Финансовый агент в течение двух месяцев со дня поступления заявления рассматривает документы субъекта, представленные в соответствии с пунктом 2 настоящих условий и механизмов предоставления гарантийных обязательств и поручительств по займам, выдаваемым субъектам (далее – условия и механизмы).
      5. По результатам рассмотрения соответствующих документов финансовый агент в течение трех рабочих дней принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении гарантийных обязательств и поручительств.
      6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении гарантийных обязательств и поручительств, финансовым агентом в течение трех рабочих дней субъекту направляется соответствующее мотивированное уведомление.
      7. Решение об отказе в предоставлении гарантийных обязательств и поручительств принимается по следующим основаниям:
      1) несоответствие субъекта условиям, определенным в соответствии с пунктом 1 настоящих условий и механизмов;
      2) непредставление субъектом необходимых документов, определенных пунктом 2 настоящих условий и механизмов.
      8. В случае принятия решения о предоставлении гарантийных обязательств и поручительств, в течение пяти рабочих дней финансовый агент заключает договор о предоставлении гарантийных обязательств и поручительств с субъектом.