Мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн құру, қайта құру және тарату тәртiбi туралы Үлгi ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 1994 жылғы 16 маусым N 637. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000.02.25. N 300 қаулысымен. ~P000300

      Қазақстан Республикасының "Бiлiм туралы", "Жоғары бiлiм туралы" заңдарына сәйкес және мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн құру, қайта құру және тарату тәртiбiн реттеу мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:
      1. Мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн құру, қайта құру және тарату тәртiбi туралы қоса берiлген Үлгi ереже бекiтiлсiн.
      2. Бағынысында бiлiм мекемелерi бар министрлiктер мен ведомстволар бiр ай мерзiм iшiнде өз шешiмдерi мен нормативтiк актiлерiн осы Ережеге сәйкестендiрсiн.
             Қазақстан Республикасының
               Премьер-министрi
                                        Қазақстан Республикасы
                                        Министрлер Кабинетiнiң
                                        1994 жылғы 16 маусымдағы
                                            N 637 қаулысымен
                                             Бекiтiлген
             Мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн құру, қайта
                  құру және тарату тәртiбi туралы
                          Үлгi Ереже
      1. Мемлекеттiк жоғары және арнаулы орта оқу орындарын Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi құрады. Ведомстволық бағыныстылығына қарамастан Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiне оларды құру туралы ұсынысты облыстардың, Алматы және Ленинск қалаларының әкiмдерiмен, Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгiмен, Қаржы министрлiгiмен және Қазақстан Республикасының тиiстi салалық министрлiктерiмен, ведомстволарымен келiсе отырып Қазақстан Республикасының Бiлiм министрлiгi енгiзедi.
      2. Республикалық бағыныстағы басқа оқу орындары мен мекемелерiн, ұйымдарын құруды Қазақстан Республикасының Бiлiм министрлiгi мен тиiстi салалық министрлiктердiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi жүзеге асырады.
      3. Жергiлiктi бағыныстағы мемлекеттiк мектепке дейiнгi тәрбие мен оқу мекемелерiн, жалпы орта бiлiм, мектептен тыс және басқа бiлiм мекемелерiн құруды тиiстi министрлiктердiң және ведомстволардың басшыларымен келiсе отырып облыстардың, Алматы және Ленинск қалаларының әкiмдерi жүргiзедi.
      4. Ведомстволық бағыныстағы мектепке дейiнгi, жалпы орта бiлiм және басқа да бiлiм мекемелерiн құруды жергiлiктi әкiмдермен және бiлiм беру органдарымен келiсе отырып кәсiпорындар мен ұйымдар жүргiзедi.
      5. Жалпы орта бiлiм беретiн бағдарлы спорт мектеп-интернаттарын құруды Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгiнiң келiсiмi бойынша жергiлiктi әкiмдер жүргiзедi.
      6. Кәсiптiк-техникалық оқу орындарын Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгiнiң, Экономика министрлiгiнiң, Қаржы министрлiгiнiң, Еңбек министрлiгiнiң және тиiстi салалық министрлiктер мен ведомстволардың келiсiмiмен жергiлiктi облыстардың, Алматы және Ленинск қалаларының әкiмдерi құрады.
      7. Мемлекеттiк салалық және салааралық институттар, бiлiктiлiк көтеру және қайта даярлау орталықтарын құруды Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгiнiң, Экономика министрлiгiнiң, Қаржы министрлiгiнiң және тиiстi облыстардың, Алматы мен Ленинск қалалары әкiмдерiнiң келiсiмдерi бойынша тиiстi салалық министрлiктер мен ведомстволар жүргiзедi.
      8. Жоғары оқу орындарының заңды және қаржылай дербестiгi бар аумақтық оқу-ғылыми құрылымдық бөлiмшелерiн құру жергiлiктi атқару өкiметi органдарының және Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгiнiң келiсiмiмен, немесе жоғары оқу орындарының бағыныстылығына қарай ведомстволық басқару органдарының келiсiмi бойынша жүргiзiледi.
      9. Бiлiм мекемелерi бiлiм беру қызметi мен Қазақстан Республикасы заңдары беретiн жеңiлдiктер хұқына өздерiне лицензия берiлген күннен бастап ие болады.
      10. Мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн қайта құру, тиiстi бiлiм мекемелерiн құру үшiн белгiленген тәртiп бойынша жүргiзiледi. Мектепке дейiнгi мекемелердi қайта құруда олардың қызмет бағдары сақталады.
      11. Мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн жоюды оларды құру туралы шешiм шығарған органдар жүргiзедi. Сонымен қатар ауылдық жерлердегi шағын жасақталған мектептердi жабу тек қана азаматтар жиынының шешiмi болғанда жүргiзiледi.
      12. Таратылған мемлекеттiк бiлiм мекемелерiнiң үйлерi, оқу жабдықтары мен басқа мүлкi бiлiм саласынан тыс ұйымдарға берiлмейдi. Аталған мүлiк басқа бiлiм мекемелерiне, оның iшiнде мемлекеттiк емес бiлiм мекемелерiне де берiледi және тiкелей бiлiм беру мақсаттарына пайдаланылады.
      13. Мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн құру, қайта құру және тарату туралы мемлекеттiк статистика органдарына хабарланады.
      14. Мемлекеттiк емес бiлiм мекемелерiн құру, қайта құру және таратуды олардың құрылтайшылары Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң "Бiлiм қызметiн лицензиялау тәртiбi туралы Ереженi және Мемлекеттiк емес Бiлiм мекемелерi туралы Ереженi бекiту туралы" 1993 жылғы 13 шiлдедегi N 597 P930597_ қаулысымен бекiтiлген тәртiпке сай жүргiзедi (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1993 ж., N 27, 337-бап).
 

Об утвеpждении Типового положения о поpядке создания, pеоpганизации и ликвидации госудаpственных учpеждений обpазования

Постановление Кабинета Министpов Республики Казахстан от 16 июня 1994 г. N 637. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 февраля 2000 г. N 300 ~P000300.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.02.2000 № 300.

      В соответствии с Законами Республики Казахстан "Об образовании", "О высшем образовании" и в целях упорядочения создания, реорганизации и ликвидации государственных учреждений образования Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о порядке создания,

     

      реорганизации и ликвидации государственных учреждений образования.

      2. Министерствам и ведомствам, имеющим в подчинении учреждения

      образования, в месячный срок привести свои решения и нормативные

      акты в соответствие с настоящим Положением.

      Премьер-министр

      Республики Казахстан

  Утверждено
постановлением Кабинета Министров
Республики Казахстан
от 16 июня 1994 г. N 637
  ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

      о порядке создания, реорганизации и ликвидации

      государственных учреждений образования

      1. Государственные высшие и средние специальные учебные заведения создаются Кабинетом Министров Республики Казахстан. Предложения о их создании вносятся в Кабинет Министров Республики Казахстан Министерством образования Республики Казахстан по согласованию с главами областных, Алматинской и Ленинской городских администраций, Министерством экономики, Министерством финансов Республики Казахстан и соответствующими отраслевыми министерствами и ведомствами Республики Казахстан.

      2. Создание других учебных заведений, организаций и учреждений образования республиканского подчинения производится Кабинетом Министров Республики Казахстан по представлению Министерства образования Республики Казахстан и соответствующих отраслевых министерств.

      3. Создание государственных учреждений дошкольного воспитания и обучения, общего среднего образования, внешкольных и других учреждений образования местного подчинения производится главами областных, Алматинской, Ленинской городских администраций по согласованию с руководителями соответствующих министерств и ведомств.

      4. Создание учреждений дошкольного воспитания, общего среднего образования и других учреждений образования ведомственного подчинения производится предприятиями и организациями по согласованию с главами местных администраций и органами образования.

      5. Создание общеобразовательных школ-интернатов спортивного профиля производится главами местных администраций по согласованию с Министерством образования Республики Казахстан.

      6. Профессионально-технические учебные заведения создаются главами областных, Алматинской и Ленинской городских администраций по согласованию с Министерством образования, Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством труда Республики Казахстан и соответствующими отраслевыми министерствами и ведомствами.

      7. Создание государственных отраслевых и межотраслевых институтов, центров повышения квалификации и переподготовки кадров производится соответствующими отраслевыми министерствами и ведомствами по согласованию с Министерством образования, Министерством экономики, Министерством финансов Республики Казахстан и соответствующими главами областных, алматинской и Ленинской городских администраций.

      8. Создание территориально обособленных учебно-научных структурных подразделений высших учебных заведений, имеющих юридическую и финансовую самостоятельность, производится по согласованию с местными исполнительными органами власти, Министерством образования Республики Казахстан или по согласованию с ним ведомственным органом управления по подчиненности вуза.

      9. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Республики Казахстан, возникают у учреждения образования со дня выдачи ему лицензии.

      10. Реорганизация государственных учреждений образования производится в порядке, установленном для создания соответствующих учреждений образования. При реорганизации дошкольных учреждений профиль их деятельности сохраняется.

      11. Ликвидация государственных учреждений образования производится теми органами, по решению которых они были созданы. При этом закрытие малокомплектных школ в сельской местности производится только при наличии решения схода граждан.

      12. Здания, учебное оборудование и другое имущество ликвидированных государственных учреждений образования не могут передаваться организациям вне сферы образования. Указанное имущество передается другим образовательным учреждениям, в том числе и негосударственным, и используется исключительно в образовательных целях.

      13. О создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений образования сообщается органам государственной статистики.

      14. Создание, реорганизация и ликвидация негосударственных учреждений образования производится их учредителями в порядке, определяемом постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 13 июля 1993 г. N 597 P930597_ "Об утверждении Положения о порядке лицензирования образовательной деятельности и Положения о негосударственных учреждениях образования" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 27, ст. 337).