Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 13 маусымдағы кеңейтiлген отырысында қабылданған шешiмдердi жүзеге асыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1997 жылғы 27 маусымдағы N 1027

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 13 маусымдағы облыстардың және Алматы қаласының әкiмдерiмен кеңейтiлген отырысының шешiмдерiн жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлiгi мен Қаржы министрлiгi Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қорының қызметiн қамтамасыз ету жөнiнде жеткiлiктi ұйымдастыру-қаржылық шаралар қабылдасын. Ай сайын, әр айдың 10 күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қорының жұмыс iстеуi туралы ақпарат ұсынсын.
      2. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi 1997 жылдың 15 тамызына дейiн мерзiмде Қазақстан Республикасының Үкiметiне Мемлекеттiк жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қоры қаражатының есебiнен (бiрiншi транш) жұмыссыздар үшiн жұмыс орындарын ашу жөнiнде заңды және жеке тұлғаларды несиелендiру туралы есеп ұсынсын.
      3. Облыстардың және Алматы қаласының әкiмдерi белгiленген кестеге сәйкес жалақы және Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру қорына жарналар бойынша берешектердiң өтелуiне бақылауды күшейтсiн, бюджеттiк мекемелердiң желiлерiн, құрылымдарын және контингентiн, астық сатуды оңтайландыру жөнiндегi мiндеттi төлемдердi төлеу, кiрiстердi жергiлiктi бюджетке жұмылдыру шотына түскен қолда бар резервтердi барынша iске қоссын.
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi, облыстардың және Алматы қаласының әкiмдерi ай сайын, есептiден кейiнгi айдың 7-күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне жалақы және Мiндеттi сақтандыру қорына жарналар бойынша берешектер туралы ақпарат ұсынсын.
      4. Облыстардың әкiмдерi, министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1997 жылғы 18 сәуiрдегi N 106 өкiмiмен R970106_ бекiтiлген шараларды орындау жөнiнде шаралар қабылдасын және ай сайын, есептiден кейiнгi айдың 5-күнiне дейiн осы мәселе жөнiнде Қазақстан Республикасының Премьер-Министрiнiң Кеңсесi мен Қаржы министрлiгiне ақпарат ұсынсын.
      5. Облыстардың әкiмдерi жалақы мен зейнетақыларды төлеуге арналған қаражаттарды мақсатсыз пайдаланудағы кiнәлi лауазымды адамдардың жауаптылығын қарасын және қараудың нәтижелерi бойынша 1997 жылдың 1 тамызына дейiн мерзiмде Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат ұсынсын.
      6. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi мен Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi 1997 жылдың 1 шiлдесiне дейiн мерзiмде төлемшiлердi есепке алу және Зейнетақы қорына қаражаттардың түсуi жөнiндегi барлық ақпараттарды қабылдап алуды-берудi, сондай-ақ тиiстi ақпараттық база құруды аяқтасын. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi мен Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi 1997 жылдың 15 шiлдесiне дейiн мерзiмде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне осы мәселе жөнiнде ақпарат ұсынсын.
      7. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi 1997 жылдың 15 шiлдесiне дейiн барлық әлеуметтiк сақтандыру қорына жарна төлеушiлердi тiркесiн және 1997 жылдың 20 шiлдесiне дейiн мерзiмде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне ақпарат ұсынсын.
      8. Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлiгiнiң Ұлттық статистика агенттiгi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк пен активтердi басқару және Жекешелендiру жөнiндегi департаменттерiмен бiрлесiп бiр ай мерзiм iшiнде мемлекеттiк мүлiктi жалға, арендаға, сырттай және сенiп басқаруға беруге, сондай-ақ мемлекеттiк меншiктегi объектiлердi жекешелендiруге байланысты жасалған келiсiм-шарттардың, шарттардың және келiсiмдердiң талаптарының орындалуына бақылау жасау жөнiндегi статистикалық есептiлiктiң нысандарын әзiрлесiн және бекiтсiн.
      9. Қазақстан Республикасының Энергетика және табиғи ресурстар министрлiгi олардың меншiк нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жалпы қуаты 50 МВт электр станциялары мен электр желiлерiнiң күзгi-қысқы барынша салмақ түсетiн жұмысқа дайындығының барысына қатаң бақылау орнатсын және ай сайын, 15-iнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне баяндасын.
      10. Облыстардың және Алматы қаласының әкiмдерi:
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiн, белгiленген тарифтiк ставкалар бойынша жалға беру шартымен тұтыну кооперативтерiнiң қызметкерлерiн орналастыру үшiн үй-жайлар бөлу бөлiгiнде, орындау жөнiнде қосымша шаралар қабылдасын; <*>

   1997 жылдың 1 шiлдесiне дейiн мерзiмде аумақтық монополияға
қарсы органдармен бiрлесiп тұрғын үй-коммуналдық салада
монополиясыздандыруды аяқтасын және Қазақстан Республикасының
Экономика және сауда министрлiгiне есептер ұсынсын.
   ЕСКЕРТУ. 10-тармақтан сөздер алынып тасталды - ҚРҮ-нiң 
       1997.08.08. N 1241 қаулысымен. 

P971241_

 
   11.
<*>

   ЕСКЕРТУ. 11-тармақтың күшi жойылды - ҚРҮ-нiң 1997.12.22. N 1813
       қаулысымен. 

P971813_

 

   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi
   
   


О реализации решений, принятых на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 13 июня 1997 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 1997 г. N 1027

      В целях реализации решений расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с акимами областей и г. Алматы 13 июня 1997 года Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Министерству экономики и торговли и Министерству финансов Республики Казахстан принять исчерпывающие организационно-финансовые меры по обеспечению деятельности Фонда развития малого предпринимательства. Ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан информацию о функционировании Фонда развития малого предпринимательства.
      2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в срок до 15 августа 1997 года представить отчет Правительству Республики Казахстан о кредитовании юридических и физических лиц по созданию рабочих мест для безработных за счет средств Государственного фонда содействия занятости (первый транш).
      3. Акимам областей и г. Алматы усилить контроль за погашением задолженности по заработной плате и взносам в Фонд обязательного социального страхования согласно утвержденному графику, максимально задействовать имеющиеся резервы по оптимизации сети, структуры и контингента бюджетных учреждений, продаже зерна, поступившего в счет уплаты обязательных платежей в бюджет, мобилизации доходов в местный бюджет.
      Министерству финансов Республики Казахстан, акимам областей и г. Алматы ежемесячно, к 7 числу месяца, следующего за отчетным, представлять информацию в Правительство Республики Казахстан о задолженности по заработной плате и взносам в Фонд обязательного социального страхования.
      4. Акимам областей, министерствам, государственным комитетам принять меры по выполнению мероприятий, утвержденных распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 апреля 1997 г. N 106, и ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию по данному вопросу в Канцелярию Премьер-Министра и Министерство финансов Республики Казахстан.
      5. Акимам областей рассмотреть ответственность должностных лиц, виновных в нецелевом использовании средств, предназначенных на выплату заработной платы и пенсий, и по результатам рассмотрения в срок до 1 августа 1997 года представить информацию в Правительство Республики Казахстан.
      6. Налоговому комитету Министерства финансов и Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в срок до 1 июля 1997 года завершить прием-передачу всей документации по учету плательщиков и поступлений средств в Пенсионный фонд, а также создание соответствующей информационной базы. Налоговому комитету Министерства финансов и Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан представить в срок до 15 июля 1997 года информацию в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан по данному вопросу.
      7. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан до 15 июля 1997 года зарегистрировать всех плательщиков взносов в фонды социального страхования и в срок до 20 июля 1997 года представить информацию в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.
      8. Национальному статистическому агентству Министерства экономики и торговли Республики Казахстан совместно с Департаментами управления государственным имуществом и активами и по приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в месячный срок разработать и утвердить формы статистической отчетности по контролю за исполнением условий заключенных контрактов, договоров и соглашений, связанных с передачей государственного имущества в наем, аренду, во внешнее и доверительное управление, а также приватизации объектов госсобственности.
      9. Министерству энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан установить жесткий контроль за ходом подготовки электрических станций общей мощностью 50 МВт и выше и линий электропередач, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, к работе в осенне-зимний максимум нагрузки и ежемесячно, не позднее 15 числа, докладывать Правительству Республики Казахстан.
      10. Акимам областей и г. Алматы:
      принять дополнительные меры по выполнению решений Правительства Республики Казахстан в части выделения помещений для размещения работников потребительских кооперативов на условиях аренды по установленным тарифным ставкам;
      в срок до 1 июля 1997 года завершить совместно с территориальными антимонопольными органами демонополизацию в жилищно-коммунальной сфере и представить отчеты в Министерство экономики и торговли Республики Казахстан. <*>
      Сноска. В пункт 10 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 8 августа 1997 г. N 1241 P971241_ .
      11. (Пункт 11 исключен - постановлением Правительства РК от 22 декабря 1997 г. N 1813 P971813_ )
   Премьер-Министр
  Республики Казахстан