"Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 сәуірдегі № 324 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К.Мәсімов

Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Рұқсаттар және хабарламалар туралы

      Осы Заң кәсіпкерлік субъектілерінің және осы Заңда көзделген басқа да адамдардың қызметтің немесе іс-әрекеттердің жекелеген түрлерін жүзеге асыруына рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді.

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган - ақпараттандыру және «электрондық үкімет» саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган;
      2) біліктілік талаптары - өтініш берушінің және лицензиаттың лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беру кезінде де, оның жарамдылығы уақытының бүкіл кезеңінде де қойылатын, қызметтің жекелеген лицензияланатын түрімен және (немесе) қызметтің лицензияланатын кіші түрімен айналысуға қабілетін сипаттайтын сандық және сапалық нормативтер мен көрсеткіштердің жиынтығы;
      3) екінші санаттағы рұқсатты беруге уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құзыретіне рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру жөніндегі функциялар жатқызылған мемлекеттік орган немесе лауазымды адам;
      4) екінші санаттағы рұқсатты иеленуші - нақты екінші санаттағы рұқсаты бар жеке немесе заңды тұлға;
      5) қызметтің лицензияланатын түрі - айналысу үшін осы Заңға сәйкес лицензия алу талап етілетін қызметтің (белгілі бір іс-әрекет (операция, сақтандыру сыныптары) түрі;
      6) лицензия - жеке немесе заңды тұлғаға қауіптіліктің жоғары деңгейімен байланысты қызметтің немесе іс-әрекеттер (операциялар) осы Заңда белгіленген түрлерін (кіші түрлерін) жүзеге асыруға тиісті лицензиар беретін бірінші санаттағы рұқсат;
      7) лицензиар - осы Заңға сәйкес лицензиялауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      8) лицензиат - лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға;
      9) лицензияланатын қызметтің кіші түрі - бір лицензия аясында қызметтің тиісті лицензияланатын түрін нақтылау;
      10) лицензиялау - лицензияларды және (немесе) лицензияға қосымшаларды, лицензиялардың және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын берумен және қайта ресімдеумен, рұқсатты бақылауды жүзеге асырумен, лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың қолданысын тоқтата тұрумен, қайта жаңартумен және оның қолданысын тоқтатумен байланысты іс-шаралар кешені;
      11) лицензияны иеліктен шығару - біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру рәсімдерін жүргізбей, рұқсатты жаңа лицензиатқа қайта ресімдеу мүмкіндігі;
      12) нақты рұқсат - осы Заңға сәйкес берілген, ұзартылған немесе қайта ресімделген, қолданысы тоқтатыла тұрмаған немесе тоқтатылмаған рұқсат;
      13) өтініш беруші - лицензиялаудан немесе рұқсат беру рәсімдерінен өту үшін тиісті рұқсат беру органына жүгінген немесе хабарламаны жолдаған жеке немесе заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі, лицензиат, екінші санаттағы рұқсатты иеленуші;
      14) реттеуші мемлекеттік органдар - рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптері енгізілген немесе енгізілу жоспарланып жатқан нақты салаларда кәсіпкерлік қызметті реттеуге жауапты мемлекеттік органдар;
      15) рұқсат - рұқсат беру органдарының лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыруы арқылы жеке немесе заңды тұлғалардың қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру құқығын растауы;
      16) рұқсат беру бақылауы - рұқсат беру органдарының өтініш берушінің, лицензиаттың немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленушінің рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеруге бағытталған қызметі, сондай-ақ лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсатты иеленушілердің Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын олар берілгеннен кейін сақтауын қамтамасыз ету;
      17) рұқсат беру органдары - лицензиарлар және екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдар;
      18) рұқсат беру тәртібі - қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру басталғанға дейін тұлғаның осы Заңда көзделген нақты рұқсатқа ие болу міндетін белгілеу;
      19) рұқсат беру рәсімі - екінші санаттағы рұқсаттарды берумен және соған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де іс-әрекеттерді жасаумен, сондай-ақ рұқсат беруге бақылауды жүзеге асырумен байланысты іс-шаралар кешені;
      20) рұқсат беру талаптары - өтініш берушінің және (немесе) екінші санаттағы рұқсатты иеленушінің осы Заңда екінші санаттағы рұқсатты беру кезінде де, оның жарамдылығы уақытының бүкіл кезеңінде де қойылатын, рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметтің түрімен айналысу немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қабілетін сипаттайтын нормативтер мен көрсеткіштердің жиынтығы;
      21) рұқсаттардың сәйкестендіру нөмірі - рұқсаттар мен хабарламалардың электрондық мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидаларына сәйкес рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінде жинақталатын бірегей нөмір;
      22) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі - мыналар: берілген, қайта ресімделген, тоқтатыла тұрған, күші жойылған, ұзартылған, қайта жаңартылған және қолданысы тоқтатылған рұқсаттар және олардың телнұсқалары туралы, сондай-ақ қабылданған хабарламалар туралы мәліметтер қамтылған, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінің компоненті;
      23) рұқсаттар беру және хабарламалар жасау саласындағы уәкілетті орган - мемлекеттік саясатты әзірлеуді және жүргізуді жүзеге асыратын және рұқсаттар беру мен хабарламалар жасау саласындағы басқа мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіретін орталық мемлекеттік орган;
      24) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерінің реттеушілік әсеріне талдау (бұдан әрі - реттеушілік әсерді талдау) - кейіннен мемлекеттік реттеу мақсаттарына қол жеткізуді бағалауға мүмкіндік беретін, енгізілетін рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерінің пайдасы мен шығындарын салыстырудың талдамалық рәсімі;
      25) рұқсат немесе хабарлама тәртібін қатаңдату - өтініш берушілерге, лицензиаттарға немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленушілерге қосымша талаптар, міндеттемелер белгілеу немесе жүктемені өзгедей ұлғайту, оның ішінде біліктілік немесе рұқсат беру талаптарын және оларға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін белгілейтін, сондай-ақ лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдерін регламенттейтін қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу.
      26) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі - электрондық түрде рұқсат беру рәсімдерін, лицензиялауды және хабарлама беру тәртібін өтініш берушінің рұқсат алу, хабарлама беру және рұқсат беруші органдардың осы үрдістерді қамтамасыз ету бөлігінде жүзеге асыруға арналған Қазақстан Республикасы «электрондық үкіметінің» компоненті;
      27) рұқсаттың электрондық нысаны - рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесін пайдалана отырып ресімделетін және берілетін, қағаз жеткізгіштегі рұқсатпен бірдей электрондық құжат нысанындағы рұқсат;
      28) тарихи деректер - хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын рұқсат беру органдары мен мемлекеттік органдарда рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімдерін жүргізу мүмкіндігі уақытша немесе тұрақты болмаған кезеңде берілетін немесе жүзеге асырылатын рұқсаттар мен хабарламалар туралы ақпарат;
      29) хабарлама - өтініш беруші Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен нысан бойынша жасаған, қызметтің жүзеге асырылуының басталғаны немесе тоқтатылғаны немесе белгілі бір іс-әрекеттің жасалғаны туралы хабарлайтын құжат;
      30) хабарлама жасау тәртібі - қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру басталғанға дейін жеке немесе заңды тұлғаның бұл туралы тиісті мемлекеттік органды осы Заңда белгіленген тәртіппен хабарлау міндетін белгілеу;
      31) ілеспе рұқсат - өтініш берушіге басқа рұқсатты беру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті шарт болып табылатын екінші санаттағы рұқсат;
      32) экспорт және импорт саласындағы уәкілетті органдар - экспорт және импорт саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық мемлекеттік органдар.

      2-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар
             туралы заңнамасы
      1. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағидалар белгіленсе, халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

      3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
      1. Осы Заңның күші:
      1) жеке немесе заңды тұлға қызметті немесе іс-әрекетті (операцияны) жүзеге асыруды бастау үшін рұқсатты алған, ал хабарламаны жолдауды жүзеге асырған болуға тиіс;
      2) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес рұқсат (ілеспе рұқсаттан басқа) алу және хабарлама жолдауды заңнамада белгіленген адамдар тобы үшін міндетті болып табылатын, оларды алмай ал қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру немесе жүзеге асыру қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғатын;
      3) рұқсатты беруді және хабарламаны қабылдауды мемлекеттік органдар немесе мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары жүзеге асыратын;
      4) рұқсатты алу, хабарлама жолдауды жүзеге асыру жөніндегі міндет жеке және заңды тұлғаларға - кәсіпкерлік субъектілеріне; реттелетін кәсіби қызметпен айналысуға құқық алу кезінде жеке тұлғаларға; кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын, бірақ өзінің қызметін немесе іс-әрекеттерін (операцияларын) жүзеге асыру үшін кәсіпкерлік субъектілері сияқты рұқсаттарды алуға міндетті жеке және  заңды тұлғаларға жүктелетін;
      5) рұқсат беруді жүзеге асыратын органдар Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құқықтық нормативтік актілерінде белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеруді жүргізуге және заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес болмаған жағдайларда рұқсат беруден бас тартуға уәкілетті болатын белгілерге бір мезгілде сай келетін Қазақстан Республикасындағы барлық рұқсаттар мен хабарламаларға қолданылады.
      2. Осы Заңның күші:
      1) осы Заңға 1 және 2-қосымшаларда көзделмеген «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген, рұқсаттарға;
      2) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуге және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуге, заңды тұлғалар қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеуге, филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуден шығаруға;
      3) «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын валюталық операцияларды тіркеуге және валюталық операциялар туралы және шет ел банкінде шот ашу туралы хабарлама беруге;
      4) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалы қағаздар эмитенттері табыс ететін ақпараттар мен есептерді қоса алғанда, эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеуге, шет мемлекет аумағында резидент-ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беруге;
      5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыру процесінде бағалы қағаздар эмитенттері және қаржы ұйымдары жіберген хабарламаларға (мәліметтерге);
      6) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген, осы Заңға 2-қосымшада көзделмеген рұқсаттарды беруге;
      7) табиғи монополия субъектілерінің тариф белгілеуін және реттелетін нарық субъектілерінің баға белгілеуін реттеу бөлігінде табиғи монополиялар және реттелетін нарық саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның іс-әрекетіне;
      8) «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген рұқсаттарға қолданылмайды.

      4-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік
             реттеудің негізгі қағидаттары
      Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттары:
      1) тұтынушылар, кәсіпкерлер және мемлекет мүдделерінің теңгерімі;
      2) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізудің негізділігі және тиімділігі;
      3) мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпаратқа қолжетімділік;
      4) өзара жауаптылық;
      5) сыбайлас жемқорлықтан еркіндік болып табылады.

      5-бап. Тұтынушылар, кәсіпкерлер және мемлекет мүдделерінің
             теңгерімі
      1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізу қызмет немесе іс-әрекеттер (операциялар) қауіпсіздігінің жеткілікті деңгейін, кәсіпкерлерге объективті түрде қажетті ең аз ауыртпалық жүктей отырып тұтынушылардың құқықтарын барынша тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.
      2. Біліктілік және рұқсат беру талаптары лицензиатқа немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленушіге алдағы қызмет, іс-әрекеттер (операциялар) немесе объект қауіпсіздігінің талап етілетін деңгейін қамтамасыз ету үшін жеткілікті ресурстардың, нормативтер мен көрсеткіштердің қажетті ең аз жиынтығын қамтамасыз етуге тиіс.
      3. Рұқсат беру органдарының Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актілерінде тікелей көзделмеген құжаттарды беруді талап етуге құқығы жоқ.

      6-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізудің
             негізділігі және тиімділігі
      1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізудің негізділігі және тиімділігі мемлекеттік реттеу мақсатына қол жеткізуде негіздеудің, келісудің, және олардың тиімділігіне мониторинг жүргізудің міндетті рәсімдерін енгізу арқылы қамтамасыз етіледі.
      2. Рұқсаттарды беру кезінде алынатын алымдар немесе басқа төлемдер мөлшері мемлекеттің рұқсат беру тәртібі әкімшілігін жүргізуге жұмсалатын шығындарды өтеу қажеттігіне негізделе отырып қана айқындалуға тиіс.
      Шектеуші сипаттағы Қазақстан Республикасының заңдармен реттеу кезінде рұқсаттар беру жағдайында алымдарды немесе төлемдерді алу және олардың мөлшері мүлік цензі және нарыққа кіру үшін шектеу ретінде де, сондай-ақ қауіптілік деңгейі жоғары қызметке немесе шектеулі ресурстар немесе квотаны пайдалану қызметіне берілетін рұқсаттарын беруге қатысты көзделуі мүмкін.
      3. Енгізілген рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің жүктемесі реттеуіш әсерін талдау арқылы өлшеуі және бағалауы тиіс.
      4. Реттеу құралдарын таңдау қызмет түрлеріне және кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты тәуекелдерді басқаруды бағалау және олардың қағидаттары негізге алына отырып жүзеге асырылады.
      Әртүрлі кәсіпкерлік субъектілерінің алдағы қызметімен байланысты қауіптілік деңгейіне қарай қызметтің бір түрі шеңберінде рұқсат алу немесе хабарлама жолдау жөнінде талап белгіленуі мүмкін.
      5. Рұқсат тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өнімдерге талаптар, өнімнің жеке түрлерінің, процестерінің сәйкестігін міндетті растау жөніндегі талаптар мемлекеттік әкімшілік жүргізу мақсаттарына жеткіліксіз болған жағдайларда осы Заңға сәйкес белгіленеді.

      7-бап. Мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпараттың
             қолжетімділігі
      1. Осы Заңға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу бұл процеске барлық мүдделі адамдардың белсенді түрде тартылуын көздейтін қоғаммен диалогтің алуан түрлі нысандарын жүргізумен жүзеге асырылуға тиіс.
      2. Мемлекеттік органдардағы пайдаланылуы шектелмеген және кез келген мүдделі адамдарға қажет кез келген ақпарат қолжетімді болуға тиіс.
      3. Мемлекеттік құпияны және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратты қоспағанда, берілген рұқсаттар, жолданған хабарламалар, рұқсаттар берудің және хабарлама жолдаудың шарттары туралы мәліметтер мүдделі тұлғаларға қолжетімді интернет-ресурстар арқылы берілуі тиіс.
      4. Рұқсаттарды беру және хабарлама жасау тәртіптерін енгізумен және жүзеге асырумен байланысты барлық рәсімдер мен талаптар барлық мүдделі адамдар үшін түсінікті болуға тиіс.

      8-бап. Өзара жауаптылық
      1. Рұқсатты бере отырып, мемлекет лицензиаттың, екінші санаттағы рұқсатты иеленушінің қауіпсіздіктің ең төменгі деңгейін мемлекеттік реттеу мақсаттарына сәйкес қамтамасыз етуін растайды.
      2. Алқалы қарау және (немесе) шешім қабылдау мүмкіндігі, әдетте, өтініш берушінің тәжірибесін және (немесе) біліктілігін бағалауды немесе басқа өтініш берушілердің жағдайларымен салыстырғанда өтініш берушінің қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруының неғұрлым үздік жағдайын таңдауды жүзеге асыру қажет болған жағдайда белгіленеді.

      9-бап. Сыбайлас жемқорлықтан еркіндік
      1. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптерін енгізу және жүзеге асыру кезінде мүдделер қақтығысы және құқықты іріктеп қолдану фактілері жойылуға тиіс.
      2. Лицензиялау және рұқсат беру рәсімдері процесінде, рұқсат беру рәсімін жүзеге асыру тәртібін регламенттейтін нормативтік актілерді қабылдау кезінде, жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдармен байланыстарын шектеу мақсатында, әдетте, «жалғыз терезе» қағидатын қолдану көзделеді, бұл ретте мемлекеттік органдардан алынатын барлық қажетті келісімдерді рұқсат беретін органдардың өздері ведомствоаралық өзара іс-әрекет тәртібімен алынуға тиіс.
      3. Жеке және заңды тұлғалардан осы Заңда көзделмеген рұқсаттар мен хабарламалардың болуын талап етуге ешкімде құқылы емес.

      2-тарау. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік
               реттеу жүйесі

      10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне:
      1) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;
      2) лицензиарларды; лицензия беруге келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау, ойын бизнесі саласындағы қызметтің лицензияланатын түрлеріне біліктілік талаптарын және құжаттар тізбесін қоспағанда, біліктілік талаптарын және оларға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекіту;
      3) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны, лицензияның және (немесе) лизенцияға қосымшаның нысандарын алу және қайта ресімдеу үшін өтініштер нысанын бекіту;
      4) екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдарды, екінші санаттағы рұқсаттарды беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау және рұқсат беру талаптарын және оларға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекіту;
      5) екінші санаттағы рұқсаттарды және екінші санаттағы рұқсаттар нысандарын алу үшін өтініштер нысандарын бекіту;
      6) рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларын және осы Заңда рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қағидаларын бекіту;
      7) хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау, хабарламалардың нысанын және хабарламаларды мемлекеттік органдардың қабылдау қағидаларын бекіту;
      8) өндірілуі, қайта өңделуі, тасымалдануы, иемденіп алынуы, сақталуы, өткізілуі, пайдаланылуы және жойылуы лицензиялануға жататын улар тізбесін бекіту;
      9) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту;
      10) рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптерінің реттеушілік әсеріне талдау жүргізу және оның пайдалану тәртібін бекіту;
      11) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінің қызмет етуінің және оның функционалдық міндеттерінің қағидаларын бекіту;
      12) өзіне Конституцияда, осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады.

      11-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті
              органның құзыреті
      Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:
      1) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
      2) даму процесін басқару, қолжетімділік құқықтарын белгілеу, рұқсаттардың және хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
      3) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін және қайта ресімдеу үшін өтініштер нысанын, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның нысанын әзірлеу;
      4) хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік
органдарды айқындау туралы, сондай-ақ хабарламалар нысанын бекіту туралы нормативтік құқықтық актінің және мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларының жобасын әзірлеу;
      5) рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптерінің реттеушілік әсеріне талдау жүргізу және оны пайдалану тәртібін әзірлеу;
      6) әдістемелік көмек көрсету және реттеушілік әсерге талдауды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі реттеуші мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру;
      7) реттеуші мемлекеттік органдардың реттеушілік әсерге талдауды рәсімдерін сақтауын бағалауды жүзеге асыру;
      8) реттеуші мемлекеттік органдардың реттеушілік әсерді талдау жөніндегі жұмыстың жай-күйі туралы есептерін қарау және талдау;
      9) Қазақстан Республикасының Үкіметіне реттеуші мемлекеттік органдардағы реттеушілік әсерді талдау жөніндегі жұмыстың жай-күйі туралы есепті дайындау;
      10) реттеуші мемлекеттік органдар дайындайтын реттеушілік әсерді талдау нәтижелеріне сараптамалық қорытынды беру және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметіне жіберу;
      11) мемлекеттік қызметшілерді және өзге де тұлғаларды реттеушілік әсерді талдауды енгізу және жүзеге асыру мәселелері бойынша оқытуды ұйымдастыру;
      12) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен автоматтандыруға жататын және жатпайтын рұқсаттар тізбесін бекіту туралы бірлескен бұйрықты бекіту;
      13) рұқсаттар және хабарландырулардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлеу;
      14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      12-бап. Реттеуші мемлекеттік органдардың құзыреті
      Реттеуші мемлекеттік органдардың құзыретіне:
      1) Рұқсаттар және хабарламалар жасау саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен лицензиарларды, лицензия беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы, ойын бизнесі саласындағы қызметтің лицензияланатын түрлеріне біліктілік талаптарын және құжаттар тізбесін қоспағанда, біліктілік талаптарын және оларға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу және келісу;
      2) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдарды, екінші санаттағы рұқсаттарды беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы, сондай-ақ оларға сәйкестігін растайтын рұқсат беру талаптарын және құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу және келісу;
      3) рұқсат беру және хабарлама жасау саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен екінші санаттағы рұқсаттарды алу үшін өтініштер нысанын, екінші санаттағы рұқсаттар нысанын әзірлеу және келісу;
      4) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларының және осы Заңда рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қағидаларының жобаларын әзірлеу және келісу;
      5) реттеушілік әсерді талдауды жүзеге асыру;
      6) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органға реттеушілік әсерді талдау жөніндегі жұмыстың жай-күйі туралы есептерді дайындау және табыс ету;
      7) жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша нақты қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға олардың рұқсаттарды алу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындыны беру;
      8) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.
      2. Қаржы саласындағы қызмет және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет үшін біліктілік талаптарын және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесін, лицензия алу үшін өтініштердің нысандарын және лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның нысандарын, рұқсат беру талаптарын және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесін, екінші санаттағы рұқсаттарды алу үшін өтініштердің нысандарын және екінші санаттағы рұқсат нысандарын, рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларын және осы Заңда рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қағидаларын, осы Заңда хабарлама тәртібі енгізілген хабарламалардың нысандары және хабарламаларды қабылдау тәртібі хабарламалардың нысандарын және хабарламаларды қабылдау тәртібін рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі әзірлейді және бекітеді.

      13-бап. Рұқсат беру органдарының құзыреті
      Рұқсат беру органдарының құзыретіне:
      1) өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін белгілеу;
      2) лицензиялауды немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру;
      3) рұқсат беру бақылауын жүзеге асыру;
      4) мемлекеттік құпияны қамтитын ақпаратты және заңмен қорғалатын өзге де құпияны, азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды, азаматтық пиротехникалық заттарды және олар қолданылып жасалған бұйымдарды иемденіп алуға рұқсаттарды, еңбекші көшіп қонушыларға рұқсатты қоспағанда, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;
      5) рұқсат беру рәсімдерін және лицензиялауды электрондық түрде рұқсаттар мен хабарландырулардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның қызмет ету қағидаларына сәйкес жүзеге асыру;
      6) өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде рұқсат беруді келісу туралы мемлекеттік органдарға сұрау салуды жіберу;
      7) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      14-бап. Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік
              органдардың құзыреті
      Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың құзыретіне:
      1) мемлекеттік органдарда Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін хабарламаларды қабылдау қағидаларына сәйкес немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес белгіленген тәртіппен хабарламаларды қабылдау;
      2) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;
      3) хабарлама беру тәртібін электрондық түрде рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның қызмет ету қағидаларына сәйкес жүзеге асыру;
      4) өтініш берушінің бақылау және қадағалау қызметін жүзеге асыру процесінде Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарды сақтауын тексеру;
      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      15-бап. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:
      1) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен автоматтандыруға жататын және жатпайтын рұқсаттардың тізбесін бекіту туралы бірлескен бұйрықты әзірлеу және бекіту;
      2) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінің қызмет ету және оның функционалдық міндеттерінің қағидаларын рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен келісу және әзірлеу;
      3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      3-тарау. Қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге
               асырудың рұқсат беру және хабарлама жасау тәртібі

      16-бап. Реттелетін қызметтің немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) қауіп деңгейі
      1. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртібін алдағы жүзеге асырылатын қызметтің немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) қауіп деңгейіне байланысты енгізіледі және мынадай деңгейлерге бөлінеді:
      1) бірінші санаттағы рұқсаттар жоғары деңгейлі қауіппен байланысқан қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) немесе іс-әрекеттерге (операцияларға) қатысты енгізілетін лицензиялар;
      2) екінші санаттағы рұқсаттар - лицензия болып саналмайтын, орта деңгейлі қауіппен байланысқан қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) немесе іс-әрекеттерге (операцияларға) қатысты енгізілетін барлық рұқсаттар;
      3) хабарламалар - кіші деңгейлі қауіппен байланысқан, алайда мемлекеттік органдармен осындай қызмет түрлерімен (кіші түрлерімен) немесе іс-әрекеттермен (операциялармен) айналысу туралы ақпарат алуға талап ететін қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) немесе іс-әрекеттерге (операцияларға) қатысты енгізіледі.
      2. Қызметтің немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) қауіп деңгейі реттеуші әсерді талдау нәтижесінде бекітіледі.

      17-бап. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртібі туралы жалпы
              ережелер
      1. Жеке және заңды тұлғаларда қызметтің немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) жекелеген түрлерін жүзеге асыруды бастауы және кейіннен жүзеге асыруы үшін осы Заңда белгіленген тәртіпте нақты рұқсаттар бар болуы немесе хабарлама қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға хабарлама жолдау міндетті.
      2. Осы Заңда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптері белгіленген қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жеке және заңды тұлғалардың тиісті рұқсатты алмай немесе тиісті хабарламаны жолдамай жүзеге асыруына жол берілмейді.
      Жеке немесе заңды тұлға рұқсатты алуға және ол жарамды болуға тиіс, ал хабарлама жолдауды, жеке немесе заңды тұлға, осы Заңда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптері белгіленген қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияны) жүзеге асыруды бастағанға дейін жүзеге асыруға тиіс.
      Осы Заңға сәйкес өздеріне қатысты рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптері енгізілгенге дейін қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) рұқсатсыз немесе хабарламасыз жүзеге асырушы жеке және заңды тұлғалар қызметті немесе іс-әрекетті (операцияларды) жүзеге асыруды жалғастыру үшін тиісті рұқсатты алуға немесе тиісті хабарлама жолдауға міндетті.
      3. Осы баптың 1, 2-тармақтары осы Заңның 18-бабының 5-тармағында және 28-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларға қолданылмайды.
      4. Осы Заңда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін белгілеу ұлттық қауіпсіздікті қолдау, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, қоршаған ортаны, азаматтардың меншігін, өмірін және денсаулығын қорғау мақсатында алдағы қызметтің немесе іс-әрекеттің (операцияның)  қауіптілік деңгейіне қарай жүргізіледі.
      5. Осы Заңға 1 - 3-қосымшаларда рұқсаттардың және хабарламалардың егжей-тегжейлі тізбесі көзделеді.
      6. Беру, ұзарту, қайта ресімдеу, қайта жаңарту және рұқсаттарға, сондай-ақ оларға қосымшаларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да әрекеттерді жүзеге асыру мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады және осы Заңға қайшы келмейтін бөлігінде «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.

      18-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізу
              және олардың күшін жою тәртібі
      1. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртібі осы Заңға 1 - 3-қосымшаларда көзделген рұқсаттар немесе хабарламалар тізбесіне тиісті рұқсатты немесе хабарламаны енгізу арқылы ғана енгізіледі.
      2. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптерін енгізу үшін реттеуші мемлекеттік органдар реттеушілік әсерді талдау рәсімін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен алдын ала жүргізуге тиіс.
      Осы тармақтың күші Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қолданылмайды.
      3. Қызметті немесе іс-әрекетті (операцияны) жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғаның рұқсат алу міндеті рұқсат алу тәртібін регламенттейтін және (немесе) рұқсат алу үшін міндетті талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық акт қолданысқа енгізілген мезгілден бастап туындайды.
      4. Рұқсат беру немесе біліктілік талаптарын және (немесе) өтініш берушілердің осындай талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекітетін, рұқсат алу тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер осы актілер ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күндік мерзім өткенге дейін қолданысқа енгізіле алмайды.
      Бұрын рұқсат беру тәртібіне жатқызылмаған қызметке немесе іс-әрекетке (операцияны) қатысты рұқсат беру тәртібі енгізілген жағдайда, өтініш берушілер рұқсат беру және біліктілік талаптарын және (немесе) өтініш берушілердің осындай талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекітетін, рұқсат алу тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер қолданысқа енгізілгенге дейін, бірақ көрсетілген актілер қолданысқа енгізілгенге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсат алу үшін өтініш беруге құқылы.
      Бұл ретте осы тармақтың екінші бөлігіне сәйкес берілген өтініштер бойынша рұқсаттар беруді немесе рұқсаттар беруден дәлелді бас тартуды рұқсат беру органдары осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық актілер күшіне енгеннен кейін, оларды беру үшін белгіленген мерзімде және тәртіпте жүзеге асыруға тиіс.
      5. Осы баптың 4-тармағына сәйкес рұқсат алу үшін өтініш берген өтініш берушілер рұқсатты немесе оны беруден дәлелді бас тарту берілгенге дейін рұқсаты болмай рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметті немесе іс-әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға құқылы.
      Осы тармақтың күші қаржы саласындағы қызметке және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметке берілетін рұқсаттарға қолданылмайды.
      6. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптерінің күшін жою осы Заңға 1 - 3-қосымшаларда көзделген рұқсаттар мен хабарламалар тізбесінен рұқсаттарды немесе хабарламаларды алып тастау жолымен жүзеге асырылады және жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе іс-әрекетті (операцияны) рұқсаты болмай немесе хабарлама жолдамай жүзеге асыру құқығына әкеп соғады.

      19-бап. Реттеушілік әсерді талдау
      1. Реттеушілік әсерді талдаудың мақсаты айқындалған мақсаттарға неғұрлым дәл қол жеткізу үшін немесе нақты айқындалған проблемаларды шешу үшін реттеудің баламалы тәсілдерін таңдау арқылы рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік саясаттың пәрменділігі мен тиімділігін арттыру болып табылады.
      2. Реттеушілік әсерді талдау рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптері енгізілгенге дейін және енгізілгеннен кейін жүргізіледі.
      3. Реттеушілік әсерді талдауға:
      1) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізуді немесе қатаңдатуды көздейтін мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобалары;
      2) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізуді немесе қатаңдатуды көздейтін заң жобаларының тұжырымдамалары;
      3) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізуді немесе қатаңдатуды көздейтін Қазақстан Республикасы заңының жобалары;
      4) осы Заңның 10-бабының 2), 4), 6) тармақтарында көзделген Қазақстан Республикасы қаулыларының жобалары жатады.
      4. Реттеушілік әсерге талдау жүргізу және оны қолдану тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      5. Реттеушілік әсерді талдаудың нәтижелері бойынша рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін қолданудың тиімділігіне байланысты рұқсаттар беру немесе хабарламалар жасаудың жекелеген түрлері бір түрден екінші түрге ауыстырылуы не алып тасталуы мүмкін.
      Осы Заңға сәйкес жүзеге асырылуы үшін рұқсатының болуы немесе хабарлама жолдауды талап етілетін қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) мемлекеттік реттеу мақсаттарына қол жеткізілмеген жағдайларда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерінің күші жойылуға жатады.
      6. Қазақстан Республикасының Үкіметі рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру және рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізуге, өзгертуге немесе күшін жоюға байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын басқа да міндеттер мен функцияларды орындау мәселелері жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында консультативтік-кеңесші орган - Кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия құрады.
      Жаңа рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртіптерін енгізу Кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының отырысында қаралағаннан кейін ғана жүзеге асырылады.
      7. Реттеуші мемлекеттік орган жүргізген реттеушілік әсерді талдаудың, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті орган және (немесе) өзге де мүдделі тұлғалар жүргізген реттеушілік әсерді баламалы талдаудың нәтижелері қолжетімді интернет-ресурстарда орналастырылады.
      8. 6-тармақтың екінші бөлігін қоспағанда, осы баптың күші Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қолданылмайды.

      20-бап. Өтініш берушілердің құқықтары
      1. Өтініш берушілердің:
      1) рұқсаттар және хабарламалар туралы толық және дәйекті ақпаратты алуға;
      2) лицензиялауды және рұқсат беру рәсімдерін немесе хабарламалар қабылдауды жүзеге асыру мәселелері бойынша рұқсат беру органдарының және хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың және (немесе) олардың қызметкерлерінің, халыққа қызмет көрсету орталықтарының және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпппен шағымдануға;
      3) рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны алу үшін немесе хабарлама жолдауды жүзеге асыру үшін осы Заңның 48-бабының ережелерін ескере отырып, өтініштің электрондық немесе қағаз нысанын таңдауға, сондай-ақ берілетін рұқсаттың және (немесе) оған қосымшаның электрондық немесе қағаз нысанын таңдауға құқығы бар.
      2. Шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен тең дәрежеде рұқсат алады және хабарламаны жолдайды.

      21-бап. Рұқсат беру органдарының құқықтары мен міндеттері
      1. Рұқсат беру органдарының мемлекеттік органдарға лицензиялауды немесе рұқсат беру рәсімін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратқа сұрау салумен, оның ішінде ақпараттық жүйелер арқылы өтініш жасауға құқығы бар.
      2. Рұқсат беру органдары:
      1) Осы Заңға сәйкес лицензиялауды және рұқсат бұру рәсімдерін жүзеге асыруға;
      2) мүмкіндігі шектеулі адамдардың рұқсат алуы кезінде оларға қажетті жағдайлар жасауға;
      3) лицензиялау, рұқсат беру рәсімдері, ол үшін талап етілетін құжаттар тізбесі туралы және осындай құжаттарды алу және ресімдеу тәртібі туралы толық және дәйекті ақпаратты қолжетімді нысанда беруге;
      4) мемлекеттік органдарға және халыққа қызмет көрсету орталықтарына лицензиялауды және рұқсат беру рәсімдерін, оның ішінде бұларды ақпараттық жүйелер арқылы жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды және ақпаратты беруге;
      5) өтініш берушілердің, лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсаттар иелерінің бұзылған құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шаралар қолдануға;
      6) өз құзыреті шегінде рұқсаттар беру үшін қажетті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелердің үздіксіз қызмет етуі мен толығып отыруын қамтамасыз етуге;
      7) егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе рұқсаттар беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға өтініш берушілердің, лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсаттар иелерінің жазбаша келісімін, оның ішінде электрондық құжат түрінде алуға міндетті.

      4-тарау. Рұқсаттар

      22-бап. Рұқсаттардың күші
      1. Рұқсаттар беру біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сай келетін барлық тұлғалар үшін тең негіздерде және тең жағдайларда жүзеге асырылады.
      2. Осы Заңға 1, 2-қосымшаларда ескертпе ретінде:
      1) лицензияның иеліктен шығарылуы туралы;
      2) рұқсат беру кезінде конкурс рәсімдерінің қолданылуы туралы;
      3) рұқсаттың қолданылу мерзімі туралы;
      4) рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігі және 26-бабының күші қолданылмайтындығы туралы;
      5) басқа да қажетті мәліметтер көрсетіледі.
      3. Рұқсаттардың күші Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолданылады.

      23-бап. Рұқсаттар сыныптары
      Реттеу объектілеріне қарай рұқсаттар мынадай сыныптарға бөлінеді:
      1) 1-сынып - қызметке берілетін рұқсаттар;
      2) 2-сынып - объектілерге берілетін рұқсаттар;
      3) 3-сынып - біржолғы рұқсаттар;
      4) 4-сынып - ресурстары шектеулі немесе квоталарды пайдаланатын қызметке берілетін рұқсаттар;
      5) 5-сынып - жеке тұлғаларға кәсіби қызметке берілетін рұқсаттар;
      6) 6-сынып - өнімге берілетін рұқсаттар.

      24-бап. Рұқсаттардың және (немесе) оларға қосымшалардың
              нысандары
      Рұқсаттардың және (немесе) оларға қосымшалардың нысандарын осы Заңның 36-бабының 4, 5-тармақтарының ережелерін ескере отырып Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекітеді.
      Рұқсаттарға қосымша рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.
      Лицензияға қосымша қызметтің немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) кіші түрлерін немесе лицензия берілген немесе берілетін объектілерді көрсету, сондай-ақ қызметті немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) жүзеге асырылу орнының нақты мекенжайын көрсету үшін ресімделеді.

      25-бап. Рұқсаттарды алуға өтініштерді қараудың жалпы тәртібі
      1. Рұқсат беру органы лицензиялау кезінде немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде рұқсат және (немесе) оған қосымшаны беруге өтініш берушінің құжаттарын алған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.
      Ұсынылған құжаттардың толық еместігі фактілері анықталған жағдайда рұқсат беру органы көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді түрде бас тартады.
      2. Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген жағдайларда өтініш берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкестігі мәніне мемлекеттік органдардың келісімдерін (ілеспе рұқсаттарды) алу үшін, рұқсат беру органы өтініш берушінің рұқсат және (немесе) оған қосымшаны алуға құжаттар тіркелген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушінің алдағы қызметті жүзеге асыру орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сұрау салу жібереді.
      Мемлекеттік органдар рұқсат беру органының сұрау салуы негізінде он жұмыс күні ішінде лицензиялауды немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде қойылатын талаптарға өтініш берушінің сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы тиісті рұқсат беру органына жауап жібереді.
      Осы баптың 1, 2-тармақтарымен көзделген жағдайлар үшін екінші санаттағы рұқсаттар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде өзгеше мерзімдер белгіленуі мүмкін.
      3. Мемлекеттік органдар белгіленген мерзімде жауап ұсынбаған жағдайда, рұқсат беру келісілген деп есептеледі.
      Осы тармақтың ережелері осы Заңға 1, 2-қосымшаларда тиісінше ескертпелер бар рұқсаттарға қолданылмайды.
      4. Рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беру үшін тиісті рұқсат беру органына немесе халыққа қызмет көрсету органына ұсынылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның көшірмесі көрсетілген органның құжаттарды қабылдаған күні туралы белгіленіммен өтініш берушіге жіберіледі (табысталады). Бұл ретте тізімдемені өтініш беруші жасайды.
      Өтініш рұқсаттар және хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда берген жағдайда рұқсат беру органының уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған өтініштің қабылданғандығын растау туралы құжат беріледі.

      26-бап. Рұқсат беру мерзімін өткізіп алу салдары
      1. Егер рұқсат беру органы осы Заңға сәйкес айқындалған мерзімде өтініш берушіге рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны бермеген не оларды беруден дәлелді түрде бас тартуды ұсынбаған жағдайда, оларды беру мерзімі өткен күннен бастап рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілді деп есептеледі және бір мезгілде рұқсат беруші орган рұқсаттар және хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне қосады.
      2. Рұқсат беру органы рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны беру мерзімі өткен кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге тиісті рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны беруге міндетті.
      Рұқсат беру органы рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны бес жұмыс күні өткеннен кейін бермеген жағдайда рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша алынды деп есептеледі. Бұл жағдайда рұқсат алынғанға дейін рұқсат беру органы немесе халыққа қызмет көрсету орталығы өтінішті қабылдау кезінде рұқсат алуға берілген өтінішті растайтын кез келген құжат осы Заңда рұқсат беру тәртібі белгіленген қызметтің немесе іс-әрекеттің (операцияның) түрін жүзеге асырылу заңдылығына растама болып табылады.
      Рұқсаттар және хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда өтініш берген жағдайда өтініштің қабылданғандығына рұқсат беру органының уәкілетті тұлғасының электрондық сандық қолымен куәландырылған құжат дәлел болып табылады.
      3. Осы баптың ережелері осы Заңға 1, 2-қосымшаларда тиісті ескертпе бар рұқсаттарға қолданылмайды.

      27-бап. Рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беру үшін шетелдік заңды тұлғаның құжаттарды ұсыну ерекшеліктері
      Шетелдік заңды тұлғалар бизнес-сәйкестендіру нөмірін алған жағдайда немесе филиалдар және (немесе) өкілдіктер басшыларының тиісті өкілеттіктері болған ретте осы заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген филиалдары және (немесе) өкілдіктері арқылы және осындай филиалдардың және (немесе) өкілдіктердің деректемелерін және олардың бизнес-сәйкестендіру нөмірлерін пайдалана отырып, лицензиялау мен рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асырған кезде алынатын алымдарды немесе төлемдерді төлеуді дербес жүзеге асырады.

      5-тарау. Лицензиялау

      28-бап. Лицензиялау салалары
      Лицензиялауға мынадай:
      1) өнеркәсіп;
      2) атом энергиясын пайдалану;
      3) улы заттар айналымы;
      4) көлік;
      5) есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы;
      6) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
      7) жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдар;
      8) қару-жарақ, әскери техника және қарудың жекелеген түрлері, жарылғыш заттар мен олар қолданылатын бұйымдар айналымы;
      9) ғарыш кеңістігін пайдалану;
      10) ақпараттандыру және байланыс;
      11) білім беру;
      12) бұқаралық ақпарат құралдары;
      13) ауыл шаруашылығы;
      14) денсаулық сақтау;
      15) жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету;
      16) ойын бизнесі;
      17) ветеринария;
      18) сот сараптама қызметі;
      19) мәдениет;
      20) қаржы саласы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет;
      21) сәулет, қала құрылысы және құрылыс;
      22) Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындау;
      23) этил спирті мен алкоголь өнімдерін өндіру және оның айналымы, темекі бұйымдарын өндіру;
      24) экспорттау және импорттау;
      25) тауар биржалары;
      26) мұнай және газ салалары қызметтерінің немесе іс-әрекеттерінің (операцияларының) жекелеген түрлері жатады.
      2. Мынадай субъектілердің:
      1) мемлекеттік органдардың құзырет шеңберінде;
      2) білім беру саласында автономды білім беру ұйымдарының және олардың ұйымдарының, оның ішінде аталған ұйымдарда білім беру бағдарламаларын енгізетін және (немесе) іске асыратын шетелдік заңды тұлғалардың;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде Қазақстан Даму банкінің;
      4) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде кредиттік серіктестіктер, орталық депозитарий, тіркеуші, мемлекет қатысатын кредиттік бюро, өзара сақтандыру қоғамдары, «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі операторы, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, Ұлттық почта операторы жүзеге асыратын қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті;
      5) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің уәкілетті ұйымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде қару-жарақ, әскери техника және қарудың жекелеген түрлері, жарылғыш заттар мен олар қолданылатын бұйымдар айналымы саласындағы қызметті лицензиясы болмай жүзеге асыруына жол беріледі.

      29-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
              шарттары
      1. Лицензиялар лицензиардың орналасқан жері бойынша беріледі.
      2. Егер жергілікті атқарушы органдар немесе орталық мемлекеттік органның аумақтық органдары лицензиар болып табылса, лицензия және (немесе) лицензияға қосымша:
      1) олардың қызметті жүзеге асыру орны бойынша берілетін «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілетін лицензияларды қоспағанда, жеке немесе заңды тұлғаны не шетелдік заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігін тіркеу орны бойынша;
      2) Қазақстан Республикасы аумағында филиалы немесе өкілдігі жоқ шетелдік заңды тұлғаға заңнамамен өзгеше белгіленген жағдайларды қоспағанда, олардың қызметті жүзеге асыру орны бойынша беріледі.
      3. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін өтініш беруші мынадай құжаттарды:
      1) өтінішті;
      2) қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын
шоғырландыруға байланысты қызметті, сондай-ақ азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондары айналымымен байланысты қызметті, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымымен байланысты қызметті, күзет қызметін жүзеге асыруға байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін - жарғысының (түпнұсқалары берілмеген жағдайда салыстырып тексеру үшін нотариат куәландырған) көшірмесін;
      3) заңды тұлға үшін - өтініш беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы;
      4) жеке тұлға үшін - жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
      5) дара кәсіпкер үшін - өтініш берушіні дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқа
берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмесін;
      6) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесін;
      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды береді.
      4. Осы баптың 3-тармақтың 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттар, лицензиарда осы құжаттардағы ақпаратты тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік бар жағдайда талап етілмейді.
      Шетелдік заңды тұлға, шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам болып табылатын өтініш беруші өзінде Осы баптың 3-тармақтың 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттар болмаған кезде, өтініш беруші туралы осыған ұқсас мәліметтерді қамтитын басқа да құжаттарды ұсынады.
      Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензия берген кезде құжаттар тізбесіне қойылатын қосымша талаптарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілей алады.
      5. Осы баптың 2-тармағының күші «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабында көзделген тәртіппен лицензия алу жағдайларына қолданылмайды.
      6. Лицензиясы бар қызмет немесе іс-әрекет (операция) түрі шеңберінде нақты лицензияға қосымшаны алу үшін мынадай құжаттар қажет:
      1) өтініш;
      2) өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар;
      3) ұсынылу талаптары Қазақстан Республикасының Заңдарымен көзделген басқа құжаттар.
      7. Егер осы Заңға 1-қосымшада өзгеше көзделмесе, лицензиялар үшін олардың қолданылу мерзімі шектелмей беріледі.
      8. Егер иеліктен шығару осы Заңға 1-қосымшада көзделген жағдайларда иеліктен шығарылуы мүмкін «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензияларды қоспағанда, лицензиялар иеліктен шығарылмайтын болып табылады.

      30-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
              туралы өтініштерді қарау мерзімдері
      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тиісті құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей берілетін атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтегі, білім беру, мұнай және газ салаларындағы лицензияларды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды қоспағанда, лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны не оларды беруден дәлелді бас тартуды он бес жұмыс күнінен кешіктірмей береді.
      Экспорттық бақылауға жататын өнімдерді импорттау мен экспорттау  саласындағы лицензиялауды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды не оларды беруден дәлелді бас тартуды лицензиар осы Заңның 37-бабының 2-тармағының екінші бөлігінде көзделген мерзімде береді.

      31-бап. Қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін
              лицензиялық алым
      Қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық  алым (бұдан әрі - лицензиялық алым) Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексіне (Салық кодексі) сәйкес лицензия (лицензияның телнұсқасы) берілген (қайта ресімделген) кезде, сондай-ақ Салық кодексінде көзделген өзге де жағдайларда алынады.
      Лицензиялық алымның мөлшерлемелері Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексінде (Салық кодексінде) белгіленеді.
      Лицензияларға қосымшаларды (лицензияларға қосымшалардың телнұсқаларын) берген кезде лицензиялық алым алынбайды.
      Лицензияларды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды берген кезде осы Заңның 44-бабында көзделген жағдайларда лицензиялық алым алынбайды.

      32-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден
              бас тарту
      1. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту, егер:
      1) Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;
      2) лицензиялық алым енгізілмеген;
      3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сай келмеген;
      4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде қойылатын талаптарға сай келмейтіндігі туралы жауап алса;
      5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметтің немесе қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуын тоқтата тұру туралы немесе тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімі болған;
      6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге тыйым салған жағдайларда, жүзеге асырылады.
      Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысуға лицензиялар және (немесе) лицензияларға қосымшаларды беруден бас тарту үшін қосымша негіздерді Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
      Экспорттық бақылауға жататын өнімдерді экспорттау және импорттауға лицензиялар беруден бас тарту үшін қосымша негіздер «Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленеді.
      2. Осы баптың 1-тармағының күші «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабында көзделген тәртіппен лицензия алу жағдайларына қолданылмайды.
      3. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден дәлелді бас тартуды лицензиар өтініш берушіге лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін белгіленген мерзім ішінде береді.
      4. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымша беруден дәлелді бас тарту жазбаша түрде қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат нысанында беріледі.

      33-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта
              ресімдеу
      1. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша мынадай:
      1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) өзгерген;
      2) дара кәсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның атауы немесе мекенжайы өзгерген;
      3) заңды тұлға-лицензиат осы Заңның 34-бабында айқындалған тәртіппен қайта ұйымдастырылған;
      4) заңды тұлға-лицензиаттың атауы және (немесе) заңды мекенжайы өзгерген;
      5) егер нақты лицензиядан айыру осы Заңға 1-қосымшада көзделген жағдайларда, үшінші тұлғалардың пайдасына объектілермен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензиядан лицензиат айырған;
      6) «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе объектілерді көрсете отырып берілген лицензияға қосымша үшін объектінің орны нақты түрде ауыстырылмай мекенжайы өзгерген;
      7) қайта ресімдеу туралы Қазақстан Республикасының Заңында талап болған жағдайларда қайта ресімделуге жатады.
      2. Рұқсат беру тәртібі енгізілген қызмет түрінің және (немесе) кіші түрінің атауы өзгерген жағдайда лицензиаттың лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге құқығы бар.
      3. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін өтініш беруші мынадай құжаттарды:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен нысан бойынша өтінішті;
      2) бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжатты;
      3) мемлекеттік ақпараттық жүйелерде олар туралы ақпарат бар құжаттарды қоспағанда лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
      4) ұсынылу талаптары Қазақстан Республикасының Заңдарымен көзделген басқа құжаттар.
      4. Осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайларда лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы өтінішті өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туындаған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде беруге тиіс.
      Осы Заңның 34-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер, бойынша қайта ресімдеуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде лицензиар өтініш берушінің біліктілік  талаптарына сәйкестігін тексермейді.
      Осы баптың 1-тармағының 7) тармақшасымен көзделген негіздеме бойынша лицензияны қайта ресімдеу жағдайда өтініш берушімен лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті беру мерзімі Қазақстан Республикасының Заңымен бекітіледі.
      Қазақстан Республикасының Заңдарымен лицензияны қайта ресімдеу кезінде лицензиар өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеретін өзге жағдайлар белгілене алады.
      5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензиар осы баптың 1-тармағының 1), 2), 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша ұсынылған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тартады.
      Егер заңдарда лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру қажеттігі көзделсе, осы талаптарға сәйкес болмау лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіз болып табылады.
      6. Лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банк операциялары, сақтандыру қызметінен бір немесе одан көп сынып алып тасталған жағдайда өтініш беруші тиісті нормативтік құқықтық актінің күшіне енген күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде лицензияның қосымшасымен бірге лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті беруге міндетті. Қаржы саласындағы қызмет және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет түрінің атауы өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгеріс лицензияланатын қызмет түрі мәнінің өзгеруіне әкеп соқпаса, өтініш беруші тиісті нормативтік құқықтық актінің күшіне енген күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттарды қоса тіркеп, лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті.
      7. Қайта ресімделген лицензиялар және (немесе) лицензияларға қосымшалар осы Заңның 48-бабының ережелерін сақтай отырып, электрондық нысанда ресімделеді.
      8. Егер осы Заңның 34-бабында өзгеше мерзім белгіленбесе, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуді лицензиар осы баптың 3-тармағында көзделген құжаттар берілген кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      34-бап. Заңды тұлға-лицензиат қайта ұйымдастырылған жағдайда
              лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның
              қолданысы
      1. Заңды тұлға-лицензиатты қосылу нысанында қайта ұйымдастыру кезінде оның лицензиясы және (немесе) лицензияға қосымшасы осы Заңның 33-баптың 3 және 4-тармақтарымен белгіленген тәртіпте қосылу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаға қайта ресімделуге жатады. Лицензияланатын қызметтің бір түріне (кіші түріне) лицензиясы бар бірнеше заңды тұлға-лицензиаттар қосылған жағдайда өтініш берушінің таңдауы бойынша қосылу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаға осындай бір ғана лицензия және (немесе) лицензияға қосымша қайта ресімделуге жатады.
      2. Қайта құру нәтижесінде пайда болған заңды тұлғаның ұйымдық құқықтық нысаны үшін лицензияланатын қызметтің түрімен (кіші түрімен) айналысу Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынған жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 33-баптың 3 және 4-тармақтарымен» белгіленген тәртіпте заңды тұлға-лицензиатты қайта құру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде оның лицензиясы және (немесе) лицензияға қосымшасы қайта құру нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаға қайта ресімделуге жатады.
      3. Заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғаға қосу нысанында қайта ұйымдастыру кезінде қосылған заңды тұлғаның лицензиясы және (немесе) лицензияға қосымшасы осы Заңның 33-баптың 3 және 4-тармақтарымен белгіленген тәртіпте соңғысына қайта ресімделуге жатады. Егер қосылатын заңды тұлғада және қосып алатын заңды тұлғада лицензияланатын қызметтің бір түріне (кіші түріне) лицензия болса, қосылатын заңды тұлғаның лицензиясын қосып алатын заңды тұлғаға лицензияны қайта ресімдеу жүргізілмейді.
      4. Заңды тұлға-лицензиатты бөліп шығару нысанында қайта ұйымдастыру кезінде оның лицензиясы және (немесе) лицензияға қосымшасы бөліп шығарылған заңды тұлғаның келісімі болған кезде қайта ұйымдастыру нәтижесінде пайда болған заңды тұлғаның біріне тек бөлініп шыққан заңды тұлғаның лицензияланатын қызметтің тиісті түрін және (немесе) кіші түрін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растаған жағдайда қайта ресімдеуге жатады.
      Осы тармақта көзделген негізде лицензияны қайта ресімдеуге өтініш беруші қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлініп шыққан заңды тұлға болып табылады.
      Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлініп шыққан заңды тұлғаға қайта ресімдеу үшін өтініш беруші осы Заңның 33-бабының 3-тармағында көзделген құжаттардан басқа өзінің біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер мен құжаттарды, сондай-ақ бөліп шығарған заңды тұлғаның лицензияны бөлініп шыққан заңды тұлғаға қайта ресімдеуге келісімі туралы заңнамада белгіленген тәртіппен жасалған шешімін ұсынады.
      Қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлініп шыққан заңды тұлғаға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рәсімдеу туралы өтінішті өтініш беруші бөліну нысанында аяқталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде береді.
      Лицензиар осы Заңның 33-бабының 3-тармағында, осы баптың 4-тармағы үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды ұсынбаған немесе тиісінше ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда осы тармақта көзделген негізде жасалған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тартады.
      5. Заңды тұлға-лицензиатты бөліну нысанында қайта ұйымдастыру кезінде оның лицензиясы және (немесе) лицензияға қосымшасы бөліну нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаның біріне заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру нәтижесінде жаңа пайда болған осы тұлғаның лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растаған жағдайда қайта ресімделуге жатады.
      Бөлу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың біреуі осы тармақта көзделген негізде лицензияны қайта ресімдеуге өтініш беруші болып табылады.
      Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бөлу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың біреуіне қайта ресімдеу үшін өтінішті беруші осы Заңның 33-бабы 3-тармағында көзделген құжаттардан басқа өзінің біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсынады.
      Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бөлу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың біреуіне қайта ресімдеу туралы өтінішті, өтініш беруші бөліну нысанында қайта ұйымдастыру аяқталған кезден бастап отыз күнтізбелік күн ішінде береді.
      Лицензиар мынадай жағдайда:
      1) Заңның 33-бабы 3-тармағында және осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды ұсынбағанда немесе тиісінше ұсынбағанда;
      2) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмегенде;
      3) егер лицензия және (немесе) лицензияға қосымша бұрын заңды тұлғаларды-лицензиаттарды бөлу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың басқа біреуіне қайта ресімделген болса, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тартады.
      6. Лицензиар өтініш берушіден осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге құжаттар түскен кезден бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.
      Ұсынылған құжаттардың толық емес фактісі белгілі болған жағдайда лицензиар көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді түрде бас тартады.
      7. Қазақстан Республикасының заңдарында немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген жағдайларда өтініш берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкестігіне мемлекеттік органдардың келісімін (ілеспе рұқсаттарын) алу үшін лицензиар осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтінішті тіркеген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушінің қызмет атқаратын орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сұрау салады.
      Мемлекеттік органдар лицензиардың сұрау салуы негізінде тиісті өтініш берушінің қойылатын талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы лицензиарға он жұмыс күні ішінде жауап жібереді.
      Осы баптың 7-тармақтың бірінші, екінші бөліктерінде және 6-тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде өзге мерзімдер белгіленуі мүмкін.
      8. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге тиісті лицензиарға немесе халыққа қызмет көрсету орталығына ұсынылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның көшірмесі көрсетілген органның құжаттарды қабылдап алған күні туралы белгі қойылып, өтініш берушіге беріледі. Бұл ретте тізімдеме өтініш берушімен толтырылады.
      Рұқсаттар және хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда өтініш берген жағдайда өтініштің қабылданғандығына рұқсат беру органының уәкілетті тұлғасының электрондық сандық қолымен куәландырылған құжат дәлел болып табылады.
      9. Осы баптың 4-тармағының үшінші бөлігінде және 5-тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген тиісті құжаттармен қоса өтініш берілген күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделетін атом энергиясын пайдалану, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты, экспорттық бақылауға жататын өнімдерді импорттау мен экспорттау, білім беру, мұнай және газ саласындағы лицензиарларды және (немесе) лицензияға қосымшаларды қоспағанда, осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиар осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша он бес жұмыс күнінен кешіктірмей қайта ресімдейді.
      10. Лицензиарлар қайта ресімделген лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны осы бапта белгіленген мерзім ішінде беруге не оларды қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуды ұсынуға міндетті.

      35-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның
              қолданысын тоқтату
      1. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы мынадай жағдайларда:
      1) олар берілген мерзім аяқталғанда;
      2) оларды жүзеге асыру үшін берілген іс-әрекеттер (операциялар) толық көлемде жасалғанда;
      3) лицензиядан және (немесе) лицензияға қосымшадан айырғанда (қайтарып алғанда);
      4) жеке тұлғаның қызметі тоқтатылған, заңды тұлға таратылғанда;
      5) лицензиат лицензиарға лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтату туралы өз еркімен өтініш жасағанда;
      6) осы Заңға 1-қосымшадан лицензия немесе қызметтің жекелеген түрі және (немесе) қызметтің кіші түрі немесе іс-әрекет (операция) алып тасталғанда;
      7) лицензиат лицензиялануға жататын тұлғалар қатарынан алып тасталғанда;
      8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.
      2. Осы баптың 1-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы тоқтатылған немесе лицензия электрондық нысанда ғана ресімделген жағдайларды қоспағанда, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы тоқтатылған кезде лицензиат лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиарға он жұмыс күні ішінде қайтаруға міндетті.
      3. Осы баптың 1-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы тоқтатылған кезден бастап лицензиаттардың жүзеге асыру үшін қолданысы тоқтатылған лицензия және (немесе) лицензияға қосымша берілген қызмет түрлерін (кіші түрлерін) немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқылы емес.

      36-бап. Қызметтің жекелеген түрлеріне лицензия берудің ерекше
              шарттары
      1. Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензияларды және (немесе) лицензияға қосымшаларды беру, қайта ресімдеу, беруден бас тарту, олардың қолданысын тоқтата тұру, тоқтату тәртібін, мерзімдері мен шарттарын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгілейді.
      2. Ойын бизнесі саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензиялар беру шарттары мен тәртібі «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      3. Үлескерлердің ақшасын тарту есебінен тұрғын үй ғимараттары құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметке лицензияларды беру шарттары мен тәртібі «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      4. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензия берудің ерекше шарттары «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы лицензиялау
нысанында «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
лицензиат санатын көрсету үшін лицензиялар қолданысының ерекше шарттары қосымша көзделуі мүмкін.
      5. Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызмет түрлерін және кіші түрлерін лицензиялау «Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған аспаптар, қондырғылар, материалдар, заттар, қалдықтар түрлеріне қатысты жүзеге асырылады.
      Лицензияға қосымшада лицензияны берудің ерекше талаптары ретінде лицензиат жұмыс жүргізетін аспаптар, қондырғылар, материалдар, заттар, қалдықтар түрі көрсетіледі.

      37-бап. Экспорттау мен импорттау саласындағы лицензиялау туралы
              жалпы ережелер
      1. Экспорты және (немесе) импорты лицензиялауға жататын тауарлардың тізбесін Кеден одағының тиісті органының шешімімен бекітілген, үшінші елдермен сауда жасауда Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салу немесе оларды шектеу қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Тауарлардың экспортын және (немесе) импортын лицензиялаудың орындалуы үшін осы шектеулер енгізілген мақсаттарға қарағанда тауарлардың экспортына немесе импортына бұдан әрі шектейтін немесе бұрмалайтын ықпалы болмауға тиіс.
      Экспортқа және (немесе) импортқа лицензиялар және рұқсаттар беру тәртібі мен шарты Кеден одағы шеңберіндегі халықаралық шарттарға сәйкес белгіленеді.
      2. Экспорттық бақылауға жататын, экспорты және (немесе) импорты лицензиялануға жататын тауарлардың тізбесін халықаралық экспорттық бақылау режимдеріне сәйкес және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында экспорттық бақылауға жататын өнімдер номенклатурасы (тізімі) негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Экспорттық бақылауға жататын өнімдердің экспорты мен импорты саласындағы лицензиялар және (немесе) лицензияға қосымшалар лицензия осындай растауды алғаннан кейін берілетін импортер-елдің соңғы пайдаланушы сертификатының шынайылығы тексерілгендігін растауды алу қажеттігі жағдайын қоспағанда, отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.
      3. Лицензия Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес жіктелген, лицензиялау енгізілген әрбір тауарға немесе экспорттық бақылауға жататын өнімге беріледі.
      Лицензиар лицензияның мынадай түрлерін береді:
      1) бас лицензия - сыртқы сауда қызметі қатысушысына кедендік одаққа қатысушы - мемлекеттің шешімі негізінде тауардың жекелеген түріне экспортқа және (немесе) импортқа лицензиямен айқындалған мөлшерде берілетін лицензия;
      2) айрықша лицензия - сыртқы сауда қызметіне қатысушыға тауардың жекелеген түріне экспортқа және (немесе) импортқа айрықша құқық беретін лицензия;
      3) біржолғы лицензия - сыртқы сауда қызметіне қатысушыға сыртқы сауда келісімшарты (контракт) негізінде берілетін және лицензияланатын тауарға белгілі бір мөлшерде экспортқа және (немесе) импортқа құқық беретін лицензия.
      Тауарлардың экспорты және (немесе) импортына бас және айрықша лицензиялар беруді лицензиар Кеден одағының тиісті органының шешімінде көзделген жағдайларда жүзеге асырады.
      Экспорттық бақылауға жататын өнімді экспорттауға және (немесе) импорттауға бас және айрықша лицензия берілмейді.
      4. Бас және айрықша лицензиялар алған лицензиаттар тоқсан сайын есептік тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші күніне дейін экспорт пен импорт саласындағы уәкілетті органдарға лицензияның орындалу барысы туралы есеп ұсынуға міндетті.
      Біржолғы лицензиялар алған лицензиаттар лицензия қолданысының мерзімі аяқталған соң күнтізбелік он бес күн ішінде экспорт және импорт саласындағы уәкілетті органдарға лицензияны орындау барысы туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.
      5. Біржолғы лицензия қолданысының кезеңі оның қолданысы басталған күннен бастап бір жылдан аспайды. Біржолғы лицензия қолданысының мерзімі сыртқы сауда шартының (келісімшартының) қолданыс мерзімімен немесе лицензия беруге негіз болып табылатын құжаттың қолданыс мерзімімен шектелуі мүмкін.
      Сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін лицензияның қолданыс мерзімі квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.
      Тауарлардың экспорты және (немесе) импортына бас лицензия қолданысының мерзімі, егер Кеден одағының тиісті органының шешімінде өзгеше ескерілмесе, оның қолданысы басталған күннен бастап бір жылдан аспауға тиіс, ал сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.
      Айрықша лицензияның қолданыс мерзімі әрбір нақты жағдайда Кеден одағының тиісті органының шешімімен белгіленеді.
      6. Экспортқа және импортқа арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұруды немесе тоқтатуды Кеден Одағының тиісті органы белгілейді.

      6-тарау. Рұқсат беру рәсімдері

      38-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру ерекшеліктері
      1. Екінші санаттағы рұқсаттарды беру үшін рұқсаттар талабы және қажетті құжаттар тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.
      Бұл ретте тізбеде ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерден және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өтініш беруші беретін мәліметтер нысанынан алынуы мүмкін құжаттар қамтылмауға тиіс.
      2. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекітетін қағидаларды қоспағанда, рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларын және осы Заңда рұқсат беру  тәртібі көзделген қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      39-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру туралы өтініштерді қарау
              мерзімдері
      Екінші санаттағы рұқсат Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген мерзімде беріледі. Екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті орган белгіленген мерзім ішінде екінші санаттағы рұқсатты беруге не оны беруден дәлелді бас тартуға міндетті.

      40-бап. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде алынатын
              төлем
      Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде алынатын алымдардың немесе төлемдердің мөлшері, оларды есептеу мен төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      41-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту
      1. Екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.
      2. Өтініш берушіге екінші санаттағы рұқсатты беруден дәлелді түрде бас тартуды екінші санаттағы рұқсатты беруге уәкілетті орган екінші санаттағы рұқсатты беру үшін белгіленген мерзімде береді.
      3. Екінші санаттағы рұқсатты беруден дәлелді түрде бас тарту жазбаша түрде, оның ішінде электронды құжат түрінде немесе қағаз жеткізгіште беріледі.

      42-бап. Екінші санаттағы рұқсаттың қолданысын тоқтату
      Екінші санаттағы рұқсат Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде айқындалатын жағдайларда және тәртіппен өзінің қолданысын тоқтатады.
      Бұл ретте екінші санаттағы рұқсаттан айыру (қайтарып алу) осы Заңның 45 бабының 5-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

      7-тарау. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның
               телнұсқаларын беру, қателерін түзету және қолданысын
               тоқтата тұру, қалпына келтіру және олардан айыру
               (қайтарып алу)

      43-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның
              телнұсқаларын беру, сондай-ақ электрондық форматқа
              көшіру
      1. Қағаз нысанда берілген рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны жоғалтқан, бүлдірген кезде лицензиаттың немесе екінші санаттағы рұқсат иесінің рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын алуға құқығы бар.
      2. Егер рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша қағаз нысанда берілген болса, лицензиат немесе рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның иесі телнұсқаны алмастан, өтініш бойынша оны электрондық форматқа аударуға құқылы.
      Осы тармақтың күші тек қағаз нысанда берілетін рұқсаттарға қолданылмайды.
      3. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның жоғалған, бүлінген бланкілері рұқсат беруші орган жоғалту немесе бүлдіру туралы өтінішті алған күннен бастап жарамсыз болып есептеледі.
      4. Рұқсат беруші орган өтініш берілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оң жақтағы жоғары бұрышында «Телнұсқа» деген жазуы бар және рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның алғаш берілген күнін және олардың қайта ресімделген күнін көрсете отырып рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқасын береді.

      44-бап. Берілген рұқсаттардағы және (немесе) рұқсаттарға
              қосымшалардағы қателерді түзету
      Берілген рұқсаттарда және (немесе) рұқсаттарға қосымшаларда қателер анықталған жағдайда лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсаттың иесі оларды түзету туралы еркін түрде өтініш беруге құқылы.
      Рұқсат беруші орган өтініш беруші тиісті өтінішті берген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне қажетті өзгерістер енгізеді және тиісті түзетулері бар рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны береді.

      45-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын
              тоқтата тұру, қалпына келтіру, одан айыру (қайтарып
              алу)
      1. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жүзеге асырылады.
      2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, оларды жүзеге асыру үшін қолданысы тоқтатыла тұрған рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілген қызметтің жекелеген түрлерін (кіші түрлерін) немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) лицензиаттардың немесе екінші санаттағы рұқсаттар иелерінің жүзеге асыруына жол берілмейді.
      3. Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны тоқтата тұру үшін негіз болған бұзушылықтар жойылған кезде лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсаттың иесі рұқсаттың және (немесе) оған қосымшаның қолданысын тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін рұқсат беруші органға растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса тіркей отырып, бұзушылықтардың жойылғаны туралы өтініш беруге құқылы.
      Рұқсат беруші орган өтініш берушінің бұзушылықтардың жойылғаны туралы өтініш берген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде осы Заңның 53-бабы 2-тармағында көзделген тәртіппен бұзушылықтардың жойылғанын тексереді.
      Өтініш берушінің бұзушылықтарды жойған фактісі расталған жағдайда рұқсат беруші орган осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген мерзімде рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.
      Бұл ретте рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген шешім қабылданған кезден бастап қалпына келтіріледі.
      4. Лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсаттың иесі тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны тоқтата тұру үшін негіз болған бұзушылықтардың жойылғаны туралы өтінішті бермеген жағдайда рұқсат беруші органдар тоқтата тұру мерзімі өткен күннен бастап он жұмыс күні ішінде рұқсаттан және (немесе) рұқсатқа қосымшадан айыру рәсіміне бастамашылық жасайды.
      Рұқсаттан және (немесе) оған қосымшадан айыру (қайтарып алу) туралы мәселені қарау барысында лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсаттың иесі бұзушылықтың жойылған фактісін дәлелдеуге құқылы. Бұл жағдайда рұқсат беруші орган осы баптың 3-тармағының екінші және үшінші бөліктерін басшылыққа алуға тиіс.
      5. Рұқсаттан айыру (қайтарып алу) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жүзеге асырылады.
      Осы тармақтың күші агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган беретін, олардан айыру (қайтарып алу) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және (немесе) негіздер бойынша жүзеге асырылатын рұқсаттарға қолданылмайды.

      8-тарау. Хабарлама жасау тәртібі

      46-бап. Хабарлама жасау тәртібі
      1. Хабарламалардың, сондай-ақ қызмет түрлерінің немесе жүзеге асыру үшін хабарламаны жолдау қажет болатын іс-әрекеттердің толық тізбесі осы Заңға 3-қосымшада көзделеді.
      2. Хабарламаны өтініш берушілер рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы тиісті мемлекеттік органға жібереді.
      3. Өтініш берушілер Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда, оларға қатысты хабарлама жасау тәртібі енгізілген қызметті немесе іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актілерінде қойылатын талаптарға өздерінің сәйкестігін мәліметтер нысанын беру арқылы мәлімдейді.
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      5. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, өтініш беруші тиісті хабарлама жолдағаннан кейін қызметті немесе белгілі іс-әрекеттерді жүзеге асыруға бірден кірісуге құқылы немесе тоқтатуға міндетті.
      Қызметтің жекелеген түрлерінің немесе іс-әрекеттердің ерекшеліктері ескеріле отырып, жекелеген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңдарында хабарламаны жолдау мерзімдері белгіленуі мүмкін.
      6. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда хабарламаға қажетті құжаттар қоса беріледі, бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардан алынуы мүмкін құжаттарды және өзге де ақпаратты өтініш берушілерден талап етуге тыйым салынады.
      Хабарламадағы және (немесе) хабарламаға қосымшадағы мәліметтердің дәйектілігі үшін өтініш беруші жауапты болады.
      7. Рұқсат беру тәртібінің орнына қызметтің нақты түріне немесе іс-әрекетке қатысты хабарлама жасау тәртібі енгізілген кезде оны енгізу кезінде қызметтің осы түріне немесе іс-әрекетке жарамды рұқсаты болған жеке және заңды тұлғалар хабарламаны жолдаған болып есептеледі және автоматты түрде рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне енгізіледі.
      8. Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы, заңды тұлғаның орналасқан жері, хабарламада көрсетілген қызметті немесе іс-әрекеттерді жүзеге асыру мекенжайлары, сондай-ақ хабарламада толтыру үшін міндетті болып табылатын тіркеу деректері өзгерген жағдайда, өтініш беруші он жұмыс күні ішінде осы бапта белгіленген тәртіппен көрсетілген өзгерістер туралы хабарлама жолдауға міндетті.

      47-бап. Хабарлама жолдағанын растау
      Өтініш берушілердің сұрауы бойынша хабарламаны қабылдауды жүзеге асырушы мемлекеттік органдар сұрау салынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушіге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен өтініш берушінің жолдаған хабарламалары туралы үзінді көшірмені береді.
      Бұл ретте мемлекеттік органдар мен үшінші тұлғалар өтініш берушінің хабарламаны жолдағаны жөніндегі растауды хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардан немесе рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен алады.

      9-тарау. Лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және
               хабарламалар жасауды жүзеге асыру кезіндегі ақпараттық
               технологиялар

      48-бап. Лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және хабарламалар
              жасауды электрондық нысанда жүзеге асыру
      1. Лицензиялау және хабарламаларды жіберу рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып электрондық нысанда жүзеге асырылады.
      Рұқсат беру рәсімдері рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып, осы Заңның 54-бабы 3-тармағының ережелері ескеріліп электрондық нысанда жүзеге асырылады.
      Электронды құжат нысанында берілген рұқсаттар қағаз жеткізгіштегі рұқсаттармен бірдей.
      Рұқсат беру органдары қағаз нысанында жүзеге асырылған рұқсат беру рәсімдері туралы ақпаратты рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне рұқсат беру рәсімін жүзеге асырумен бір мезгілде енгізуге міндетті.
      Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптардың орындалмағаны үшін рұқсат беруші орган жауапты болады.
      Осы тармақтың күші автоматтандыруға жатпайтын рұқсаттарға қолданылмайды.
      2. Қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметке берілетін рұқсаттар қоспағанда, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы рұқсат алу жүзеге асыру үшін өтініш беруші, халыққа қызмет көрсету орталығының орналасқан жеріне қарамастан, соған жүгінуге құқылы.
      3. Өтініш беруші лицензиялау, рұқсат беру рәсімінен өту немесе хабарламаны халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге асыру үшін өтініш жасаған жағдайда халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері электрондық өтінішті, хабарламаны немесе өзге де осыған ұқсас құжатты қызмет бабында пайдалану үшін берілген өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырады. Мұндай куәландыру өтініш берушінің жазбаша келісімі негізінде жүзеге асырылады.
      4. Өтініш беруші рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және рұқсат беруші органның мөрімен және рұқсат беру органы басшысының қолымен куәландырылады.
      5. Рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны электрондық нысанда беру мүмкіндігі болмаған жағдайда рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша қағаз жеткізгіште беріледі.
      6. Өтінішті рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда берген жағдайда лицензиар және екінші санаттағы рұқсатты беруге уәкілетті орган өтінішті тіркеуді бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      49-бап. Рұқсаттардың және хабарламалардың мемлекеттік
              электрондық тізілімі
      1. Рұқсат беруші органдар рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін тұрақты негізде жүргізеді.
      Хабарламалар бойынша рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар жүргізіледі.
      2. Мемлекеттік органдар өз өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін рұқсаттар мен хабарламалар туралы ақпаратты рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен оларды растауды қосымша талап етпестен, жеке және заңды тұлғалардан алуға міндетті.
      3. Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі тәуекелдерді басқару жүйесін және тексерулерді жүргізу жоспарын қалыптастыру үшін негіз болып табылады.
      4. Жеке немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін немесе іс-әрекеттерін (операцияларын) сот тоқтата тұрған жағдайда рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне тиісті мәліметтер енгізіледі.
      5. Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен хабарламаны алып тастау өтініш берушінің өтініші, жеке немесе заңды тұлғаның қызметіне немесе қызметінің жекелеген түрлеріне немесе іс-әрекеттеріне тыйым салу туралы соттың шешімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.
      6. Рұқсат беруші органдардың және хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу мүмкіндігі уақытша немесе тұрақты болмаған кезеңде олар осындай мүмкіндік пайда болғаннан кейін барлық қажетті тарихи деректердің тіркелуін және сақталуын қамтамасыз етуге және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жаңа тарихи деректермен толықтыруға міндетті.

      10-тарау. Жауаптылық және бақылау

      50-бап. Рұқсат беруші органдардың шешімдеріне және
              іс-әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану
      Жеке және заңды тұлғалар лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және хабарлама жасауды жүзеге асыру кезінде рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнаманы бұза отырып қабылданған және (немесе) жасалған рұқсат беруші органдардың немесе хабарламаларды қабылдау жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың шешімдеріне және (немесе) іс-әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы.

      51-бап. Зиянды өтеу
      Рұқсат беруден негізсіз бас тартудан немесе лицензиаттың немесе екінші санаттағы рұқсат иесінің құқықтарын бұзудан туындаған зиянды өтеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      52-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген жағдайларда өтініш берушінің қызметі немесе қызметінің жекелеген түрлері тоқтатыла тұруы немесе оларға тыйым салынуы мүмкін.
      Хабарлама жасау тәртібін сақтамай қызметті немесе белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асыру Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      53-бап. Хабарламалар жөнінде бақылау және рұқсат беру бақылауы
      1. Рұқсат беру бақылауы тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      2. Өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін тексеру тексерілетін адамға бару мүмкіндігі арқылы бақылаудың өзге нысаны тәртібімен жүзеге асырылады, оның нәтижелері бойынша біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына өтініш берушінің сәйкестігі немесе сәйкессіздігі туралы шешім қабылданады.
      Құжаттарды ұсынумен расталмайтын біліктілік немесе рұқсат беру талаптары, сондай-ақ ұсынылған құжаттардың дәйектілігі осы тармақта көрсетілген тәртіппен тексерілуге жатады.
      3. Рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгеннен кейін Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсаттар иелерінің (қызметті жүзеге асыру барысында) сақтауын тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» және  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»Қазақстан Республикасының Ззаңдарына сәйкес жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер арқылы жүзеге асырылады.
      4. Хабарламаны алғаннан кейін мемлекеттік орган «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» және «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бақылау және қадағалау қызметін жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптарды өтініш берушінің сақтауын дербес тексереді.

      11-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

      54-бап. Өтпелі ережелер
      1. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін қолданылған және осы Заңға 1 - 3-қосымшаларда көзделген рұқсаттар мен хабарламалар тізбелеріне кірмеген рұқсаттар мен хабарламалар, осы Заңның 3-бабының 2-тармағында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, болуға міндетті болып табылмайды және осы рұқсаттар мен хабарламаларсыз қызметті немесе іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру жеке немесе заңды тұлғалар үшін жауаптылыққа әкеп соқпайды.
      2. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 4-бабының 8-тармағына сәйкес лицензиялануға жатпаған қызмет түрлеріне осы Заң қолданысқа енгізілген кезден бастап, олар осы Заңға 1 - 3-қосымшаларда болған жағдайда, рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі жалпы негіздерде қолданылады.
      3. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін мүмкін болған жағдайда рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып электрондық нысанда жүргізіледі.
      Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі арқылы электрондық түрде ғана жүргізіледі.
      Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган мен рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның бірлескен бұйрығымен бекітілген автоматтандыруға жатпайтын тізімге енгізілген екінші санаттағы рұқсаттарды қоспағанда, 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінде рұқсаттарды жинау және сақтау және рұқсат беру рәсімдерін автоматтандыру енгізілмеген және қамтамасыз етілмеген екінші санаттағы рұқсаттар жойылуға жатады.
      4. Осы Заңның қолданысқа енгізу алдында берілген атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензиялар, осы Заңның қолданысқа енгізу мезгілінен бастап алты ай ішінде осы заңның 1-қосымшасына сәйкес мерзімі шектеулі лицензияларға қайта ресімделуге жатады.

      55-бап. Қорытынды ережелер
      1. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      2. «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылған деп танылсын (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 9-10, 47-құжат; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 17, 79, 81, 82-құжаттар; № 18, 84, 85-құжаттар; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21, 26-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 25-құжат; № 12, 84-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат, № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 16, 83-құжат).

      Қазақстан Республикасы
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2014 года № 324

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

      Премьер-Министр                            К. Масимов

Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О разрешениях и уведомлениях

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с введением разрешительного или уведомительного порядков осуществления субъектами предпринимательства и другими лицами, предусмотренными настоящим Законом, отдельных видов деятельности или действий.

Глава 1. Общие положения

      Статья 1. Основные понятия, используемые
                 в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) уполномоченный орган в сфере информатизации - центральный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере информатизации и «электронного правительства»;
      2) квалификационные требования - совокупность количественных и качественных нормативов и показателей, характеризующих способность заявителя и лицензиата заниматься отдельным лицензируемым видом деятельности и (или) подвидом лицензируемого вида деятельности, предъявляемых как при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, так и на протяжении всего периода времени ее действительности;
      3) орган, уполномоченный на выдачу разрешения второй категории - государственный орган или должностное лицо, к компетенции которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан отнесены функции по осуществлению разрешительной процедуры;
      4) владелец разрешения второй категории - физическое или юридическое лицо, имеющее действительное разрешение второй категории;
      5) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности (определенное действие (операция, классы страхования), для занятия которым требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Законом;
      6) лицензия - разрешение первой категории, выдаваемое соответствующим лицензиаром физическому или юридическому лицу на осуществление установленных настоящим Законом видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных с высоким уровнем опасности;
      7) лицензиар - государственный орган, осуществляющий лицензирование в соответствии с настоящим Законом;
      8) лицензиат - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию;
      9) подвид лицензируемой деятельности - конкретизация соответствующего лицензируемого вида деятельности в рамках одной лицензии;
      10) лицензирование - комплекс мероприятий, связанных с выдачей и переоформлением лицензий и (или) приложений к лицензиям, дубликатов лицензий и (или) приложения к лицензии, осуществлением разрешительного контроля, приостановлением, возобновлением и прекращением действия лицензий и (или) приложений к лицензиям;
      11) отчуждаемость лицензии - возможность переоформления лицензии на нового лицензиата без проведения процедур проверки соответствия квалификационным требованиям;
      12) действительное разрешение - выданное, продленное или переоформленное разрешение, действие которого не приостановлено или не прекращено в соответствии с настоящим Законом;
      13) заявитель - физическое или юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, лицензиат, владелец разрешения второй категории, обратившиеся в соответствующий разрешительный орган для прохождения лицензирования или разрешительной процедуры, или направившие уведомление;
      14) регулирующие государственные органы - государственные органы, ответственные за регулирование предпринимательской деятельности в конкретных сферах, в которых введены или планируются к введению разрешительный или уведомительный порядки;
      15) разрешение - подтверждение права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;
      16) разрешительный контроль - деятельность разрешительных органов, направленная на проверку соответствия заявителя, лицензиата или владельца разрешения второй категории квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению, а также обеспечение соблюдения лицензиатами и владельцами разрешений второй категории законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях после их выдачи; 
      17) разрешительные органы - лицензиары и органы, уполномоченные на выдачу разрешений второй категории;
      18) разрешительный порядок - установление обязанности лица, до начала осуществления деятельности или определенных действий (операций), иметь в наличии действительное разрешение, предусмотренное настоящим Законом;
      19) разрешительная процедура - комплекс мероприятий, связанных с выдачей разрешений второй категории и совершением иных предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий в их отношении, а также осуществлением разрешительного контроля;
      20) разрешительные требования - совокупность нормативов и показателей, характеризующих способность заявителя и (или) владельца разрешения второй категории заниматься видом деятельности или осуществлять действия (операции), в отношении которых настоящим Законом введен разрешительный порядок, предъявляемых как при выдаче разрешения второй категории, так и на протяжении всего периода времени его действительности;
      21) идентификационный номер разрешений - уникальный номер, генерируемый в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений в соответствии с Правилами ведения государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
      22) государственный электронный реестр разрешений и уведомлений - компонент государственной информационной системы разрешений и уведомлений, содержащий сведения: о выданных, переоформленных, приостановленных, аннулированных, продленных, возобновленных и прекративших действие разрешениях и их дубликатах, а также о полученных уведомлениях;
      23) уполномоченный орган в сфере разрешений и уведомлений - центральный государственный орган, осуществляющий разработку и проведение государственной политики, и координирующий деятельность других государственных органов в сфере разрешений и уведомлений;
      24) анализ регуляторного воздействия разрешительного или уведомительного порядков (далее - анализ регуляторного воздействия) - аналитическая процедура сопоставления выгод и затрат от вводимых разрешительного или уведомительного порядков, позволяющая оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем;
      25) ужесточение разрешительного или уведомительного порядков - установление дополнительных требований, обязанностей или иное увеличение нагрузки, на заявителей, лицензиатов или владельцев разрешений второй категории, в том числе внесение изменений и (или) дополнений в действующие нормативные правовые акты, устанавливающие квалификационные или разрешительные требования и перечни документов, подтверждающих соответствие им, а также регламентирующие лицензирование или разрешительные процедуры;
      26) государственная информационная система разрешений и уведомлений - информационная система, являющаяся компонентом «электронного правительства» Республики Казахстан, предназначенная для осуществления в электронном виде лицензирования, разрешительных процедур и уведомительного порядка, в части получения разрешения и подачи уведомления заявителем и обеспечение этих процессов разрешительным органом;
      27) электронная форма разрешения - разрешение в форме электронного документа, оформляемое и получаемое с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений, равнозначное разрешению на бумажном носителе;
      28) исторические данные - информация о разрешениях и уведомлениях, выдаваемых или осуществляемых в период временного или постоянного отсутствия у разрешительных и государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, возможности ведения государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
      29) уведомление - документ, составленный заявителем по утвержденной Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан форме, информирующий о начале или прекращении осуществления деятельности или совершения определенных действий;
      30) уведомительный порядок - установление обязанности физического или юридического лица до начала осуществления деятельности или определенных действий (операций) уведомить соответствующий государственный орган об этом в порядке, установленном настоящим Законом;
      31) сопутствующее разрешение - разрешение второй категории, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан является обязательным условием для выдачи заявителю другого разрешения;
      32) уполномоченные органы в сфере экспорта и импорта - центральные государственные органы, осуществляющие руководство в сфере экспорта и импорта.

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
                 о разрешениях и уведомлениях

      1. Законодательство Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

      Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

      1. Действие настоящего Закона распространяется на все разрешения и уведомления в Республике Казахстан, отвечающие одновременно следующим признакам:
      1) разрешение должно быть получено, а уведомление направлено физическим или юридическим лицом для начала осуществления деятельности или действия (операции);
      2) получение разрешения (кроме сопутствующего разрешения) и направление уведомления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан является обязательным для установленного законодательством круга лиц, а осуществление деятельности или действий (операций) без их получения влечет уголовную или административную ответственность;
      3) выдача разрешения и прием уведомления осуществляется государственными органами или должностными лицами государственных органов;
      4) обязанность по получению разрешения, направлению уведомления возлагается на: физические и юридические лица - субъекты предпринимательства; физические лица при получении права заниматься регулируемой профессиональной деятельностью; физические и юридические лица, не являющиеся субъектами предпринимательства, но обязанные для осуществления своей деятельности или действий (операций) получать такие же разрешения, что и субъекты предпринимательства;
      5) органы, осуществляющие выдачу разрешения, уполномочены проводить проверку соответствия требованиям, установленным законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, и в случае не соответствия установленным законодательством требованиям отказывать в выдаче разрешения.
      2. Действие настоящего Закона не распространяется на:
      1) не предусмотренные в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону разрешения, установленные Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»;
      2) государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц, снятие с учетной регистрации филиалов и представительств;
      3) регистрацию валютных операций и уведомление о валютных операциях и об открытии счета в иностранном байке, осуществляемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»;
      4) государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг, разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организаций-резидентов на территории иностранного государства, включая информацию и отчеты, представляемые эмитентами ценных бумаг в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
      5) уведомления (сведения), направляемые эмитентами ценных бумаг и финансовыми организациями в процессе осуществления деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;
      6) не предусмотренные в приложении 2 к настоящему Закону разрешения, установленные Законом Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан»;
      7) действия уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в части регулирования тарифообразования субъектов естественных монополий и ценообразования субъектов регулируемого рынка;
      8) разрешения, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных секретах».

      Статья 4. Основные принципы государственного
                 регулирования в сфере разрешений и
                 уведомлений
      Основными принципами государственного регулирования в сфере разрешений и уведомлений являются:
      1) баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства;
      2) обоснованность и эффективность введения разрешительного или уведомительного порядков;
      3) прозрачность деятельности государственных органов и доступность информации;
      4) взаимная ответственность;
      5) свобода от коррупции.

      Статья 5. Баланс интересов потребителей,
                 предпринимателей и государства

      1. Введение разрешительного или уведомительного порядков осуществляется в целях обеспечения достаточного уровня безопасности деятельности или действий (операций), максимально эффективной защиты прав потребителей при минимальной объективно необходимой нагрузке на предпринимателей.
      2. Квалификационные и разрешительные требования должны обеспечивать минимально необходимый набор ресурсов, нормативов и показателей достаточных лицензиату или владельцу разрешения второй категории для обеспечения требуемого уровня безопасности предстоящей деятельности, действий (операций) или объекта.
      3. Разрешительные органы не вправе требовать предоставления документов, прямо не предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Статья 6. Обоснованность и эффективность введения
                 разрешительного или уведомительного порядков

      1. Обоснованность и эффективность введения разрешительного или уведомительного порядков обеспечивается посредством внедрения обязательных процедур обоснования, согласования и мониторинга их эффективности в достижении целей государственного регулирования.
      2. Размер сборов или другой платы, взимаемых при выдаче разрешений, должен определяться исключительно из необходимости компенсации затрат государства на администрирование разрешительного порядка.
      При ограничительном характере регулирования законами Республики Казахстан может предусматриваться взимание и размер сборов или платы при выдаче разрешений в качестве имущественного ценза и ограничения для входа на рынок, а также в отношении деятельности с высоким уровнем опасности или разрешений, выдаваемых на деятельность с ограниченными ресурсами или с использованием квот.
      3. Нагрузка от введенного разрешительного или уведомительного порядка должна измеряться и оцениваться посредством анализа регуляторного воздействия.
      4. Выбор инструментов регулирования осуществляется исходя из оценки и принципов управления рисками в отношении видов деятельности и субъектов предпринимательства.
      В зависимости от уровня опасности, связанного с предстоящей деятельностью разных субъектов предпринимательства, в рамках одного вида деятельности может быть установлено требование по получению разрешения или направлению уведомления.
      5. Разрешительный порядок в соответствии с настоящим Законом устанавливается в случаях, если предусмотренные законами Республики Казахстан требования к продукции, требования по обязательному подтверждению соответствия отдельных видов продукции, процессов недостаточны для достижения целей государственного администрирования.

      Статья 7. Прозрачность деятельности государственных
                 органов и доступность информации

      1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Закон должно осуществляться с проведением различных форм диалога с обществом, предполагающих активное вовлечение в этот процесс всех заинтересованных лиц.
      2. Любая информация, имеющаяся у государственных органов, не ограниченная к использованию и необходимая любым заинтересованным лицам, должна быть доступна.
      3. Сведения о выданных разрешениях, направленных уведомлениях, условиях выдачи разрешений и направления уведомлений должны предоставляться заинтересованным лицам посредством общедоступных интернет-ресурсов, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.
      4. Все процедуры и требования, связанные с введением и осуществлением разрешительного и уведомительного порядков должны быть понятными для всех заинтересованных лиц.

      Статья 8. Взаимная ответственность

      1. Выдачей разрешения государство подтверждает обеспечение лицензиатом, владельцем разрешения второй категории минимального уровня безопасности в соответствии с целями государственного регулирования.
      2. Возможность коллегиального рассмотрения и (или) принятия решения может устанавливаться, как правило, в случае необходимости осуществления оценки опыта и (или) квалификации заявителя или выбора наиболее лучшего условия осуществления деятельности или действий (операций) заявителя по сравнению с условиями других заявителей.

      Статья 9. Свобода от коррупции

      1. При введении и осуществлении разрешительного или уведомительного порядков должны исключаться факты конфликта интересов и избирательного применения права.
      2. В целях ограничения контактов физических и юридических лиц с государственными органами в процессе лицензирования и разрешительных процедур, при принятии нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления разрешительных процедур, как правило, предусматривается применение принципа «одного окна» при котором все необходимые согласования от государственных органов должны, получаться самими разрешительными органами в порядке межведомственного взаимодействия.
      3. Никто не вправе требовать от физических и юридических лиц наличия разрешений или уведомлений, не предусмотренных настоящим Законом.

Глава 2. Система государственного регулирования
в сфере разрешений и уведомлений

      Статья 10. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      К компетенции Правительства Республики Казахстан относятся:
      1) разработка основных направлений государственной политики в сфере разрешений и уведомлений;
      2) определение лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии; утверждение квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, за исключением квалификационных требований и перечня документов к лицензируемым видам деятельности в сфере игорного бизнеса;
      3) утверждение форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, формы лицензии и (или) приложения к лицензии;
      4) определение органов, уполномоченных на выдачу разрешений второй категории, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи разрешения второй категории и утверждение разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;
      5) утверждение форм заявлений для получения разрешений второй категории, форм разрешений второй категории;
      6) утверждение правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности или действий (операций), для которых настоящим Законом введен разрешительный порядок;
      7) определение государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, утверждение форм уведомлений и правил приема уведомлений государственными органами;
      8) утверждение перечня ядов, производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение которых подлежат лицензированию;
      9) утверждение правил ведения государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
      10) утверждение порядка проведения и использования анализа регуляторного воздействия разрешительного и уведомительного порядков;
      11) утверждение правил функционирования государственной
информационной системы разрешений и уведомлений и ее функциональных задач;
      12) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Статья 11. Компетенция уполномоченного органа
                  в сфере разрешений и уведомлений

      К компетенции уполномоченного органа в сфере разрешений и уведомлений относятся:
      1) реализация государственной политики в сфере разрешений и уведомлений;
      2) управление процессом развития, установление прав доступа, обеспечение функционирования государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
      3) разработка форм заявлений для получения и для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, формы лицензии и (или) приложения к лицензии;
      4) разработка проекта нормативного правового акта об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, а также об утверждении формы уведомления и правил приема уведомлений государственными органами;
      5) разработка порядка проведения и использования анализа регуляторного воздействия разрешительного и уведомительного порядков;
      6) оказание методической помощи и координация деятельности регулирующих государственных органов по вопросам осуществления анализа регуляторного воздействия;
      7) осуществление оценки соблюдения регулирующими государственными органами процедур анализа регуляторного воздействия;
      8) рассмотрение и анализ отчетов регулирующих государственных органов о состоянии работы по анализу регуляторного воздействия;
      9) подготовка отчета в Правительство Республики Казахстан о состоянии работы в регулирующих государственных органах по анализу регуляторного воздействия;
      10) выдача экспертных заключений на результаты анализов регуляторного воздействия, подготавливаемых регулирующими государственными органами и направление их в Правительство Республики Казахстан;
      11) организация обучения государственных служащих и иных лиц по вопросам внедрения и осуществления анализа регуляторного воздействия;
      12) утверждение совместного приказа с уполномоченным органом в сфере информатизации об утверждении перечня разрешений, подлежащих и не подлежащих автоматизации;
      13) разработка правил ведения государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
      14) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Статья 12. Компетенция регулирующих
                  государственных органов

      1. К компетенции регулирующих государственных органов относятся:
      1) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации проектов нормативных правовых актов об определении лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии, а также об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, за исключением квалификационных требований и перечня документов к лицензируемым видам деятельности в сфере игорного бизнеса;
      2) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации проектов нормативных правовых актов об определении органов, уполномоченных на выдачу разрешений второй категории, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи разрешений второй категории, а также об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;
      3) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации формы заявления для получения разрешения второй категории, формы разрешения второй категории;
      4) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации проектов правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности или действий (операций), в отношении которых настоящим Законом введен разрешительный порядок;
      5) осуществление анализа регуляторного воздействия;
      6) подготовка и представление в уполномоченный орган в сфере разрешений и уведомлений отчетов о состоянии работы по анализу регуляторного воздействия;
      7) выдача по заявлениям физических и юридических лиц заключения о необходимости или отсутствии необходимости получения ими разрешений для осуществления конкретных деятельности или действий (операций);
      8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.
      2. Для деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, формы заявлений для получения лицензий и формы лицензии и (или) приложения к лицензии, разрешительные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, формы заявлений для получения разрешений и формы разрешений второй категории, правила осуществления разрешительных процедур и правила осуществления деятельности или действий (операций), для которых настоящим Законом введен разрешительный порядок, формы уведомлений и порядок приема уведомлений, для которых настоящим Законом введен уведомительный порядок, разрабатываются и утверждаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации.

      Статья 13. Компетенция разрешительных органов

      К компетенции разрешительных органов, относятся:
      1) установление соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям;
      2) осуществление лицензирования или разрешительных процедур;
      3) осуществление разрешительного контроля;
      4) ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, разрешений на приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, разрешений трудовым мигрантам;
      5) осуществление разрешительных процедур и лицензирования в электронном виде, посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, согласно правилам ее функционирования;
      6) направление запроса в государственные органы о согласовании выдачи разрешения в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан;
      7) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.

      Статья 14. Компетенция государственных органов,
                  

       К компетенции государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, относятся:
      1) прием уведомлений в соответствии с правилами приема уведомлений в государственных органах, утверждаемыми Правительством Республики - Казахстан или в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;
      2) ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;
      3) осуществление уведомительного порядка в электронном виде посредством государственной информационной системы разрешений\уведомлений согласно правилам ее функционирования;
      4) проверка соблюдения заявителем требований, установленных Законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, в процессе осуществления контрольной и надзорной деятельности;
      5) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.

      Статья 15. Компетенция уполномоченного органа в сфере
                  информатизации

      К компетенции уполномоченного органа в сфере информатизации относятся:
      1) разработка и утверждение совместного приказа с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений об утверждении перечня разрешений, подлежащих и не подлежащих автоматизации;
      2) разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений правил функционирования государственной информационной системы разрешений и уведомлений и ее функциональных задач;
      3) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Глава 3. Разрешительный и уведомительный порядок осуществления
деятельности или действий (операций)

      Статья 16. Уровни опасности регулируемой деятельности
                  или действий (операций)

      1. Разрешительный или уведомительный порядки вводятся в зависимости от уровня опасности предстоящих к осуществлению деятельности или действий (операций) и делятся на следующие уровни:
      1) разрешения первой категории - лицензии, которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных с высоким уровнем опасности;
      2) разрешения второй категории - все разрешения, не являющиеся лицензиями, которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных со средним уровнем опасности;
      3) уведомления - вводятся в отношении видов деятельности или, действий (операций), связанных с низким уровнем опасности, но требующих получения государственными органами информации о начале или прекращении таких деятельности или действий (операций).
      2. Уровни опасности деятельности или действий (операций) устанавливаются на основании анализа регуляторного воздействия.

      Статья 17. Общие положения о разрешительном
                  и уведомительном порядках

      1. Для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) физические и юридические лица обязаны иметь в наличии действительное разрешение или направить уведомление в государственные органы, осуществляющие прием уведомлений в порядке, установленном настоящим Законом.
      2. Осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций) для которых настоящим Законом установлены разрешительный или уведомительный порядки, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.
      Разрешение должно быть получено физическими или юридическими лицами и быть действительным, а уведомление должно быть направлено физическим или юридическим лицом до начала осуществления деятельности или действия (операции), в отношение которых настоящим Законом установлен разрешительный или уведомительный порядки.
      Физические и юридические лица, осуществлявшие без разрешения или уведомления деятельность или действия (операции) до введения в отношение их в соответствии с настоящим Законом разрешительного или уведомительного порядков, для продолжения осуществления деятельности или действия (операции) в отношение которых настоящим Законом вводится разрешительный или уведомительный порядок, обязаны получить соответствующее разрешение или направить соответствующее уведомление.
      3. Пункты 1, 2 настоящей статьи не распространяются на случаи, предусмотренные пунктом 5 статьи 18 и пунктом 2 статьи 28 настоящего Закона.
      4. Установление настоящим Законом разрешительного или уведомительного порядка производится в зависимости от уровня опасности предстоящей деятельности или действия (операции) в целях поддержания национальной безопасности, обеспечения правопорядка, защиты окружающей среды, собственности, жизни и здоровья граждан.
      5. В приложениях 1 - 3 к настоящему Закону предусматриваются исчерпывающие перечни разрешений и уведомлений.
      6. Выдача, продление, переоформление, возобновление и осуществление других, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, действий и отношении разрешений, а также приложений к ним являются государственными услугами и в части, не противоречащей настоящему Закону, регулируются Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

      Статья 18. Порядок введения и отмены разрешительного или
                  уведомительного порядков

      1. Разрешительный и уведомительный порядки вводятся только посредством включения соответствующего разрешения или уведомления в перечни разрешений и уведомлений, предусмотренные в приложениях 1 - 3 к настоящему Закону.
      2. Для введения разрешительного и уведомительного порядков регулирующие государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      Действие настоящего пункта не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.
      3. Обязанность получения разрешения возникает у физического или юридического лица, осуществляющего деятельность или действие (операции), с даты введения в действие нормативного правового акта, регламентирующего порядок получения разрешения и (или) устанавливающего требования, обязательные для получения разрешения.
      4. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок получения разрешения, утверждающие разрешительные или квалификационные требования и (или) перечень документов, подтверждающих соответствие заявителей таким требованиям, не могут быть введены в действие до истечения двадцатиоднодневного срока после официального опубликования этих актов.
      В случае введения разрешительного порядка в отношении деятельности или действий (операций) ранее не подлежавших разрешительному порядку, заявители вправе подать заявление на получение разрешения до введения в действие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок получения разрешения, утверждающих разрешительные или квалификационные требования и (или) перечень документов, подтверждающих соответствие заявителей таким требованиям, но не позднее, чем за пять рабочих дней до введения в действие указанных актов.
      При этом, выдача разрешений или мотивированных отказов в их выдаче по заявлениям, поданным в соответствии с частью второй настоящего пункта, должны быть осуществлены разрешительными органами после вступления в силу нормативных правовых актов, указанных в части первой настоящего пункта, в сроки и порядке, установленные для их выдачи.
      5. Заявители, подавшие заявление на получение разрешения в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, вправе до выдачи разрешения или мотивированного отказа в его выдаче осуществлять деятельность или действия (операции), в отношении которых введен разрешительный порядок без наличия разрешения.
      Действие настоящего пункта не распространяется на разрешения, выдаваемые на деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов.
      6. Отмена разрешительного или уведомительного порядков осуществляется посредством исключения разрешения или уведомления из перечней разрешений и уведомлений, предусмотренных в приложениях 1 - 3 к настоящему Закону, и влечет право физического или юридического лица на осуществление деятельности или действия (операции) без наличия разрешения или направления уведомления.

      Статья 19. Анализ регуляторного воздействия

      1. Целью анализа регуляторного воздействия является повышение действенности и эффективности государственной политики в сфере разрешений и уведомлений через выбор альтернативных подходов регулирования для более точного достижения определенных целей или решения четко определенных проблем.
      2. Анализ регуляторного воздействия проводится до и после введения разрешительного или уведомительного порядков.
      3. Анализу регуляторного воздействия подлежат:
      1) проекты документов системы государственного планирования, предусматривающие введение или ужесточение разрешительного или уведомительного порядков;
      2) концепции законопроектов, предусматривающие введение или ужесточение разрешительного или уведомительного порядков;
      3) проекты законов Республики Казахстан, предусматривающие введение или ужесточение разрешительного или уведомительного порядков;
      4) проекты постановлений Правительства Республики Казахстан,  предусмотренные подпунктами 2), 4), 6) статьи 10 настоящего Закона.
      4. Порядок проведения и использования анализа регуляторного воздействия утверждается Правительством Республики Казахстан.
      5. По результатам анализа регуляторного воздействия, в зависимости от эффективности применения разрешительного или уведомительного порядков, отдельные виды разрешений или уведомлений могут быть переведены из одного вида в другой либо отменены.
      Разрешительный или уведомительный порядки подлежат отмене в случае не достижения целей государственного регулирования деятельности или действий (операций), для осуществления которых в соответствии с настоящим Законом требуется наличие разрешения или направление уведомления.
      6. Правительством Республики Казахстан в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях и выполнения других, определяемых Правительством Республики Казахстан задач и функций, связанных с введением, изменением или отменой разрешительного или уведомительного порядков, создается консультативно-совещательный орган - Межведомственная комиссия по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.
      Введение нового разрешительного или уведомительного порядков осуществляется только после рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.
      7. Результаты анализа регуляторного воздействия, проведенного регулирующим государственным органом, альтернативного анализа регуляторного воздействия проведенного уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и (или) иными заинтересованными лицами размещаются на общедоступных интернет-ресурсах.
      8. Действие настоящей статьи, за исключением части второй пункта 6, не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

      Статья 20. Права заявителей

      1. Заявители имеют право:
      1) получать полную и достоверную информацию о разрешениях и уведомлениях;
      2) обжаловать решения, действия (бездействие) разрешительных органов И государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, и (или) их работников, центров обслуживания населения и (или) их работников по вопросам осуществления лицензирования и разрешительных процедур или приема уведомлений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      3) выбирать электронную или бумажную форму заявления для получения разрешения и (или) приложения к нему или для направления уведомления, а также выбирать электронную или бумажную форму выдаваемого разрешения и (или) приложения к нему с учетом положений статьи 48 настоящего Закона.
      2. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица получают разрешения и направляют уведомления наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

      Статья 21. Права и обязанности разрешительных органов

      1. Разрешительные органы имеют право обращаться с запросом в государственные органы за информацией, необходимой для осуществления лицензирования или разрешительной процедуры, в том числе посредством информационных систем.
      2. Разрешительные органы обязаны:
      1) осуществлять лицензирование и разрешительные процедуры в соответствии с настоящим Законом;
      2) создавать необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями при получении ими разрешений;
      3) предоставлять в доступной форме полную и достоверную информацию о лицензировании, разрешительных процедурах, о перечне требуемых для этого документов и о порядке получения и оформления таких документов;
      4) предоставлять государственным органам и центрам обслуживания населения документы и информацию, необходимые для осуществления лицензирования и разрешительных процедур, в том числе посредством информационных систем;
      5) принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории;
      6) в пределах своей компетенции обеспечивать бесперебойное функционирование и наполнение информационных систем, содержащих необходимые сведения для выдачи разрешений;
      7) получать письменное согласие заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории, в том числе в форме электронного документа, на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче разрешений, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Глава 4. Разрешения

      Статья 22. Действие разрешений

      1. Выдача разрешений осуществляется на равных основаниях и равных условиях для всех лиц, отвечающих квалификационным или разрешительным требованиям.
      2. В приложениях 1, 2 к настоящему Закону в качестве примечания указываются сведения:
      1) об отчуждаемости лицензии;
      2) о применимости процедур конкурса при выдаче разрешения;
      3) о сроке действия разрешения;
      4) о не распространении действия части первой пункта 3 статьи 25 и статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения;
      5) другие необходимые сведения.
      3. Действие разрешений распространяется на всю территорию Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

      Статья 23. Классы разрешений

      В зависимости от объектов регулирования разрешения подразделяются на следующие классы:
      1) класс 1 - разрешения, выдаваемые на деятельность;
      2) класс 2 - разрешения, выдаваемые на объекты;
      3) класс 3 - разовые разрешения;
      4) класс 4 - разрешения, выдаваемые на деятельность с ограниченными ресурсами или с использованием квот;
      5) класс 5 - разрешения, выдаваемые на профессиональную деятельность физическим лицам;
      6) класс 6 - разрешения, выдаваемые на продукцию.

      Статья 24. Формы разрешений и (или) приложений к ним

      Формы разрешений и (или) приложений к ним утверждаются Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан с учетом положений пунктов 4, 5 статьи 36 настоящего Закона.
      Приложение к разрешению является неотъемлемой частью разрешения.
      Принижение к лицензии оформляется для указания подвидов деятельности или действий (операций) или объектов на которые выдана или выдается лицензия, а также указания фактического адреса осуществления деятельности или действий (операций).

      Статья 25. Общий порядок рассмотрения заявлений
                  на получение разрешений

      1. Разрешительный орган при лицензировании или при осуществлении разрешительных процедур в течение двух рабочих дней с момента получения документов заявителя на выдачу разрешения и (или) приложения к нему обязан проверить полноту представленных документов.
      В случае установления факта неполноты представленных документов разрешительный орган в указанные сроки дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
      2. Для получения в случаях, установленных законами, указами Президента Республики Казахстан или постановлениями Правительства Республики Казахстан, согласований (сопутствующих разрешений) государственных органов на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным законами Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан разрешительный орган в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на получение разрешения и (или) приложения к нему направляет запрос в соответствующие государственные органы по месту осуществления заявителем предстоящей деятельности.
      Государственные органы на основании запроса разрешительного органа в течение десяти рабочих дней направляют ответ соответствующему разрешительному органу о соответствии или несоответствии заявителя предъявляемым при лицензировании или при осуществлении разрешительных процедур требованиям.
      Для разрешений второй категории законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан могут устанавливаться иные сроки для случаев, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящей статьи.
      3. В случае непредставления государственными органами ответа в установленные сроки выдача разрешения считается согласованной.
      Положения настоящего пункта не распространяются на разрешения, по которым в приложениях 1, 2 к настоящему Закону имеется соответствующее примечание.
      4. Все документы, представленные соответствующему разрешительному органу или в центр обслуживания населения для выдачи разрешения и (или) приложения к нему, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов указанным органом. При этом опись составляется заявителем.
      В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений выдается документ о подтверждении приема соответствующего заявления, удостоверенный электронной цифровой подписью уполномоченного лица разрешительного органа.

      Статья 26. Последствия просрочки выдачи разрешения

      1. В случае если разрешительный орган в сроки, определяемые в соответствии с настоящим Законом, не выдал заявителю разрешение и (или) приложение к разрешению, либо не предоставил мотивированный отказ в их выдаче, то с даты истечения сроков их выдачи разрешение и (или) приложение к разрешению считаются выданными и одновременно включается разрешительным органом в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений.
      2. Разрешительный орган не позднее пяти рабочих дней с момента истечения срока выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению обязан выдать заявителю соответствующее разрешение и (или) приложение к разрешению.
      В случае невыдачи разрешительным органом разрешения и (или) приложения к разрешению по истечении пяти рабочих дней разрешение и (или) приложение к разрешению считаются полученными. В этом случае подтверждением законности осуществления вида деятельности или действия (операции), для которых настоящим Законом установлен разрешительный порядок, до получения разрешения является любой документ, подтверждающий прием соответствующего заявления на получение разрешения разрешительным органом или центром обслуживания населения, выданный в момент приема заявления.
      В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, подтверждением принятия заявления является документ, удостоверенный электронной цифровой подписью уполномоченного лица разрешительного органа.
      3. Положения настоящей статьи не распространяются на разрешения, по которым в приложениях 1, 2 к настоящему Закону имеется соответствующее примечание.

      Статья 27. Особенности представления документов для
                  выдачи разрешения и (или) приложения к нему
                  иностранным юридическим лицом

      Иностранные юридические лица осуществляют оплату сборов или плат, взимаемых при осуществлении лицензирования и разрешительных процедур, самостоятельно, при условии получения собственного бизнес-идентификационного номера, или посредством филиалов и (или) представительств этих юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Казахстан при наличии соответствующих полномочий руководителей филиалов и (или) представительств и с использованием реквизитов бизнес-идентификационных номеров таких филиалов и (или) представительств.

Глава 5. Лицензирование

      Статья 28. Сферы лицензирования

      1. Лицензированию подлежат отдельные виды деятельности или действий (операций) в следующих сферах:
      1) промышленности;
      2) использования атомной энергии;
      3) оборота ядовитых веществ;
      4) транспорта;
      5) оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;
      6) обеспечения информационной безопасности;
      7) специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
      8) оборота вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых веществ и изделий с их применением;
      9) использования космического пространства;
      10) информатизации и связи;
      11) образования;
      12) средств массовой информации;
      13) сельского хозяйства;
      14) здравоохранения;
      15) обслуживания физических и юридических лиц;
      16) игорного бизнеса;
      17) ветеринарии;
      18) судебно-экспертной деятельности;
      19) культуры;
      20) финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов;
      21) архитектуры, градостроительства и строительства;
      22) изготовления государственных символов Республики Казахстан;
      23) производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, производства табачных изделий;
      24) экспорта и импорта;
      25) товарных бирж;
      26) нефти и газа.
      2. Допускается без наличия лицензии осуществление деятельности следующими субъектами:
      1) государственными органами в пределах полномочий;
      2) автономными организациями образования и их организациями, в том числе иностранными юридическими лицами, внедряющими и (или) реализующими образовательные программы в указанных организациях на осуществление деятельности в сфере образования;
      3) Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан;
      4) в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, осуществляемой кредитными товариществами, центральным депозитарием, регистратором, кредитным бюро с государственным участием, обществами взаимного страхования, оператором платежного шлюза «электронного правительства», Единым накопительным пенсионным фондом, Национальным оператором почты в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан;
      5) уполномоченной организацией Министерства обороны Республики Казахстан в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан в сфере оборота вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых веществ и изделий с их применением.

      Статья 29. Условия выдачи лицензии и (или)
                  приложения к лицензии

      1. Лицензии выдаются по месту нахождения лицензиара.
      2. Если лицензиарами являются местные исполнительные органы или территориальные органы центрального государственного органа лицензия и (или) приложение к лицензии выдается:
      1) по месту регистрации физического или юридического лица либо филиала или представительства иностранного юридического лица, за исключением лицензий, выдаваемых по классу «разрешения, выдаваемые на объекты», которые выдаются по месту осуществления ими деятельности;
      2) иностранному юридическому лицу, не имеющему филиала или представительства на территории Республики Казахстан, по месту осуществления им деятельности, за исключением случаев, когда законодательством установлено иное.
      3. Для получения лицензии и (или) приложения к лицензии заявителем представляются следующие документы:
      1) заявление;
      2) для юридических лиц, осуществляющих деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов, а также деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, деятельность связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, деятельность связанную с осуществлением охранной деятельности - копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки);
      3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица заявителя - для юридического лица;
      4) копии документа, удостоверяющего личность - для физического лица;
      5) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) - для индивидуального предпринимателя;
      6) копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;
      7) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.
      4. Представление документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи не требуется при наличии у лицензиара возможности получения информации содержащейся в этих документах, из соответствующих государственных информационных систем.
      Заявитель, являющийся иностранным юридическим лицом, иностранцем или лицом без гражданства, при отсутствии у него документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи предоставляет, другие документы, содержащие аналогичные сведения о заявителе.
      Дополнительные требования к перечню документов при выдаче лицензии на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, могут устанавливаться также Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.
      5. Действие пункта 2 настоящей статьи не распространяется на случаи получения лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
      6. Для получения приложения к действительной лицензии в рамках вида деятельности или действия (операции), на которые имеется лицензия, необходимы следующие документы:
      1) заявление;
      2) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям;
      3) иные документы, требование предоставления которых предусмотрено законами Республики Казахстан.
      7. Если иное не предусмотрено приложением 1 к настоящему Закону, лицензии выдаются без ограничения срока их действия.
      8. Лицензии являются неотчуждаемыми, за исключением лицензий, выданных по классу «разрешения, выдаваемые на объекты», которые могут являться отчуждаемыми в случаях, если отчуждаемость предусмотрена приложением 1 к настоящему Закону.

      Статья 30. Сроки рассмотрения заявлений о выдаче
                  лицензии и (или) приложения к лицензии

      Лицензия и (или) приложение к лицензии либо мотивированный отказ в их выдаче выдаются лицензиаром не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений к лицензии в сфере использования атомной энергии, в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, образования, нефти и газа, которые выдаются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с соответствующими документами, установленными в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Лицензии и (или) приложения к лицензии в сфере импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю либо мотивированный отказ в их выдаче выдаются лицензиаром в сроки, предусмотренные частью второй пункта 2 статьи 37 настоящего Закона.

      Статья 31. Лицензионный сбор за право занятия отдельными
                  видами деятельности

      Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (далее - лицензионный сбор) взимается при выдаче (переоформлении) лицензии (дубликата лицензии) в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), а также в иных случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.
      Ставки лицензионного сбора устанавливаются Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
      При выдаче приложений к лицензии (дубликатов приложений к лицензии) лицензионный сбор не взимается.
      При выдаче лицензий и (или) приложений к лицензии в случаях, предусмотренных статьей 44 настоящего Закона, лицензионный сбор не взимается.

      Статья 32. Отказ в выдаче лицензии и (или)
                  приложения к лицензии
      1. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в случаях, если:
      1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории физических или юридических лиц;
      2) не внесен лицензионный сбор;
      3) заявитель не соответствует квалификационным требованиям;
      4) лицензиаром получен ответ от соответствующего согласующего государственного органа о несоответствии заявителя предъявляемым при лицензировании требованиям;
      5) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;
      6) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать заявителю-должнику лицензию.
      Дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий и (или) приложений к лицензиям на занятие деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на экспорт и импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, устанавливаются Законом Республики Казахстан «Об экспортном контроле».
      2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на случаи получения лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
      3. Мотивированный отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии дается лицензиаром заявителю в сроки, установленные для выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии.
      4. Мотивированный отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии дается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

      Статья 33. Переоформление лицензии и (или)
                  приложения к лицензии

      1. Лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению в следующих случаях:
      1) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата;
      2) перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или адреса;
      3) реорганизации юридического лица-лицензиата, в соответствии с порядком, определенным статьей 34 настоящего Закона;
      4) изменения наименования и (или) юридического адреса юридического лица-лицензиата;
      5) отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу «разрешения, выдаваемые на объекты», вместе с объектом в пользу третьих лиц, в случаях если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к настоящему Закону;
      6) изменение адреса местонахождения объекта без его физического перемещения, для лицензии, выданной по классу «разрешения, выдаваемые на объекты» или для приложений к лицензии с указанием объектов;
      7) наличия требования о переоформлении в Законе Республики Казахстан.
      2. В случае изменения наименования вида и (или) подвида деятельности, для которых введен разрешительный порядок, лицензиат имеет право подать заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии.
      3. Для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии заявитель представляет следующие документы:
      1) заявление по форме, утверждаемой Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан;
      2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора;
      3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;
      4) иные документы, требование предоставления которых предусмотрено законами Республики Казахстан.
      4. Заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, должно быть подано заявителем в течение тридцати календарных дней с момента возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии.
      В случае переоформления лицензии по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи, срок для подачи заявителем заявления о переоформлении лицензии устанавливается Законом Республики Казахстан.
      При переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиар не проверяет соответствие заявителя квалификационным требованиям, если иное не установлено законами Республики Казахстан, за исключением переоформления по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 34 настоящего Закона.
      5. Лицензиар отказывает в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, инициированному по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 4), 5), 6), 7) пункта 1 настоящей статьи, в случае непредставления или не надлежащего оформления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
      Если законами предусматривается необходимость проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям при переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, несоответствие этим требованиям также является основанием для отказа в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии.
      6. В случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или более банковских операций, одного или более классов в страховой деятельности заявитель обязан в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие соответствующего нормативного правового акта подать заявление о переоформлении лицензии с приложением лицензии. В случае изменения наименования вида деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, если такое изменение не повлекло изменения существа лицензируемого вида деятельности, заявитель обязан в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие соответствующего нормативного правового акта подать заявление о переоформлении лицензии с приложением документов, подтверждающих уплату в бюджет лицензионного сбора.
      7. Переоформленные лицензии и (или) приложения к лицензиям оформляются в электронной форме с соблюдением положений статьи 48 настоящего Закона.
      8. Если иной срок не установлен статьей 34 настоящего Закона, переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется лицензиаром в течение трех рабочих дней с момента подачи документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

      Статья 34. Действие лицензии и (или) приложения
                  к лицензии в случае реорганизации
                  юридического лица-лицензиата

      1. При реорганизации юридического лица-лицензиата в форме слияния имеющаяся у него лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению на вновь возникшее в результате слияния юридическое лицо в порядке, определенном пунктами 3 и 4 статьи 33 настоящего Закона. При слиянии нескольких юридических лиц-лицензиатов, имеющих лицензии на один и тот же вид (подвид) лицензируемой деятельности, переоформлению на вновь возникшее в результате слияния юридическое лицо подлежит только одна такая лицензия и (или) приложение к лицензии по выбору заявителя.
      2. При реорганизации юридического лица-лицензиата в форме преобразования, имеющаяся у него лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению на вновь возникшее в результате преобразования юридическое лицо, в порядке, определенном пунктами 3 и 4 статьи 33 настоящего Закона, за исключением случаев, когда для организационной правовой формы вновь возникшего в результате преобразования юридического лица, занятие видом (подвидом) лицензируемой деятельности запрещено законами Республики Казахстан.
      3. При реорганизации в форме присоединения юридического лица-лицензиата к другому юридическому лицу, на последнего переоформляется лицензия и (или) приложение к лицензии присоединенного юридического лица-лицензиата в порядке, определенном пунктами 3 и 4 статьи 33 настоящего Закона. Если у присоединяемого юридического лица и у юридического лица к которому присоединяется присоединяемое юридическое лицо имеются лицензии на один и тоже вид (подвид) лицензируемой деятельности, переоформление лицензии присоединяемого юридического лица на юридическое лицо к которому присоединяется юридическое лицо не производится.
      4. При реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения, имеющаяся у него лицензия и (или) приложение к лицензии, при наличии согласия юридического лица из которого произведено выделение, подлежат переоформлению на одно выделенное в результате реорганизации юридическое лицо только в случае подтверждения соответствия выделенного юридического лица квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании соответствующего вида лицензируемой деятельности и (или) подвида лицензируемого вида деятельности.
      Заявителем на переоформление лицензии по основанию, предусмотренному настоящим пунктом является выделенное в результате реорганизации юридическое лицо.
      Для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на выделенное в результате реорганизации юридическое лицо, заявитель помимо документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 33 настоящего Закона, представляет сведения и документы о своем соответствии квалификационным требованиям, а также оформленное в установленном законодательством порядке решение о согласии юридического лица из которого произведено выделение на переоформление лицензии на выделенное юридическое лицо.
      Заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии на выделенное в результате реорганизации юридическое лицо подается заявителем в течение тридцати календарных дней с момента завершения реорганизации в форме выделения.
      Лицензиар отказывает в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, инициированному по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, в случае непредставления или не надлежащего оформления документов, указанных в пункте 3 статьи 33 настоящего Закона, части третьей пункта 4 настоящей статьи, а также в случае несоответствия заявителя квалификационным требованиям.
      5. При реорганизации юридического лица-лицензиата в форме разделения, имеющаяся у него лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению на одно из вновь возникших в результате разделения юридическое лицо в случае подтверждения соответствия данного вновь возникшего в результате реорганизации юридического лица квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании.
      Заявителем на переоформление лицензии по основанию, предусмотренному настоящим пунктом является одно из вновь возникших в результате разделения юридических лиц.
      Для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на одно из вновь возникших в результате разделения юридических лиц, заявитель помимо документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 33 настоящего Закона, представляет сведения и документы о своем соответствии квалификационным требованиям.
      Заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии на одно из вновь возникших в результате разделения юридических лиц подается заявителем в течение тридцати календарных дней с момента завершения реорганизации в форме разделения.
      Лицензиар отказывает в переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, инициированному по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, в случае:
      1) непредставления или не надлежащего оформления документов, указанных в пункте 3 статьи 33 настоящего Закона и в части третьей настоящего пункта;
      2) несоответствия заявителя квалификационным требованиям;
      3) если ранее лицензия и (или) приложение к лицензии были переоформлены на другое юридическое лицо из числа вновь, возникших в результате разделения юридических лиц-лицензиатов.
      6. Лицензиар в течение двух рабочих дней с момента получения документов заявителя на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, обязан проверить полноту представленных документов.
      В случае установления факта неполноты представленных документов лицензиар в указанные сроки дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
      7. Для получения в случаях, установленных законами Республики Казахстан или Правительством Республики Казахстан, согласований (сопутствующих разрешений) государственных органов на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным законами Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан лицензиар в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, направляет запрос в соответствующие государственные органы по месту осуществления заявителем деятельности.
      Государственные органы на основании запроса лицензиара в течение десяти рабочих дней направляют ответ соответствующему лицензиару о соответствии или несоответствии заявителя предъявляемым требованиям.
      Законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан могут устанавливаться иные сроки для случаев, предусмотренных частью первой пункта 6 и частями первой, второй пункта 7 настоящей статьи.
      8. Все документы, представленные соответствующему лицензиару, или в центр обслуживания населения для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов указанным органом. При этом опись составляется заявителем.
      В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, подтверждением принятия заявления является документ, удостоверенный электронной цифровой подписью уполномоченного лица разрешительного органа.
      9. Лицензия и (или) приложение к лицензии по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, переоформляются лицензиаром не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений в сфере использования атомной энергии, в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, образования, нефти и газа, которые по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, переоформляются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с соответствующими документами, установленными частью третьей пункта 4 и частью третьей пункта 5 настоящей статьи.
      10. Лицензиары в течение сроков, установленных настоящей статьей обязаны выдать переоформленную лицензию и (или) приложение к лицензии либо дать мотивированный отказ в их переоформлении.

      Статья 35. Прекращение действия лицензии и (или)
                  приложения к лицензии

      1. Лицензия и (или) приложение к лицензии прекращают свое действие в случаях:
      1) истечения срока, на который они выданы;
      2) совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление которых они выданы;
      3) лишения (отзыва) лицензии и (или) приложения к лицензии;
      4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица;
      5) добровольного обращения лицензиата к лицензиару о прекращении действия лицензии и (или) приложения к лицензии;
      6) исключения лицензии или отдельного вида деятельности и (или) подвида деятельности или действия (операции) из приложения 1 к настоящему Закону;
      7) исключения лицензиата из числа лиц, подлежащих лицензированию;
      8) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
      2. При прекращении действия лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиат обязан в течение десяти рабочих дней вернуть лицензию и (или) приложение к лицензии лицензиару, за исключением случаев прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи или оформления лицензии только в электронной форме.
      3. С момента прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, лицензиаты, не вправе осуществлять виды (подвиды) деятельности или действия (операции), на осуществление которых были выданы лицензия и (или) приложение к лицензии, прекратившие действие.

