"Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 1539 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 257 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 1539 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 8, 159-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларымен марапаттау (ведомстволық наградаларынан айыру) қағидаларында:

      "3. Ведомстволық наградалармен марапаттау негіздемелері" деген бөлім "Еңбегі сіңген метролог" төсбелгісі" деген кіші бөліммен және мынадай мазмұндағы 82-1-тармақпен толықтырылсын:

      "82-1. "Еңбегі сіңген метролог" төсбелгісімен өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында 10 жылдан кем емес жұмыс өтілі бар мамандар, сондай-ақ өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесін дамытуға елеулі үлес қосқан, метрология саласында заңнамалық және нормативтік негіздерді әзірлегені, көп жылғы табысты еңбегі, заманауи педагогикалық және практикалық жетістіктерді оқу процесінде тиімді пайдаланғаны, кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесін ұйымдастыруды елеулі жақсартқаны, метрология саласында абыройлы беделге қол жеткізгені үшін өзге де адамдар марапатталады.";

      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларының тізбесі мен сипаттамаларында:

      "1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларының тізбесі" деген бөлімде:

      "Төсбелгілер" деген кіші бөлімде:

      7-тармақ мынадай мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:

      "21) "Еңбегі сіңген метролог".";

      "2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларының сипаттамалары" деген бөлімде:

      "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің төсбелгілері" деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы тараумен толықтырылсын:

      "Еңбегі сіңген метролог" (47-4-қосымша)

      "Еңбегі сіңген метролог" төсбелгісі өлшемі 10 мм және 35 мм тікбұрыш нысанында сары түсті металдан жасалады, оның шегінен тыс шығып тұрған элемент – СК (система качества – сапа жүйесі) аббревиатурасы болады. Белгінің бет жағына көгілдір түсті эмаль жалатылған, жиегін бойлай алтын түсті лентамен көмкерілген.

      Белгі аверсінің сол бөлігінде "СК" (система качества – сапа жүйесі) аббревиатурасының бедерлі бейнесі, тікбұрыштың ортасында бүкіл ені бойынша "Еңбегі сіңген метролог" бедерлі жазуы жазылған, барлық әріптер шығыңқы, алтын түсті.

      Төсбелгі киімге визорлы бекіткіші бар түйреуішпен бекітіледі.";

      осы қаулыға қосымшаға сәйкес сипаттамаларға 47-4-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 11 мамырдағы
№ 257 қаулысына
қосымша


  Сипаттамаларға
47-4-қосымша

"Еңбегі сіңген метролог" төсбелгісіО внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 1539 "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 257.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 1539 "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 8, ст. 159) следующие дополнения:

      1) в Правилах награждения ведомственными наградами (лишения ведомственных наград) некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      раздел "3. Основания награждения ведомственными наградами" дополнить подразделом "Нагрудный знак "Еңбегі сіңген метролог" и пунктом 82-1 следующего содержания:

      "82-1. Нагрудным знаком "Еңбегі сіңген метролог" награждаются специалисты, имеющие стаж работы не менее 10 лет в области обеспечения единства измерений, а также иные лица, внесшие значительный вклад в развитие государственной системы обеспечения единства измерений, за разработку законодательных и нормативных основ, многолетнюю и плодотворную работу, эффективное использование в учебном процессе современных педагогических и практических достижений, значительное улучшение организации системы повышения квалификации кадров, достижение заслуженного авторитета в области метрологии.";

      2) в перечне и описаниях ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      в разделе "1. Перечень ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан":

      в подразделе "Нагрудные знаки":

      пункт 7 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

      "21) "Еңбегі сіңген метролог".";

      в разделе "2. Описания ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан":

      подраздел "Нагрудные знаки Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан" дополнить главой следующего содержания:

      "Еңбегі сіңген метролог" (приложение 47-4)

      Нагрудный знак "Еңбегі сіңген метролог" изготавливается из металла желтого цвета в форме прямоугольника размерами 10 мм на 35 мм с выступающим за его пределы элементом – аббревиатурой СК (система качества). Лицевая сторона знака покрыта эмалью бирюзового цвета, по краям обрамленного лентой золотистого цвета.

      На аверсе знака в левой части рельефное изображение аббревиатуры "СК" (система качества), в середине прямоугольника по всей ширине выполнена рельефная надпись "Еңбегі сіңген метролог", все буквы выступающие, золотистого цвета.

      Нагрудный знак при помощи булавки с визорным замком крепится к одежде.";

      дополнить приложением к описаниям 47-4 согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

 
  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 11 мая 2018 года № 257
  Приложение 47-4
к описаниям

Нагрудный знак "Еңбегі сіңген метролог"