"Мемлекеттік сыртқы заемдар бойынша есеп беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 21 сәуірдегі № 616 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 мамырдағы № 471 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 мамырдағы № 289 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 24.05.2018 № 289 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мемлекеттік сыртқы заемдар бойынша есеп беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 21 сәуірдегі № 616 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген № 03 нысан осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 8 мамырдағы
№ 471 қаулысына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 03 нысан

20__ жылғы _____________ мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының
түсуі мен жұмсалуы туралы ақпарат

      Функционалдық топ Донор

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Қарыз нөмірі

      Бағдарлама Қызмет көрсететін банк

      Кіші бағдарлама Арнайы шоттардың №№

      Бюджеттік инвестициялық жобаның 20__ ж "___" _______ кіріс қалдығы

      арнайы шоты

Қарыз қаражатының түсуі (бюджеттік сыныптаманың коды)

Міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары (мың теңге)

Қаражаттың есептен шығарылған күні

Шетел валютасындағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Теңгемен сомасы (мың теңге)

Бюджеттік сыныптаманың коды

Шетел валютасындағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Кассалық шығыстар (мың теңге)

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Жиыны
      Есепті кезең бойынша арнайы шоттағы

      бағамдық айырмашылық, мың теңгеде ____________

      20__ ж. "___" ________ бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотындағы таза қалдық

      Оффшорлық төлемдер

Қарыз қаражатын есептен шығару (бюджеттік сыныптаманың коды)

Міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары (мың теңге)

Қаражаттың есептен шығарылған күні

Шетел валютасындағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Теңгемен сомасы (мың теңге)

Бюджеттік сыныптаманың коды

Шетел валютасындағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Кассалық шығыстар (мың теңге)

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Жиыны
      Орталық атқарушы органның басшысы (орталық

      атқарушы орган басшысының орынбасары)/Орталық

      атқарушы органның жауапты хатшысы (орталық

      атқарушы органның жауапты хатшысының м.о. _______ _________

      өкілеттігі белгіленген тәртіппен жүктелген (қолы) қолдың

      лауазымды адам) таратылып

      жазылуы

      Ескертпелер:

      1. Бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотының қалдығы екінші деңгейдегі банктерде ашылған шот бойынша банк көшірмесімен расталуы тиіс.

      2. Бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотындағы қалдық сыйақы есептелмей көрсетілуі тиіс.

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 616 "О предоставлении отчетности по государственным внешним займам"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2013 года № 471. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 289

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.05.2018 № 289.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 616 "О предоставлении отчетности по государственным внешним займам" следующее изменение:

      форму № 03, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
С. Ахметов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 мая 2013 года № 471
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 21 апреля 2000 года № 616
Форма № 03

Информация о поступлении и расходовании средств

государственного внешнего займа за __________ 20___ года

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Донор

Номер займа

Обслуживающий банк

Специальные счета №№

Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта

Входящий остаток на "____" __________ 20____г.

Поступление средств займа (код бюджетной классификации)


План финансирования по обязательствам (тыс. тенге)

Дата поступления средств

Сумма в иностранной валюте (тыс. долларов США)

Сумма в тенге (тыс. тенге)

Код бюджетной классификации

Сумма в иностранной валюте (тыс. долл. США)

Кассовые расходы (тыс. тенге)

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Итого
Курсовая разница на специальном счете за отчетный период в тыс. тенге ______

Чистый остаток на специальном счете бюджетного инвестиционного проекта на "__" __ 20 _ г.

Оффшорные платежи

Списание средств займа (код бюджетной классификации)

План финансирования по обязательствам (тыс. тенге)

Дата списания средств

Сумма в иностранной валюте (тыс. долл. США)

Сумма в тенге (тыс. тенге)

Код бюджетной классификации

Сумма в иностранной валюте (тыс. долл. США)

Кассовые расходы (тыс. тенге)

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Итого
Руководитель центрального исполнительного органа (заместитель руководителя центрального исполнительного органа) /Ответственный секретарь центрального исполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа)


м.п. ____________ _____________________

(подпись) расшифровка подписи
Примечания:


1. Остаток специального счета бюджетного инвестиционного проекта должен быть подтвержден выпиской банка по счету открытого в банках второго уровня.

2. Остаток на специальном счете бюджетного инвестиционного проекта должен быть указан без учета вознаграждений.