      Статья 36. Особые условия лицензирования
                  отдельных видов деятельности

      1. Порядок, сроки и условия выдачи, переоформления, отказа в выдаче, приостановления, прекращения действия лицензий и (или) приложений к лицензиям на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.
      2. Условия и порядок выдачи лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса определяются Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».
      3. Условия и порядок выдачи лицензий на деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков определяются Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».
      4. Особые условия выдачи лицензии на право занятия деятельностью в сфере архитектуры, градостроительства и строительства определяются Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
      Форма лицензий в сфере архитектуры, градостроительства и строительства может дополнительно предусматривать особые условия действия лицензий для указания категории лицензиата в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
      5. Лицензирование видов и подвидов деятельности в сфере использования атомной энергии осуществляется по отношению к типам приборов, установок, материалов, веществ, отходов, которые определены в Законе Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии».
      В приложении к лицензии в качестве особых условий выдачи лицензии указывается тип приборов, установок, материалов, веществ, отходов, с которыми лицензиат проводит работы.

      Статья 37. Общие положения о лицензировании
                  в сфере экспорта и импорта

      1. Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежит лицензированию, устанавливается Правительством Республики Казахстан на основании Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в торговле с третьими странами, утвержденного решением соответствующего органа Таможенного союза.
      Лицензирование экспорта и (или) импорта товаров не должно иметь более ограничивающего или искажающего воздействия на экспорт или импорт товаров, чем цели, во исполнение которых данные ограничения были введены.
      Порядок и условия выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт устанавливается в соответствии с международными договорами в рамках Таможенного союза.
      2. Перечень продукции, подлежащей экспортному контролю, экспорт или импорт, которой подлежит лицензированию, устанавливается Правительством Республики Казахстан на основании номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю в соответствии с международными режимами экспортного контроля и в целях обеспечения национальной безопасности.
      Лицензии и (или) приложения к лицензии в сфере импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю выдаются не позднее тридцати рабочих дней, за исключением случая, когда необходимо получение подтверждения проверки подлинности сертификата конечного пользователя страны-импортера, где лицензия выдается по получению такого подтверждения.
      3. Лицензия выдается на каждые товар или продукцию, подлежащую экспортному контролю, классифицируемые в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, в отношении которых введено лицензирование.
      Лицензиар выдает следующие виды лицензий:
      1) генеральная лицензия - лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании решения государства-члена таможенного союза и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара в определенном лицензией количестве;
      2) исключительная лицензия - лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара;
      3) разовая лицензия - лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторгового договора (контракта) и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт лицензируемого товара в определенном количестве.
      Выдача генеральных и исключительных лицензий на экспорт и (или) импорт товаров осуществляется лицензиаром в случаях, предусмотренных решением соответствующего органа Таможенного союза.
      На экспорт и (или) импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, генеральные и исключительные лицензии не выдаются.
      4. Лицензиаты, получившие генеральные и исключительные лицензии обязаны ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в уполномоченные органы в сфере экспорта и импорта отчет о ходе исполнения лицензии.
      Лицензиаты, получившие разовые лицензии, в течение пятнадцати календарных дней по истечении срока действия лицензии обязаны предоставлять в уполномоченные органы в сфере экспорта и импорта информацию об исполнении лицензии.
      5. Период действия разовой лицензии не может превышать один год с даты начала ее действия. Срок действия разовой лицензии может быть ограничен сроком действия внешнеторгового контракта (договора) или сроком действия документа, являющегося основанием для выдачи лицензии.
      Для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения, период действия лицензии заканчивается в календарном году, на который установлена квота.
      Срок действия генеральной лицензии на экспорт и (или) импорт товаров не может превышать один год с даты начала ее действия, а для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения, заканчивается в календарном году, на который установлена квота, если иное не оговорено решением соответствующего органа Таможенного союза.
      Срок действия исключительной лицензии устанавливается решением соответствующего органа Таможенного союза в каждом конкретном случае.
      6. Порядок приостановления или прекращения действий лицензии на экспорт и импорт устанавливается соответствующим органом Таможенного союза.

Глава 6. Разрешительные процедуры

      Статья 38. Особенности выдачи разрешения второй категории

      1. Разрешительные требования и перечень документов, необходимых для выдачи разрешений второй категории определяются законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
      При этом перечень не должен содержать документы, информация из которых может быть получена из государственных информационных систем и (или) из формы сведений, предъявляемой заявителем в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
      2. Правила осуществления разрешительных процедур и правила осуществления деятельности или действий (операций), для которых настоящим Законом предусмотрен разрешительный порядок, утверждаются Правительством Республики Казахстан, за исключением правил, утверждаемых Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Статья 39. Сроки рассмотрения заявлений
                  о выдаче разрешения второй категории

      Разрешение второй категории выдается в срок, установленный законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. Орган, уполномоченный на выдачу разрешений второй категории, в течение установленного срока обязан выдать разрешение второй категории, либо дать мотивированный отказ в его выдаче.

      Статья 40. Плата, взимаемая при осуществлении
                  разрешительных процедур

      Размер сборов или плат, взимаемых при осуществлении разрешительных процедур, порядок их исчисления и уплаты устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Статья 41. Отказ в выдаче разрешения второй категории

      1. Отказ в выдаче разрешения второй категории осуществляется по основаниям, предусмотренным законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
      2. Мотивированный отказ заявителю в выдаче разрешения второй категории дается органом, уполномоченным на выдачу разрешения второй категории, в сроки, установленные для выдачи разрешения второй категории.
      3. Мотивированный отказ в выдаче разрешения второй категории дается в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или на бумажном носителе.

      Статья 42. Прекращение действия разрешения
                  второй категории

      Разрешение второй категории прекращает свое действие в случаях и в порядке, определяемых законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
      При этом лишение (отзыв) разрешений второй категории осуществляется в соответствие с пунктом 5 статьи 45 настоящего Закона.

Глава 7. Выдача дубликатов, исправление ошибок и
приостановление, возобновление действия и лишение (отзыв)
разрешения и (или) приложения к разрешению

      Статья 43. Выдача дубликатов разрешения и (или)
                  приложения к разрешению, а также перевод
                  в электронный формат

      1. При утере, порче разрешения и (или) приложения к разрешению выданных в бумажной форме лицензиат или владелец разрешения второй категории имеет право на получение дубликатов разрешения и (или) приложения к разрешению.
      2. Если разрешение и (или) приложение к разрешению было выдано в бумажной форме, лицензиат или владелец разрешения второй категории вправе по заявлению перевести его в электронный формат.
      Действие настоящего пункта не распространяется на разрешения, выдаваемые только в бумажной форме.
      3. Утерянные, испорченные бланки разрешения и (или) приложения к разрешению считаются недействительными со дня получения разрешительным органом заявления об утере или порче.
      4. Разрешительный орган, в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликатов разрешения и (или) приложения к разрешению с надписью «дубликат» в правом верхнем углу и указанием даты первичной выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и даты их переоформления.

      Статья 44. Исправление ошибок в выданных разрешениях
                  и (или) приложениях к разрешениям

      В случае обнаружения ошибок в выданном разрешении и (или) приложении к разрешению лицензиат или владелец разрешения второй категории вправе подать заявление в произвольной форме об их исправлении.
      Разрешительный орган, в течение двух рабочих дней со дня подачи заявителем соответствующего заявления вносит необходимые изменения в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений и выдает разрешение и (или) приложение к разрешению с соответствующими исправлениями.

      Статья 45. Приостановление, возобновление действия,
                  лишение (отзыв) разрешения и (или)
                  приложения к разрешению

      1. Приостановление действия разрешения и (или) приложения к разрешению осуществляется в порядке, и по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.
      2. Если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, не допускается осуществление лицензиатами или владельцами разрешений второй категории отдельных видов (подвидов) деятельности или действий (операций), на осуществление которых было выдано разрешение и (или) приложение к разрешению, действие которого приостановлено.
      3. Если иное не установлено законами Республики Казахстан, при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления разрешения и (или) приложения к разрешению, лицензиат или владелец разрешения второй категории вправе до истечения срока приостановления действия разрешения и (или) приложения к нему подать в разрешительный орган заявление об устранении нарушений с приложением копий подтверждающих документов.
      Разрешительный орган в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявителем заявления об устранении нарушений проверяет устранение нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Закона.
      В случае подтверждения факта устранения заявителем нарушений, разрешительный орган принимает решение о возобновлении действия разрешения и (или) приложения к разрешению в срок, указанный в части второй настоящего пункта.
      При этом, действие разрешения и (или) приложения к разрешению возобновляется с момента принятия решения, указанного в части третьей настоящего пункта.
      4. В случае не представления лицензиатом или владельцем разрешения второй категории заявления об устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления разрешения и (или) приложения к разрешению до истечения срока приостановления, разрешительные органы, в течение десяти дней с момента истечения срока приостановления, инициируют процедуру лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению.
      В процессе рассмотрения вопроса о лишении (отзыве) разрешения и (или) приложения к нему лицензиат или владелец разрешения второй категории вправе доказывать факт устранения нарушения. В этом случае разрешительный орган должен руководствоваться частями второй и третьей пункта 3 настоящей статьи.
      5. Лишение (отзыв) разрешения осуществляется в порядке и (или) по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.
      Действие настоящего пункта не распространяется на разрешения, выдаваемые уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса, лишение (отзыв) которых осуществляется в порядке и (или) по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Уведомительный порядок

      Статья 46. Уведомительный порядок

      1. Исчерпывающий перечень уведомлений, а также видов деятельности или действий, для осуществления которых необходимо направлять уведомление, предусматривается в приложении 3 к настоящему Закону.
      2. Уведомления направляются заявителями в соответствующий государственный орган посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений.
      3. Предоставлением формы сведений в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан заявители декларируют свое соответствие требованиям, предъявляемым законами Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан к осуществлению деятельности или действий, в отношении которых введен уведомительный порядок.
      4. Правила приема уведомлений государственными органами, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, утверждаются Правительством Республики Казахстан.
      5. Заявитель вправе начать или обязан прекратить осуществление деятельности или определенных действий сразу после направления соответствующего уведомления, если иное не установлено законами Республики Казахстан.
      С учетом специфики отдельных видов деятельности или действий в отдельных случаях законами Республики Казахстан могут устанавливаться сроки для направления уведомления.
      6. В случаях, установленных законами Республики Казахстан, к уведомлению прилагаются необходимые документы, при этом запрещается истребование от заявителей документов и иной информации, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан могут быть получены из государственных электронных информационных ресурсов.
      Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в уведомлении и (или) прилагаемых к уведомлению документах, несет заявитель.
      7. При введении уведомительного порядка в отношении конкретного вида деятельности или действия взамен разрешительного порядка физические и юридические лица, имевшие на момент введения уведомительного порядка действительное разрешение на данный вид деятельности или действия, считаются направившими уведомление, и автоматически включаются в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений.
      8. В случае изменения адреса места жительства физического лица, места нахождения юридического лица, адреса осуществления деятельности или действий, указанных в уведомлении, а также регистрационных данных, информация о которых является обязательной для заполнения в уведомлении, заявитель обязан в течение десяти рабочих дней направить уведомление об указанных изменениях в порядке, установленном настоящей статьей.

      Статья 47. Подтверждение направления уведомления

      По обращениям заявителей соответствующие государственные органы, осуществляющие прием уведомления, в течение трех рабочих дней со дня обращения выдают заявителям выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений о направленных заявителями уведомлениях.
      При этом государственные органы и третьи лица получают подтверждение направления уведомления заявителем от соответствующих государственных органов, осуществляющих прием уведомлений или из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений.

Глава 9. Информационные технологии при осуществлении
лицензирования, разрешительных процедур и уведомлений

      Статья 48. Осуществление лицензирования, разрешительных
                  процедур и уведомлений в электронной форме

      1. Лицензирование и направление уведомлений осуществляются в электронной форме с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений.
      Разрешительные процедуры осуществляются в электронной форме с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, с учетом положений пункта 3 статьи 54 настоящего закона.
      Разрешения, выданные в форме электронного документа, равнозначны разрешениям на бумажном носителе.
      Разрешительные органы обязаны включать в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений информацию об осуществленных разрешительных процедурах в бумажной форме одновременно с осуществлением разрешительной процедуры.
      Ответственность за не выполнение требований, установленных частью третьей настоящего пункта, несет разрешительный орган.
      Действие настоящего пункта не распространяется на разрешения, которые не подлежат автоматизации.
      2. Для получения разрешения через центр обслуживания населения заявитель вправе обратиться в центр обслуживания населения вне зависимости от места его расположения, за исключением разрешений в финансовой сфере и на деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов.
      3. В случае обращения заявителя для прохождения разрешительной процедуры через центр обслуживания населения работник центра обслуживания населения заверяет электронное заявление или иной аналогичный документ своей электронной цифровой подписью, выданной для использования в служебных целях. Такое заверение осуществляется на основании письменного согласия заявителя.
      4. В случае обращения заявителя за получением разрешения и (или) приложения к разрешению на бумажном носителе разрешение и (или) приложение к разрешению оформляются в электронной форме, распечатываются и заверяются печатью разрешительного органа и подписью руководителя разрешительного органа.
      5. Разрешение и (или) приложение к разрешению выдаются на бумажном носителе в случае отсутствия возможности выдать разрешение и (или) приложение к разрешению в электронной форме.
      6. В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, регистрация заявления лицензиаром и органом, уполномоченным на выдачу разрешения второй категории, производится в течении одного рабочего дня.

      Статья 49. Государственный электронный реестр
                  разрешений и уведомлений

      1. Разрешительными органами на постоянной основе ведется государственный электронный реестр разрешений и уведомлений.
      Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений по уведомлениям ведется государственными органами, осуществляющими прием уведомлений в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
      2. Государственные органы для осуществления своих полномочий обязаны получать информацию о разрешениях и уведомлениях из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений без дополнительного истребования подтверждения указанной информации от физических и юридических лиц.
      3. Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений является основой для формирования системы управления рисками и плана проведения проверок.
      4. В случае приостановления судом деятельности или отдельных видов деятельности или действий (операций) физического или юридического лица в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений вносятся соответствующие сведения.
      5. Исключение уведомления из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений осуществляется по заявлению заявителя, по решению суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности или действий физического или юридического лица, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
      6. Разрешительные органы и государственные органы, осуществляющие прием уведомлений, в период временного или постоянного отсутствия возможности ведения ими государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, обязаны обеспечить фиксирование и сохранение всех необходимых исторических данных и производить наполнение историческими данными государственного электронного реестра разрешений и уведомлений после появления такой возможности.

Глава 10. Ответственность и контроль

      Статья 50. Обжалование решений и действий (бездействий)
                  разрешительных органов

      Физические и юридические лица вправе, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обжаловать решения и (или) действия (бездействия) разрешительных органов или государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, принятые и (или) совершенные (допущенные) с нарушением законодательства о разрешениях и уведомлениях при осуществлении лицензирования, разрешительных процедур и уведомлений.

      Статья 51. Возмещение вреда

      Возмещение вреда, вызванного необоснованным отказом в выдаче разрешения или нарушением прав лицензиата или владельца разрешения второй категории, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Статья 52. Нарушение законодательства Республики Казахстан
                  о разрешениях и уведомлениях

      1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
      2. В случаях, установленных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, деятельность или отдельные виды деятельности заявителя могут быть приостановлены или запрещены.
      Осуществление деятельности или определенных действий без соблюдения уведомительного порядка влечет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      Статья 53. Контроль по уведомлениям
                  и разрешительный контроль

      1. Разрешительной контроль осуществляется в форме проверки и иных формах.
      2. Проверка соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению осуществляется в порядке иной формы контроля с возможностью посещения проверяемого лица, по результатам которой принимается решение о соответствии или несоответствии заявителя квалификационным или разрешительным требованиям.
      Проверке в порядке, указанном настоящим пунктом, подлежат квалификационные и разрешительные требования, которые не могут быть подтверждены представлением документов, а также достоверность представленных документов.
      3. Проверка соблюдения лицензиатами и владельцами разрешений второй категории законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях после выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению (в процессе осуществления деятельности) осуществляется в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и «О Национальном Банке Республики Казахстан» посредством плановых и внеплановых проверок.
      4. После получения уведомления государственный орган самостоятельно проверяет соблюдение заявителем требований, установленных законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан для осуществления деятельности, в процессе осуществления контрольной и надзорной деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и «О Национальном Банке Республики Казахстан».

Глава 11. Заключительные и переходные положения

      Статья 54. Переходные положения

      1. Разрешения и уведомления, действовавшие до введения в действие настоящего Закона, и не вошедшие в перечни разрешений и уведомлений, предусмотренные приложениями 1 - 3 к настоящему Закону, с учетом исключений, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона, не являются обязательными к наличию, и осуществление деятельности или действий (операций) без данных разрешений и уведомлений не влечет ответственности для физических или юридических лиц.
      2. На виды деятельности, не подлежавшие лицензированию в соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О лицензировании», с момента введения в действие настоящего Закона, при условии наличия их в приложениях 1 - 3 к настоящему Закону, распространяется разрешительный или уведомительный порядок на общих основаниях.
      3. Осуществление разрешительных процедур до 1 января 2016 года производится в электронной форме с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений при наличии такой возможности.
      Осуществление разрешительных процедур с 1 января 2016 года производится только в электронной форме с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений.
      Разрешения второй категории, по которым до 31 декабря 2015 года не будет внедрена и обеспечена автоматизация сбора и хранения разрешений в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений или осуществление разрешительных процедур подлежат отмене, за исключением разрешений второй категории, включенных в перечень не подлежащих автоматизации, утверждаемый совместным приказом уполномоченного органа в сфере информатизации и уполномоченного органа в сфере разрешений и уведомлений.
      4. Лицензии в сфере использования атомной энергии, выданные до введения в действие настоящего Закона, в течение шести месяцев с момента введения в действие настоящего Закона подлежат переоформлению на лицензии с ограничением срока их действия в соответствии с приложением 1 к настоящему закону.

      Статья 55. Заключительные положения

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.
      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 9-10, ст. 47; № 13-14, ст. 62, 63; № 17, ст. 79, 81, 82; № 18, ст. 84, 85; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 111, 112; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21, 26; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 25; № 12, ст. 84; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст.56; № 12, ст. 57; № 16, ст. 83).

      Президент
      Республики Казахстан