"Қайтарылған активтерді басқару компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 21 қыркүйектегі № 824 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Қайтарылған активтерді басқару компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – серіктестік) құрылсын.

      2. "Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында белгіленген тәртіппен қайтарылған активтерді басқару, сақталуын қамтамасыз ету, өткізу серіктестік қызметінің негізгі нысаналары болып айқындалсын.

      3. Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысудың мемлекеттік үлесіне иелік ету және оны пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне берілсін.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) серіктестік жарғысын бекітуді;

      2) мемлекеттік тіркеу үшін серіктестік атынан құжаттарға қол қоюға, серіктестік органдары құрылғанға дейін қаржылық-шаруашылық қызметті жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілеттік берілген тұлғаны сайлауды;

      3) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында серіктестікті мемлекеттік тіркеуді;

      4) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1) "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер тізбесінде:

      "Астана қаласы" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-211-жолмен толықтырылсын:

      "21-211. "Қайтарылған активтерді басқару компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.";

      2) "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі туралы ережеде:

      Министрліктің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 9-жолмен толықтырылсын:

      "9. "Қайтарылған активтерді басқару компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.".

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О вопросах создания товарищества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 824

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами" (далее – товарищество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

      2. Определить основными предметами деятельности товарищества управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами Республики Казахстан.

      3. Передать Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале товарищества.

      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) утверждение устава товарищества;

      2) избрание лица, уполномоченного на подписание от имени товарищества документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов товарищества;

      3) государственную регистрацию товарищества в Государственной корпорации "Правительство для граждан";

      4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      5. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях":

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-211, следующего содержания:

      "21-211. Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами".";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан":

      в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      перечень организаций, находящихся в ведении Министерства и его ведомств, дополнить строкой, порядковый номер 9, следующего содержания:

      "9. Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами".".

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов