Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 12 қарашадағы N 1556. Күшiн жойды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999.03.12. N 233 қаулысымен. ~P990233

      Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру және құрылымын оңтайландыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi туралы ереже бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң құрылымы аппарат қызметкерлерiнiң шектi санына сүйене отырып 297 адам болып 1-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      3. Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiне екi вице-министр, сондай-ақ 17 адамнан тұратын алқа ұстауға рұқсат етiлсiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгердi - ҚРҮ-нiң 1998.09.16. N 898 қаулысымен.
               P980898_
      4. Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң аппараты үшiн 11 қызметтiк жеңiл автомобиль лимитi белгiленсiн.
      5. Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң қарауында қоса берiлiп отырған тiзбеге сәйкес мекемелер мен ұйымдардың болатыны назарға алынсын (2-қосымша).
      6. Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау

министрлiгiне Мiндеттi медициналық сақтандыру қорының қызметiн
жергiлiктi атқарушы органдармен, медициналық ұйымдармен және
сақтандырылған азаматтарға дәрiгерлiк қызмет көрсету жөнiндегi
медициналық қызметпен айналысатын тұлғалармен өзара қарым-қатынасты
үйлестiру тапсырылсын.
   7.
<*>

   ЕСКЕРТУ. 7-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.01.29. N 70 
     қаулысымен.

   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi

                    Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң
                   1997 жылғы 12 қарашадағы
                     N 1556 қаулысымен
                       бекiтiлген

      Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және
          денсаулық сақтау министрлiгi
       (Бiлiм, мәдениет және денсаулықминi) туралы

                ЕРЕЖЕ

               I. Миссиясы

   Қоғамның рухани дамуын, ұлттық бiлiм беру жүйесiнiң тиiмдi
қызметiн денсаулық сақтауды қамтамасыз ету, салауатты өмiр салтын
ынталандыру.

           II. Қызметiнiң басымдықтары

   * Бiлiм беруде, мәдениетте, денсаулық сақтауда, туризм мен
спортта және Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық
сақтау министрлiгiнiң басқа да қызмет салаларында реформалар жүргiзу.
   * Бiлiм берудiң барлық деңгейiнде сапаны арттыру.
   * Аурулардың алдын алу және салауатты өмiр салтын ынталандыру.
   * Ұлттық мәдени игiлiктердi сақтау және молайту.
   * туризмдi дамыту.

            III. Жалпы ережелер      1. Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi (бұдан әрi - Министрлiк) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.
      Министрлiк бiлiм, мәдениет, денсаулық сақтау, туризм және спорт салаларында мемлекеттiк саясатты жүзеге асырады.
      2. Министрлiк өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiн, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ осы Ереженi басшылыққа алады.
      3. Министрлiк тиiстi аумақтық органдардың қызметiн үйлестiредi және ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдарға басшылық жасайды.
      4. Министрлiктiң аппаратын ұстауға арналған шығыстарды қаржыландыру республикалық бюджетте орталық атқарушы органдарды ұстауға көзделген қаражаттың есебiнен жүзеге асырылады.
      5. Министрлiктiң құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

       IV. Министрлiктiң мiндеттерi, функциялары және құқықтары

      6. Министрлiктiң негiзгi мiндеттерi:
      бiлiм, мәдениет, денсаулық сақтау, туризм және спорт саласындағы мемлекеттiк саясатты әзiрлеу және iске асыру;
      бiлiм, мәдениет, денсаулық сақтау, туризм және спорт саласындағы жекешелендiру бағдарламасын әзiрлеу мен iске асыруға қатысу;
      азаматтардың мемлекеттiк оқу орындарында кепiлдiк берiлген тегiн орта бiлiм алуын қамтамасыз ету;
      елде санитарлық-эпидемиологиялық игiлiктi қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды ұйымдастыру және олардың орындалуын бақылау;
      ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдардың материалдық-техникалық және ғылыми-өндiрiстiк базасын дамыту;
      кадрлар даярлау, бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау;
      Министрлiк құзыретiнiң шегiнде халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру және дамыту.
      7. Министрлiк өзiне жүктелген мiндеттерге сәйкес мынадай функцияларды атқарады:
      бiлiмдi, мәдениеттi, денсаулық сақтауды, туризм мен спортты дамытудың тұжырымдамаларын, стратегияларын, мемлекеттiк бағдарламаларын және даму жоспарын әзiрлейдi, заңдарды жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;
      Үкiметтiң тапсырмасы бойынша бiлiм, мәдениет, денсаулық сақтау, туризм және спорт саласындағы халықаралық келiсiмдердiң жобаларын әзiрлеуге, келiсiм-шарт жасауға қатысады және оларға қол қояды;
      бiлiмнiң барлық деңгейiн жалпыға бiрдей мiндеттi (мемлекеттiк) стандартын әзiрлейдi және бекiтедi. Шетелдiк несиелер мен инвестицияларды тарту және пайдалану жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;
      оқыту технологиялары саласында, бiлiмдi информатикаландыруды, бiрiншi кезекте мектептердi компьютерлендiрудi қамтамасыз етедi, инновациялық саясатты жүргiзедi;
      меншiк нысанына қарамастан, заңдарда белгiленген тәртiппен, республиканың жоғары және орта арнаулы оқу орындарын лицензиялауды, мемлекеттiк аттестациялауды және аккредитациялауды, бiлiм беру, медициналық, туристiк қызметтердi, археологиялық және тарих пен мәдениет ескерткiштерiн қалпына келтiру жұмыстарын лицензиялауды жүзеге асырады,оқу орындарын лицензиялауға, аттестациялауға және аккредитациялауға арналған нормативтер мен үлгi ережелердi (нұсқауларды, регламенттердi) әзiрлейдi және бекiтедi, бiлiм беру, фармацевтикалық және санитарлық-эпидемиологиялық, сондай-ақ басқа да қызмет түрлерiне министрлiк құзыретiнiң шегiнде лицензиялар бередi;
      республикалық бюджет есебiнен шетелде бiлiм алып жатқан Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғайды;
      кадрлар даярлауға арналған мемлекеттiк тапсырыстың көлемiн айқындауға қатысады және оларды жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi қоса есептегенде (ведомстволық оқу орындарын қоспағанда), жоғары оқу орындарына орналастыруды жүзеге асырады;
      меншiк нысанына қарамастан оқу орындарына арналған бiлiм туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжаттарды әзiрлейдi және бекiтедi, халықаралық шарттардың негiзiнде олардың сәйкестiгiн айқындайды. Қазақстан Республикасының аумағында бiлiм туралы шетел құжаттарын тану (нострификация) мәселелерiн шешедi;
      денсаулық сақтауды, фармацевтикалық және медициналық өнеркәсiптi дамыту жөнiндегi шараларды әзiрлейдi, халыққа дәрi-дәрмекпен көмектеседi;
      мүдделi ұйымдармен бiрлесiп республикалық, халықаралық жарыстарды және кешендi шараларды жүргiзудi қамтамасыз етедi.
      8. Өзiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн Министрлiк белгiленген тәртiппен:
      жоғары және арнаулы орта оқу орындарының басқа да ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдардың басшыларын қызметке тағайындауға және қызметтен босатуға;
      облыстар, республикалық маңызы бар қала және астана әкiмдерiнiң тиiстi бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау басқармаларының және туризм мен спорт комитеттерiнiң басшыларын лауазымдарға тағайындауына және босатуына келiсiм беруге; <*>
      меншiк нысандарына қарамастан, белгiленген тәртiппен органдардан, ұйымдардан және лауазымды адамдардан Министрлiк құзыретiнiң мәселелерi бойынша ақпарат сұрауға және алуға;
      баспа қызметiмен айналысуға, ведомстволық журналдар, газеттер, басқа да баспасөз және электронды бұқаралық ақпарат құралдарын иеленуге;
      арнаулы орта, жоғары оқу орындары және басқа мекемелердi, ұйымдар мен кәсiпорындарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату жөнiнде ұсыныстар енгiзуге, мемлекеттiк мекемелердiң, ұйымдардың, кәсiпорындардың құрылтайшысы болуға, олардың жарғыларын бекiтуге;
      меншiк нысанына қарамастан бiлiм беру, денсаулық сақтау, мәдениет, туризм және спорт мекемелерiнiң қызметiн лицензиялауға;
      бiлiм, мәдениет, денсаулық сақтау, туризм және спорт мекемелерiн, ұйымдарын және кәсiпорындарын инспекциялауға;
      ведомстволық бағынысты ұйымдарда бюджеттiк және бюджеттен тыс қаржылардың қалыптасуы мен пайдаланылуының дұрыстығы мен тиiмдiлiгiне тексеру жүргiзуге;
      қоғамдық ұйымдармен өзара қарым-қатынас жасауға, сондай-ақ мемлекеттiк нысаналы және кешендi бағдарламаларды iске асыру бойынша Министрлiктiң құзыретi шегiнде салааралық жеке аймақаралық үйлестiрудi жүзеге асыруға құқығы бар.
      ЕСКЕРТУ. 8-тармақтың 3-абзацы жаңа редакцияда - ҚРҮ-нiң
               1998.08.03. N 735 қаулысымен. P980735_

                 V. Министрлiктiң қызметiн ұйымдастыру

      9. Министрлiкке Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Министр басшылық етедi. Министрдiң екi вице-министрi болады, оларды Министрдiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      Мiндеттi медициналық сақтандыру қорының Бас директоры, комитеттердiң төрағалары және басқа да құрылымдық бөлiмшелердiң (заңды тұлға құқығындағы) басшыларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк санитарлық Бас дәрiгерiн Министрдiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      10. Министр министрлiктiң жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық жасайды және Министрлiкке жүктелген тапсырмалардың орындалуына және өз мiндеттерiн жүзеге асыруына, стратегиялық жоспар тапсырмаларының орындалуына дербес жауап бередi.
      11. Осы мақсатта Министр:
      қолданылып жүрген заңдарға сәйкес барлық органдар мен ұйымдарда Министрлiктi бiлдiредi;
      комитеттер (заңды тұлға құқығындағы) туралы ережелердi қоспағанда, Министрлiктiң қызметiн қамтамасыз ететiн құрылымдық бөлiмшелер туралы ережелердi бекiтедi;
      комитеттердiң, департаменттердiң және басқармалардың қызметiне басшылық жасайды;
      Мiндеттi медициналық сақтандыру қорының жергiлiктi атқарушы органдарымен, медициналық ұйымдармен және сақтандырылған азаматтарға медициналық қызмет көрсету жөнiндегi қызметпен айналысатын тұлғалармен өзара қарым-қатынасын реттейдi;
      өз құзыретiне жататын басқа да мәселелер бойынша шешiмдер қабылдайды.
      12. Министрлiкте құрамына Министр, вице-министрлер, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорының Бас директоры, комитеттердiң төрағалары және басқа да құрылымдық бөлiмшелердiң басшылары кiретiн алқа құрылады.

   Алқаның құрамына өзге де тұлғалар кiруi мүмкiн.
   Алқаның сандық құрамын Қазақстан Республикасының Үкiметi, жеке
құрамын - Министр белгiлейдi.
   Алқаның шешiмдерi хаттамалармен, қаулылармен ресiмделедi және
бұйрықпен бекiтiледi.
   13. Орталық аппарат қызметкерлерiнiң қызметтiк және лауазымдық
мiндеттерi мен Министрлiктiң Жұмыс регламентiн Министр бекiтедi.
   14. Министрлiк заңды тұлға болып табылады және оның банкте
шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Елтаңбасы бейнеленген,
мемлекеттiк тiлде өз атауы жазылған мөрi болады.
   15. Министрлiк заңдарда белгiленген тәртiппен қайта
ұйымдастырылады және таратылады.

                    Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң
                   1997 жылғы 12 қарашадағы
                     N 1556 қаулысына
                       1 қосымша

       Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және
          денсаулық сақтау министрлiгiнiң

                ҚҰРЫЛЫМЫ

   Басшылық
   Бiлiм комитетi (заңды тұлға құқығында)
   Мәдениет комитетi (заңды тұлға құқығында)
   Денсаулық сақтау комитетi (заңды тұлға құқығында)
   Туризм және спорт комитетi (заңды тұлға құқығында)
   Экономика және қаржы департаментi
   Әкiмшiлiк департаментi
   Астана қаласындағы Өкiлдiгi (заңды тұлға құқығынсыз)
<*>

   ЕСКЕРТУ. 1-қосымша толықтырылды - ҚРҮ-нiң 1998.09.14. N 883
       қаулысымен. 

P980883_

 

                    Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң
                   1997 жылғы 12 қарашадағы
                     N 1556 қаулысына
                       2 қосымша

       Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және
       денсаулық сақтау министрлiгiнiң қарауындағы
            мекемелер мен ұйымдардың
               ТIЗБЕСI
   
   ЕСКЕРТУ. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінiң 1998.03.24. N 256     
       қаулысымен. 

P980256_

 

            БIЛIМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРI

             Жоғары оқу орындары

   Ақмола аграрлық университетi
   Л.М.Гумилев атындағы Еуразия университетi
   Жұбанов атындағы Ақтөбе университетi
   Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетi
   Шығыс Қазақстан мемлекеттiк университетi
   "Семей" мемлекеттiк университетi
   О.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетi
   Дәулеткерей атындағы Батыс Қазақстан өнер институты
   Батыс Қазақстан аграрлық университетi
   Пушкин атындағы Батыс Қазақстан гуманитарлық университетi
   Е.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттiк университетi
   Қарағанды металлургия институты
   Қарағанды мемлекеттiк политехникалық университетi
   Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi
   Қостанай мемлекеттiк университетi
   Қостанай ауыл шаруашылығы институты
   Рудный индустриялық институты
   Ш.Есенов атындағы Ақтау университетi
   С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттiк университетi
   Солтүстiк Қазақстан университетi
   Шығыс Қазақстан техникалық университетi
   I.Жансүгiров атындағы Талдықорған университетi
   Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогика институты
   Абай атындағы Алматы мемлекеттiк университетi
   Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттiк консерваториясы
   Қазақ көлiк және коммуникациялар академиясы
   Т.Жүргенов атындағы мемлекеттiк театр және кино институты
   Қазақтың сәулет-құрылыс академиясы
   Қазақ мемлекеттiк басқару академиясы
   Қазақ мемлекеттiк көркемсурет академиясы
   Қазақ мемлекеттiк қыздар педагогика институты
   Қазақтың дене тәрбиесi институты
   Қазақтың ұлттық техникалық университетi
   Қазақ мемлекеттiк аграрлық университетi
   Алматы технологиялық институты
   Алматы энергетика және байланыс институты
   Қазақтың мемлекеттiк заң университетi
   Абылай хан атындағы қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университеті 
<*>

   М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 
<*>

   Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 
<*>
 
   М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 
<*>

   Атырау мұнай және газ университеті 
<*>
 
   
        Арнаулы орта оқу орындары (колледждер)


   К.Байсейiтова атындағы республикалық музыка колледжi
   П.И.Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжi
   Ж.Елебеков атындағы республикалық эстрада-цирк колледжi
   Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесi
   Республикалық көркемсурет колледжi
   Таңсықбаев атындағы Алматы сәндiк-қолданбалы өнер колледжi
   Х.Мұңайтпасов атындағы Республикалық спорт колледжi
   N 2 республикалық спорт колледжi
   Кентау экономикалық колледжi
   Жамбыл қазақ-түрiк есеп-экономика колледжi
   Ақтөбе темiр жол көлiгi колледжi
   Түлкiбас агробизнес және туризм колледжi

             Мектеп-интернаттар

   Шымкент республикалық әскери мектеп-интернаты
   Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты
   Б.Момышұлы атындағы Республикалық Алматы әскери мектеп-интернаты
   А.Жұбанов атындағы Республикалық қазақ музыкалық орта
   мектеп-интернаты

              Басқа мекемелер

   Республикалық Оқушылар сарайы
   Бiлiм беру жүйесiнiң басқару және ғылыми-педагогтiк кадрларының
бiлiктiлiгiн көтеру республикалық институты
   Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ бiлiм академиясы 
<*>

   "Тұран" республикалық бiлiм беру орталығы
   Ақыл ой және дене кемiстiгi бар балалар мен жасөспiрiмдердiң
әлеуметтiк бейiмделу және кәсiптiк-еңбекке оңалту республикалық
ғылыми-өнеркәсiп орталығы
   Оқу-ғылыми физика-технологиялық орталығы
   Оқу-ғылыми өндiрiстiк орталығы. Ақтөбе қаласы (Қазақ көлiк және
коммуникациялар академиясының филиалы)
   Қазақтың дене тәрбиесi институтының бiлiктiлiк көтеру курсы
   Жану проблемалары институты (басқа ұйымдар)
   Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапхана
   Республикалық "Ғылыми-тәжiрибе бiрлестiгi" кәсiпорны
   Мектеп жиhаздарын жасау және жөндеу жөнiндегi республикалық
бiрлестiк (шаруашылық жүргiзу құқығында)
   Азиялық даму банкiнiң жобаларын үйлестiру бөлiмi (заем қаражаты
есебiнен қаржыландырылады)
   Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң шаруашылық
басқармасы (шаруашылық жүргiзу құқығында)
   Республикалық "Қазақбiлiмжабдықтау" өндiрiстiк бiрлестiгi
   1-ЖҚБ-мен бiрге (шаруашылық жүргiзу құқығында)
   2-ЖҚБ (шаруашылық жүргiзу құқығында)
   Республикалық бiлiм берудің мемлекеттік стандарттары орталығы 
<*>

   Бiлiм беруді информатикаландырудың республикалық ғылыми-әдістемелік 
орталығы 
<*>

   "Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталығы 
<*>
 
             МӘДЕНИЕТ МЕКЕМЕЛЕРI

                Театрлар

   Абай атындағы Қазақ мемлекеттiк академиялық опера және балет
театры
   М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттiк академиялық драма театры
   Лермонтов атындағы орыс мемлекеттiк академиялық драма театры
   Ғ.Мүсiрепов атындағы Қазақтың балалар мен жасөспiрiмдерге
арналған театры
   Мемлекеттiк қуыршақ театры
   Сац атындағы орыстың мемлекеттiк балаларға және жасөспiрiмдерге
арналған театры
   Мемлекеттiк республикалық ұйғыр музыкалық комедия театры
   Мемлекеттiк республикалық корей музыкалық комедия театры
   Республикалық немiс драма театры

             Концерттiк ұйымдар

   Қазақконцерт қазақ мемлекеттiк гастрольдық-концерттiк бiрлестiгi
   Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттiк филармониясы
   Мемлекеттiк классикалық би ансамблi
   "Салтанат" мемлекеттiк ансамблi
   "Гүлдер" мемлекеттiк ансамблi
   "Қазақстан Камератасы" мемлекеттiк ансамблi
   Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттiк халық аспаптар оркестрi

               Мұражайлар

   Қазақстан Республикасының мемлекеттiк орталық мұражайы
   Ә.Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк өнер
мұражайы
   Ықылас атындағы республикалық музыкалық халық аспаптары мұражайы
   Алтын және бағалы металдар мұражайы
   Республикалық кiтап мұражайы
   Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау тарихы мұражайы


               Кiтапханалар

   Қазақстан Республикасының Ұлттық кiтапханасы
   Жамбыл атындағы мемлекеттiк республикалық жасөспiрiмдер
кiтапханасы
   С.Бегалин атындағы мемлекеттiк республикалық балалар кiтапханасы
   Соқыр және нашар көретiн азаматтарға арналған республикалық
кiтапхана

              Басқа мекемелер

   Республика Сарайы
   "Қазақ мемлекеттiк циркi" қазыналық кәсiпорны
   "Материалдық мәдениет ескерткiштерiнiң ғылыми-зерттеу және
жобалау институты" қазыналық кәсiпорны
   Кинобейнефильмдердi уақытша пайдалану және қалпына келтiру
жөнiндегi республикалық өндiрiстiк бiрлестiк
   "Саз" дыбыс жазу фирмасы
   Ұлттық продюсерлiк орталық
   Ш.Айманов атындағы қазақ кинофабрикасы
   Республикалық мемлекеттiк жөндеу-құрылыс және қайта жаңғырту
басқармасы (шаруашылық жүргiзу құқығында)
   Шаруашылық есептегi жабдықтау орталығы
   Республикалық құрлыс және қайта жаңғырту басқармасы
   Халықаралық мәдени бағдарламалар дирекциясы
   Үй-жайлар мен ғимараттар басқармасы
   Қазақ мәдениет және өнертану ғылыми-зерттеу институты 
<*>

   
                СПОРТ

   Спорттың ойын және қысқы түрлерi бойынша жоғары спорттық
шеберлiкке баулу жөнiндегi республикалық мектеп
   Спорттың қолданбалы түрлерi бойынша жоғары спорттық шеберлiкке
баулу жөнiндегi республикалық мектеп
   Спорттың қолданбалы түрлерi бойынша республикалық жоғары спорттық
шеберлiк мектебi
   Олимпиялық резерв Республикалық мамандандырылған
балалар-жасөспiрiмдер мектебi
   Спортшылардың допингке қарсы республикалық зертханасы 
<*>

   Спорт резервін даярлау жөніндегі республикалық оқу-жаттықтыру 
орталығы 
<*>


             Спорт ғимараттары

   "Монтажник" спорт-сауықтыру кешенi
   "Медеу" спорт-сауықтыру кешенi
   Орталық стадион
   Балуан Шолақ атындағы мәдениет және спорт сарайы
   Орталық жүзу бассейнi
   "Достық" оқу-спорт кешенi
   Жоғары спорттық шеберлiкке баулу жөнiндегi республикалық
мектептiң ат-спорт базасы
   "Бутаковка" оқу-жаттығу кешенi
   Республикалық яхта-клубы

              Басқа мекемелер

   Штаттық ұлттық командалар дирекциясы
   "Қазақспортжабдықтау" басқармасы
   "Спортлото" аймақтық кәсiпорны
   Талдықорғанның "Жетiсу" стадионы
   Ақтөбе қалалық спорттық кешенi
   Н.Әбдiров атындағы Қарағанды спорт комбинаты

              ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ

   "Медсанкөлiк жабдықтау" мемлекеттiк кәсiпорны
   Шығыс және қазiргi заманғы медицинаның шаруашылық есептегi
республикалық ғылыми-практикалық орталығы
   Салауытты өмiр мәселелерi жөнiндегi ұлттық орталық
   Ұлы Отан соғысына қатысқандар мен мүгедектерiнiң республикалық
госпиталi
   Республикалық клиникалық психиатриялық аурухана
   Республикалық қатаң бақылаудағы психиатриялық ауруханасы
   Қазақ республикалық лепрозориi
   "Ақсай" республикалық балалар ауруханасы
   "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы
   Республикалық емхана
   Республикалық қан орталығы
   "Бурабай" республикалық балалардың өкпе аурулары санаториi
   "Бурабай" республикалық өкпе ауруларының санаториi
   "Алатау" Республикалық балалар санаториi
   Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық станция
   Тырысқаққа қарсы ғылыми-зерттеу институты
   Тырысқаққа қарсы Атырау станциясы
   Тырысқаққа қарсы Арал теңiзi станциясы
   Тырысқаққа қарсы Ақтөбе станциясы
   Тырысқаққа қарсы Орал станциясы
   Тырысқаққа қарсы Талдықорған станциясы
   Тырысқаққа қарсы Маңғыстау станциясы
   Тырысқаққа қарсы Қызылорда станциясы
   Тырысқаққа қарсы Шымкент станциясы
   Орталық санитарлық-эпидемиологиялық жол станциясы
   Батыс Қазақстан санитарлық-эпидемиологиялық жол станциясы
   Ақмола санитарлық-эпидемиологиялық станциясы
   Әуе көлiгiндегi санитарлық-эпидемиологиялық станция
   Республикалық дәрiгерлiк-дене шынықтыру диспансерi
   Республикалық сот медицинасының орталығы
   Орталық есту органдарын протездеу лабораториясы
   СПИД жөнiндегi республикалық орталық
   Республикалық арнаулы медициналық қамтамасыз ету базасы
   Қазақтың кардиология ғылыми-зерттеу институты
   Академик Б.Жарбосынов атындағы урологиялық ғылыми орталығы
   Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты
   Қазақ өкпе аурулары ғылыми-зерттеу институты
   Республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау жөнiндегi
ғылыми-зерттеу орталығы
   Қазақтың көз аурулары ғылыми-зерттеу институты
   Н.А.Сызғанов атындағы хирургиялық ғылыми орталық
   Терi-венерологиялық ғылыми-зертте институты
   Педиатрия және балалар хирургиясының ғылыми орталығы
   "Стоматология" республикалық ғылыми-клиникалық орталығы
   Апат жөнiндегi медицина орталығы
   Медициналық және экономикалық проблемалар ғылыми орталығы
   Республикалық урология ғылыми-зерттеу институтының филиалы,
Қызылорда қаласы
   Республикалық ғылыми-медициналық кiтапхана
   Республикалық ғылыми-әдiстемелiк орталық
   "Дезинфекция" АҚ
   Қоғамдық денсаулық сақтау мектебi
   Қазақ мемлекеттiк медицина институты
   Ақмола мемлекеттiк медицина академиясы
   Ақтөбе мемлекеттiк медицина академиясы
   Қарағанды мемлекеттiк медицина академиясы
   Семей мемлекеттiк медицина академиясы
   Оңтүстiк Қазақстан медицина академиясы
   Орта медицина және фармацевтика қызметкерлерiн даярлайтын
республикалық колледж
   Алматы дәрiгерлердiң бiлiмiн жетiлдiру институты
   Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы 
<*>

   Семей қаласындағы радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу 
орталығы 
<*>
 
        Газеттер мен журналдардың редакциялары

   "Қазақстан мұғалiмi" газетiнiң редакциясы
   "Учитель Казахстана" газетiнiң редакциясы
   "Спорт" газетiнiң редакциясы
   "Қазақстан мектебi", "Қазақстан тарихы" журналының редакциясы
   "Бастауыш мектеп" журналының редакциясы
   "От басы және балабақша" журналының редакциясы
   "Вестник высшей школы" журналының редакциясы, "Iзденiс-Поиск"
қосымшасы
   "Қазақстан жоғарғы мектебi" журналының редакциясы
   "Қазақ тiлi мен әдебиетi" журналының редакциясы қосымшасы -
"Ұлағат"
   "Русский язык и литература в казахской школе" журналының
редакциясы
   "Здравоохранение Казахстана" журналының редакциясы
   "Денсаулық" журналының редакциясы
   "Информатика, физика, математика" журналының редакциясы

                    Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң
                   1997 жылғы 12 қарашадағы
                     N 1556 қаулысына
                       3 қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi жойылған
             кейбiр шешiмдерiнiң

                ТIЗБЕСI      "Қазақстан Республикасы Бiлiм және мәдениет министрлiгiнiң құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 сәуiрдегi N 559 қаулысы;
      "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 30 сәуiрдегi N 692 қаулысы;
      "Қазақстан Республикасы Бiлiм және мәдениет министрлiгiнiң құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 23 мамырдағы N 878 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 22, 194-құжат);
      "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 19 тамыздағы N 1268 қаулысы;
      "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң Мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қызмет және функционалдық қамтамасыз ету департаментi жөнiндегi ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 19 тамыздағы N 1269 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 38, 364-құжат);
      <*>
      "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 19 тамыздағы N 1268 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 3 қазандағы N 1412 қаулысы.
      ЕСКЕРТУ. 3-қосымшаның 6-абзацы күшiн жойды - ҚРҮ-нiң 1997.11.25.
               N 1656 қаулысымен. P971656_

Вопросы Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1556 . (Утратило силу - постановлением Правительства РК от 12 марта 1999 г. N 233 ~P990233 ) N 233 ~P990233.

      В целях повышения эффективности деятельности и оптимизации структуры Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан.
      2. Утвердить структуру аппарата Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан, исходя из предельной численности работников аппарата в количестве 297 единиц, согласно приложению 1.
      3. Разрешить Министерству образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан иметь двух вице-Министров, а также коллегию в количестве 17 человек. <*>
      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 16 сентября 1998 г. N 898 P980898_ .
      4. Установить для аппарата Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан лимит служебных легковых автомобилей в количестве 11 единиц.
      5. Принять к сведению, что в ведении Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан находятся учреждения и организации согласно прилагаемому перечню (приложение 2).
      6. Поручить Министру образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан координировать, взаимодействие Фонда обязательного медицинского страхования с местными исполнительными органами, медицинскими организациями и лицами, занимающимися медицинской деятельностью по оказанию медицинских услуг застрахованным гражданам.
      7. (Пункт 7 утратил силу - постановлением Правительства РК от 29 января 1999 г. N 70 P990070_ )
      8. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно прилагаемому перечню (приложение 3 ).
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан


                     УТВЕРЖДЕНО    

постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1556


                               ПОЛОЖЕНИЕ

         Министерства образования, культуры и
         здравоохранения Республики Казахстан
       (Минобразования, культуры и здравоохранения)

                I. Миссия

   Обеспечить духовное развитие общества, эффективную деятельность 
национальной системы образования, охрану здоровья, стимулирование 
здорового образа жизни.

            II. Приоритеты деятельности

   - Проведение реформ в образовании, культуре, здравоохранении, туризме
и спорте, других сферах деятельности Министерства образования, культуры и 
здравоохранения Республики Казахстан. 
   - Повышение качества образования на всех его уровнях.
   - Профилактика заболеваний и стимулирование здорового, образа жизни.
   - Сохранение и приумножение национального культурного достояния.
   - Развитие туризма.

            III. Общие положения      1. Министерство образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (далее - Министерство) является центральным исполнительным органом Республики Казахстан.
      Министерство осуществляет государственную политику в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта.
      2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      3. Министерство координирует деятельность соответствующих территориальных органов и руководит подведомственными учреждениями и организациями.
      4. Финансирование расходов на содержание аппарата Министерства осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание центральных исполнительных органов.
      5. Структура и штатная численность Министерства определяются Правительством Республики Казахстан.

                 IV. Задачи, функции и права Министерства

      6. Основные задачи Министерства:
      разработка и реализация государственной политики в сфере образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта;
      участие в разработке и реализации программы приватизации в сфере образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта;
      обеспечение получения гражданами гарантированного бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях;
      организация мероприятий - по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в стране и контроль, за их исполнением;
      развитие материально-технической и научно-производственной базы подведомственных учреждений и организаций;
      подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров;
      организация и развитие международного сотрудничества в пределах компетенции Министерства.
      7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
      разрабатывает концепции, стратегии, государственные программы и планы развития образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта, вносит предложения по совершенствованию законодательства;
      участвует в подготовке проектов, подписывает по поручению Правительства международные договоры и соглашения в сфере образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта;
      разрабатывает и утверждает общеобязательные (государственные) стандарты по всем уровням образования, вносит предложения по привлечению и использованию иностранных кредитов и инвестиций;
      проводит инновационную политику в области технологий обучения, обеспечивает информатизацию образования, в первую очередь компьютеризацию школ;
      осуществляет в порядке, установленном законодательством, лицензирование, государственную аттестацию, аккредитацию высших и средних специальных учебных заведений республики, независимо от форм собственности, лицензирование образовательной, медицинской, туристической деятельности, археологических и реставрационных работ памятников истории и культуры, разрабатывает и утверждает нормативы и типовые положения (инструкции, регламенты) для проведения лицензирования, аттестации и аккредитации учебных заведений, выдает лицензии на образовательную, фармацевтическую, санитарно-эпидемиологическую, а также иные виды деятельности в пределах компетенции Министерства;
      защищает права граждан Республики Казахстан обучающихся за рубежом за счет государственного бюджета;
      участвует в определении объема государственного заказа на подготовку кадров и осушествляст его размешение в высших учебных заведениях, включая послевузовское образование (за исключением ведомственных учебных заведений);
      разрабатывает и утверждает для учебных заведений, независимо от форм собственности, документы государственного образца об образовании, определяет их эквивалентность; на основании международных договоров, решает вопросы признания (нострификации) на территории Республики Казахстан иностранных документов об образовании;
      разрабатывает меры по развитию здравоохранения, фармацевтической и медицинской промышленности, осуществляет лекарственную помощь населению;
      обеспечивает совместно с заинтересованными организациями проведение республиканских, международных соревнований и комплексных мероприятий.
      8. Для выполнения возложенных на него функций Министерство имеет право в установленном порядке:
      назначать на должность и освобождать от должности руководителей высших и средних специальных учебных заведений, других подведомственных учреждений и организаций;
      давать согласие на назначение и освобождение от должности акимами областей, города республиканского значения и столицы руководителей соответствующих управлений образования, культуры, здравоохранения и комитетов туризма и спорта;
      запрашивать и получать в установленном порядке информацию от органов, организаций, независимо от форм собственности, и должностных лиц по вопросам компетенции Министерства;
      заниматься издательской деятельностью, иметь ведомственные журналы, газеты, другие печатные и электронные средства массовой информации;
      вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвидации средних специальных, высших учебных заведений и других учреждений, организаций и предприятий, выступать учредителем государственных учреждений, организаций и предприятий, утверждать их уставы;
      осуществлять лицензирование деятельности учреждений образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта, независимо от форм собственности;
      инспектировать учреждения, организации и предприятия образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта;
      проводить в подведомственных организациях проверки правильности, эффективности формирования и использования бюджетных и внебюджетных средств;
      осуществлять взаимодействие с общественными организациями, а также межотраслевую и межрегиональную координацию по реализации государственных, целевых и комплексных программ в пределах компетенции Министерства. <*>
      Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 3 августа 1998 г. N 735 P980735_ .

               V. Организация деятельности Министерства

      9. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан. Министр имеет двух вице-Министров, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Министра.
      Генеральный директор Фонда обязательного медицинского страхования, председатели комитетов и руководители других структурных подразделений (на правах юридического лица), а также Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Министра.
      10. Министр организует и руководит работой Министерства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих функций, выполнение заданий стратегического плана.
      11. В этих целях Министр:
      представляет Министерство во всех органах и организациях в соответствии с действутощим законодательством;
      утверждает положения о структурных подразделениях, обеспечивающих деятельность Министерства, кроме положений о комитетах (на правах юридического лица);
      осуществляет руководство деятельностью комитетов, департаментов и управлений;
      координирует взаимодействие Фонда обязательного медицинского страхования с местными исполнительными органами, медицинскими организациями и лицами, занкмаюшимися деятельностью по оказанию медицинских услуг застрахованным гражданам;
      принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.
      12. В Министерстве создается коллегия в составе Министра, вице-Министров, генерального директора Фонда обязательного медицинского страхования, председателей комитетов и других руководителей структурных подразделений.
      В состав коллегии могут входить и иные лица.
      Численный состав коллегии определяется Правительством Республики Казахстан, персональный состав - Министром.
      Решения коллегии оформляются протоколами, постановлениями и закрепляются приказом.
      13.Функциональные и должностные обязанности работников аппарата и Регламент работы Министерства утверждаются Министром.
      14. Министерство является юридическим лицом и имеет счета в банке, печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и своим наименованием на государственном языке.
      15. Министерство реорганизуется и ликвидируется в установленном законодательством порядке.
                       Приложение 1

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1556


                              СТРУКТУРА

    Министерства образования, культуры и здравоохранения
            Республики Казахстан 
<*>

   Сноска. В структуру внесены изменения - постановлением Правительства 
РК от 14 сентября 1998 г. N 883 

P980883_

 .

   Руководство
   
   Комитет образования (на правах юридического лица)
   
   Комитет культуры (на правах юридического лица)

   Комитет здравоохранения (на правах юридического лица)

   Комитет туризма и спорта (на правах юридического лица)

   Департамент экономики и финансов

   Административный департамент
   
   Представительство в городе Астане (без права юридического лица)


                       Приложение 2

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1556


                              Перечень

  учреждений и организаций, находящихся в ведении Министерства
  образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан 
<*>

   
   Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 24 
марта 1998 г. N 256 

P980256_

 .

            Учреждения образования
            Высшие учебные заведения
   
   
Акмолинский аграрный университет
Евразийский университет имени Л.М. Гумилева
Актюбинский университет имени Жубанова
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова
Восточно-Казахстанский государственный университет
Государственный университет "Семей"
Жезказганский университет имени О. Байконурова
Западно-Казахстанский институт искусств имени Даулеткерея
Западно-Казахстанский аграрный университет

Западно-Казахстанский гуманитарный университет имени Пушкина Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова Карагандинский металлургический институт

Карагандинский государственный политехнический университет
Кокшетауский университет имени Ч. Валиханова
Кустанайский государственный университет
Кустанайский сельскохозяйственный институт
Рудненский индустриальный институт
Актауский университет имени Ш. Есенова
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
Северо-Казахстанский университет
Восточно-Казахстанский технический университет
Талдыкорганский университет имени И. Жансугурова

Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина Алматинский государственный университет имени Абая Алматинская государственная консерватория имени Курмангазы Казахская академия транспорта и коммуникаций

Государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова
Казахская архитектурно-строительная академия
Казахская государственная академия управления
Казахская государственная художественная академия
Казахский государственный женский педагогический институт
Казахский институт физической культуры
Казахский национальный технический университет
Казахский государственный аграрный университет
Алматинский технологический институт
Алматинский институт энергетики и связи
Казахский государственный юридический университет
Казахский государственный университет международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана

Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова Атырауский институт нефти и газа

           Средние специальные учебные заведения (колледжи)
Республиканский музыкальный колледж имени Байсеитовой Алматинский музыкальный колледж имени Чайковского Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова Алматинское хореографическое училище имени Селезнева Республиканский художественный колледж Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Тансыкбаева Республиканский колледж спорта имени Х. Мунайтпасова Республиканский колледж спорта № 2 Кентауский экономический колледж Жамбылский казахско-турецкий учетно-экономический колледж Актюбинский колледж железнодорожного транспорта Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма

                            Школы-интернаты
Шымкентская республиканская военная школа-интернат Карагандинская республиканская военная школа-интернат Алматинская республиканская военная школа-интернат имени Б. Момышулы Республиканская казахская средняя музыкальная школа-интернат имени Жубанова

                              Прочие учреждения
Республиканский Дворец школьников Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования Республиканский образовательный центр "Туран" Республиканский научно-производственный центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с дефектами умственного и физического развития Учебно-научный физико-технологический центр Учебно-научный производственный центр, г. Актюбинск (филиал Казахской академии транспорта и коммуникаций) Курсы повышения квалификации Каз ИФК Институт проблем горения (прочие организации) Республиканская научно-педагогическая библиотека Республиканское предприятие "Опытно-экспериментальное объединение" Республиканское объединение по производству и ремонту школьной мебели (на правах хозяйственного ведения) Отдел координации проектов Азиатского банка развития (содержится за счет средств займа) Хозяйственное управление Министерства образования, культуры и здравоохранения (на правах хозяйственного ведения) РПО "Казснабобразования" с РСУ-1 (на правах хозяйственного ведения) РСУ-2 (на правах хозяйственного ведения) Казахстанская академия образования имени Алтынсарина Республиканский центр государственных стандартов образования Республиканский научно-методический центр информатизации образования Республиканский научно-практический центр "Дарын"

                          Учреждения культуры
                                  Театры
Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая Казахский государственный академический театр драмы имени Ауэзова Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова Государственный казахский театр для детей и юношества имени Мусрепова Государственный театр кукол Государственный русский театр для детей и юношества имени Сац Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии Республиканский немецкий драматический театр

                           Концертные организации
Казахское государственное гастрольно-концертное объединение Казахконцерт Казахская государственная филармония имени Жамбыла Государственный ансамбль классического танца Государственный ансамбль "Салтанат" Государственный ансамбль "Гульдер" Государственный ансамбль "Камерата Казахстана" Казахский государственный оркестр народных инструментов имени Курмангазы
                 МузеиЦентральный государственный музей Республики Казахстан Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Кастеева Республиканский музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа Музей золота и драгоценных металлов Республиканский музей книги Музей истории здравоохранения Республики Казахстан

                               Библиотеки
Национальная библиотека Республики Казахстан Государственная республиканская юношеская библиотека имени Ж. Жамбыла Государственная республиканская детская библиотека имени С. Бегалина Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан

                            Прочие учреждения
Дворец Республики Казенное предприятие "Казахский государственный цирк" Казенное предприятие "Научно-исследовательский и проектный институт памятников материальной культуры"

РПО по прокату и реставрации, рекламированию кино-видеофильмов
Фирма звукозаписи "Саз"
Национальный продюсерский центр
Казкинофабрика имени Шакена Айманова
Республиканское государственное ремонтно-строительное и реставрационное
управление (на праве хозяйственного ведения)
Хозрасчетное снабженческое объединение
Республиканское строительное и реставрационное управление
Дирекция международных культурных программ
Управление зданиями и сооружениями
Казахский научно-исследовательский институт культуры и искусствознания
   
                Спорт

Республиканская школа высшего спортивного мастерства по игровым и зимним
видам спорта
Республиканская школа высшего спортивного мастерства по массовым видам
спорта
Республиканская школа высшего спортивного мастерства по прикладным видам
спорта
Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва
Республиканская антидопинговая лаборатория спортсменов
Республиканский учебно-тренировочный центр по подготовке спортивного 
резерва
   
              Спортивные сооружения
   
Спортивно-оздоровительнный комплекс "Монтажник"
Спортивно-оздоровительнный комплекс "Медео"
Центральный стадион
Дворец культуры и спорта имени Б. Шолака
Центральный плавательный бассейн
Учебно-спортивный комплекс "Достык"
Конно-спортивная база РШВСМ
Учебно-тренировочная база "Бутаковка"
Республиканский яхт-клуб

               Прочие учреждения

Дирекция штатных национальных команд
Управление "Казспортобеспечение"
Зональные предприятия "Спортлото"
Талдыкорганский стадион "Жетысу"
Актюбинский городской спортивный комплекс
Карагандинский спортивный комбинат имени Н. Абдирова

               Здравоохранение

Государственное предприятие "Медсантранспоставка"
Республиканский хозрасчетный научно-практический центр восточной и
современной медицины
Национальный центр проблем здорового образа жизни
Республиканский госпиталь инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 

Республиканская клиническая психиатрическая больница Республиканская психиатрическая больница строгого наблюдения Казахский республиканский лепрозорий

Республиканская детская больница "Аксай"
Республиканский детский реабилитационный центр "Балбулак"
Республиканская поликлиника
Республиканский центр крови
Республиканский туберкулезный детский санаторий "БОРОВОЕ"
Республиканский туберкулезный санаторий "БОРОВОЕ"
Республиканский детский санаторий "АЛАТАУ"
Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция
Научно-исследовательский противочумный институт
Противочумная станция Атырауская
Противочумная станция Араломорская
Противочумная станция Актюбинская
Противочумная станция Уральская
Противочумная станция Талдыкорганская
Противочумная станция Мангистауская
Противочумная станция Кызылординская
Противочумная станция Шымкентская
Центральная дорожная санэпидемстанция
Западно-Казахстанская дорожная санэпидемстанция
Акмолинская дорожная санэпидемстанция
Санэпидемстанция на воздушном транспорте
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер
Республиканский центр судебной медицины
Центральная лаборатория слухопротезирования
Республиканский центр по СПИД
Республиканская база слецмедснабжения

Казахский научно-исследовательский институт кардиологии Научный центр урологии имени академика Б.О. Джарбусынова Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии Казахский научно-исследовательский институт туберкулеза Республиканский научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней
Научный центр хирургии имени Н.А. Сызганова
Научно-исследовательский кожно-венерологический институт
Научный центр педиатрии и детской хирургии
Республиканский научно-клинический центр "Стоматология"
Центр медицины катастроф
Научный центр медицинских и экономических проблем
Филиал научно-исследовательского института урологии, г. Кызылорда
Республиканская научно-медицинская библиотека
Республиканский учебно-методический центр
АО "Дезинфекция"
Школа общественного здравоохранения
Казахский государственный медицинский университет
Акмолинская государственная медицинская академия
Актюбинская государственная медицинская академия

Карагандинская государственная медицинская академия Семипалатинская государственная медицинская академия Южно-Казахстанская государственная медицинская академия Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и фармацевтических работников

Алматинский институт усовершенствования врачей
Научный центр гигиены и эпидемиологии
Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии в г. 
Семипалатинске
   
            Редакции газет и журналов

Редакция газеты "Казахстан мугалiмi"                
Редакция газеты "Учитель Казахстана" 
Редакция газеты "Спорт"
Редакция журнала "Казакстан мектебi", "Казак тарихы"
Редакция журнала "Бастауыш мектеп" 
Редакция журнала "Отбасы жане балабакша"
Редакция журнала "Вестник Высшей школы", приложение "Iзденiс-Поиск"
Редакция журнала "Казахстан жогаргы мектебi"         
Редакция журнала "Казак тiлi мен эдебиетi" - приложение "Улагат" 
Редакция журнала "Русский язык и литература в казахской школе" 
Редакция журнала "Здравоохранение Казахстана"         
Редакция журнала "Денсаулы"                
Редакция журнала "Информатика, физика, математика" 
   
   


                       Приложение 3

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1556


                               ПЕРЕЧЕНЬ
                   утративших силу некоторых решений
                   Правительства Республики Казахстан

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 1997 г. № 559 "О структуре Министерства образования и культуры Республики Казахстан".
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 1997 г. № 692 "О структуре Министерства здравоохранения Республики Казахстан".
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 1997 г. № 878 "Вопросы Министерства образования и культуры Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 22, ст. 194).
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 1997 г. № 1268 "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 38, ст. 363).
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 1997 г. № 1269 "Об утверждении Положения о Департаменте Государственной санитарно-эпидемиологической службы и функционального обеспечения Министерстве здравоохранения Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 38, ст. 364).
      Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 сентября 1997 г. № 314.
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1997 г. № 1412 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 1997 г. № 1268".
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 г. № 1656 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1556 (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 51, ст. 473).
      Признать утратившим силу абзац 6 в перечне утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан приложения 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1556 "Вопросы Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан".