"Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 503 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 926 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 503 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының атқарылуы туралы есептердің, елдің стратегиялық даму бағыттарымен өзара байланысты бюджеттің атқарылу көрсеткіштерін бюджеттік мониторингтеу және талдау нәтижелерінің деректері, республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің деректері есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау үшін негіз болып табылады.";

      2-тараудың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есеп:

      1) түсіндірме жазбадан;

      2) тиісті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептен;

      3) республикалық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есептен;

      4) мыналарды:

      бухгалтерлік балансты;

      қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есепті;

      ақша қозғалысы туралы есепті (тікелей әдіс);

      таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепті;

      республикалық бюджеттің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазбаны қамтитын республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептіліктен тұрады.";

      2-тарау мынадай мазмұндағы 2.4-параграфпен толықтырылсын:

      "2.4-параграф. Есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау тәртібі

      9-1. Бухгалтерлік баланс қаржы жағдайы, активтер, міндеттемелер және таза активтер/капитал туралы есепті білдіреді.

      Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп кірістер, шығыстар және қаржы нәтижесі туралы ақпаратты білдіреді.

      Ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) есепті кезеңдегі ақша қаражатының қозғалысы: ақша қаражатының түсімдері мен шығарылуы туралы ақпаратты көрсетеді.

      Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп таза активтердің/капиталдың өзгеру себептері туралы ақпаратты ашады.

      Қаржылық қызмет нәтижелерi, ақша қозғалысы (тікелей әдіс), таза активтердің/капиталдың өзгерістері есептердің көрсеткіштері және кірістер мен шығыстардың негізгі баптарын талдау бойынша ашып көрсету 2020 жылдан бастап өткен есепті кезеңнің деректерімен салыстыру арқылы ұсынылады.

      Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікке жалпы мәліметтерді және ашып көрсетулерді көрсетеді.

      Жалпы мәліметтер қаржылық есептілікті дайындаудың негізгі қағидаттары мен қолданылатын есептік саясат туралы ақпаратты қамтиды.

      Ашып көрсету:

      бухгалтерлік баланс баптарының сипаттамасын, сондай-ақ олардың салыстырмалы талдауын;

      қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп кірістері мен шығыстарының негізгі баптарын талдауды қамтиды.

      Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік нысандарын бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.".

      2. Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2017 года № 503 "Об утверждении Правил составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 926

      Примечание РЦПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2017 года № 503 "Об утверждении Правил составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета" следующие изменения и дополнение:

      в Правилах составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Основой для составления годового отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год являются данные отчетов об исполнении сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам, результатов бюджетного мониторинга и анализа показателей исполнения бюджета, взаимоувязанных со стратегическими направлениями развития страны, данные годовой консолидированной финансовой отчетности администраторов республиканских бюджетных программ.";

      пункт 6 главы 2 изложить в следующей редакции:

      "6. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год состоит из:

      1) пояснительной записки;

      2) отчета об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год;

      3) аналитического отчета об исполнении республиканского бюджета;

      4) годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета, состоящей из:

      бухгалтерского баланса;

      отчета о результатах финансовой деятельности;

      отчета о движении денег (прямой метод);

      отчета об изменении чистых активов/капитала;

      пояснительной записки к годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.";

      главу 2 дополнить параграфом 2.4. следующего содержания:

      "Параграф 2.4. Порядок составления годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год

      9-1. Бухгалтерский баланс представляет собой отчет о финансовом положении, активах, обязательствах и чистых активах/капитале.

      Отчет о результатах финансовой деятельности представляет собой информацию о доходах, расходах и финансовом результате.

      Отчет о движении денег (прямой метод) отражает информацию о движении денежных средств за отчетный период: поступления и выбытия денежных средств.

      Отчет об изменении чистых активов/капитала раскрывает информацию о причинах изменения чистых активов/капитала.

      Показатели отчетов о результатах финансовой деятельности, движении денег (прямой метод), изменении чистых активов/капитала и раскрытие по анализу основных статей доходов и расходов представляются в сравнении с данными прошлого отчетного периода, начиная с 2020 года.

      Пояснительная записка к годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета отражает общие сведения и раскрытия к годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета.

      Общие сведения содержат информацию об основополагающих принципах подготовки финансовой отчетности и применяемой учетной политике.

      Раскрытия содержат:

      описание статей бухгалтерского баланса, а также их сравнительный анализ;

      анализ основных статей доходов и расходов отчета о результатах финансовой деятельности.

      Формы годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского бюджета устанавливаются уполномоченным органом по исполнению бюджета.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев