Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 мамырдағы № 501 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны қайта құру жолымен жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – қоғам) болып қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қоғам қызметінің негізгі мәні денсаулық сақтау саласындағы білім беру мен ғылыми қызмет болып белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қайта ұымдастырылатын кәсіпорын мүлкінің есебінен қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыруды қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
      1) қоғамның жарғысын бекітуді;
      2) Қазақстан Республикасының әділет органдарында қоғамның мемлекеттік тіркелуін;
      3) қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне беруді;
      4) осы қаулыны іске асыру жөніндегі өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.
      5. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                              К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2014 жылғы 16 мамырдағы
№ 501 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Алматы қаласы» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 123-145-жолмен толықтырылсын:
      «123-145. «Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ».
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 227-11-жолмен толықтырылсын:
      «227-11 «Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ».
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Алматинский государственный институт усовершенствования врачей" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 501

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский государственный институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Республики Казахстан путем преобразования в акционерное общество «Казахский медицинский университет непрерывного образования» (далее - общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      2. Определить основным предметом деятельности общества образовательную и научную деятельность в области здравоохранения.
      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обеспечить формирование уставного капитала общества за счет имущества реорганизуемого предприятия.
      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обеспечить:
      1) утверждение устава общества;
      2) государственную регистрацию общества в органах юстиции Республики Казахстан;
      3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций общества Министерству здравоохранения Республики Казахстан;
      4) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.
      5. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 16 мая 2014 год  № 501

Изменения и дополнения,
которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел «г. Алматы» дополнить строкой, порядковый номер 123-145, следующего содержания:
      «123-145 АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования».
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
      раздел «Министерству здравоохранения Республики Казахстан»
      дополнить строкой, порядковый номер 227-11, следующего содержания:
      «227-11 АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования».
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1005.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.