Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.


      Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы


      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 15-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Мыналар:

      1) азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне 17697 теңге мөлшерінде базалық лауазымдық айлықақы белгіленсін;

      2) азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне (бұдан әрі – ұйымдардың қызметкерлері) еңбекақы төлеу жүйесі уақыт бойынша және (немесе) кесімді еңбекақы төлеу жүйесі болып табылады деп белгіленсін.

      Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесі:

      1) азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптауға сәйкес әзірленетін азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімі негізінде.

      Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын функционалдық блоктар бойынша сыныптау қызмет саласына, біліміне, біліктілік деңгейіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне және жауапкершілік деңгейіне байланысты басқарушы, негізгі, әкімшілік және қосалқы персоналдардан қалыптасады;

      2) азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша лауазымдық айлықақыларын (бұдан әрі – ЛА) есептеуге арналған базалық лауазымдық айлықақыға (бұдан әрі – БЛА) қолданылатын коэффициенттер;

      3) жұмысшылар ЛА (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған БЛА-ға қолданылатын коэффициенттер;

      4) ұйымдар қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар және үстемеақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақылар мен өтемақылар;

      5) Кесімді еңбекақы төлеу жүйесі орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) немесе дайындалған өнімнің заттай өлшем бірліктерінде көрсетілген әр бірлігі (көлемі) үшін еңбекақы төлеуді көздейді.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 16.10.2017 № 647 (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.02.2023 № 149 қаулыларымен.

      2. Қоса беріліп отырған:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша ЛА есептеуге арналған коэффициенттер;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жұмысшылардың ЛА (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер;

      4) осы қаулыға 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-1, 18, 19, 20, 21 және 22-қосымшаларға сәйкес ұйымдар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;

      5) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2023 № 149 қаулысымен;

      6) осы қаулыға 24 және 25-қосымшаларға сәйкес ұйымдардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыстар түрлерінің тізбесі бекітілсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.02.2023 № 149; 24.11.2023 № 1040 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.

      3. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры "Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 4-тармағында көзделген қызметкерлерді қоспағанда, азаматтық қызметшілердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына берілетін бір ЛА (тарифтік мөлшерлеме) мөлшеріндегі сауықтыру жәрдемақысынан, ЛА (тарифтік мөлшерлеме), еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылардан, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өтемақылардан айқындалады;

      2) ұйымдар жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) атқаратын лауазымдарының функционалдық блоктарға жатқызылуына және мамандығы бойынша жұмыс өтіліне, тағайындалған біліктілік разрядтарына (жұмысшылар үшін) қарай ЛА (тарифтік мөлшерлемесін) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді осы қаулының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында белгіленген БЛА мөлшеріне көбейту жолымен айқындалады.

      Педагогтердің жекелеген санаттары үшін ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) аптасына белгіленген оқу жүктемесін негізге ала отырып айқындалады.

      Заңнамаға сәйкес ерекше мәртебе берілген мемлекеттік жоғары оқу орындарының мамандары мен қызметшілерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне арттыру коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдары педагогтерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,25 мөлшерінде;

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,5 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,75 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарының мектепке дейінгі тәрбие және оқыту педагогтерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 1,3 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Медицина және фармацевтика жұмыскерлерін қоспағанда, мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, еңбек мобильділігі орталықтары мен олардың филиалдарының басқарушы, негізгі персоналы жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,5 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,75 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Медицина және фармацевтика жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандарға (А блогының басқарушы персоналы, В1, В2 блоктарының негізгі персоналы):

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,02 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,63 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,73 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 3,42 мөлшерінде;

      біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандарға (В3, В4 блоктарының негізгі персоналы):

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,63 мөлшерінде;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,95 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,05 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2,34 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Мыналарды:

      жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарынан басқа білім беру ұйымдарының педагогтерін;

      мәдениет және өнер саласындағы ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының профессор-оқытушылар құрамын және басқарушы жұмыскерлерін;

      мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, еңбек мобильділігі орталықтары мен олардың филиалдарының басқарушы, негізгі персоналдарының жұмыскерлерін;

      медицина және фармацевтика жұмыскерлерін қоспағанда, азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,23 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,45 мөлшерінде;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,71 мөлшерінде;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      "Ұлттық" мәртебесі бар мемлекеттік мәдениет ұйымдарының, жекелеген кәсіби көркем, шығармашылық ұжымдардың азаматтық қызметшілерінің, жұмыскерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне 1,75 мөлшерінде арттыру коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      Ішкі істер органдары жүйесінің және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,32 мөлшерінде;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,74 мөлшерінде;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 3,2 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-1) тармақша жаңа редакцияда көзделген – ҚР Үкіметінің 12.10.2023 № 902 қбп қаулысымен.

      2-1) (қызмет бабында пайдалану үшін);

      2-2) (қызмет бабында пайдалану үшін);

      2-3) медициналық емес бейіндегі сот сарапшыларының (сот сараптамасын жүргізумен тікелей айналысатын В1 блогының негізгі персоналы) ЛА (тарифтік мөлшерлемелері) ЛА-ның белгіленген мөлшеріне:

      2022 жылғы 1 шілдеден бастап 1,4 мөлшерінде;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,28 мөлшерінде;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,02 мөлшерінде;

      2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 0,73 мөлшерінде қосымша түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады;

      3) өтемақылардың мөлшері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес айқындалады деп белгіленсін.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.03.2016 № 170 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.06.2016 № 327 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 16.10.2017 № 647 (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.01.2021 № 7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi); 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.12.2021 № 864 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.06.2022 № 446 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.07.2022 № 456 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгiзiледі); 09.12.2022 № 1000 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.01.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 22.02.2023 № 149; 15.07.2023 № 596 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.08.2023 № 699 (01.09.2023 бастап қолданысқа енгізіледі); 23.08.2023 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.11.2023 № 1002 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2023 № 1040 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.

      4. Мыналар:

      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін осы қаулыда белгіленген шекте қосымша ақылар мен үстемеақылардың нақты мөлшері заңнамаға сәйкес салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалады;

      2) білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария жүйесі ұйымдарының қызметкерлеріне белгіленген еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар басқа қызмет салаларында тиісті лауазымдарда істейтін және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдардың қызметкерлеріне қолданылады;

      3) ұйымдар қызметкерлерінің ЛА (тарифтік мөлшерлемесін) айқындау мақсатында орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) мамандығы бойынша жұмыс өтілін (қызмет саласының ерекшеліктерін ескере отырып) есептеудің тәртібі мен шарттарын айқындайды;

      4) медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін медициналық көмектің көлеміне, сапасына қарай денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      5) жан басына шаққанда нормативтік қаржыландырылатын орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы мен олардың қызмет нәтижелеріне қарай білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;

      6) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне, оның ішінде 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған қызметкерлерге 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесіне сәйкес олардың жалақысы мен сауықтыруға арналған жәрдемақысы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған еңбекақы төлеу жүйесі бойынша жалақысынан және сауықтыруға арналған жәрдемақысынан төмен болған жағдайларда жалақысындағы, сауықтыруға арналған жәрдемақысындағы айырма төленеді;

      7) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызмет салаларының барлығына ортақ мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекітеді;

      8) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы негізінде еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдарын азаматтық қызметшілер лауазымдары тізілімінің функционалдық блоктарына және білікті жұмысшыларға жатқызу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекітеді.

      Тиісті қызмет салаларындағы уәкілетті органдар еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша тиісті қызмет салалары бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекітеді деп белгіленсін.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік басқару органдарына:

      1) ұйымдардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сондай-ақ қаржыландыру жоспары немесе мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен материалдық көмек көрсету;

      2) жұмыскерлерге кесімді еңбекақы төлеу кезінде кесімді бағалауларды бекіту;

      3) тиісті жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына жергілікті бюджет қаражаты есебінен ынталандыру үстемеақыларын белгілеу құқығы берілсін. Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу тәртібі мен шарттарын тиісті жергілікті атқарушы орган айқындайды.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.05.2022 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Ұйымдардың басшыларына:

      1) мемлекеттік басқару органымен келісу бойынша азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімінде көрсетілген лауазымдардың атауларына қызмет ерекшелігін сипаттайтын арнаулы қосымша атауларды қолдануға, сондай-ақ функционалдық міндеттеріне қарай өзге де лауазымдар атауларын теңестіру;

      2) кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе кредиторлық берешегі болмаған кезде мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалған тәртіппен ұйымдардың қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берілсін.

      7. Осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      8. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі      К.Мәсімов

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен
бекітілген
1-қосымша

      Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда), мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының функционалдық блоктар бойынша сыныптамасы

Буын

Саты

Лауазымдардың атаулары

А блогы (басқарушы персонал)

А1

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК басшылары

А2

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

А3

1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

1-1

Республикалық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

2

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

2-1

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

3

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

3-1

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелері басшыларының орынбасарлары

4

Ауылдық маңызы бар ММ және МҚК құрылымдық бөлімшелерінің бөлімшелер басшылары

В блогы (негізгі персонал)

В1

1

Бас ғылыми қызметкер, профессор

2

Жетекші ғылыми қызметкер, доцент

Бас сарапшы

3

Аға ғылыми қызметкер

Жетекші сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдіскері

4

Ғылыми қызметкер

Аға сарапшы

Ғылыми-практикалық орталықтың әдіскері

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының оқытушысы

5

Кіші ғылыми қызметкер

Жоғары оқу орнының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының әдіскері

Ассистент

Сарапшы

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының шебері

"Денсаулық сақтау" және "Білім беру" салаларында

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (дәрігер, мұғалім)

В3

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары (тәрбиеші, әлеуметтік педагог, орта медициналық персонал мамандары және басқалар)

В4

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

өзге де салаларда

В2

1

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

В3

1

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі жоғары санатты негізгі персонал мамандары

2

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі бірінші санатты негізгі персонал мамандары

3

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі екінші санатты негізгі персонал мамандары

4

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ негізгі персонал мамандары

С блогы (әкімшілік персонал)

С1


ММ және МҚК шаруашылық бөлімшелерінің меңгерушілері және оларға теңестірілген өзге де жеке лауазымдар

С2


Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегі мамандар

С3


1) Әкімшілік функцияларды орындайтын бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі мамандар;

2) ММ және МҚК шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлімшенің басшысы

D блогы (қосалқы персонал)

D


Техникалық орындаушылар


      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ММ – мемлекеттік мекеме

      МҚК – мемлекеттік қазыналық кәсіпорын

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 21.05.2019 № 302 (01.06.2019 бастап қолданысқа енгiзiледі) қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.12.2023 № 1184 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап, бірақ ерте дегенде 01.01.2024 қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің (жұмысшыларды қоспағанда) функционалдық блоктар бойынша лауазымдық айлықақыларын есептеуге арналған коэффициенттер

А блогы - басқарушы персонал

Буын

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0−3

3−6

6−9

9−12

12−16

16−20

20−25

25 жылдан жоғары

А1

1

6,42

6,60

6,79

6,97

7,17

7,37

7,58

7,79

1−1

6,11

6,28

6,46

6,63

6,82

7,01

7,21

7,40

2

5,73

5,90

6,06

6,23

6,40

6,58

6,77

6,95

2−1

5,43

5,60

5,75

5,92

6,08

6,25

6,42

6,60

3

5,13

5,27

5,41

5,57

5,72

5,89

6,05

6,22

3−1

4,86

5,01

5,15

5,29

5,43

5,59

5,74

5,91

4

4,65

4,75

4,90

5,03

5,17

5,31

5,47

5,62
А2

1

5,84

6,01

6,17

6,35

6,52

6,71

6,90

7,10

1−1

5,52

5,70

5,86

6,03

6,19

6,37

6,55

6,73

2

5,23

5,36

5,51

5,67

5,82

5,98

6,15

6,33

2−1

5,00

5,14

5,28

5,43

5,58

5,74

5,89

6,06

3

4,75

4,88

5,02

5,16

5,31

5,45

5,61

5,77

3−1

4,54

4,68

4,81

4,95

5,09

5,23

5,38

5,53

4

4,44

4,57

4,70

4,83

4,96

5,10

5,24

5,39
А3

1

5,29

5,47

5,62

5,78

5,94

6,11

6,28

6,46

1−1

5,05

5,19

5,34

5,49

5,64

5,80

5,96

6,13

2

4,93

5,05

5,19

5,34

5,48

5,63

5,79

5,95

2−1

4,70

4,83

4,97

5,11

5,24

5,39

5,54

5,69

3

4,58

4,69

4,80

4,91

5,03

5,15

5,27

5,40

3−1

4,39

4,51

4,64

4,78

4,91

5,04

5,18

5,33

4

4,34

4,46

4,57

4,69

4,81

4,94

5,06

5,19

В блогы – негізгі персонал

Буын

Саты

Жылдарға есептегенде, мамандық бойынша жұмыс өтілі

0−1

1−2

2−3

3−5

5−7

7−10

10−13

13− 16

16−20

20− 25

25 жылдан жоғарыВ1

1

5,60

5,71

5,82

5,93

6,04

6,15

6,27

6,39

6,51

6,63

6,75

2

5,09

5,19

5,29

5,39

5,49

5,59

5,70

5,81

5,92

6,03

6,14

3

4,63

4,72

4,81

4,90

4,98

5,08

5,18

5,28

5,38

5,48

5,58

4

4,40

4,49

4,57

4,66

4,75

4,84

4,93

5,03

5,12

5,21

5,31

5

4,28

4,37

4,45

4,53

4,62

4,70

4,79

4,87

4,97

5,06

5,16

"Білім беру" саласында


В2

1

4,67

4,74

4,81

4,88

4,95

5,01

5,08

5,16

5,24

5,32

5,41

2

4,39

4,50

4,57

4,65

4,72

4,79

4,86

4,95

5,03

5,12

5,20

3

4,36

4,44

4,51

4,59

4,66

4,74

4,81

4,90

4,99

5,08

5,16

4

4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,33

4,38

4,49

4,59

4,67

4,73В3

1

4,13

4,18

4,24

4,29

4,36

4,42

4,49

4,55

4,62

4,69

4,75

2

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,23

4,30

4,37

4,44

4,51

3

3,82

3,88

3,94

4,00

4,07

4,14

4,21

4,28

4,36

4,43

4,50

4

3,52

3,58

3,64

3,71

3,78

3,85

3,94

4,00

4,06

4,12

4,19


В4

1

3,95

3,99

4,05

4,11

4,16

4,22

4,28

4,34

4,40

4,45

4,52

2

3,73

3,79

3,85

3,92

3,97

4,04

4,10

4,17

4,25

4,32

4,39

3

3,67

3,73

3,79

3,85

3,91

3,97

4,03

4,09

4,16

4,22

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

"Денсаулық сақтау" саласында


В2

1

5,26

5,32

5,39

5,46

5,53

5,60

5,67

5,75

5,83

5,91

5,99

2

4,78

4,85

4,92

4,99

5,06

5,14

5,21

5,29

5,38

5,46

5,54

3

4,66

4,74

4,81

4,89

4,96

5,04

5,11

5,20

5,29

5,38

5,46

4

4,13

4,17

4,21

4,26

4,30

4,35

4,40

4,51

4,61

4,70

4,77В3

1

4,90

4,96

5,01

5,07

5,14

5,21

5,28

5,35

5,42

5,49

5,55

2

4,22

4,28

4,34

4,39

4,46

4,53

4,60

4,67

4,74

4,81

4,88

3

4,10

4,16

4,22

4,28

4,36

4,43

4,50

4,57

4,64

4,72

4,79

4

3,52

3,58

3,64

3,71

3,78

3,85

3,94

4,00

4,06

4,12

4,19


В4

1

3,96

4,01

4,06

4,10

4,16

4,22

4,28

4,34

4,40

4,46

4,53

2

3,75

3,81

3,88

3,94

3,99

4,06

4,12

4,19

4,26

4,34

4,41

3

3,69

3,76

3,80

3,86

3,92

3,98

4,04

4,10

4,16

4,22

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

Өзге де салалар


В2

1

4,58

4,65

4,72

4,80

4,87

4,94

5,02

5,10

5,19

5,28

5,36

2

4,36

4,44

4,52

4,60

4,67

4,75

4,83

4,92

5,00

5,09

5,18

3

4,26

4,34

4,42

4,49

4,57

4,65

4,72

4,81

4,90

4,99

5,08

4

4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,33

4,38

4,49

4,59

4,67

4,73В3

1

3,99

4,05

4,11

4,17

4,23

4,29

4,35

4,42

4,49

4,56

4,64

2

3,72

3,78

3,84

3,91

3,97

4,03

4,10

4,16

4,24

4,31

4,39

3

3,63

3,70

3,76

3,83

3,89

3,95

4,02

4,08

4,16

4,21

4,29

4

3,32

3,36

3,41

3,45

3,49

3,53

3,57

3,61

3,65

3,69

3,73

С блогы – әкімшілік персонал

С1


4,24

4,34

4,44

4,54

4,64

4,75

4,86

4,98

5,09

5,18

5,31

С2


4,10

4,14

4,19

4,23

4,27

4,43

4,46

4,51

4,61

4,71

4,83

С3


3,31

3,35

3,39

3,43

3,46

3,50

3,54

3,57

3,61

3,65

3,68

D блогы – қосалқы персонал

D


2,95

2,98

3,01

3,04

3,08

3,12

3,16

3,19

3,22

3,25

3,29

      Ескертпе:

      1. Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары құтқарушыларының лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициент мамандығы бойынша "бір жылға дейін" жұмыс өтілі болған кезде тиісті лауазым санатына сәйкес келетін коэффициент деңгейінде белгіленеді.

      2. "Білім беру", "Денсаулық сақтау" салаларындағы негізгі персоналдың лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер қызметтің басқа салаларында тиісті лауазымдарды атқаратын және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеу кезінде қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
3-қосымша

Жұмысшылардың лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттер

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.12.2023 № 1184 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап, бірақ ерте дегенде 01.01.2024 қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Біліктілік разряды

Коэффициент

1

2

8

3,06

7

3,00

6

2,97

5

2,93

4

2,90

3

2,86

2

2,84

1

2,81

      Ескертпе:

      Орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі.

      Азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылар кіреді.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
4-қосымша

      Білім беру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.05.2016 № 305 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.09.2017 № 542 (01.09.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.02.2018 № 42 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.12.2018 № 870 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.05.2019 № 240 (01.09.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.03.2021 № 124 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi); 12.08.2021 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.03.2022 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 16.09.2022 № 707 (01.09.2022 бастап қолданысқа енгізіледі және 25.05.2027 дейінгі аралықта қолданылады); 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с№

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы1)

Оқу орны жанындағы интернатқа меңгерушілік еткені үшін


БЛА-дан 25 %

Оқу орнында интернат меңгерушісінің лауазымы көзделмеген жағдайда

2)

Оқыту кабинеттерін (зертханаларды, шеберханаларды, оқу-консультациялық пункттерді) меңгергені үшін"Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес


мектептерде, мектеп-интернаттарда, балалар үйлерінде


БЛА-дан 20 %техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында


БЛА-дан 25 %аралас шеберханалар болған кезде


БЛА-дан 30 %


3)

Мектепке (оның ішінде музыкалық, көркемөнер, өнер мектебіне және т.б.) басшылық жасағаны үшін


БЛА-дан 20 %

Директор лауазымы көзделмеген мектептерде

4)

Оқу жұмысына жетекшілік еткені үшін


БЛА-дан 20 %

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымы көзделмеген жеті жылдық музыка мектептерінде, өнер мектептерінде және көркемөнер мектептерінде

5)

Оқулықтардың кітапханалық қорымен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


2.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

Оқу-тәрбие мекемелерінің басшыларына құрамында кемінде екі арнайы тобы (сыныбы) бар жалпы мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарда мүмкіндіктері шектеулі, ұзақ уақыт емдеуді және айрықша тәрбие жағдайын қажет ететін балалармен, тәрбиеленушілермен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


2)

Сынып жетекшілігі (топ жетекшілігі) үшін"Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес


1-4 сыныптар


БЛА-дан 50 %5-11 (12) сыныптар


БЛА-дан 60 %техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары


БЛА-дан 50 %


3)

Дәптерлерді және жазбаша жұмыстарды тексергені үшін"Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан РеспубликасыныңЗаңына сәйкес.

Қосымша ақы дәптер мен жазбаша жұмыстарды тексеру жұмыстың оқу жоспарында көзделген жағдайда белгіленеді


1-4 сынып мұғалімдеріне


БЛА-дан 40 %Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде (сыныптарда) қазақ тілі мен басқа да ұлттық тілдерді және оқу ұлттық тілдерде жүретін мектептерде (сыныптарда) орыс тілін 1-4 сыныпта жүргізетін осы пәндердің мұғалімдеріне


БЛА-дан 50 %Жазбаша жұмыстарды тексергені үшін 5-11 (12) сынып мұғалімдеріне, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушыларына:

қазақ, орыс тілдері, басқа ұлттық тілдер мен әдебиет бойынша;

математика, химия, физика, биология, шет тілі, стенография, сызу, құрастыру, техникалық механика бойынша


БЛА-дан 50 %

БЛА-дан 40 %


4)

Мынадай:

білім беру ұйымдарында оқитын ерекше білім беру қажеттіліктері бар; психоневрологиялық паталогиясы бар (білім беру ұйымдарында оқуға тиіс емес) балалармен жұмыс істегені үшінБЛА-дан 40 %

БЛА-дан 50 %

"Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес.

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды

5)

Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары мен тәрбие колонияларындағы, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері жанындағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы, мектептердегі, кешкі (ауысымдық) жалпы орта білім беру мектептеріндегі және оқу-консультациялық пункттердегі және басқа да мінез-құлқы девиантты балаларға арналған мекемелердегі балалармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


6)

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп интернаттарда және мүмкіндіктері шектеулі балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %

Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған балалар үйлерінде, балалар интернат үйлерінде, отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде, жетімханаларда, мектеп-интернаттарда және дене бітімінің немесе ақыл-ойының дамуында кемістігі бар, ұзақ уақыт емделуді қажет ететін, психикалық дамуы артта қалған балалар контингентінің интернат-үйлерінде, сәбилер үйлерінде (сыныптарда, топтарда) қосымша ақылар екі негіздеме бойынша белгіленеді (жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істегені үшін және даму, оқу мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істегені үшін)

7)

Мүгедектігі бар адамдарға арналған арнайы білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне мүгедектігі бар балалармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


8)

психикалық және психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 50 %


9)

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарындағы тәрбиешілердің көмекшілеріне залалсыздандырғыш заттармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


10)

Физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің оқу бағдарламаларын ағылшын тілінде іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне және оқытушыларына


БЛА-дан 200 %-ға дейін

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды

11)

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдерінеЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

3.


Бейіндік бағыттағы жекелеген пәндерді тереңдете оқытқаны үшін қосымша ақы1)

Мамандандырылған мектептер мен дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда, мектеп-интернат-колледждерде бейіндік бағыттағы пәндер бойынша педагогтерге


БЛА-дан 40 %


2)

Жекелеген пәндерді тереңдете оқытатын оқу орындарының (сыныптардың, топтардың) бейіндік бағыттағы пәндер бойынша жұмыс істейтін педагогтеріне;

жаңашылдық, эксперименттік режимде жұмыс істейтін (лицейлердің, гимназиялардың, техникалық лицейлердің, мектепке дейінгі және жалпы білім беру бағытындағы оқу тәрбие кешендерінің), сондай-ақ балаларды тәрбиелеу шет тілінде жүргізілетін мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерге


БЛА-дан 20 %


4.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Педагогтерге туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, орталық аудандық ауруханалар бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдары мен санаторий үлгісіндегі мектеп интернаттарда, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


5.


Біліктілік деңгейі үшін қосымша ақы
Деңгейлі біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының:

бірінші (ілгері) деңгейдегі;

екінші (негізгі) деңгейдегі;

үшінші (базалық) деңгейдегі мұғалімдеріне


ЛА-дан 100 %

ЛА-дан 70 %

ЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып, бірақ заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен асырылмай белгіленеді.

2016 жылғы 1 қаңтарға дейінгі біліктілік емтиханын тапсырған мұғалімдерге сертификаттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін төленеді

6.


Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша ақы
Өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін


БЛА-дан 100 %

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне

7.

Бастауыш, негізгі, орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагогикалық шеберлік біліктілігі бар мұғалімдеріне, педагог-психологтарына:

Біліктілік санаты үшін қосымша ақы


Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді


педагог-шебер

ЛА-дан 50 %педагог-зерттеуші

ЛА-дан 40 %педагог-сарапшы

ЛА-дан 35 %педагог-модератор

ЛА-дан 30 %


8.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтерін және реттік нөмірі 7-жолда көрсетілген педагогтерді қоспағанда, біліктілік санаты бар білім беру ұйымдарының педагогтеріне:

педагог-шебер

педагог-зерттеуші

педагог-сарапшы

педагог-модератор

Біліктілік санаты үшін қосымша ақы

ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 35 %

ЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

9.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының басқару біліктілік санаты бар басшылары мен олардың орынбасарларына:

- 1-санат

- 2-санат

- 3-санат

Біліктілік санаты үшін қосымша ақы

ЛА-дан 100%

ЛА-дан 50%

ЛА-дан 30%

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

10.

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне;

әдістемелік кабинет (орталық) педагогтеріне

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін қосымша ақы

Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 10 АЕК

Көрсетілген қосымша ақы тиісті дипломы болған жағдайда және негізгі жұмыс орны бойынша нақты жүктемеге қарамастан белгіленеді

11.

Мәдениет және спорт саласындағы қызметті жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын, әскери оқу орындарын қоспағанда, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне

Тәлімгерлік үшін қосымша ақы

БЛА-дан 100%

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

Көрсетілген қосымша ақы нақты жүктемеге қарамастан белгіленеді

12.

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының педагогтеріне

Сабақтан тыс спорт сабақтарын жүргізгені үшін

БЛА-дан 100 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды

13.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!
13-тармақ 01.09.2022 бастап қолданысқа енгізілді және 25.05.2027 дейінгі аралықта қолданылады - ҚР Үкіметінің 16.09.2022 № 707 қаулысымен.

Мұғалімдер тапшылығы бар өңірлерге тартылған және бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын үздік педагогтерге

мұғалімдер тапшылығы бар өңірлердегі орта білім беру ұйымдарында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

ЛА-дан 150 %

көрсетілген қосымша ақы 2022 жылғы қыркүйек – 2027 жылғы мамыр аралығында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 13 маусымдағы № 390 қаулысымен бекітілген Мұғалімдер тапшылығы бар өңірлерге үздік педагогтерді тиісті қолдау шараларының пакетімен тарту қағидаларын (Арнаулы бағдарлама) іске асыру кезеңінде жүргізіледі

      Ескертпелер:

      1. Мектептер мен мектеп-интернаттардағы (ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымдарынан басқа) оқушы (тәрбиеленуші) саны 15-тен кем сыныптарда сынып жетекшілігі, дәптерлер мен жазба жұмыстарын тексергені үшін лауазымдық айлықақыларына (мөлшерлемелеріне) қосымша ақы төлеу көрсетілген қосымша ақылардың белгіленген мөлшерінен 50 пайыз мөлшерінде жүргізіледі. Бұл тәртіп сыныптарды кіші топтарға бөлгенде де қолданылады.

      2. Оқушылардың күзгі, қысқы, көктемгі және жазғы каникулдары кезеңінде педагогтерге еңбекақы төлеу каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде (қосымша ақы есебімен) белгіленген жалақы есебімен жүргізіледі.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектептерінің мамандандырылған бөлімшелерінің бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагогтеріне, олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектептерінің, мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорттық техникалық мектептерінің, спорт колледждерінің, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорттық шеберлік мектептерінің басшы қызметкерлеріне және бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагогтеріне, әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау, мәдениет мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының педагогтеріне, ішкі істер органдары, азаматтық қорғау органдары, арнаулы мемлекеттік органдар жүйесінің және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атақтары жоқ педагогтеріне қолданылады.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
5-қосымша

      Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.05.2016 № 305 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.02.2017 № 34; 24.09.2020 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.08.2021 № 551 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.12.2021 № 903 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.12.2022 № 1000 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылар түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы1)

Ұйымдардың басшы-дәрігерлеріне және олардың дәрігер орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда мамандығы бойынша жұмысты жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті мамандық дәрігерінің ЛА 25 %-ына дейін

Негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде

2)

Дәрігерлерге (фельдшерлерге) үлгілік штат нормативтерінде белгіленген тәртіппен бөлімшенің (кабинеттердің) меңгерушісі функцияларын орындағаны үшін


БЛА-дан 50 %


2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде қосымша ақы барлық медицина және фармацевтика қызметкерлеріне лауазымдар атаулары мен соларға теңестірілген лауазымдарға қарамастан төленеді. Басқа қызметкерлерге қосымша ақыны денсаулық сақтау ұйымының басшысы еңбек жағдайы зиянды (өте зиянды) және қауіпті (өте қауіпті) жұмыстарға қатысу дәрежесіне қарай, жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері негізінде белгілейді

1)

Инфекциялық- паразитарлық, тері-венерологиялық аурулармен ауыратын;

гериатриялық ауытқушылықтары бар науқастарды (хоспис, мейіргерлер күтім көрсететін үй) (жасына қарамастан) емдегені, оңалту жүргізгені, сауықтырғаны және қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 20 %


2)

Тастарды толқынды соққымен дистанциялық үгіту, физиотерапиялық, бальнеология-балшықпен емдеу ем-шаралары, эндоскопия; барлық бейіндегі іріңді хирургия бөлімшелерінде, ми қан айналымы бұзылған науқастарға арналған неврологиялық бөлімшелерде емдегені және қарап бақылағаны үшін


БЛА-дан 20 %


3)

Қан мен оның компоненттерін және сүйек кемігін мұздатылған күйде дайындау және сақтау бойынша, емдеу плазмоферез, гемосорбция және гемодиализ бөлімшелерінде (кабинеттерінде), сондай-ақ күрт өзгеріп тұратын атмосфералық қысым немесе оның элементтерін қолдану жағдайларында, вольер жағдайында, вокзалдардағы медициналық пункттерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 22 %


4)

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтегі жұқпалы және паразиттік аурулардың қоздырғыштарымен, физикалық факторлармен, химиялық және радиоактивті заттармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 20 %


5)

Алапес қоздырғыштарымен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 140 %


6)

Орталық, перифериялық жүйке жүйесі зақымданған және ақыл-ойының дамуында кемістігі бар психикасы бұзылған (оның ішінде балалар үшін); алкогольмен өткір уланудың немесе психоздың салдарынан жарақаттанған ауруларды емдегені және оларға қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 22 %


7)

Психиатриялық, психоневрологиялық, жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық мекемелерде, наркологиялық ұйымдарда, (бөлімшелерде); емдеу-өндірістік (еңбек) шеберханаларында және ауылдық қосалқы шаруашылықта жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 40 %


8)

Маскүнемдікке, нашақорлыққа және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерінде (МЕПМ) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 35 %


9)

Анестезиология-реанимация құрамына кіретін реанимация және қарқынды терапия, оның ішінде экспресс-зертхана бөлімдерінде (топтарда) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 20 %


10)

Жұқпалы аурулардың тірі

қоздырғыштарымен (немесе ауру жануарлармен), ауру тудыратын вирустармен,

бозғыл трепонеманы иммобилизациялау реакциясын қою бойынша үнемі жұмыс жүргізу үшін көзделген химиялық реактивтермен, аллерген реактивтермен жұмыс істеу кезінде барлық бейіндегі топтар мен кабинеттерде, зертханаларда жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 40 %


11)

Патологоанатомиялық бюрода (бөлімдерде, бөлімшелерде) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


12)

Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы және АИТВ жұқтырған ауруларды диагностикалау, емдеу, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратындардан және АИТВ жұқтырғандардан келіп түсетін материалдарды зертханалық зерттеудің барлық түрін жүргізгені үшін, ғылыми-зерттеу бірлестіктерінде және олардың құрылымдық бөлімшелерінде бактериялық және вирустық препараттарды өндіру және жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы / АИТВ проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгені үшін


ЛА-дан 60 %

Қызметкерлердің тізбесін және белгілеу шарттарын денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган айқындайды.

Көрсетілген қосымша ақы нақты жұмыс істеген сағаттары үшін барабар төленеді

13)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, емдеу-өндірістік шеберханаларында, палаталарында (дәрігерлерден, орта медициналық қызметкерлерден, санитарлардан басқа) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


14)

Дәрігерлерге, орта медициналық қызметкерлерге, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында, туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған емдеу-профилактикалық ұйымдардың санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, бөлімшелерінде, палаталарында, изоляторларында, туберкулезге қарсы күрес кабинеттерінде, балалардың туберкулезіне қарсы денсаулық сақтау ұйымдарында (бөлімшелерінде) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 190 %


15)

Дәрігерлерге, орта медицина қызметкерлеріне, санитарларға туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалардың бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында туберкулездің мультирезистенттік түрімен ауыратын науқастармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 220 %


16)

Рентген сәулелі диагностикасын пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 100 %


17)

Ультрадыбыстық диагностиканы пайдалана отырып жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


18)

Паллиативтік көмек көрсету палаталарында (бөлімшелерінде), хоспистерде, мейіргерлер күтім көрсететін үйлерде науқастарды (жастарына қарамастан) емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 40 %


19)

Аса қауіпті инфекциялық ауруларды тудыратын патогендігі I және (немесе) II топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 50 %

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы

Осы қаулыға қосымшаның 2-жолының 12) тармақшасында айқындалған қызметкерлерді қоспағанда, инфекциялық және (немесе) паразиттік ауруларды тудыратын патогендігі II топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 35%

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы

3.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы


Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

1)

Ұлы Отан соғысы кезеңінде жарақат алуы, контузия алуы, мертігуі немесе ауруға шалдығуы салдарынан болған мүгедектігі бар адамдарға және соларға теңестірілген адамдарға аурухана құрамындағы арнаулы бөлімшелерге арналған госпитальдарда медициналық көмек көрсеткені үшін:
медицина қызметкерлеріне;

фармацевтика және басқа да қызметкерлерге


БЛА-дан 25 % дейін

БЛА-дан 20 % дейін


2)

Орта медициналық персоналға күйікке шалдыққан науқастарды емдегені және қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 20 %


3)

Психикалық ауытқуы жоқ дене бітімінің дамуында кемістіктері бар, статодинамикалық, сенсорлық функциялары және шығару функциялары бұзылған науқас балаларға диагностика жүргізгені, емдегені және оңалту жүргізгені үшін


БЛА-дан 20 %


4)

Мамандарға сәбилер үйлерінде, балалар үйлерінде және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған интернат-үйлерінде жұмыс істегені үшін:

дәрігерлер, орта медицина персоналы


БЛА-дан 30 %педагогика персоналы


БЛА-дан 120 %санитар, күтуші


БЛА-дан 50 %


5)

Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.02.2017 № 34 қаулысымен.

6)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйдегі әлеуметтік көмек бөлімшелерінде емдеу-профилактикалық іс-шаралары мен оңалтуды жүргізгені үшін:
қарттармен жұмыс істегені үшін;
мүгедектігі бар адамдармен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар балалармен жұмыс істегені үшін;
психоневрологиялық аурулары бар мүгедектігі бар балалармен және он сегіз жастан асқан мүгедектігі бар адамдармен жұмыс істегені үшін;
белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу орталықтарында) жұмыс істегені үшін;
қатыгез қарым-қатынасқа ұшыраған адамдармен жұмыс істегені үшін;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 50 %

БЛА-дан 60 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 60 %


7)

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша жедел медициналық көмек көрсеткені үшін


БЛА-дан 50 %


8)

Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде (оның ішінде балалар үйлерінде), тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторларында, ауруханаларда ұсталатын адамдарды емдегені үшін медициналық қызметкерлерге


БЛА-дан 540 %


9)

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің (оның ішінде балалар үйлерінде), тергеу изоляторларының, уақытша ұстау изоляторларының, ауруханалардың, фармацевтика қызметкерлеріне


БЛА-дан 30 %


10)

Шұғыл медициналық көмекті тікелей көрсету және құтқару жұмыстары үшін ұйымдастырылған арнайы мақсаттағы медициналық жасақтардың медицина қызметкерлеріне


Күту және ұдайы әзірлікте болу режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 25%


11)

Есі дұрыс емес күйде қоғамға қауіпті әрекеттер жасаған немесе қылмыс жасағаннан кейін психикасы бұзылған адамдарды мәжбүрлеп емдеу жөніндегі мамандандырылған психиатриялық ауруханада жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 200 %


12)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4.


Аумақтық учаске жағдайында

медициналық көмек көрсеткені үшін қосымша ақы

БЛА-дан 50 %

Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

5.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы


Қызметкерлердің лауазымдары мен мамандықтарының нақты тізбесі және олардың психо-эмоциялық және дене жүктемесін айқындайтын өлшемшарттары осы қаулыға 21 қосымшаға сәйкес белгіленеді

1)

Жұмысы психоэмоциялық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын кардиохирургиялық, трансплантологиялық, нейрохирургиялық және микрохирургиялық бейінді, оның ішінде балалар мамандары:Жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдар


дәрігерлер:

кардиохирург, трансплантолог, микрохирург, ангиохирург, нейрохирург;


БЛА-дан 200 %орта медициналық персонал:

операция мейіргері, реаниматология, анестезиология және қарқынды терапия бөлімшелерінің (топтарының) анестезиология мейіргері


БЛА-дан 150 %


2)

Жұмысы психо-эмоционалдық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын хирургиялық және акушер-гинекологиялық, неонатологиялық, гематологиялық бейінді, оның ішінде балалар мамандары:Стационарлық медициналық жәрдем, оның ішінде жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдар


дәрігерлер:

неонатолог акушер-гинеколог жалпы хирург абдоминальді хирург торакальді хирург ангиохирург нейрохирург анестезиолог-реаниматолог эндокринологиялық хирург уролог проктолог онколог-хирург маммолог травматолог-ортопед (оның ішінде травматологиялық пункттердің) жақ-бет хирургі пластикалық хирург камбустиолог офтальмолог оториноларинголог эндоскопист трансфузиолог


БЛА-дан 150 %орта медициналық персонал:

операция мейіргері перзентхана бөлімшесінің акушері реаниматология және анестезиология бөлімшелерінің (топтарының) анестезия мейіргері қарқынды терапия палатасының мейіргері нәрестелердің физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің, шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер травмотологиялық бейінді мейіргер


БЛА-дан 100 %

Стационарлық көмек, оның ішінде жоғары мамандандырылған медициналық жәрдем көрсететін ұйымдар

Травматологиялық пункттер


хирургиялық бейінді мейіргер


БЛА-дан 50 %гематолог, химиялық терапевт


БЛА-дан 80 %химиялық терапияны жүзеге асыратын мейіргер


БЛА-дан 40 %


3)

Хирургиялық бейінді, оның ішінде балалар мамандары:Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін ұйымдар


дәрігерлер:

хирург уролог онколог-хирург маммолог травматолог-ортопед офтальмолог оториноларинголог стоматолог-хирург акушер-гинеколог


БЛА-дан 80 %орта медициналық персонал:

хирургиялық бейінді мейіргер


БЛА-дан 50 %


4)

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының мамандары (қала мен ауыл)

Дәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік) педиатры (учаскелік)


БЛА-дан

200 %

Ауылда орналасқан дәрігерлік амбулатория, Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана


орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер жалпы практика мейіргері фельдшер акушер мейіргер


БЛА-дан 150 %

Ауылда орналасқан медициналық пункт, дәрігерлік амбулатория, Медициналық- санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана


дәрігерлер:

жалпы практика терапевті (учаскелік) педиатры (учаскелік)


БЛА-дан 150 %

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, Медициналық- санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана


орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер, жалпы практика мейіргері, фельдшер, акушер, мейіргер


БЛА-дан 100 %

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, Медициналық- санитариялық алғашқы көмек орталығы, емхана

5)

Патологоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің) қызметкерлері: патологоанатом, оның ішінде балалар патологоанатомы


БЛА-дан

150 %


Мәйіттерді тікелей сараптаумен және мәйіт материалдарымен айналысатын мамандарға.
Мәйіттерді тікелей ашумен айналысатын мамандарға

6)

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (төтенше) (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

жедел және шұғыл (төтенше) медициналық жәрдем дәрігері (оның ішінде аға дәрігер)


БЛА-дан 150 %жедел (төтенше) медициналық жәрдем станциясының фельдшері


БЛА-дан 120 %мейіргер медициналық тіркеуші, санитар, жүргізуші


БЛА-дан 100 %


7)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6.


COVID-19 коронавирустық инфекциясымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларда жұмыс істегені және оны жұқтыру қаупі үшін қосымша ақы1)

Жоғары тәуекел:
COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар пациенттерге медициналық көмек көрсету үшін анықталған реанимация бөлімшелері (төсек) мен басқа да стационарларды қоса алғанда, инфекциялық стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші медициналық персонал, инфекция жұқтырған пациенттермен және (немесе) биологиялық материалдармен тікелей байланыс жасайтын клиникалық бөлімшелер мен параклиникалық құрылымдардың қызметкерлерін қоса алғанда


Жеті еселік БЛА

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін

2)

Орташа тәуекел:
зертханалардың (сынама алуды қабылдау бойынша бөлімдердің) қызметкерлері:
санитариялық-эпидемиологиялық
қызмет дәрігері, маманы, зертхана маманы, сынама алу маманы, зертханашы


Бес еселік БЛА

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін тікелей:
COVID-19 коронавирустық инфекциясымен контаминацияланған биологиялық материалмен;
COVID-19 коронавирустық инфекциясын ықтимал жұқтырған адамдардан биологиялық материалды алумен жұмыс істейтіндерге

3)

Төменгі тәуекел:
COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар пациенттерге медициналық көмек көрсету үшін анықталған реанимация бөлімшелері (төсек) мен басқа да стационарларды қоса алғанда, провизорлық стационарлардың, провизорлық бөлімшелердің дәрігерлері, орта және кіші медициналық персоналы, инфекция жұқтырған пациенттермен және (немесе) биологиялық материалдармен тікелей байланыс жасайтын клиникалық бөлімшелер мен параклиникалық құрылымдардың қызметкерлерін қоса алғанда;
COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар, сондай-ақ СOVID-19 коронавирустық инфекциясын жоққа шығармайтын клиникалық және эпидемиологиялық белгілер бойынша вирустық пневмониясы (COVID-19 коронавирустық инфекциясының ықтимал жағдайы) бар тіркелген контингент қатарынан стационарлық жағдайда пациенттерге медициналық көмек көрсететін, сондай-ақ жіті респираторлық вирустық инфекциялары, пневмониясы бар пациенттерді қабылдауға және эпидемияға қарсы іс-шараларға байланысты биологиялық материалды алуға айқындалған орталық атқарушы органдардың және басқа да орталық мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерінің дәрігерлері, орта және кіші медициналық персоналы;
карантиндік стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші медицина персоналы, жұқпалы пациенттер және (немесе) биологиялық материалдармен тікелей байланыс бар барлық клиникалық бөлімшелер мен параклиникалық құрылымдардың қызметкерлерін қоса алғанда


Үш еселік БЛА

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін


жедел медициналық жәрдемнің, оның ішінде амбулаториялық жағдайда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәрігерлер, фельдшерлер және жүргізушілерCOVID-19 коронавирустық инфекциясы диагнозы зертханалық расталған пациентке (пациенттерге) бір немесе одан көп шақырту болғанда нақты жұмыс істеген ауысым үшін


 

медициналық авиацияны тарта отырып, жедел медициналық жәрдемнің дәрігерлері мен орта медициналық персоналы тартылған жағдайда;
шұғыл ден қою бригадаларының және апаттар медицинасы бригадасының дәрігерлері мен орта медицина персоналы, жүргізушілері мен қызметкерлері тартылған жағдайда;
мобильді бригадалардың дәрігерлері, орта медицина персоналы және жүргізушілері 

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін


осы қаулыға қосымшаның 6-жолының 2) тармақшасында айқындалған қызметкерлерді қоспағанда, санитариялық-эпидемиологиялық, оның ішінде дезинфекциялық қызмет қызметкерлеріМына:
COVID-19 коронавирустық инфекциясы ошақтарына эпидемиологиялық зерттеу кезінде жұмыс істейтіндерге;
COVID-19 коронавирустық инфекциясымен ықтимал контаминациялан-ған биологиялық материалмен тікелей жұмыс істейтіндерге;

COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар ошақтарда дезинфекциялық іс-шаралар жүргізетіндерге нақты жұмыс істеген сағаттары үшін


жіті респираторлық вирустық инфекциялары, пневмониясы бар пациенттерді қабылдауға және эпидемияға қарсы іс-шараларға байланысты биологиялық материалды алуға айқындалған шұғыл стационарлардың қабылдау бөлімшелерінің, медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының қызметкерлеріНақты жұмыс істеген сағаттары үшін


 

COVID-19 коронавирустық инфекциясы диагнозы расталған мәйіттерге сот-медициналық зерттеу, айыпталушыларға, жәбірленушілерге және басқа адамдарға сот-медициналық сараптама жүргізу өндірісінде тікелей жұмыс істейтін
сот сараптамасы органының дәрігерлері, орта және кіші медициналық персоналы 

Нақты жұмыс істеген сағаттары үшін

      Ескертпелер:

      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіз бойынша: медицина және өзге де персонал үшін туберкулезді емдеу-профилактикалық мекемелерінде (палаталарында, бөлімшелерінде, интернат-үйлерде) – БЛА-дан 220 % мөлшерінде, наркологиялық ұйымдардағы және маскүнемдікке, нашақорлыққа, уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарда – БЛА-дан 40 % мөлшерінде, 20 %-дан 22 %-ға дейін қосымша ақы көзделген басқа да ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерде – БЛА-дан 23 % мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.

      2. Медицина қызметкерлері кезекшілікті атқарғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган бекітеді.

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар арнаулы органдар жүйесінің, ішкі істер органдарының, азаматтық қорғау органдарының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атақтары жоқ медицина қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.

      4. Мейіргерлерге "Бас" мәртебесі үшін БЛА-дан 30 %, "Аға" мәртебесі үшін БЛА-дан 25 % қосымша ақы төлеу белгіленеді.

      5. АИТВ – адамның иммунтапшылығы вирусы.

      6. COVID-19 коронавирустық инфекциясымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларда жұмыс істегені және оны жұқтыру қаупі үшін қосымша ақы тәуекел тобына жатқызылуына байланысты COVID-19 коронавирустық инфекциясымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тікелей қатысатын қызметкерлерге де нақты жұмыс істеген сағаттары үшін қолданылады.

      7. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
6-қосымша

      Әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.12.2019 № 940 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.01.2021 № 7 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгiзiледi); 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.08.2023 № 718 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде, үйде қызмет көрсету ұйымдарында, зейнетақы төлеу орталықтарында әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айланысатын қызметкерлерден басқа:
қарттармен, оның ішінде зейнетақы мен жәрдемақы төлеген кезде жұмыс істегені үшін;
мүгедектігі бар адамдармен, оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар балалармен жұмыс істегені үшін;
психоневрологиялық ауруы бар мүгедектігі бар балалармен және он сегіз жастан асқан мүгедектігі бар адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 50 %


2)

Уақытша болу ұйымдарында:

белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу орталықтарында);

қатыгездікке ұшыраған адамдармен;

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметінің есебінде тұрған адамдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 60 %


3)

Еңбек мобильдігі орталықтары мен олардың филиалдарының басшыларына, мамандарына және басқа да қызметшілеріне жұмыстың күрделілігі мен қауырттылығы үшін


ЛА-дан 50 %


4)

Әкімшілік, қосалқы персоналдардың жұмыскерлеріне, жұмысшыларға мемлекеттік ұйымдардағы: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелеріндегі,

үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарындағы жұмыс үшін


ЛА-дан 40 %


2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерінде (палаталарында) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 40 %


2)

Медициналық-әлеуметтік мекемелер жанындағы туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған бөлімшелерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


3.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы1)

Жұмыстың күрделілігі мен жоғары қауырттылығы үшін:

Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерін (палаталарын) қоспағанда):

басқарушы персоналға;

негізгі персонал қызметкерлеріне (әлеуметтік қызметкерді қоспағанда);

әлеуметтік қызметкерлерге;

санитарларға


ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 35 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 40 %Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердегі паллиативтік көмек көрсету бөлімшелерінде (палаталарында):

тәрбиешілерге, барлық мамандықтағы мейіргерлерге, санитарларғаЛА-дан 60 %Үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарындағы қызметкерлерге:

басқарушы персоналға;

негізгі персонал қызметкерлеріне (әлеуметтік қызметкерді қоспағанда);

әлеуметтік қызметкерлерге;

санитарларғаЛА-дан 15 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 35 %

ЛА-дан 20 %
      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
7-қосымша

      Мәдениет және архив ісі саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.12.2019 № 940 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.04.2021 № 281; 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

Кітапханалар, клуб мекемелері және музейлер қызметкерлеріне:
дене бітімінің дамуында кемістігі бар азаматтармен жұмыс істегені үшін;
көру және есту қабілетінен толық айырылған азаматтармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


2)

Үңгірлерде, қорғандарда және басқа да ұқсас объектілерде экскурсиялық қызмет көрсеткені үшін


БЛА-дан 20 %


3)

Мамандандырылған үй-жайларда депозитарлық сақтау және басылымдардың (мәтіндік, ноталық, электрондық, картографиялық, бейнелеу басылымдарын) міндетті даналарын қолданғаны үшін;

бірегей кітап қолжазбаларын, құжаттарды және археологиялық материалдар, экспонаттар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысы үшін;

консервациялау, қалпына келтіру, сақтауды қамтамасыз ету үшін жазбалар мен кітапханалық және архив қорларын қолдану жөніндегі жұмысы үшін


БЛА-дан 30 %


4)

Археологиялық қазбаларды жүргізу, артефактілердің мағынасын ашу және қалпына келтіру, олардың шығу тектерінің мерзімін анықтау, тарихи және мәдени ескерткіштерді консервациялау жұмыстары үшін


БЛА-дан 20 %


5)

Мыналармен жұмыс істегені үшін:

әртүрлі тарихи кезеңдерде (18 ғасырдан бастап) жасалған;

арнаулы білімді және олармен жұмыс істеу ережелерін талап ететін әртүрлі жеткізгіштердегі (пергамент, былғары, мата, қағаз, калька, шыны, пленка, микрожарнама, дисктерде және т.б.) құжаттармен:

аудиовизуалдық қор және деректі кино фильм қорының құжаттарымен;

мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару органдарының, оның ішінде құпия сипаттағы құжаттармен;

елдің бұрынғы және қазіргі көрнекті қайраткерлері мұрасының архив құжаттарымен


БЛА-дан 30 %


6)

Бірегей кітаптар мен қолжазбалар қорларын ерекше режимде күзетуді және сақтауды қамтамасыз ету бойынша, архив баспаларын консервациялау, қалпына келтіру және пайдалану бойынша тікелей жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 20 %

Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы қызметкерлеріне

7)

Республикалық ұйымдарда:
басқарушы және негізгі персонал қызметкерлеріне:
театрларда, концерттік ұйымдарда:
шығармашылық туындылар мен шығармашылық идеяларды іске асыруға байланысты жұмыстар үшін;
музейлерде (көркемсурет галереяларында (салондарда), студияларда, шеберханаларда және т.б.), музей-қорықтарда, мәдениет саласындағы зерттеу орталықтарында (зерттеу институттарында):
тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін;
кітапханаларда, кітап палатасында:
кітап қорының қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша халыққа қызмет көрсетумен байланысты жұмыстар үшін, оның ішінде электрондық кітапхана арқылы;
мемлекеттік архивтерде:
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын сақтауды, жинақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін


ЛА-дан 50 %


8)

Жергілікті атқарушы органның ұйымдарында:
басқарушы және негізгі персонал қызметкерлеріне:
театрларда, концерттік ұйымдарда, цирктерде:
шығармашылық туындылар мен шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға байланысты жұмыстар үшін;
музейлерде (көркемсурет галереяларында (салондарда), студияларда, шеберханаларда және т.б.), музей-қорықтарда, тарихи-мәдени мұра объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдарда (мәдени-тарихи орталықтар, мәдениет саласындағы зерттеу орталықтарында (зерттеу институттарында), реставрациялау орталықтарында және т. б.):
тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін;
кітапханаларда:
кітап қорының халыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетумен байланысты жұмыстар үшін, оның ішінде электрондық кітапхана арқылы;
мәдени-демалыс ұйымдарында
(клубтарда, мәдениет және демалыс парктерінде, мәдениет үйлері мен сарайларда, халық шығармашылығы орталықтарында (үйлерінде) және т.б.):
халық шығармашылығын, этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сақтауға, насихаттауға, оларды осы заманғы тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеу және халыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетуге байланысты жұмыстар үшін;
кинематографиялық ұйымдарда:
фильмді прокаттау және көрсету, киноматериалдарды дайындау, фильмді шығару жөніндегі жұмыстарды орындау және қызмет көрсетуге байланысты халыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстар үшін;
мемлекеттік архивтерде:
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын сақтауды, жинақтауды және танымал етуді қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар үшін


ЛА-дан 35 %


2


Кәсіптік шеберлігі үшін қосымша ақы


Осы қосымша ақыны төлеудің тәртібі мен шартын мәдениет саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді


Басты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындағаны, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылғаны үшін;

басты (жетекші) рөлдерді (партияларды) орындауды, ағымдағы репертуарда жұмыспен қамтылуды қоспағанда театр, опера (оперетта), балет, музыкалық комедия, цирк, концерттік ұйымдар әртістеріне техникалық шеберлігі үшін


ЛА-дан 50 %


3.


Еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Саңырауқұлақ зеңдері, актиномицеттер және патогенді микробтар жұққан қағаз негізіндегі құжаттармен, кинопленкамен және фотопленкамен жұмыс істегені үшін;

зиянды химиялық ерітінділер қолдана отырып, кинопленка мен фотопленканы, қағаз негізіндегі құжаттарды қалпына келтіргені, олардың үстінен зеңдерді жойғаны үшін;

қағаз жеткізгіштегі құжаттардың жай-күйін диагностикалау бойынша жұмысы және оларды қалпына келтіргені үшін;

мамандандырылған үй-жайлардағы ауаның ылғалдылығын және қағаздардың ылғалдылығы мен басқа да арнайы технологиялық процестерді реттегені үшін;

өндірістік қондырғылар мен аппаратура бөлшектерін (түйіндерін), сыйымдылықтарды, бұйымдарды, ыдыстарды, тараларды және материалдарды жанармайда, дихлорэтанда, ацетонда, эфирде және сілтілік ерітінділерде қолмен жуғаны үшін;

әлсіз контрастілік және өшіріліп қалған мәтіндері бар құжаттар бойынша ақпараттарды анықтағаны, түптегені (тіккені) үшін;

шаң-тозаң басқан, зиянды химиялық реакциялардың ошағы болатын кітапханалық және мұрағаттық қорлармен жұмыс істегені, сондай-ақ театрлық декорациялар мен бутафорияларды құрғаны үшін


БЛА-дан 30 %


      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
8-қосымша

      Дене шынықтыру және спорт саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемақылар

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 31.12.2019 № 1046 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.06.2022 № 447 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін қосымша ақылар


қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын лауазымдардың нақты тізбесі бойынша дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді. Осы қосымша ақы ең жоғарғы көрсеткіш бойынша төленеді.


Олимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, олимпиадалық резервтiң мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, балалар мен жасөспiрiмдер мамандандырылған спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, мектеп-интернат-колледждерінің, Олимпиадалық резервтi даярлау орталығының, Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған спорттық даярлау орталығының, Ұлттық және ат спорты түрлері орталығының, Спортты дамыту дирекциясының, спорт клубтарының жұмыскерлеріне:
1)

Олимпиада, Паралимпиада ойындарына:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛА-дан 12 %

ЛА-дан 10 %

ЛА-дан 9 %

ЛА-дан 7 %

ЛА-дан 6 %

ЛА-дан 5 %


2)

жасөспірімдердің олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынғаЛА-дан 8 %

ЛА-дан 6 %

ЛА-дан 4 %


3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, Азия Паралимпиада ойындарында, әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 5 %

ЛА-дан 4 %

ЛА-да 3,5 %


4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы, әлем чемпионаты кезеңдерінде (жастар мен жасөспірімдер арасында), Еуропа чемпионаттарында, Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 3 %

ЛА-дан 2,5 %

ЛА-дан 2 %


5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында), Азия кубогы, "Азия балалары" халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 2 %

ЛА-дан 1,5 %

ЛА-дан 1 %


6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасының Паралимпиада ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 1,5 %

ЛА-дан 1 %

ЛА-дан 0,5 %

республикалық жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

7)

республика чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында)


ЛА-дан 1 %

республикалық олимпиадаларға даярлау орталықтары, спорт колледждері және республикалық жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

2.


Спорттық жарыстардың чемпиондары мен жеңімпаздарын дайындау үшін қосымша ақы


көрсетілген қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

Осы қосымша ақы ең жоғарғы көрсеткіш бойынша төленеді.


Олимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерінiң, олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, мектеп-интернат-колледждерінің, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, Олимпиадалық резервті даярлау орталығының, Дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған спорттық даярлау орталығының, Ұлттық және ат спорты түрлері орталығының, Спортты дамыту дирекциясының, спорт клубтарының жаттықтырушыларына, жаттықтырушы-оқытушыларына
1)

Олимпиада, Паралимпиада ойындарда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға

төртінші орынға

бесінші орынға

алтыншы орынға


ЛА-дан 100 %

ЛА-дан 90 %

ЛА-дан 80 %

ЛА-дан 70 %

ЛА-дан 60 %

ЛА-дан 50 %


2)

жасөспірімдердің Олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 60 %

ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 40 %


3)

Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, Азия Паралимпиада ойындарында, әлем кубоктарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 30 %


4)

Азия чемпионаттарында, әлем кубогы, әлем чемпионаты кезеңдерінде (жастар мен жасөспірімдер арасында), Еуропа чемпионаттарында, Еуразиялық ойындарда және Дүниежүзілік Универсиадаларда:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 20 %


5)

Азия чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында), Азия кубогы, "Азия балалары" халықаралық спорттық ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 10 %


6)

республика чемпионаттарында, Қазақстан Республикасы Спартакиадаларында, жасөспірімдердің жастар ойындарында, Қазақстан Республикасы Паралимпиада ойындарында:

бірінші орынға

екінші орынға

үшінші орынға


ЛА-дан 15 %

ЛА-дан 10 %

ЛА-дан 5 %

Республикалық жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

7)

республика чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер арасында)


ЛА-дан 10 %

республикалық олимпиадалық даярлау орталықтары, спорт колледждері және жоғары спорт шеберлігі мектептерінен басқа

3.


жоғары жетістіктер спортын және бұқаралық спортты оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз еткені үшін қосымша ақы
Дене шынықтыру және спорт жөніндегі республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығының басқарушы және негізгі персоналына


ЛА-дан 10 %


4.


еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптердің және лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Мыналармен:

зиянды (уытты) химиялық заттармен;

шу шығаратын аппаратурамен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 100 %

БЛА-дан 60 %

спортшылардың допингке қарсы зертханасының қызметкерлеріне

5.


Спорттық атағы үшін үстемеақы


спорттық атақтар уәкілетті орталық атқарушы орган белгілеген тәртіппен беріледі

1)

2)

"Халықаралық дәрежедегі спорт шебері" "Спорт шебері"


БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 15 %

осы үстемеақы ең жоғары көрсеткіш бойынша төленеді

6.


Спортшылардың биологиялық сынамаларында допингтің болуын анықтау үшін бірегей және жоғары технологиялық зерттеулердің орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету үшін қосымша ақы
Спортшылардың допингке қарсы зертханасының және Ұлттық допингке қарсы орталықтың басқару және негізгі персоналына


ЛА-дан 100 %


      Ескертпелер:

      1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткені үшін медициналық қызметкерлерге еңбекақыны төлеу лауазымдық айлықақысын ескере отырып, нақты жұмыс істеген сағатына спорттық жарыстарды өткізетін ұйымдар төлейді.

      2. Спорт төрешілеріне спорттың ойын түрлерінен басқа спорттық жарыстардың бір күніне қызмет көрсеткені және ұйымдардың спорттық іс-шараларының күнтізбелік жоспарлары бойынша өткізілетін спорттың ойын түрлері бойынша спорттық жарыстардың бір ойынына, бірақ күніне екі ойыннан көп емес ойынға қызмет көрсеткені үшін:

      2022 жылғы 1 сәуірден бастап:

      1) халықаралық санаттағы спорт төрешісіне БЛА-дан 45 %;

      2) жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 36 %;

      3) ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 30 %;

      4) бірінші санатты спорт төрешісіне БЛА-дан 24 %;

      5) спорт төрешісіне БЛА-дан 21 % төленеді;

      2023 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) халықаралық санаттағы спорт төрешісіне БЛА-дан 75 %;

      2) жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 65 %;

      3) ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 55 %;

      4) бірінші санатты спорт төрешісіне БЛА-дан 45 %;

      5) спорт төрешісіне БЛА-дан 40 % төленеді;

      2024 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) халықаралық санаттағы спорт төрешісіне БЛА-дан 100 %;

      2) жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 90 %;

      3) ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 80 %;

      4) бірінші санатты спорт төрешісіне БЛА-дан 70 %;

      5) спорт төрешісіне БЛА-дан 60 % төленеді.

      3. Спорттық ойын түрлері бойынша жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін және спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен чемпиондарын даярлағаны үшін спорттың ойын түрлерінен жаттықтырушыларға, жаттықтырушы-оқытушыларға қосымша ақы төлеу тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.


      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
9-қосымша

      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің азаматтық
қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын

ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының

қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

сотталғандарға қызмет көрсету жөніндегі жұмысы үшін


БЛА-дан 20 %


2)

жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %


3)

жұмылдыру жұмысының:

1 жылдан 2 жылға дейінгі;

2 жылдан 4 жылға дейінгі;

4 жылдан жоғары өтілі болған кезде жұмылдыру жұмыстарына тарту үшін


БЛА-дан 10 %

БЛА-дан 15 %

БЛА-дан 20 %


4)

жер астындағы:

3 метрге дейін 3 метрден асатын тереңдіктегі объектілерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %

БЛА-дан 30 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

5)

Қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті сақтауды қамтамасыз еткені үшін:

қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техника мен мүлікті жөндеуге, қабылдауға, сақтауға, беруге және оларды күзетуді қамтамасыз етуге байланысты жұмысы үшін;

қару-жарақты, оқ-дәрілерді, әскери техниканы, әскери мүлікті есепке алуды жүргізгені үшін


БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 30 %


6)

Парашютпен секіргені үшін


БЛА-дан 10 %

Мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен және тізбе бойынша секіру нормаларын орындауына қарай

7)

Тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз еткені үшін


БЛА-дан 20 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

8)

Жауынгерлік кезекшілікті атқарғаны үшін


БЛА-дан 15 %

Жауынгерлік есептоптар мен жауынгерлік кезекшілікті атқару командаларының құрамына енетін әскери бөлімшелер мен қызметкерлер лауазымдарының тізбесін мемлекеттік басқару органы бекітеді

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
10-қосымша

      Ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесінің азаматтық
қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен

ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары

үшін қосымша ақылар

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы1)

Тергеу изоляторларында тұрақты жұмыс істегені үшін

БЛА-дан 30 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

2)

Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметінде тұрақты жауынгерлік әзірлікті қамтамасыз еткені үшін

БЛА-дан 20 %

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

3)

Жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен немесе ауру малдармен, ауру тудыратын вирустармен жұмыс істегені үшін

БЛА-дан 25 %-ға дейін

Мемлекеттік басқару органы бекітетін тізбе бойынша

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен
бекітілген
  11-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының жұмыскерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының жұмыскерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с № Қосымша ақылардың атауы Қосымша ақылардың түрлері Қосымша ақылардың мөлшері Ескертпе

1 2 3 4 5
1
Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы

1)

Жұмыскерлерге қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде, тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторларында жұмыс істегені үшін


БЛА-дан
25 %

Бұған медициналық, педагогикалық жұмыскерлер, қоғамдық тамақтандыру жұмыскерлері, сондай-ақ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының жұмыскерлері жатпайды

2)

Мына:
белгілі бір тұрғылықты жері, құжаттары жоқ адамдарға арналған қабылдау-бөлу орнының;
әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарға арналған арнаулы қабылдау орнының (дезинфекторларды қоспағанда) жұмыскерлеріне


 
БЛА-дан
30 %
БЛА-дан
30 %


3)

Жұмыскерлерге:
қауіпсіздігі барынша жоғары (қатаң режимдегі) мекемелерде;
төтенше қауіпсіз (ерекше режимдегі) мекемелерде;
толық қауіпсіз мекемелерде (түрмеде);
тергеу изоляторларын қоспағанда, қауіпсіздігі аралас мекемелерде (сотталғандарды ұстауға арналған режим түрлері әрқилы мекемелер):
орташа қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары (жалпы және қатаң режимдер),
орташа және төтенше қауіпсіз (жалпы және ерекше режимдер),
қауіпсіздігі барынша жоғары және төтенше қауіпсіз (қатаң және ерекше режимдер) жағдайында;
сот үкімімен бас бостандығынан айыруды қауіпсіздігі барынша жоғары (қатаң режимдегі), төтенше қауіпсіз (ерекше режимдегі) мекемелерде немесе қауіпсіздігі барынша жоғары (қатаң режимдегі) және төтенше қауіпсіз (ерекше режимдегі) мекемелерде өтеу белгіленген емдеудегі сотталған адамдардың саны барлығын қосқанда мекеменің жүктелу лимитінің (төсек-орын саны) 50 пайызынан астамын құруы шартымен бас бостандығын айыруға сотталған адамдарды емдеу үшін құрылған ауруханалар мен басқа да арнайы мекемелерде;
тергеу изоляторларында, қылмыстық-атқару жүйесінің (пенитенциарлық) мекемелерінде және олардың учаскелерінде, ауруханаларда туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған сотталған адамдарды ұстау және амбулаторлық емдеу үшін арнайы құрылған емдеу құқығындағы мекемелерде жұмыс істегені үшін


 
БЛА-дан
13 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
13 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %
БЛА-дан
15 %

Көрсетілген қосымша ақы туберкулезбен ауыратындарды ұстауға толық арналмаған аталған мекемелердің туберкулезбен, жұқтырылған иммун тапшылығы синдромымен ауыратын және адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған адамдармен жұмыс істейтін жұмыскерлеріне айлық жұмыс уақыты нормасының кемінде 50 %-ы мөлшерінде белгіленеді

4)

Қылмыстық-атқару жүйесі (пенитенциарлық) мекемелерінің, тергеу изоляторларының сотталған адамдарға арналған кітапханалары мен клубтарының жұмыскерлеріне


БЛА-дан
20 %


5)

Қылмыстық-атқару жүйесі (пенитенциарлық) мекемелерінің, тергеу изоляторларының қоғамдық тамақтандыру және сауда жұмыскерлеріне


БЛА-дан
20 %


6)

Мекемелердің дезинфекторларына


БЛА-дан
45 %


7)

Әскери-дәрігерлік сараптама жүргізгені үшін


БЛА-дан
50 %


      Ескертпе:

      реттік нөмірі 1-жолдың 3) және 6) тармақшаларында көзделген ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар денсаулық сақтау жүйесінің жұмыскерлеріне де қолданылады.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
12-қосымша

      Азаматтық қорғау органдары жүйесінің азаматтық қызметшілеріне,
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының

қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне

еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 12-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.05.2016 № 305 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.09.2018 № 567 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 13.03.2023 № 198 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстеме ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің негізгі персоналына сел тасқындарына қарсы, көшкіндерге қарсы, су тасқындарына қарсы және басқа да қорғау іс-шараларын, сондай-ақ жолы қиын, шалғайдағы, климаты мен географиялық жағдайы күрделі биік таулы аймақтарда төтенше жағдайлар туындағанда және оларды жою кезіндегі профилактикалық, авариялық-құтқару және жөндеу-қалпына келтіру іс-шараларын жүргізгені үшін


БЛА-дан 40 %

Көрсетілген қосымша ақы төлеу тәртібі мен шарттарын лауазымдардың нақты тізбесі бойынша азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

2)

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушыларына:Көрсетілген қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді


химиялық, радиациялық ластану аймақтарында, биік таулы және жолы қиын аудандарда, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюда, арнайы жабдықтарды қолданумен байланысты күрделі объектілерде, тікұшақ техникасымен десант түсіру, өмір үшін аса қатерлі кезде шұғыл және жедел авариялық-құтқару, іздестіру-құтқару жұмыстарын тікелей жүргізу кезінде;


өмірге қатерлі қысылтаяң жағдайдағы жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 300 %жоғары (плюс 30 градус және одан жоғары) немесе төмен (минус 20 градус және одан төмен (боран, бұрқасын) температура кезінде жұмыс істегені үшін;


жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %су астындағы авариялық-құтқару және жедел жұмыстарды тікелей жүргізу кезінде;


су астындағы жұмыстың әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 100 %мәйіттермен және мәйіттердің фрагменттерімен үнемі жұмыс істегендіктен психоэмоциялық жүктемесі үшін


БЛА-дан 100 %


2.

Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының құтқарушыларына

Күту және авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға аттануға ұдайы әзірлік режимiнде болғаны үшін үстемеақы

Күту және ұдайы әзірлік режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін сағаттық мөлшерлемеден 25 %

"Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсiби авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдары құтқарушыларының күту және авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарға шығуға ұдайы әзірлікте болу режимiнде үйде кезекшiлiк ету уақыты кезекшiлiктiң әрбір сағатына сағаттың төрттен бiрi мөлшерiнде есептеледi. Көрсетілген үстемеақыны төлеу тәртібі мен талаптарын азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

3.

Кәсіптік авариялық-құтқару қызметтерінің және құралымдарының құтқарушыларына:

3-сыныпты маман-құтқарушы

2-сыныпты

маман-құтқарушы

1-сыныпты

маман-құтқарушы

халықаралық сыныпты маман-құтқарушы

Сыныптық үшін үстемеақы

БЛА-дан 20 %

БЛА-дан 30 %

БЛА-дан 40 %

БЛА-дан 60 %

Уәкілетті атқарушы орталық орган бекіткен құтқарушыларға сыныптық берудің немесе сыныптығын растау тәртібіне сәйкес.

Сыныптылық үшін төлем құтқарушының кітапшасындағы жазуларға сәйкес жүргізіледі

4.

Кәсіптік авариялық-құтқару қызметтерінің және құралымдарының құтқарушыларына еңбек сіңірген жылдарының өтіліне қарай:

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақы
3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам


ЛА-дан 15 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 40 %

ЛА-дан 50 %


5.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды өндірістер, цехтар, кәсіптер мен лауазымдар тізімінің (тізбесінің) негізінде

1)

"Қазселденқорғау" мемлекеттік мекемесінің облыстық, өңірлік басқармалары пункттерінің диспетчерлеріне, лауазымдарының атауларына қарамастан ультрақысқатолқынды, ЖЖК, аса жоғары жиіліктер-сәуле тарату көздері бар жабдықтарда жұмыс істейтін инженер-техникалық қызметкерлерге


БЛА-дан 34 %


2)

Радиостанциялармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 22 %


3)

Маса-шіркей және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған аудандарда жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 15 %

Аумақтарды маса-шіркей және басқа да жәндіктер мен кенелер тараған аудандарға жатқызу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган белгілейді

6.

Құтқарушыларға және құтқарушы функцияларын орындайтын басқа да қызметкерлерге

Денсаулыққа және өмірге зиян келуі қаупімен байланысты жұмыс үшін қосымша ақы

ЛА-дан 70 %

Көрсетілген қосымша ақыны төлеу тәртібі мен шарттарын азаматтық қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
13-қосымша

      Әскери қызметшiлер мен қызметкерлер болып табылмайтын, арнаулы
мемлекеттік, құқық қорғау органдары, қарулы күштер, басқа да

әскерлер мен әскери құралымдар, мемлекеттiк өртке қарсы

қызмет жүйесiнің азаматтық қызметшiлеріне, мемлекеттiк бюджет

қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлерiне,

қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлерi үшін бiрыңғай,

еңбек жағдайлары үшiн қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 13-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 23.07.2020 № 471 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге төленетін қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде


Арнаулы техникамен және бұйымдармен жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %


2.


Ерекше еңбек жағдайы үшін үстемеақы


"Мемлекеттік құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

1)

Мемлекеттік және қызметтік құпиялар қамтылған құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 25 %


2)

Шифрлау байланысы қызметтеріндегі жұмысы үшін мамандар мен қызметшілерге, шифр қызметкерлері мен құпия байланыс аппаратурасы (бұдан әрі - ҚБА) бөлімшелерінің қызметкерлеріне, сондай-ақ ҚБА шифрлеу техникасын жөндеумен айналысатын қызметкерлерге


БЛА-дан 30 %


3)

Байланыс бөлімшелерінің қызметкерлеріне арнайы хат-хабар мен мерзімдік баспасөзді жөнелткені үшін


БЛА-дан 30 % аспайды


4)

Қарулы Күштерде, басқа әскерлерде және әскери құралымдарда, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі жұмысы үшін жұмысшыларға еңбек сiңiрген жылдары:

3 жылдан астам

5 жылдан астам

10 жылдан астам

15 жылдан астам

20 жылдан астам болған кезде


ЛА-дан 10 %

ЛА-дан 15 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 40 %

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын уәкілетті орталық орган белгілейді

5)

Жұмысшыларға, негізгі жұмысынан босатылмай, бригадаға басшылық жасағаны үшін:

бригада құрамында

10 адамға дейін болса

бригада құрамында

10 адамнан артық болса


БЛА-дан 20 %

БЛА-дан 35%


6)

Жүргізушілерге тіркемесі бар автомобильдерде жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 30 %


7)

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.06.2022 № 389 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:

      ЕТЖМ – заңнамада белгіленген ең төменгі айлық жалақы мөлшері.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
14-қосымша

      Сот сараптамалары орталығының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 14-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 03.02.2017 № 34; 15.12.2020 № 856 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылар түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Мәйіт материалдарымен, зиянды (улы) химиялық заттармен, дыбыс шығарушы аппаратпен, психикалық науқастармен, ультракүлгін сәуле көздері бар микроскоптармен, кернеулігі 30 кВт асатын электрондық микроскоптармен, сот-медициналық сараптамасын қоспағанда, сот сараптамаларын жүргізу кезінде дербес электрондық есептеу машиналарымен жұмыс істегені үшін


Бейіні бойынша жұмыс өтіліне байланысты:
2 жылға дейін – БЛА-дан 50 %;
3 жылдан

5 жылға дейін – БЛА-дан 75%;
5 жылдан астам – БЛА-дан 100%


2)

Сот-медициналық сараптаманы қоспағанда, сот сараптамасын жүргізгені үшін


жүргізілетін сараптамалардың күрделілігіне қарай БЛА-дан 100 %-ға дейін

Кәсіпорын басшысы белгілеген тәртіппен

3)

Сот сараптамасы орталығының сот медицинасы бөлімшелеріндегі, психиатриялық және наркологиялық сараптама бөлімшелеріндегі жұмысы үшін


БЛА-дан

60 %


2.


Ерекше еңбек жағдайы үшін қосымша ақы1)

Сот сараптамаларының әр түрін жүргізу бойынша біліктілік куәлігі бар сарапшыларға


сараптаманың 2 түрі – БЛА-дан 50 %; сараптаманың 3-тен 5 түріне дейін – БЛА-дан 75 %; 5 түрден астам – БЛА-дан 100 %


2)

Сыныптық шендері бар қызметкерлерге:

III сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі I және II сыныпты әділет кеңесшісі III сыныпты әділет кеңесшісі және I сыныпты заңгер II сыныпты заңгер III сыныпты заңгер


ЛА-дан 25 %

ЛА-дан 22 %

ЛА-дан 20 %

ЛА-дан 17 %

ЛА-дан 15 %


3)

Мемлекеттік және қызметтік құпияны қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен жұмыс істейтін Орталық қызметшілеріне


БЛА-дан 30 %

"Мемлекеттік құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес.

Нақты лауазымдар тізбесі бойынша төлеу тәртібі мен шарттарын мемлекеттік басқару органы белгілейді

4)

Сот-психиатриялық сараптама бөлімдерінде (күзетпен ұсталатын адамдарға арналған) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60%


3.


Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы
Орталық басшысына, оның орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің басшыларына және олардың орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі лауазымы бойынша жұмыс уақытының шегінде біліктілік куәлігіне сәйкес мамандығы бойынша жұмыс жүргізуге рұқсат беріледі


Тиісті мамандық сарапшысының ЛА-нан 30 %-ға дейін

Негізгі мамандығы бойынша жұмыс уақытының шегінде

4.


Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы


Қызметкерлердің лауазымдары мен мамандықтарының нақты тізбесі және олардың психоэмоциялық және дене жүктемесін айқындайтын өлшемшарттары осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес белгіленеді


Сот сараптамалары орталығының қызметкерлері: сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сарапшы, мейіргер, зертханашы, медициналық тіркеуші, санитар


БЛА-дан 150 %

Сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамамен тікелей айналысатын мамандарға

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
15-қосымша

      Ауыл шаруашылығы, орман, балық және аң аулау шаруашылығы
саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет

қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне,

қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары

үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 15-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 09.12.2022 № 1000 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2023 № 581 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы
Мекемені дамытуға бағытталған жұмыстары, тәжірибеде озық әдістерді пайдаланғаны үшін, жұмыстағы жоғары жетістіктері, аса маңызды немесе шұғыл жұмыстарды орындағаны үшін, еңбектегі күрделілік және қауырттылық үшін


БЛА-ның 50 %-ынан аспайды

Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және шарттармен

2.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Қауіпті және аса қауіпті індеттердің қоздырғыштары және оларды жұқтыруы мүмкін және жұқтыру әлеуеті бар материалдармен (жануарлар мен құстардың, кене, шыбын-шіркей, балпақ сарышұнақ тышқандар мен тышқан тектес кеміргіштердің аса қауіпті індеттерінің қоздырғыштарын жұқтырған патологиялық материалдармен байланысы) жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 140 %

Жұмысты нақты орындауына қарай

2)

Улармен және улы химикаттармен тікелей жұмыс істегені, улармен және улы химикаттармен өңделген, карантинге жатқызылған ішкі және импорттық өнімді тексеріп қарағаны, сараптама жүргізгені, тексергені үшін


БЛА-дан 60 %


3)

Химиялық-токсикологиялық және радиологиялық зерттеулерді: сынамаларды іріктеу және жануарлардың қырылуын анықтау бойынша патологиялық материалдарға зертханалық зерттеу жүргізгені, жоғары сапалы улар, радионуклидтер және химиялық заттар (қышқылдар, сілтілер, прекурсорлар), зерттеу кезінде олармен жанасқаны және жұмыс істегені үшін


БЛА-дан 60 %


4)

Орман өрттерін, оның ішінде арнайы құрал-жарақтарды қолдана отырып сөндіруге қатысқаны үшін, тікұшақ техникасы арқылы десант түсіру, сондай-ақ орман зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жүргізу жұмыстары үшін


Әр сағат үшін сағаттық мөлшерлеменің 100 %


5)

Аса қауіпті инфекциялық ауруларды тудыратын патогендігі I және (немесе) II топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 50 %

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы


Инфекциялық және (немесе) паразиттік ауруларды тудыратын патогендігі II топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін (жұмыс істеуді жүзеге асыру кезінде қосалқы функцияларды орындағаны үшін)


ЛА-дан 35%

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы

3.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы
Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзеті қызметтерінің, табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларының және жануарлар дүниесін қорғау, ормандарды күзету, қорғау, өсімін молықтыру және орман пайдалану жөніндегі мамандандырылған ұйымдар инспекторларының, балық шаруашылығы су айдындарына және (немесе) учаскелеріне балық жіберу жөніндегі өсім молайту кешенінің мемлекеттік кәсіпорындарының қызметкерлеріне денсаулыққа және өмірге зиян келтіру қаупінің төнуіне байланысты жұмыс үшін


ЛА-дан 100%

Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және шарттармен

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
16-қосымша

      Геологиялық ақпарат статистикасы, ақпаратты техникалық қорғау,
ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау және

біліктілігін арттыру жүйесінің азаматтық қызметшілеріне,

мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының

қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне

еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстеме-ақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Кәсіби шеберлігі үшін үстемеақы
Геологиялық ақпарат статистикасы жүйесі мемлекеттік мекемелерінің, "Қазгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы" мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне


БЛА-ның 60 %-нан аспайды

Уәкілетті орган белгілеген тәртіппен

2.


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы
"Ақпаратты техникалық қорғау орталығы", "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік және қызметтік құпияны қамтитын құпия және өте құпия құжаттармен тұрақты жұмыс істейтін мамандарға


БЛА-дан 25 %

Лауазымдардың нақты тізбесі бойынша төлеу тәртібі мен шарттарын уәкілетті орган белгілейді

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
17-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық
стратегиялық зерттеулер институты, Қазақстан Республикасы

Заңнама институтының қызметкерлеріне еңбек жағдайлар

үшін үстемеақылар

Р/с

Үстемеақылардың атауы

Үстемеақылардың түрлері

Үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының ғылыми қызметкерлеріне

Құқық саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізгені үшін үстемеақы

ЛА-дан 100 %

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

2

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметшілеріне

Ғылыми зерттеулердің және ел басшыларына ұсынылатын есеп беру материалдарының жоғары сапасы үшін үстемеақы

ЛА-дан 100 %

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2015 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 1193 қаулысына
  17-1-қосымша

"Қоғамдық келісім" коммуналдық мемлекеттік мекемелерінің қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. Қаулы 17-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 24.11.2023 № 1040 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылардың атауы

Қосымша ақылардың түрлері

Қосымша ақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1


Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы1)

Негізгі персонал жұмыскерлеріне мемлекеттік этносаясат саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу жұмысы, этносаралық қатынастар саласын зерделегені, олардың қазіргі жай-күйіне талдау жүргізгені, дамуын болжағаны және оларды жетілдіру жөнінде ұсынымдар тұжырымдағаны үшін


ЛА-дан 50 %


2)

Негізгі персонал жұмыскерлеріне халық шығармашылығының, этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың сақталуын қамтамасыз ету, насихаттау, оларды осы заманғы тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеу бойынша халыққа қызмет көрсетуге байланысты жұмыс үшін;
қоғамдық келісім, жалпыұлттық бірлік және этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мәселелері бойынша конкурстар, фестивальдар, мәдени-ағартушылық жобалар, акциялар, семинар-тренингтер, форумдар және басқа да іс-шаралар өткізумен байланысты жұмыс үшін


ЛА-дан 50 %


3)

Басқарушы персонал жұмыскерлеріне этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі жұмыс үшін


ЛА-дан 50 %


      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
18-қосымша

      Азаматтық қызметшілер, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлері, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері үшін бірыңғай қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 03.05.2019 № 240 (01.01.2019 бастап қолданылады); 13.04.2023 № 298 қаулыларымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауылдық жердегі жұмысы үшін арттыру1)

Ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға, жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмi бойынша арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi


25 %-дан кем емес

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

2)

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын және ауылдық елді мекендерде орналасқан мекемелерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға арттырылған айлықақылар (тарифтiк мөлшерлемелер) белгiленедi


25 %-дан кем емес

2015 жылы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

2.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне кешкі сағат 22-ден таңғы сағат 6-ға дейін әр сағаты үшін

Түнгі уақыттағы жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

3.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне мереке немесе демалыс күндерінің әр сағаты үшін

Мереке және демалыс күндеріндегі жұмысы үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

4.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне мерзімнен тыс жұмыстың әр сағаты үшін

Мерзімнен тыс жұмыс істегені үшін қосымша ақы

Сағаттық мөлшерлемеден 50 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

5.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың негізгі лауазымы (мамандығы) бойынша жұмыс уақытының шегінде қосымша жұмыс орындайтын қызметкерлеріне

Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызметтер көрсету аймағының кеңейгені) үшін қосымша ақы

Қызметкердің өзінің ЛА-нан 50 %-ға дейін

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Көрсетілген қосымша ақылар мемлекеттік мекемелердің, қазыналық кәсіпорындардың басшыларына және олардың орынбасарларына қолданылмайды

6.

Мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындағаны үшін қосымша ақы

Нақты көлеміне қарай

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес

7.

Экологиялық апат аймақтарында, оның ішінде:

экологиялық апат

экологиялық дағдарыс

экологиялық дағдарыс алдындағы жағдайдағы аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

ЛА-дан 50 %

ЛА-дан 30 %

ЛА-дан 20 %

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Арал өңіріндегі экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

8.

Радиациялық қатер аймақтарында, оның ішінде:

төтенше радиациялық қатер

ең көп радиациялық қатер

жоғарғы радиациялық қатер

ең аз радиациялық қатер

жеңілдікті әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар аймақтарда тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Радиациялық қатер аумағында жұмыс істегені үшін қосымша ақы

2 АЕК*

1,75 АЕК* 1,5 АЕК*

1,25 АЕК* 1 АЕК*

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

9.


Ауыр (ерекше ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы


2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Еңбек жағдайлары зиянды кәсіптер және қызметтер өндірістерінің, цехтарының тізімі (тізбесі) негізінде

1)

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметшілері мен жұмысшыларына


БЛА-дан 30 %


2)

Тазалаушыларға:

дезинфекциялық құралдарды пайдаланатын өндірістік және қызметтік үй-жайларды;

дезинфекциялық құралдарды пайдалана отырып, дәретханаларды жинаған кезде


БЛА-дан 20 %

БЛА-дан 30 %


10.


Сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы
"1-сыныпты жүргізуші" (В, С, Д, Е санаттары болғанда)

"2-сыныпты жүргізуші" (В, С, Е немесе В, С, Д немесе Д (Д және Е) санаттары болғанда) сыныптық біліктілігі бар жүк және жеңіл автомобильдер, автобустар жүргізушілеріне


БЛА-дан 35 %

БЛА-дан 20 %


11.


Құрметті атағы үшін үстемеақы
Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Халық" деген құрметті атағы бар
және мәдениет саласындағы еңбегі үшін республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге;
Бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар және республиканың құрметті атақтарына ие болған қызметкерлерге


БЛА-дан 100 %
БЛА-дан 30 %

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес

12.


Ғылыми дәрежесі үшін қосымша ақы
Ғылым кандидаттарына, философия докторларына (PhD), бейіні бойынша докторларға


17 АЕК

Көрсетілген қосымша ақы біліктілігі жоғары ғылыми кадрларды аттестаттау жөніндегі уәкілетті орган берген тиісті дипломы болған кезде белгіленеді және негізгі жұмыс орны бойынша төленеді.

Ғылым докторларына

34 АЕК


13.

Персоналдың жұмысын ұйымдастырғаны үшін

"Аға" мәртебесі үшін қосымша ақы

БЛА-дан 25 %


14.

Ұйымның негізгі персоналына

Бөлімшені (кабинет) меңгергені үшін қосымша ақы

БЛА-дан 50 %


15.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы

ЛА-дан 10 %


      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      * АЕК – заңнамалық актілерде белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

      **ЕТЖМ – заңнамада белгіленген ең төменгі жалақы мөлшері.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
19-қосымша

      Мемлекеттік мекемелерде оқу сабақтарын өткізуге тартылатын қызметкерлердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу

      Ескерту. 19-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 28.01.2020 № 11 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.12.2023 № 1154 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Оқитындар контингенті

Сағат бойынша ақы төлеу мөлшері*

Профессор, ғылым докторы

Доцент, ғылым кандидаты

Ғылыми дәрежесі жоқ адамдар

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының оқушылары және оқушылардың осыған ұқсас басқа да санаттары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімді талап ететін лауазымдарды атқаратын жұмысшылар, қызметкерлер, курс тыңдаушылары

0,09***

0,08***

0,07***

студенттер;

0,10****

0,09****

0,08****

аспиранттар, басшы қызметкерлер мен мамандардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу орындарының тыңдаушылары, дәрігерлердің консультациялары

0,12*****

0,10*****

0,09*****


Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері*

Оқу сабақтарын жүргізуге қатысатын, пластикалық кейіптерді көрсететіндердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі мынадай мөлшерде белгіленеді:

киімсіз немесе күрделі кейіпте кейіп көрсеткені үшін киім киіп тұрып кейіп көрсеткені үшін

0,04

0,03


Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері

Оқу сабақтарын өткізуге қатысатын оқу-қосалқы персонал қатарындағы адамдарға сағат бойынша еңбек ақы төлеу мөлшерлемесі ғылыми дәрежесі жоқ адамдарға көзделген сағат бойынша еңбек ақы төлеу мөлшерлемесінің 50 пайызы мөлшерінде белгіленеді

50%


Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері**

Ғылыми дәрежесі мен атағының бар-жоғына қарамастан, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің консультанттарына Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының толық мүшелеріне және корреспондент мүшелеріне

3%

25%


мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін жоғарылату курстарының тыңдаушылары


0,48

0,46

      Ескертпелер:

      Ұзақтығы кемінде бір сағат болатын біржолғы консультацияға бір сағат ретінде ақы төленеді.

      Сағат бойынша еңбекақы төлеуде ғылым докторының немесе кандидатының ғылыми дәрежесі үшін берілетін қосымша ақы ескеріледі.

      Жоғары оқу орындарының (бұдан әрі – ЖОО) жоғары білімі бар қызметкерлері негізгі лауазымы бойынша жұмыс күнінен тыс ЖОО ректорының рұқсатымен сол оқу орнында көлемі оқу жылына 225 сағаттан аспайтын, сағат бойынша еңбекақы төлеу шарттарында педагогтік қызметпен айналыса алады.

      "Халық" деген құрметті атағы бар адамдарға сағат бойынша еңбекақы төлеу мөлшерлемесі профессорлар, ғылым докторлары үшін көзделген мөлшерде, ал "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар адамдарға доценттер, ғылым кандидаттары үшін көзделген мөлшерде белгіленеді.

      Конкурстар мен байқаулардың қазылар алқасының мүшелеріне, сондай-ақ конкурстық жұмыс рецензенттеріне еңбекақы төлеу студенттермен оқу сабақтарын жүргізетін адамдарға көзделген сағат бойынша еңбекақы төлеу мөлшерлемесі бойынша жүргізіледі.

      * Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық айлықақыны және сағат бойынша ақы төлеу коэффициенттерінің тиісті мөлшерін ескере отырып анықталады.

      ** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі лауазымдық айлықақыдан пайызбен белгіленеді.

      *** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі:

      жоғары оқу орнына түсуге даярлау, секциялық және жаттықтырушы жұмыстары бойынша курстардың оқытушыларына/педагогтеріне еңбекақы төлеу үшін;

      тілдерді үйрету жөніндегі курстар оқытушыларына/педагогтеріне еңбекақы төлеу үшін;

      университеттердің, педагогикалық, инженерлік-педагогикалық институттардың (факультеттердің) студенттері педагогикалық практика өтетін оқу-тәрбие мекемелері қызметкерлеріне еңбекақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

      **** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемесі:

      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын емтихан комиссиясының төрағалары мен мүшелеріне, сондай-ақ өндірістерден тартылатын мамандарына еңбекақы төлеу үшін;

      студенттерге өздері оқытқан пәндер бойынша мемлекеттік емтихан қабылдаған немесе дипломдық жоба жетекшісі бола отырып, дипломдық жобаны қорғауды қабылдаған жағдайларда, Мемлекеттік емтихан комиссиясына қатысқаны үшін ректорлар мен проректорларға еңбекақы төлеу үшін;

      сағат бойынша жұмыс істейтін оқытушылар өнер және мәдениет ЖОО-да арнайы пәндер бойынша жеке сабақтарды жүргізген кезде;

      мейіргерлерді дайындау үшін азаматтық қорғаныс кафедрасына шақырылған медицина қызметкерлеріне, қоғамдық кәсіптер факультеттеріне оқытушылық жұмыстарға тартылған адамдарға еңбекақы төлеу үшін;

      оқуға түсу емтихандарын қабылдау кезінде;

      шет тілдерін қарқынды үйрету жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен, магистранттармен сабақ жүргізу кезінде;

      басқа ЖОО-дан тартылатын оқытушыларға студенттердің далалық және педагогтік практикасына жетекшілік жасағаны үшін қолданылуы мүмкін.

      ***** Сағат бойынша ақы төлеу мөлшерлемелері, сондай-ақ:

      мекемелер экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсету үшін тартатын ЖОО-ның профессорлық-оқытушылар құрамы мен мамандарына еңбекақы төлеу үшін;

      диссертациялық зерттеулердің консультанттары ретінде тартылатын басқа ұйымдардың жетекші ғалымдары мен мамандарына еңбекақы төлеу үшін (бір докторантқа жылына 50 сағат);

      басшы қызметкерлердің және мамандардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен сабақ (лекция) өткізгені үшін ақы төлеу үшін;

      халықаралық олимпиадалардың қатысушыларымен сабақ (лекция) өткізгені үшін еңбекақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
20-қосымша

      Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік
органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік

қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша

жұмыс өтілін есептеу қағидалары

      Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілі белгілі бір функционалдық блокқа, буынға және сатыға жататын атқаратын лауазымына сәйкес олардың лауазымдық айлықақысын айқындау мақсатымен есептеледі.

      1. Лауазымдық айлықақы алуға құқық беретiн мамандық бойынша жұмыс өтіліне мемлекеттiк органдарда iстеген барлық жұмыс уақыты кiредi, сондай-ақ:

      1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, офицерлiк құрамдағы адамдардың, прапорщиктердiң, мичмандардың, Қарулы күштердегi мерзiмсiз қызметтегi әскери қызметшiлердiң, iшкi, шекара әскерлерiнде, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңес Социалистік Республикалар Одағының азаматтық қорғаныс басқармалары органдары мен бөлiмшелерiнде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi мен Кеңес Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетi органдары жүйесiнде, Қазақстан Республикасы мемлекеттік Күзет қызметiнде, Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметінде, Қазақстан Республикасының Республикалық Ұланында, Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланында және әскери-тергеу органдарында мiндеттi әскери қызметiн өткерген;

      1-1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, арнаулы мемлекеттік органдарында қызмет өткерген;

      2) теріс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, басшы құрамдағы адамдардың ішкі істер органдары жүйесіндегі, қылмыстық-атқару қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі қызметте, прокуратура органдарындағы қызметте, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңес Социалистік Республикалар Одағының сот аппараттарында, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде жұмыс істеген;

      3) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы Кеңес Социалистік Республикалар Одағының соттарында, прокуратура органдарында, ішкі істер органдарында, Кеңес Социалистік Республикалар Одағының мемлекеттік қауіпсіздік комитеті органдарында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінде еңбек сіңірген жылдарына үстемеақы алу құқығын беретін лауазымдарда жұмыс істеген;

      4) Кеңес Социалистік Республикалар Одағы Мемлекеттік банкі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жүйесінде жұмыс істеген;

      5) жүктілігі және босануы бойынша демалысы, сондай-ақ заңнамаға сәйкес берілген баланы үш жасқа толғанға дейін күту жөніндегі жалақысы сақталмайтын демалыс уақыты;

      6) егер шетелге жіберер алдында қызметкер мемлекеттік органдарда жұмыс істеген болса және көшу уақытын қоспағанда, шетелден қайтып келген күнінен бастап екі айдың ішінде мемлекеттік органға қызметке тұрса, шетелде жұмыс істеген;

      7) Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді органдары депутаттарының өкілеттіктерін тұрақты негізде жүзеге асырған;

      8) егер қызметкер курсқа түскенге дейін мемлекеттік органда жұмыс істесе және оны бітірген соң мемлекеттік органға қайта оралса, оның кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарында мемлекеттік органдар жолдамасымен жұмыстан қол үзіп оқыған;

      9) ұйымдарда мемлекеттік органдардағы атқаратын лауазымдары бойынша мамандықтарымен бірдей мамандықтар бойынша лауазымдарда кейінгі жұмыс істеген уақыты кіреді.

      2. Осы Ережеге сәйкес есептелетін мамандық бойынша жұмыс өтілі күнтізбелік есептеуде ескеріледі.

      3. Күнтізбелік ай ішінде лауазымдық айлықақысын арттыру құқығы туындаған қызметкерлерге, өтілін ескере отырып лауазымдық айлықақысын есептеу осындай құқық туындаған күннен бастап жүзеге асырылады.

      4. Мамандығы бойынша жұмыс өтілін құрамын тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін еңбек өтілін белгілеу жөніндегі комиссия айқындайды.

      Мамандығы бойынша жұмыс өтілін белгілеу жөніндегі комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді. Шешімнен үзінділер екі данада дайындалады және: бір данасы - кадр қызметіне, екіншісі - бухгалтерияға беріледі.

      5. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес, қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттары мамандығы бойынша жұмыс өтілін айқындауға арналған құжаттар болып табылады.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
21-қосымша

      Денсаулық сақтау саласындағы азаматтық қызметшілер, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардын қызметкерлері,

қазыналық кәсіпорындар қызметкерлері лауазымдарының және

кәсіптерінің тізбесі мен олардың психоэмоционалдық және

дене жүктемесін айқындайтын өлшемшарттар

      Ескерту. 21-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.09.2020 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.12.2020 № 856 (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с

Қызметкерлер лауазымдарының және кәсіптерінің атауы

Психоэмоционалдық және дене жүктемелерінің өлшемшарттары

1

2

3

1

Жұмысы психоэмоционалдық және дене жүктемесінің жоғарғы дәрежесімен ұштасқан хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейініндегі мамандар

Хирургиялық араласудың нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық ширығу, кезекшілікке байланысты қатты шаршау, шұғыл операциялық араласулар, мәжбүрлі жұмыс істеу қалпы, анализатор жүйелерінің шамадан тыс ширығуы, жылдам шешім қабылдау қажеттігі, көзге көп күш түсу - жоғары дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

кардиохирург

трансплантолог

микрохирург

ангиохирург

нейрохирург


2)

орта медициналық персонал:операция мейіргері, хирургия мейіргері реаниматология және анестезиология және қарқынды терапия бөлімшесінің анестезиялық мейіргері;


2

Хирургиялық және акушерлік- гинекологиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейініндегі мамандар:

1-тармақтағы өлшемшарттар, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - орташа дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

акушер-гинеколог

жалпы хирург

абдоминальды хирург

торакальды хирург

ангиохирург

нейрохирург

анестезиолог-реаниматолог

эндокринологиялық хирург

уролог

проктолог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед (оның ішінде травматология пункттерінің)

жақ сүйегі-бет хирургы

пластикалық хирург

камбустиолог

офтальмолог

оториноларинголог

эндоскопист

трансфузиолог


2)

орта медициналық персонал:

операция мейіргері

перзентхана бөлімшесінің акушері

реаниматология және анестезиология және қарқынды терапия бөлімшесінің анестезист мейіргері

қарқынды терапия палатасының мейіргері

травматология пункттерінің мейіргері


3

Амбулаториялық ұйымдардың хирургиялық, оның ішінде балалар хирургиясы бейініндегі мамандары

1-тармақтағы өлшемшарттар, бірақ жеңіл дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

хирург

уролог

онколог-хирург

маммолог

травматолог-ортопед

офтальмолог

оториноларинголог

стоматолог-хирург

акушер-гинеколог


2)

орта медициналық персонал:

хирургиялық бейінді мейіргер;


4

Ауылда орналасқан медициналық-санитарлық алғашқы көмек ұйымдарының мамандары:

Зор шыдамдылық таныту және аса зейінді болу, психоэмоциялық ширығу - үйдегі науқастармен және оның туысқандарымен қарым-қатынас қиындығы, психикалық ауытқуы бар науқастың әдеттен тыс мінез көрсету қаупінің жоғарылығы, қолайсыз жағдайлардың әсер етуі (үй-жайдан тыс болуға байланысты жұмыс), патогендік инфекциямен үнемі контактіде болу қаупі, шамадан тыс жүктемесі бар жұмыс - 1 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

терапевт (учаскелік)

педиатр (учаскелік)

жалпы практика


2)

орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер

жалпы практика мейіргері

фельдшер

акушер

мейіргер


5

Қалада орналасқан алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарының мамандары:

4-тармақтағы өлшемшарттар, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - 2 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

терапевт (учаскелік)

педиатр (учаскелік)

жалпы практикадағы


2)

орта медициналық персонал:

учаскелік мейіргер

жалпы практика мейіргері

фельдшер

акушер

мейіргер


6

Патологоанатомиялық бюролардың (бөлімшелердің), Сот сараптамалары орталығының мамандары:

Мәйітті ашуға байланысты жұмыс, патогендік флорамен байланыста болу қаупі, қайтыс болған науқастардың, қаза тапқан және өлтірілген адамдардың туысқандарымен қарым-қатынас жасау кезіндегі психоэмоциялық ширығу.

Зор шыдамдылық таныту және аса зейінді болу, айыпталушылармен, жәбірленушілермен, маскүнемдік, нашақорлық, уытқұмарлық сияқты созылмалы аурулармен ауыратын адамдармен және басқа да адамдармен қарым-қатынастың күрделілігіне байланысты жүйке-эмоциялық ширығу.

1)

сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сарапшы, мейіргер, зертханашы, медициналық тіркеуші, санитар

2)

тікелей мәйіттерді ашумен айналысатын патологоанатом, оның ішінде балалар патологоанатомы


7

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

жоғары жедел қасиеті – диагностика мен емдеуде тез шешім қабылдау, жарақат алудың жоғары қаупі, артық дене жүктемелері, жоғары психоэмоционалдық жүктеме - өмір мен өлім арасында жатқан науқастарға жедел медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмыс

1)

жедел және шұғыл медициналық жәрдем дәрігері


2)

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері


3)

мейіргер, медициналық тіркеуші, санитар, жүргізуші


8

Терапиялық бейінді мамандар:


1)

Дәрігер:

неонатолог

Реанимацияның, қарқынды терапия мен жаңа туған нәрестелерге, оның ішінде дене салмағы 500 грамм болатын шала туған нәрестелерге күтім жасау нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық ширығу, кезекшілікке және шұғыл шақыртуларға байланысты қатты шаршау, арнайы жабдықтармен тұрақты жұмыс істеу (өкпені жасанды желдету аппараттары, кювездер, реанимациялық үстелдер)

2)

орта медициналық персонал:

жаңа туған нәрестелер физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер

шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын мейіргер


3)

дәрігер:

химиялық терапияны жүргізумен айналысатын гематолог

Адам өліміне жиі әкеп соғатын қатерлі қан ауруларымен ауыратын сырқаттарға химиялық терапия жүргізу нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікпен байланысты қатты шаршау, өмірге қауіп төндіретін, дереу шешім қабылдауды талап ететін асқынулардың жоғары пайызы

4)

орта медициналық персонал:

гематологиялық сырқаттарға химиялық терапияны жүзеге асыратын мейіргер


9.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

10.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 174 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
22-қосымша

      Көлік және коммуникация салаларындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 22-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.05.2017 № 239 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 19.03.2019 № 131 қаулысымен.

Р/с №

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы
"Қазақстан су жолдары" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының қызметкерлеріне жұмыстың қауырттылығы және күрделілігі үшін


ЛА-дан 50 %-ға дейін

Ұйым басшысы белгілеген тәртіппен

2.


Жұмыстың көшпелі сипаты үшін үстеме ақы


2007 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес


Ұйымдардың қызметкерлеріне тұрғылықты жерінде болмаған әр күнтізбелік күні үшін


АЕК-тен* 35 %

Ұйым басшысы белгілеген тәртіппен

3.


Су астындағы жұмыстар үшін үстеме ақы


Ұйым басшысы белгілеген тәртіппен


Ұйымдардың сүңгуірлеріне су астында жұмыс істеген әр сағаты үшін


сағаттық мөлшерлемеден 100 %      Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:

      * АЕК - заңнамада белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
23-қосымша

      Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда
өкілдігінің қызметкерлері лауазымдық айлықақыларының схемасы

      Ескерту. 23-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2023 № 149 қаулысымен.

      (қызмет бабында пайдалану үшін)

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
24-қосымша

      Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне үнемдеу есебінен
сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыс

түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30% асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      елден тыс жерлерге іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;

      үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу;

      коммуналдық қызметтерге ақы төлеу;

      байланыс қызметіне ақы төлеу;

      көлік қызметіне ақы төлеу;

      электр энергиясына ақы төлеу;

      жылуға ақы төлеу;

      техникалық персоналдың еңбекақысын төлеу;

      техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары;

      ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу;

      өзге де қызметтер мен жұмыстар;

      өзге де ағымдағы шығыстар;

      2) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:

      негізгі жалақы;

      өтемақы төлемдері;

      әлеуметтік салық;

      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар;

      автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің жеке басын мемлекеттік міндетті сақтандыруға арналған жарналар;

      қосымша ақшалай төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жұмсауға жол берілмейді.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
25-қосымша

      Қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен
сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек

көрсетілетін және ынталандырушы үстемеақы белгіленетін шығыс

түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:

      1) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30 % асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда – бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде шығыстардың мынадай түрлері бойынша:

      іссапарлар шығындары;

      коммуналдық көрсетілетін қызметтер;

      электр энергиясы;

      жылу;

      байланыстың көрсетілетін қызметтері;

      көліктің көрсетілетін қызметтері;

      негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу;

      негізгі құралдар бойынша жалға алу ақысы;

      кредиттер бойынша сыйақыны (мүддені) өтеу шығындары;

      өзге де ағымдағы шығыстар;

      2) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде шығыстардың мынадай түрлері бойынша:

      жалақы;

      салықтар және бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдер.

      Шығыстардың қалған түрлері бойынша даму жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жұмсауға жол берілмейді.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысымен бекітілген
26-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 51, 648-құжат; 2011 ж., № 13, 161-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 наурыздағы № 282 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 16, 148-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Мемлекет тарихы институты" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 мамырдағы № 416 қаулысының 6-тармағының 2) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 тамыздағы № 785 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 35, 386-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы № 797 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 36, 395-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1306 қаулысының 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 47, 531-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 12 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 1-2, 4-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 5 ақпандағы № 111 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 9, 44-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 ақпандағы № 190 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 12, 79-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1726 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 46, 442-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасындағы норма шығармашылығы қызметін жетілдірудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 қаңтардағы № 19 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 6, 83-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 наурыздағы № 252 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 11-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 25-26, 198-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 сәуірдегі № 353 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 31, 247-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 қаңтардағы № 11 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 13, 161-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін мекемелерде ұстау негіздерін, тәртібі мен шарттарын бекіту мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және Министрлер Кабинеті мен Үкіметтің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 маусымдағы № 703 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 43, 565-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі жетілдірудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 тамыздағы № 900 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001ж., № 51, 695-құжат).

      17. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 27 тамыздағы № 976 қаулысы (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 52, 736-құжат).

      18. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1122 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 55, 789-құжат).

      19. "Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 наурыздағы № 310 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 36, 479-құжат).

      20. "Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасының жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 наурыздағы № 311 қаулысының 4-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 36, 480-құжат).

      21. "Назарбаев орталығы" көп функциялы ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 наурыздағы № 338 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 37, 495-құжат).

      22. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 491 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 44, 591-құжат).

      23. "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Коммуникация орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін құру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы № 814 қаулысының 5-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 57, 791-құжат).

      24. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 шілдедегі № 987 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 64, 896-құжат).

      25. "Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің республикалық оқу орындарының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 1109 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 974-құжат).

      26. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 1196 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 71, 1028-құжат).

      27. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" туралы 2004 жылғы 29 қазандағы № 1132 және "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 қыркүйектегі № 1209 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 71, 1036-құжат).

      28. "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Коммуникациялар орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін тарату және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 қарашадағы № 1396 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 77-78, 1139-құжат).

      29. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 қарашадағы № 1424 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 79, 1154-құжат).

      30. "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің "Кеме қатынасының тіркелімі" республикалық мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 1669 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 5, 103-құжат).

      31. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 45 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 12, 223-құжат).

      32. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы" республикалық мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 шілдедегі № 675 қаулысының 7-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 40, 587-құжат).

      33. "Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің "Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының дирекциясы" мемлекеттік мекемесін тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 10 қазандағы № 1083 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 59, 811-құжат).

      34. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1553 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 82, 1062-құжат).

      35. "Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің "Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 238 қаулысының 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 21, 158-құжат).

      36. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 269 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 24, 178-құжат).

      37. "Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің "Астана" ұлттық сурет галереясы" республикалық мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 наурыздағы № 274 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 24, 181-құжат).

      38. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 мамырдағы № 598 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 37, 360-құжат).

      39. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Достық үйі – Этносаралық қатынастар орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін тарату және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1081 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 64, 582-құжат).

      40. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 қазандағы № 1098 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 64, 585-құжат).

      41. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 20 қазандағы № 1114 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 65, 594-құжат).

      42. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және "Заң шығару қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 2 ақпандағы № 15-ө өкіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 1401 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және "Заң шығару қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 2 ақпандағы № 15-ө өкіміне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 10-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 83-84, 722-құжат).

      43. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" 2007 жылғы 27 қыркүйектегі № 850 және "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1427 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 88-89, 733-құжат).

      44. "Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы" республикалық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 1439 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 88-89, 737-құжат).

      45. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдері мен "Ықтимал жер сілкіністері аймақтарында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 7 сәуірдегі № 44-ө өкімінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 173 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 18-19, 94-құжат).

      46. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 295 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 24-25, 153-құжат).

      47. "О. Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика орта мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 358 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 27-28, 178-құжат).

      48. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 қарашадағы № 957 қаулысы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады