Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 және "Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2017 жылғы 24 тамыздағы № 503 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 24 қаңтардағы № 29 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысында:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 20-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларында::

      5-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тиiстi қаулы қабылданғаннан кейiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінде (бұдан әрі – Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесі) айқындалған тәртiппен тиiстi қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзiледi.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Төтенше резервтің ақшасы Қазақстан Республикасының "Төтенше жағдай туралы" және "Азаматтық қорғау туралы" заңдарында көзделген әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі iс-шараларға бағытталады.";

      22-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервтерінен ақша бөлу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалаларының, астананың әкімдері азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органға Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген төтенше жағдай аймағындағы халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз етудің ең аз нормаларына және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 7 қарашадағы № 890 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12396 болып тіркелген) Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың, оларды оқшаулау және жою жөніндегі іс-шаралардың орын алғанын, төтенше жағдайдың құқықтық режимін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды өткізу қажеттілігін негіздейтін материалдарды, материалдық-техникалық, қаржылық және адами ресурстардың тиісті негіздемелерін ұсыну қағидаларына және тізбесіне сәйкес тиісті негіздеуші материалдарымен және жиынтық есеп-қисаптармен өтінішхат ұсынады.";

      2) "Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 503 қаулысында:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 127-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 "Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" и от 24 августа 2017 года № 503 "Об утверждении Правил составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2024 года № 29.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 "Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан":

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 7 статьи 20 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденных указанным постановлением:

      часть третью пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "После принятия соответствующего постановления вносятся изменения в соответствующие планы финансирования в порядке, определяемом Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9934) (далее – Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания).";

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Деньги чрезвычайного резерва направляются на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, предусмотренные законами Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" и "О гражданской защите".";

      часть вторую пункта 22 изложить в следующей редакции:

      "Для выделения денег из резервов Правительства Республики Казахстан для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера акимы областей, городов республиканского значения, столицы представляют в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты ходатайство с соответствующими обосновывающими материалами и сводными расчетами согласно нормам минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, утвержденным Правительством Республики Казахстан, и Правилам и перечню представления материалов, обосновывающих наличие чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, мероприятий по ее локализации и ликвидации, необходимость проведения мероприятий по обеспечению правового режима чрезвычайного положения, соответствующих обоснований и расчетов материально-технических, финансовых и людских ресурсов, утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2015 года № 890 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12396).";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2017 года № 503 "Об утверждении Правил составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета":

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии со статьей 127 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов