Қазақстан Республикасының аумағындағы шабуыл жасау қаруларын жою жөнiндегi Үкiметтiк комиссия туралы Ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң ҚАУЛЫСЫ 1995 жылғы 25 қыркүйек N 1280

      "Қазақстан Республикасының аумағындағы стратегиялық шабуыл жасау қаруларын жою жөнiндегi Үкiметтiк комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 6 ақпандағы N 119 қаулысының 3-тармағын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:
      Қазақстан Республикасының аумағындағы стратегиялық шабуыл жасау қаруларын жою жөнiндегi Үкiметтiк комиссия туралы Ереже бекiтiлсiн (қоса берiлдi).
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-министрi


                    Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 25 қыркүйектегi N 1280 қаулысымен БЕКIТIЛГЕН

          Қазақстан Республикасының аумағында стратегиялық шабуыл
             қаруларын жою жөнiндегi Үкiмет комиссиясы туралы
                             ЕРЕЖЕ

                        1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 6 ақпандағы N 119 қаулысына сәйкес құрылған Қазақстан Республикасының аумағында стратегиялық шабуыл қаруларын жою жөнiндегi Үкiмет комиссиясы:
      республиканың аумағында уақытша орналасқан стратегиялық шабуыл жасау қаруларын (бұдан әрi-СШҚ) жою бөлiгiнде Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн жүзеге асыру;
      жергiлiктi табиғи ортаны бастапқы қалпына келтiру, әскери қалашықтар мен СШҚ инфрақұрылымының объектiлерiн белгiленген нормаларға сәйкес келтiру, мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының өкiлеттi органы болып табылады.
      2. Оның құзырында қабылданған Комиссияның шешiмдерiн Қазақстан Республикасының барлық мемлекеттiк басқару органдары орындауға мiндеттi.
      3. Комиссияның жеке құрамын Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi бекiтедi.
      4. Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiнiң Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитетi Комиссияның жұмыс органы болып табылады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 4-тармаққа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР Үкіметінiң 1996.08.20. N 1031 P961031_ , 1997.06.20. N 997 Р970997_ , 1999.09.10. N 1363 Р991363_ , қаулыларымен.

             2. Комиссияның мақсаттары мен мiндеттерi

      5. Комиссияның негiзгi мақсаты 1991 жылғы 31 шiлдедегi стратегиялық шабуыл жасау қаруларын қысқарту және шектеу туралы Шартқа 1992 жылғы 23 мамырдағы Лиссабан хаттамасы бойынша Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн жүзеге асыру бөлiгiнде министрлiктердiң, ведомстволар мен жергiлiктi атқару органдарының қызметiн үйлестiру болып табылады.
      6. Комиссия өзiнiң қызметiнде мынадай мiндеттердi орындайды:
      СШҚ мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының өкiлеттiк етуi;
      Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан СШҚ-ны қысқарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу көлемiн тәртiбi мен түрлерiн жоспарлау;
      Ресей Федерациясының аумағына енгiзiлетiн арнайы жабдықтар, техника және мүлiк бөлiктерiнiң тiзбелерiн келiсу және түгендеудi жүргiзу;
      Қазақстан Республикасының өкiлеттi органдарына берiлетiн Ресей Федерациясының стратегиялық қарулы күштерiнiң (бұдан әрi-СҚК) мүлкiнiң, жабдықтарының және объектiлерiнiң тiзбелерiн айқындау;
      Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан СШҚ жою жөнiндегi жұмыстарды қамтамасыз ету және ұйымдастыру, сондай-ақ жер учаскелерiн қайта өңдеу мәселелерiн шешу;
      СШҚ-ны жою және оларды Қазақстан Республикасының аумағында орналастырудың зардаптарын жою жөнiндегi жұмыстарын орындалуын бақылау, сондай-ақ Ресей Федерациясының аумағына енгiзiлетiн СҚК мүлкiне келiсiлген тiзбелердiң көлемiнде бақылау жасау;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару органдарына СШҚ-ның қысқартылу барысы туралы мәлiметтер беру;
      СШҚ-ны қысқарту және шектеу туралы Шартқа тараптардың инспекциялар жүргiзу тәртiбiн келiсу.
      7. Комиссия әскери қалашықтарды, үйлер мен ғимараттарды, қару-жарақтар мен әскери техниканы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында СШҚ-ны қысқарту туралы келiсiмнiң шеңберiнде босатылатын басқа да объектiлердi Қазақстан Республикасынан қабылдауды жүзеге асыратын органдарды құрады.

               3. Комиссияның құқықтары

      8. Комиссия мыналарға құқықты:
      Қазақстан Республикасының аумағында СШҚ-ны қысқарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу және ұйымдастыру үшiн қажеттi мәлiметтердi Қазақстан Республикасының тиiстi мемлекеттiк басқару органдарынан сұрауға;
      министрлiктер, ведомстволар және жергiлiктi органдардың

мамандары мен сарапшыларын тартып жекелеген мәселелер бойынша
жұмыс топтарын құруға;
   өзiнiң құзыры шеңберiндегi мәселелердi жедел қойып, оларды
Қазақстан Республикасының қарауына енгiзуге.

       4. Комиссияның жұмыс органының жұмыс тәртiбi
   
   9. Комиссияның жұмыс органы - Қазақстан Республикасының
Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң жанындағы Қорғаныс өнеркәсiбi 
жөнiндегi комитет Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда 
министрлiгiнiң Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитетi туралы Ереже және 
осы Ереже бойынша берiлген құзыры мен құқықтардың шеңберiнде шешiмдер 
қабылдайды.
<*>

   ЕСКЕРТУ. 9-тармаққа өзгерiс енгiзiлдi - ҚР Үкіметінiң 1996.08.20.
N 1031 

P961031_

 , 1997.06.20. N 997 

Р970997_

 , 1999.09.10. N 1363 

Р991363_

 
, қаулыларымен.

 
   
   


Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по ликвидации стратегических наступательных вооружений на территории Республики Казахстан

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 25 сентября 1995 г. N 1280

      В целях реализации пункта 3 постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 6 февраля 1995 г. N 119 P950119_ "О Правительственной комиссии по ликвидации стратегических наступательных вооружений на территории Республики Казахстан" Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:

   Утвердить Положение о Правительственной комиссии по ликвидации
стратегических наступательных вооружений на территории Республики
Казахстан (прилагается).

   Премьер-министр
  Республики Казахстан
                      Утверждено
                постановлением Кабинета Министров
                   Республики Казахстан
                 от 25 сентября 1995 г. N 1280

               ПОЛОЖЕНИЕ
          о Правительственной комиссии
          по ликвидации стратегических
          наступательных вооружений на
         территории Республики Казахстан

             1. Общие положения      1. Правительственная комиссия по ликвидации стратегических наступательных вооружений на территории Республики Казахстан (далее - Комиссия), созданная в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 6 февраля 1995 г. N 119, является полномочным органом от Республики Казахстан по вопросам:
      реализации обязательств Республики Казахстан в части ликвидации стратегических наступательных вооружений (далее - СНВ), временно расположенных на территории республики;
      восстановления первозданного ландшафта местности, приведения территории военных городков и объектов инфраструктуры СНВ в соответствие с установленными нормами.
      2. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения всеми органами государственного управления Республики Казахстан.
      3. Персональный состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики Казахстан.
      4. Рабочим органом Комиссии является Комитет по оборонной промышленности Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан. <*>
      Сноска. Пункт 4 изменен - постановлениями Правительства РК от 20 августа 1996 г. N 1031 P961031_ ; от 20 июня 1997 г. N 997 P970997_ ; от 10 сентября 1999 г. N 1363 Р991363_ .

                      2. Цели и задачи Комиссии

      5. Основной целью Комиссии является координация деятельности министерств, ведомств и местных исполнительных органов в части реализации Республикой Казахстан обязательств по Лиссабонскому протоколу от 23 мая 1992 года к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 года.
      6. Комиссия в своей деятельности выполняет следующие задачи:
      представление Республики Казахстан по вопросам сокращения СНВ;
      планирование объема, вида и порядка проведения работ по сокращению СНВ, расположенных на территории Республики Казахстан;
      проведение инвентаризации и согласование перечней компонентов СНВ, специального оборудования, техники и имущества, вывозимых на территорию Российской Федерации;
      определение перечней объектов, оборудования и имущества стратегических ядерных сил Российской Федерации (далее - СЯС), передаваемых уполномоченным органам Республики Казахстан;
      решение вопросов организации и обеспечения работ по ликвидации СНВ, расположенных на территории Республики Казахстан, а также рекультивации земельных участков;
      контроль за выполнением работ по сокращению СНВ и ликвидации последствий их размещения на территории Республики Казахстан, а также контроль за вывозом имущества СЯС на территорию Российской Федерации в объеме согласованных перечней;
      представление данных о ходе сокращения СНВ органам государственного управления Республики Казахстан;
      согласование порядка проведения инспекций сторонами Договора о сокращении и ограничении СНВ.
      7. Комиссия формирует органы от Республики Казахстан, осуществляющие прием военных городков, зданий и сооружений, вооружений и военной техники, а также других объектов, высвобождаемых в рамках соглашений о сокращении СНВ на территории Республики Казахстан.

                          3. Права Комиссии

      8. Комиссия имеет право:
      запрашивать от соответствующих органов государственного управления Республики Казахстан данные, необходимые для организации и проведения работ по сокращению СНВ на территории Республики Казахстан;
      создавать с привлечением специалистов и экспертов министерств, ведомств и местных исполнительных органов рабочие группы по отдельным вопросам;
      оперативно ставить вопросы в рамках своей компетенции и вносить их на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Казахстан.

              4. Порядок работы рабочего органа Комиссии

      9. Рабочий орган Комиссии - Комитет по оборонной промышленности Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан принимает решения по вопросам ликвидации СНВ в пределах компетенции и прав, предоставленных Положением о Комитете по оборонной промышленности при Кабинете Министров Республики Казахстан и настоящим Положением. <*>
      Сноска. Пункт 9 изменен - постановлениями Правительства РК от 20 августа 1996 г. N 1031 P961031_ ; от 20 июня 1997 г. N 997 P970997_ ; от 10 сентября 1999 г. N 1363 Р991363_ .