Қазақстан Республикасы азаматтарының және Қазақстан Республикасының аумағында болатын өзге де адамдардың кейбір құжаттарын жарамды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 11 қыркүйектегі № 574 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 06.08.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 16 наурыздағы № 286 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 1 қарашаға дейінгі кезеңде жарамдылық мерзімі өткен немесе өтетін мынадай құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында жарамды деп танылсын:

      1) "Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттар;

      2) кіруге және кетуге арналған рұқсаттар (визалар), Қазақстан Республикасында уақытша және тұрақты тұруға арналған рұқсаттар, еңбекші көшіп келушіге және шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс берушіге рұқсаттар, пана іздеуші адамның куәлігі.

      2. 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 1 қарашаға дейінгі кезеңде он алты жасқа толған және жеке басты куәландыратын құжат алмаған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін көрсетілген кезеңде туу туралы куәлік немесе Қазақстан Республикасы азаматының паспорты жеке басын куәландыратын негізгі құжат болып табылады деп белгіленсін.

      3. Виза алуды талап етпейтін тәртіппен келген, еңбек етуге рұқсатты ресімдеу үшін құжат тапсырудың белгіленген мерзіміне, сапардың мәлімделген мақсатына және Қазақстан Республикасынан шығуға қойылатын талаптарды ескермей, оны беру (ұзарту) туралы өтінішпен жүгінуге құқылы, сондай-ақ өздеріне қатысты Қазақстан Республикасынан шығарып жіберу туралы шешім қабылданған, мұндай мерзімі 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 1 қарашаға дейінгі кезеңде аяқталған шетелдіктерге Қазақстан Республикасында рұқсат етілген болу мерзімі 2020 жылғы 1 қарашаға дейін ұзартылсын.

      4. Тұрақты тіркеуі, шетелдіктің тұру ықтиярхаты немесе азаматтығы жоқ жеке басын растайтын куәлігі бар адамдар үшін "Халықтың көші-қоны туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 49-бабының 13-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасынан тыс жерде болу мерзімінің өтуі 2020 жылғы 1 қарашаға дейін тоқтатыла тұрсын.

      5. Шетелдік жұмыскерлерді тартуға және пайдалануға рұқсат алған жұмыс берушілер өз жұмыскерлеріне болу мерзімін (визаны) ұзарту туралы өтінішпен 2020 жылғы 1 қарашаға дейін жүгінуге құқылы. Виза шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның мәлімделген келу мақсатына қойылатын талаптар ескерілмей беріледі.

      6. Қазақстан Республикасының аумағындағы және азаматтығының елінен құжаттарын алуға мүмкіндігі жоқ шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар негіздер болған жағдайда отбасымен қауышу жөніндегі өтінішхатпен жүгінуге құқылы. Виза шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның мәлімделген келу мақсатына қойылатын талаптар ескерілмей беріледі.

      7. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар азаматтық елінің құзыретті органдарынан алған, жарамдылық мерзімі 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 31 қазанға дейінгі кезеңде өткен немесе өтетін құжаттар Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру туралы өтінішхатпен қайта жүгіну үшін 2020 жылғы 1 қарашаға дейін жарамды деп танылсын.

      8. Осы қаулы 2020 жылғы 6 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О признании действительными некоторых документов граждан Республики Казахстан и иных лиц, пребывающих на территории Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 574.

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 06.08.2020.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать действительными на территории Республики Казахстан следующие документы, срок действия которых истек или истекает в период с 16 марта 2020 года до 1 ноября 2020 года:

      1) документы, удостоверяющие личность, указанные в статье 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность";

      2) разрешения на въезд и выезд (визы), разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, разрешения трудовому иммигранту и работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, свидетельство лица, ищущего убежище.

      2. Установить, что для граждан Республики Казахстан, достигших в период с 16 марта 2020 года до 1 ноября 2020 года шестнадцатилетнего возраста и не получивших документ, удостоверяющий личность, основными документами, удостоверяющими их личность, на указанный период являются свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Казахстан.

      3. Продлить до 1 ноября 2020 года срок разрешенного пребывания в Республике Казахстан иностранцам, прибывшим в порядке, не требующем получения визы, которые вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении), переоформлении трудового разрешения без учета требований к установленному сроку подачи документов, для его оформления к заявленной цели визита и выезду из Республики Казахстан, а также в отношении которых было принято решение о выдворении из Республики Казахстан, у которых такой срок истек в период с 16 марта 2020 года до 1 ноября 2020 года.

      4. До 1 ноября 2020 года приостановить течение сроков нахождения за пределами Республики Казахстан в соответствии с пунктом 13 статьи 49 Закона Республики Казахстан "О миграции населения" для лиц, которые имеют постоянную регистрацию, вид на жительство иностранца или удостоверение лица без гражданства.

      5. Работодатели, получившие разрешение на привлечение и использование иностранных работников, до 1 ноября 2020 года вправе обратиться с заявлением о продлении сроков пребывания (визы) своим работникам. Виза выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства.

      6. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан и не имеющие возможности представить документы из страны гражданства, вправе при наличии оснований обратиться с ходатайством по воссоединению семьи. Виза выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства.

      7. Признать действительными до 1 ноября 2020 года документы, полученные иностранцами и лицами без гражданства из компетентных органов страны гражданства, срок действия которых истек или истекает в период с 16 марта 2020 года до 31 октября 2020 года, для повторного обращения с ходатайством о выдаче разрешения на постоянное жительство в Республике Казахстан.

      8. Настоящее постановление вводится в действие с 6 августа 2020 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин