"Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың, қызмет көрсетудің және өтеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 сәуірдегі № 466 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 832 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың, қызмет көрсетудің және өтеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 сәуірдегі № 466 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 18, 158-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін шығарудың, орналастырудың, айналысқа қосудың, қызмет көрсетудің және өтеудің ережесінде:

      3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) орталық депозитарий – "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 2-1-тармағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам. Орталық депозитарий эмитентпен жасасқан шартқа сәйкес төлем агентінің функцияларын және қазынашылық міндеттемелерді есепке алу және қызмет көрсету жөніндегі функцияларды жүзеге асырады;";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Әрбір шығарылымның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орталық депозитарий беретін халықаралық сәйкестендiру нөмiрi (ISIN) болады.";

      16-1-тармақтың үшiншi бөлiгiнің 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) алмастыруға жататын қазынашылық міндеттемелердің ISIN-і;

      2) жаңа шығарылымның ISIN-і;";

      көрсетілген Ережеге 1-қосымшада:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы арқылы өтінім беруші Қазақстан Республикасының мемлекеттік арнайы орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерін ("ISIN"___________) (бұдан әрі – облигациялар) сатып алу ниеті туралы хабарлайды.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Өтінім берушінің ЖСН |____________________|".

      2. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года № 832.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 18, ст. 158) следующие изменения:

      в Правилах выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3) центральный депозитарий – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг". Центральный депозитарий в соответствии с договором, заключенным с эмитентом, осуществляет функции платежного агента и функции по учету и обслуживанию казначейских обязательств;";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Каждый выпуск имеет международный идентификационный номер (ISIN), присваиваемый центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      подпункты 1) и 2) части третьей пункта 16-1 изложить в следующей редакции:

      "1) ISIN казначейских обязательств, подлежащих замене;

      2) ISIN нового выпуска;";

      в приложении 1 к указанным Правилам:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "Настоящим заявитель сообщает о намерении приобрести государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (ISIN ________________) (далее – облигации).";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. ИИН заявителя |___________________________|".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев