"Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселесі туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қазандағы № 649 қаулысы.

      "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны заңнамада белгіленген тәртіппен қайта құру жолымен жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "ОҚМПУ" КеАҚ) болып қайта ұйымдастырылсын.

      2. "ОҚМПУ" КеАҚ қызметінің негізгі түрлері жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі және қосымша білім беру саласындағы білім беру қызметтерін көрсету болып айқындалсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "ОҚМПУ" КеАҚ жарғысын бекітуді;

      2) басқару органдары құрылғанға дейін "ОҚМПУ" КеАҚ атынан мемлекеттік тіркеу құжаттарына қол қоюға, қаржы-шаруашылық қызметті жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілеттік берілген тұлғаны сайлауды; 

      3) "ОҚМПУ" КеАҚ Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді;

      4) "ОҚМПУ" КеАҚ акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне беруді;

      5) осы тармақтан туындайтын өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар бекітілсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 19 қазандағы
№ 649 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 305-жолмен толықтырылсын:

      "305. "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" КеАҚ.

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 222-33-17-жолмен толықтырылсын:

      "222-33-17 "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті" КеАҚ.".

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

О вопросах создания некоммерческого акционерного общества "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2018 года № 649.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года "О некоммерческих организациях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет" Министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования в установленном законодательством порядке в некоммерческое акционерное общество "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет" (далее - НАО "ЮКГПУ") со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

      2. Определить основными видами деятельности НАО "ЮКГПУ" предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования.

      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение устава НАО "ЮКГПУ";

      2) избрание лица, уполномоченного на подписание от имени НАО "ЮКГПУ" документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов управления;

      3) государственную регистрацию НАО "ЮКГПУ" в органах юстиции Республики Казахстан;

      4) передачу Министерству образования и науки Республики Казахстан прав владения и пользования государственным пакетом акций НАО "ЮКГПУ";

      5) принятие иных мер, вытекающих из настоящего пункта.

      4. Утвердить прилагаемые изменение и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 19 октября 2018 года № 649

Изменение и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      перечень акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденный указанным постановлением:

      дополнить строкой, порядковый номер 305, следующего содержания:

      "305. НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "Министерству образования и науки Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 222-33-17, следующего содержания:

      "222-33-17 НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет".

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.