"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіптік біліктілік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 622 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіптік біліктілік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіптік біліктілік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне:

      1) 1-баптың 1-тармағында:

      22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "22) еңбек қатынастарымен тікелей байланысты қатынастар – осы Кодексте көзделген жағдайларда еңбекті ұйымдастыру мен басқаруға, жұмысқа орналастыруға, жұмыскерлерді кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және олардың кәсіптік біліктілігін арттыруға, сондай-ақ жұмыскерлердің кәсіптік біліктілігін тануға, әлеуметтік әріптестікке, ұжымдық шарттар мен келісімдер жасасуға, еңбек жағдайларын белгілеуге жұмыскерлердің (жұмыскерлер өкілдерінің) қатысуына, еңбек дауларын шешуге және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын бақылауға байланысты қалыптасатын қатынастар;";

      46) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "46) жұмысты тарифтеу – орындалатын жұмыстарды кәсіптік стандартқа сәйкес белгілі бір күрделілікке жатқызу;";

      82) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "82) іссапар – жұмыс берушінің өкімі бойынша жұмыскерді тұрақты жұмыс орнынан тыс жерге белгілі бір мерзімге еңбек міндеттерін орындау үшін жіберу, сондай-ақ жұмыскерді басқа жерге оқуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлауға жіберу, сондай-ақ кәсіптік біліктілігін тану.";

      2) 16-бапта:

      16), 16-1), 16-2) тармақшалар алып тасталсын;

      17) тармақша алып тасталсын;

      3) 23-баптың 1-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) осы Кодекске және "Кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмыскерлерді кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды, олардың кәсіптік біліктілігін арттыруды және тануды қамтамасыз етуге;";

      4) 32-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) тиісті білімді, машық пен дағдыны талап ететін жұмысқа еңбек шартын жасасу кезінде білімі туралы құжат, кәсіптік біліктілігін тану туралы құжат (бар болса), арнайы білімі немесе кәсіптік даярлығының бар болуы туралы құжат;";

      5) 66-баптың 3-тармағының 7) тармақшасындағы "кезеңде тоқтатыла тұрады" деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) "Кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіптік біліктілікті тану кезеңінде тоқтатыла тұрады.";

      6) 101-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен белгілі бір жұмыс түрлерінің күрделілігі кәсіптік стандарттар негізінде белгіленеді.";

      7) 116-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      8) 117-бап алып тасталсын;

      9) 118-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "118-бап. Кәсіптік даярлау, қайта даярлау, кәсіптік біліктілікті арттыру, тану";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ұйымның жұмыс істеуі мен дамуы үшін кәсіптік даярлаудың, қайта даярлаудың, кәсіптік біліктілікті арттырудың және танудың қажеттілігін және көлемін жұмыс беруші айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:

      "1-2. Кәсіптер тізіліміне енгізілген кәсіптер бойынша кәсіптік біліктілікті тану аккретидетилген кәсіптік біліктілікті тану орталығында жүргізіледі.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жұмыс берушінің жолдамасы бойынша жұмыскерлерді кәсіптік даярлау, қайта даярлау, олардың кәсіптік біліктілігін арттыру және тану оқыту шарттарына сәйкес жұмыс берушінің қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаражат есебінен немесе кәсіптік біліктілікті тану бойынша қызметтер көрсетуге арналған қаражат есебінен жүзеге асырылады.";

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Кәсіптік даярлаудан, қайта даярлаудан, кәсіптік біліктілігін арттырудан және танудан өтетін жұмыскерлер жұмыс берушімен келісім бойынша жұмыстан босатылуы не жұмысты толық емес жұмыс уақыты жағдайында орындауы мүмкін.

      6. Келісімде, ұжымдық және (немесе) еңбек шарттарында оқытуға байланысты жеңілдіктер мен өтемақы төлемдері және кәсіптік біліктілікті танумен байланысты кепілдіктер көзделуі мүмкін.";

      10) 157-бапта:

      2-тармақтың 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) босатылатын жұмыскерлерді жұмыспен қамтамасыз ету, даярлау, біліктілігін арттыру, қайта даярлау, кәсіптік біліктілігін тану және жұмысқа орналастыру туралы;

      4) даярлаудан, қайта даярлаудан, кәсіптік біліктілігін арттырудан және танудан өтіп жатқан жұмыскерлерге, сондай-ақ жұмысты оқумен қоса атқаратын жұмыскерлерге берілетін кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы;".

      2. 2020 жылғы 7 шілдедегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      7-баптың 72) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "72) денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарды әзірлейді және бекітеді;".

      3. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-бапта:

      38-3) және 38-4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "38-3) формалды емес білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін, сондай-ақ кәсіптік біліктілікті тану нәтижелерін тану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      38-4) формалды емес білім беретін ұйымдарды тану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 46-28) тармақшамен толықтырылсын:

      "46-28) педагогтер үшін кәсіптік стандарттарды әзірлейді және бекітеді.".

      4. "Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 8-баптың 2) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік жұмыскерлерге арналған кәсіптік стандарттарды;";

      2) 8-1-баптың 2) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыскерлерге арналған кәсіптік стандартты, оларды аттестаттау тәртібін әзірлейді және бекітеді;";

      3) 10-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсынатын субъектінің меншік нысанына қарамастан әлеуметтік жұмыскерлерге арналған кәсіптік стандарт пен оларды аттестаттау қағидаларын әзірлейді және халықты әлеуметтік қорғау мен денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша бекітеді;".

      5. "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" 2011 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      4-бап мынадай мазмұндағы 10-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-2) дін саласындағы кәсіптік стандарттарды әзірлейді және бекітеді;".

      6. "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      5-бап мынадай мазмұндағы 17-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "17-4) энергия аудиторларына арналған кәсіптік стандарттарды әзірлейді және бекітеді;".

      7. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы" 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 13-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-бап. Ұлттық палатаның экономика салаларында мамандарды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру және тану мен техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту саласындағы функциялары";

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) "Кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген кәсіптік біліктілікті тану бөлігіндегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;".

      8. "Оңалту және банкроттық туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      15-бап мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "23-3) әкімшілерге арналған кәсіптік стандарттарды әзірлейді және бекітеді;".

      9. "Жол жүрісі туралы" 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      83-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Біліктілік комиссиясы кәсіптік стандартқа сәйкес оқытушыларға, өндірістік оқыту шеберлеріне және білім беру процесі кезінде жүргізуге оқыту шеберлеріне кандидаттарды аттестаттау бағдарламасын әзірлейді және бекітеді, сондай-ақ оларды аттестаттауды өткізеді.".

      10. "Дене шынықтыру және спорт туралы" 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      7-баптың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "23) аккредиттелген республикалық федерациялардың ұсыныстары бойынша жаттықтырушыларға, жаттықтырушы-оқытушыларға және спорт төрешілеріне аттестаттау жүргізу қағидаларын уәкілетті орган әзірлеп, бекіткен кәсіптік стандарттарға сәйкес бекітеді;".

      11. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 33-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметiн жүзеге асыру үшiн жұмыс берушілер тартатын шетелдiк жұмыс күшiнiң бiлiм деңгейi (кәсiби даярлығы) мен практикалық жұмыс тәжiрибесi (өтілі) кәсіптік стандарттарға сай келуге тиiс.

      Шет мемлекет берген кәсіптік біліктілікті тану туралы құжат Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы халықаралық шарттар болған кезде жарамды деп танылады.

      Кәсіптік біліктілікті тану туралы қолданыстағы халықаралық шарттар болмаған кезде шетелдіктердің "Кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіптік біліктілігін растауға құқығы бар.";

      32) 34-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Шет мемлекет берген кәсіптік біліктілікті тану туралы құжат қолданыстағы халықаралық шарттар болған кезде Қазақстан Республикасының аумағында жарамды деп танылады.

      Кәсіптік біліктілікті тану туралы қолданыстағы халықаралық шарттар болмаған кезде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың "Кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіптік біліктілігін растауға құқығы бар.".

      12. "Сот-сараптама қызметі туралы" 2017 жылғы 10 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      12-бап мынадай мазмұндағы 26-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "26-1) сот-сараптама қызметі саласындағы кәсіптік стандартты әзірлеу және бекіту;".

      2-бап.

      1. Осы Заң 2030 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының бесінші абзацын, 2) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарын және 6) тармақшасын, 11-тармағының 1) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. 2030 жылғы 1 қаңтарға дейін осы Заңның 1-бабы 11-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "7. Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметiн жүзеге асыру үшiн жұмыс берушілер тартатын шетелдiк жұмыс күшiнiң бiлiм деңгейi (кәсiби даярлығы) мен практикалық жұмыс тәжiрибесi (өтілі) кәсіптік стандарттарға, Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына және Басшылар, мамандар мен басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына, ұйымдардың басшылары, мамандары мен басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес жұмысшылардың кәсiптерiне және басшылардың, мамандар мен қызметшілердің лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарына сай келуге тиiс.

      Шет мемлекет берген кәсіптік біліктілікті тану туралы құжат қолданыстағы халықаралық шарттар болған кезде Қазақстан Республикасының аумағында жарамды деп танылады.

      Кәсіптік біліктіліктерді тану туралы қолданыстағы халықаралық шарттар болмаған кезде шетелдіктердің "Кәсіптік біліктілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіптік біліктілігін растауға құқығы бар.".

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 622

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций".

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

      1) в пункте 1 статьи 1:

      подпункт 22) изложить в следующей редакции:

      "22) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, – отношения, складывающиеся по поводу организации и управления трудом, трудоустройства, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения, а также признания профессиональной квалификации работников, социального партнерства, заключения коллективных договоров и соглашений, участия работников (представителей работников) в установлении условий труда в предусмотренных настоящим Кодексом случаях, разрешения трудовых споров и контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан;";

      подпункт 46) изложить в следующей редакции:

      "46) тарификация работы – отнесение выполняемых работ к определенной сложности в соответствии с профессиональным стандартом;";

      подпункт 82) изложить в следующей редакции:

      "82) командировка – направление работника по распоряжению работодателя для выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы в другую местность, а также направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку, а также признание профессиональной квалификации.";

      2) подпункты 16), 16-1), 16-2), 17) статьи 16 исключить;

      3) подпункт 10) пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "10) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку, повышение и признание их профессиональной квалификации в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях";";

      4) подпункт 3) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

      "3) документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;";

      5) пункт 3 статьи 66 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) признания профессиональной квалификации согласно Закону Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях".";

      6) пункт 8 статьи 101 изложить в следующей редакции:

      "8. Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов.";

      7) подпункт 7) статьи 116 исключить;

      8) статью 117 исключить;

      9) в статье 118:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 118. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение, признание профессиональной квалификации";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Необходимость и объем профессиональной подготовки, переподготовки, повышения и признания профессиональной квалификации для функционирования и развития организации определяются работодателем.";

      дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

      "1-2. Признание профессиональных квалификаций по профессиям, включенным в реестр профессий, проводится в аккредитованном центре признания профессиональных квалификаций.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение и признание профессиональной квалификации работников по направлению работодателя осуществляются за счет средств работодателя или иных средств, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, в соответствии с договорами на обучение или оказание услуг по признанию профессиональных квалификаций.";

      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Работники, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение и признание профессиональной квалификации, по соглашению с работодателем могут освобождаться от работы либо выполнять работу на условиях неполного рабочего времени.

      6. В соглашении, коллективном и (или) трудовом договорах могут предусматриваться льготы и компенсационные выплаты, связанные с обучением, и гарантии, связанные с признанием профессиональной квалификации.";

      10) в статье 157:

      подпункты 3) и 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "3) об обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, переподготовке, признании профессиональной квалификации и трудоустройстве высвобождаемых работников;

      4) о гарантиях и льготах работникам, проходящим подготовку, переподготовку, повышение и признание профессиональной квалификации, а также работникам, совмещающим работу с обучением;".

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения":

      подпункт 72) статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "72) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты в области здравоохранения;".

      3. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании":

      в статье 5:

      подпункты 38-3) и 38-4) изложить в следующей редакции:

      "38-3) разрабатывает и утверждает правила признания результатов обучения, полученных через неформальное образование, а также результатов признания профессиональной квалификации;

      38-4) разрабатывает и утверждает правила признания организаций, предоставляющих неформальное образование;";

      дополнить подпунктом 46-28) следующего содержания:

      "46-28) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для педагогов.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах":

      абзац четвертый подпункта 2) статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "профессиональный стандарт для социальных работников;";

      абзац третий подпункта 2) статьи 8-1 изложить в следующей редакции:

      "профессиональный стандарт для социальных работников в области здравоохранения, порядок их аттестации;";

      подпункт 3) статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "3) разрабатывает и по согласованию с уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения утверждает профессиональный стандарт для социальных работников и правила их аттестации независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги;".

      5. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года "О религиозной деятельности и религиозных объединениях":

      статью 4 дополнить подпунктом 10-2) следующего содержания:

      "10-2) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты в области религии;".

      6. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности":

      статью 5 дополнить подпунктом 17-4) следующего содержания:

      "17-4) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для энергоаудиторов;".

      7. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан":

      в статье 13:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 13. Функции Национальной палаты в сфере подготовки, переподготовки, повышения и признания профессиональных квалификаций специалистов в отраслях экономики и развития технического и профессионального образования";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) осуществляет иные полномочия в части признания профессиональных квалификаций, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях";".

      8. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве":

      статью 15 дополнить подпунктом 23-3) следующего содержания:

      "23-3) разрабатывает и утверждает профессиональные стандарты для администраторов;".

      9. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года "О дорожном движении":

      пункт 5 статьи 83 изложить в следующей редакции:

      "5. Квалификационная комиссия разрабатывает и утверждает программу аттестации кандидатов в преподаватели, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом, а также проводит их аттестацию.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года "О физической культуре и спорте":

      подпункт 23) статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "23) утверждает правила проведения аттестации тренеров, тренеров-преподавателей и спортивных судей по предложениям республиканских аккредитованных федераций в соответствии с профессиональными стандартами, разработанными и утвержденными уполномоченным органом;".

      11. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения":

      пункт 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "7. Уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами.

      Документ о признании профессиональной квалификации, выданный иностранным государством, признается действительным на территории Республики Казахстан при наличии действующих международных договоров.

      При отсутствии действующих международных договоров о признании профессиональных квалификаций иностранцы имеют право подтверждать профессиональную квалификацию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях".";

      2) статью 34 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Документ о признании профессиональной квалификации, выданный иностранным государством, признается действительным на территории Республики Казахстан при наличии действующих международных договоров.

      При отсутствии действующих международных договоров о признании профессиональных квалификаций иностранцы и лица без гражданства имеют право подтверждать профессиональную квалификацию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях".".

      12. В Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года "О судебно-экспертной деятельности":

      статью 12 дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

      "26-1) разработка и утверждение профессионального стандарта в сфере судебно-экспертной деятельности;".

      Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования, за исключением:

      абзаца пятого подпункта 1), абзацев второго и третьего подпункта 2), подпункта 6) пункта 1, подпункта 1) пункта 11 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2030 года.

      2. Установить, что до 1 января 2030 года подпункт 1) пункта 11 статьи 1 настоящего Закона действует в следующей редакции:

      "7. Уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

      Документ о признании профессиональной квалификации, выданный иностранным государством, признается действительным на территории Республики Казахстан при наличии действующих международных договоров.

      При отсутствии действующих международных договоров о признании профессиональных квалификаций иностранцы имеют право подтверждать профессиональную квалификацию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях".".

      Президент
Республики Казахстан