Солтүстiк Қазақстан облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдaйын нығайту жөнiндегi шаралар туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1998 жылғы 6 наурыздағы N 183

      Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Д.К. Ахметовтың "Солтүстiк Қазақстан облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдайы туралы" есебiн тыңдап және талқылап, Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмiнiң "Солтүстiк Қазақстан

 

облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдайы туралы" есебi назарға

алынсын.

     2. Солтүстiк Қазақстан облысын дағдарыстан шығарудың жоспары

бекiтiлсiн (қоса берiлiп отыр).

     3. Осы қаулының атқарылуына бақылау жасау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң орынбасары А.С. Павловқа жүктелсiн.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрi


                                       Қазақстан Республикасы

                                              Үкiметiнiң

                                       1998 жылғы 6 наурыздағы

                                           N 183 қаулысымен

                                              бекiтiлген


           Солтүстiк Қазақстан облысын дағдарыстан шығарудың


                               ЖОСПАРЫ


____________________________________________________________________

N |           Қойылған мәселелер           |    Аяқталу нысаны     |

___|________________________________________|_______________________|

1 |                    2                   |           3           |

___|________________________________________|_______________________|

                              Өнеркәсiп

____________________________________________________________________

1.|"Қазақстан темiр жолы" РМК жылжымалы    |Шарт жасасу            |

   |құрамның жабдықтар, босалқы бөлшектерге |                       |

   |және заводтық жөндеуге деген сұранысын  |                       |

   |айқындау, облыс әкiмiмен бiрлесiп ұзақ  |                       |

   |мерзiмдiк негiздегi ынтымақтастық туралы|                       |

   |бағдарлама әзiрлеу                      |                       |

___|________________________________________|_______________________|

2.|Облыстық қаржы басқармасының "ЗИКСТО",  |Қазақстан Республика.  |

   |"ЗИМ", "ПЗТМ", "ПЗЭИМ", "Киров атындағы |сы Үкiметiнiң қаулысы  |

   |завод" акционерлiк қоғамдарына қатысты  |                       |

   |мiндеттемелерiн атқаруына байланысты    |                       |

   |директивалық несиелер бойынша процент.  |                       |

   |тердi есептен шығару туралы Үкiмет      |                       |

   |қаулысының жобасын енгiзу               |                       |

___|________________________________________|_______________________|

3.|Қазақстан Республикасы Қаржы министрлi. |Қазақстан Республикасы.|

   |гiнiң Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi   |ның Үкiметiне,         |

   |департаментi, облыстардың әкiмдерi      |Қазақстан Республикасы.|

   |республикалық баспасөзде конкурс туралы |ның Қаржы министрлiгiне|

   |ақпарат жариялай отырып, жылудың        |ақпарат                |

   |жұмсалуын (ұжымдық), судың жұмсалуын    |                       |

   |(жеке), газдың жұмсалуын (тұрмыстық)    |                       |

   |есептейтiн аспаптарды сатып алу         |                       |

   |жөнiнде конкурс ұйымдастырылсын         |                       |

   |                                        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

4.|Медетшi банк "Тыныс" АҚ жөнiндегi       |Медетшi банк           |

   |санация жоспарының орындалуының         |кеңесiнiң шешiмi       |

   |аяқталуын қарасын                       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

5.|Кәсiпорынның есеп айырысуына сәйкес     |Қазақстан              |

   |сомаларды бөлу арқылы, "Тыныс" АҚ-ның   |Республикасы           |

   |қоймаларында сақтаулы арнаулы бұйым.    |Үкiметiнiң             |

   |дарды беру немесе жою мәселелерiн қарау |қаулысы                |

___|________________________________________|_______________________|

6.|"Қазақойл" ұлттық мұнайгаз компаниясы   |Шарт                   |

   |облыс әкiмiмен бiрлесiп "ЗИКСТО" АҚ-ның |                       |

   |металконструкцияларын жасау және оларды |                       |

   |сыртқы ортаның (теңiз суының) бүлдiру   |                       |

   |әсерiмен қорғау жөнiндегi жұмыс         |                       |

   |тәжiрибелерiн ескере отырып,            |                       |

   |"Мұнай-газ кешенiн 2000                 |                       |

   |жылға дейiнгi дамытудың" әзiрленген     |                       |

   |бағдарламасының шеңберiнде мұнай        |                       |

   |жабдығының өндiрiсiне тапсырыстар       |                       |

   |орналастырудың мүмкiндiгiн қарасын      |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                             Энергетика

____________________________________________________________________

7.|1996-1997 жылдардың iшiнде пайда болған |                       |

   |кредиторлық және дебиторлық берешектерге|                       |

   |қайта құрылымдау жүргiзу                |                       |

___|________________________________________|_______________________|

8.|Қаржыминiнiң Мемлекеттiк мүлiк және     |Шарт                   |

   |жекешелендiру департаментi мен "KEGOC"  |                       |

   |АҚ арасында "Солтүстiк Қазақстан электр |                       |

   |желiсiн бөлу компаниясы" АҚ-ның         |                       |

   |акцияларының мемлекеттiк пакетiн        |                       |

   |басқаруға беру туралы Солтүстiк         |                       |

   |Қазақстан облысының әкiмiмен келiсiлген |                       |

   |шарт жасау                              |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                       Жер қойнауын пайдалану

____________________________________________________________________

9.|Солтүстiк Қазақстан облысын перспектива.|Қазақстан              |

   |лық объектiлер бойынша нарықтық экономи.|Республикасы           |

   |каның жағдайлары үшiн пайдалы қазбалар. |Үкiметiнiң             |

   |дың кондициялары мен қорларын қайта     |қаулысы                |

   |бағалауға жыл сайын қаражат бөле отырып |                       |

   |геология саласын дамыту стратегиясының  |                       |

   |басымдықтарының қатарына кiргiзу        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

10.|Сырымбеттi және Құмдыкөл алмас кен      |Конкурстың (тендердiң) |

   |орындарының жер қойнауларын пайдалану   |хаттамасы              |

   |құқығына конкурстар өткiзудi жеделдету  |                       |

___|________________________________________|_______________________|

11.|Халықты және шаруашылықтарды сумен      |Қазақстан              |

   |қамтамасыз етудiң бағдарламасын әзiрлеу |Республикасы           |

   |және облыс экономикасын дамытудың       |Үкiметiнiң             |

   |әлеуетi ескере отырып оның орындалуын   |қаулысы                |

   |қамтамасыз ету                          |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру

____________________________________________________________________

12.|Мемлекеттiк Медетшi банктiң басқаруынан |Қазақстан              |

   |"ПЗТМ" АҚ акцияларының мемлекеттiк      |Республикасы           |

   |пакетiн қайтарып алу, аумақтық мемлекет.|Үкiметiнiң             |

   |тiк мүлiк және жекешелендiру аумақтық   |қаулысы                |

   |комитетiне қайта ұйымдастыру рәсiмдерiн |                       |

   |өткiзу құқын беру                       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

13.|"ЗИКСТО" акционерлiк қоғамын мемлекеттiк|Қазақстан              |

   |кәсiпорын етiп құру бөлiгiнде "ҚОРҒАУ"  |Республикасы           |

   |ұлттық акционерлiк қоғамын қайта ұйым.  |Үкiметiнiң             |

   |дастыру туралы" Қазақстан Республикасы  |қаулысы                |

   |Үкiметiнiң 1996 жылғы 15 мамырдағы N 603|                       |

   |қаулысын тоқтатуға қою.                 |                       |

   |Қорғаныс министрлiгi 1998               |                       |

   |жылдың 20 наурызына қарай, арнайы техно.|                       |

   |логияларды жөндеу жөнiндегi басты       |                       |

   |мердiгер ретiнде "ЗИКСТО" акционерлiк   |                       |

   |қоғамында орналастырылған жұмыстардың   |                       |

   |көлемiн айқындасын                      |                       |

___|________________________________________|_______________________|

14.|Қазақстан Республикасы Қорғаныс министр.|Қазақстан              |

   |лiгiнiң Қорғаныс өнеркәсiбi комитетiнен |Республикасы           |

   |"ЗИМ" АҚ-ның акцияларының мемлекеттiк   |Үкiметiнiң             |

   |пакетi қайтарылсын, ол жарғы қоры       |қаулысы                |

   |кемiтiлмей және сенiп басқаруға беру    |                       |

   |жөнiнде инвестициялық тендер ұйымдас.   |                       |

   |тырылмай бөлiктеу жүргiзу үшiн иелiк ету|                       |

   |құқымен аумақтық мемлекеттiк мүлiк және |                       |

   |жекешелендiру комитетiне берiлсiн       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

15.|Қазақстан Республикасы Қаржы министрлi. |Шешiм                  |

   |гiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелен. |                       |

   |дiру департаментi кейiн сатып алу       |                       |

   |құқымен 5 жыл мерзiмге сенiп басқаруға  |                       |

   |беру жөнiнде инвестициялық тендер өткiзу|                       |

   |үшiн иелiк ету құқымен "Киров атындағы  |                       |

   |завод ӨБ" және "ПЗЭИМ" АҚ-ның акция.    |                       |

   |ларының мемлекеттiк пакеттерiн          |                       |

   |Солтүстiк Қазақстан аумақтық комитетiне |                       |

   |берсiн                                  |                       |

___|________________________________________|_______________________|

16.|"КӨКШЕ" АҚ-ның акцияларының мемлекеттiк |Шешiм                  |

   |пакетi инвестициялық тендерде сату үшiн |                       |

   |берiлсiн                                |                       |

___|________________________________________|_______________________|

17.|"Прибор жасау заводы" АҚ-ның акциялары. |Бұл да                 |

   |ның мемлекеттiк пакетiн материалдарды   |                       |

   |дайындауды жеделдету және банкроттық    |                       |

   |рәсiмiн өткiзу мақсатында "Кәсiпорын.   |                       |

   |дарды қайта ұйымдастыру және тарату     |                       |

   |жөнiндегi агенттiк" АҚ-на беру          |                       |

___|________________________________________|_______________________|

18.|Облыс әкiмi Қазақстан Республикасының   |Бағдарлама             |

   |Стратегиялық жоспарлау және реформалар  |                       |

   |жөнiндегi агенттiгiмен бiрлесiп оларды  |                       |

   |өнеркәсiп кәсiпорындарын қайта          |                       |

   |құрылымдау жоспарымен үйлестiрiп        |                       |

   |Солтүстiк Қазақстан облысы өнеркәсiбiн  |                       |

   |дамытудың басым бағыттарын айқындасын   |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                      Халықты әлеуметтiк қорғау

____________________________________________________________________

19.|Облыстың әкiмi 1996-1997 жылдарға       |Шешiм                  |

   |арналған Ұлы Отан соғысына қатысушыларды|                       |

   |санаториялық-курорттық емдеуге арналған |                       |

   |шығыстар жөнiндегi берешектi өтеудiң    |                       |

   |мүмкiндiктерiн қарасын                  |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                     Бұқаралық ақпарат құралдары

____________________________________________________________________

20.|"Қазақстан ҚРТ" каналдың аймақтық       |Елдiң бүкiл аумақта.   |

   |студияларға арналған хабар тарату       |рындағы аймақтық       |

   |кестелерiн 18-00 сағаттан бастап емес,  |студиялар үшiн хабар   |

   |19-00-ден 20-00 сағатқа дейiн өзгертудiң|таратудың кестелерiн   |

   |мүмкiндiгiн зерделесiн                  |өзгерту                |

___|________________________________________|_______________________|


                               Құрылыс

____________________________________________________________________

21.|Көкшетау қаласындағы РК-2 қазандықтың   |1998 жылға арналған    |

   |1-шi кезегiнiң құрылысына 347 млн.теңге,|инвестициялық          |

   |оның iшiнде 1998 жылдың 1 жарты жылды.  |бағдарламаға кiргiзу   |

   |ғында 170 млн.теңге; Сергеев су торабын |                       |

   |қайта жаңартуға 25 млн теңге; 1999      |                       |

   |жылға арналған Көкшетау қаласындағы     |                       |

   |қалдық суларды биологиялық тазарту      |                       |

   |станциясының құрылысына қаражат бөлудiң |                       |

   |мүмкiндiгiн қарасын                     |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                              Экология

____________________________________________________________________

22.|Қазақстан Республикасының Экология және |Шешiм                  |

   |табиғи ресурстар министрлiгi Республи.  |                       |

   |калық табиғат қорғау қорынан:           |                       |

   |- Көкшетау қаласындағы улы қалдықтар    |                       |

   |полигонының бiрiншi кезегiнiң құрылысына|                       |

   |4 млн.теңге;                            |                       |

   |- Шучинск-Бурабай санаториялық сауықтыру|                       |

   |аймағының Воробьев-Қотыркөл канализа.   |                       |

   |циясының құрылысына 5 млн.теңге бөлсiн; |                       |

   |- Шучинск-Бурабай санаториялық-сауықтыру|                       |

   |аймағының экологиялық жағдайын сауықтыру|                       |

   |жөнiнде ғылыми-практикалық ұсыным       |                       |

   |әзiрлесiн                               |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                        Агроөнеркәсiп кешенi

____________________________________________________________________

23.|Мемлекеттiк ауыл шаруашылығын қаржылық  |Шешiм                  |

   |қолдау қоры тендерлiк негiзде           |                       |

   |интенсивтi технологияларды жаңарту үшiн |                       |

   |өсiмдiк қорғау құралдарын арзандатуды   |                       |

   |қамтамасыз етсiн                        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

24.|Асыл тұқымды мал шаруашылықтарына       |Бұл да                 |

   |олардың ведомстволық бағыныстылығына    |                       |

   |қарамастан Мемлекеттiк қаржылық қолдау  |                       |

   |қорынан асыл тұқымды төлдi ұстауды      |                       |

   |арзандатуға атаулы қолдау көрсету       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

25. Жер учаскелерiнiң кепiлдiгiмен ипотека. |Несиелер берудiң       |

   |лық несиелендiрудiң тәртiбi мен жердi   |тәртiбi                |

   |пайдалану құқығын әзiрлеудi жеделдету   |                       |

___|________________________________________|_______________________|

26.|Облысқа 1998 жылға арналған лизингтiк   |Шешiм                  |

   |қаражат бөлудi көбейту                  |                       |

___|________________________________________|_______________________|

27.|Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры бiрiншi |17 млн.АҚШ долларына   |

   |кезектегi тәртiппен екiншi транштың     |дейiн қаржыландыру     |

   |қаражаты есебiнен қаржыландыру желiсi   |                       |

   |бойынша Солтүстiк Қазақстан облысына    |                       |

   |АДБ бағдарламалық заемын ұсынудың       |                       |

   |жобасын қарасын                         |                       |

___|________________________________________|_______________________|

28.|Қазақстан Республикасы Стратегиялық     |Қаулы                  |

   |жоспарлау және реформалар жөнiндегi     |                       |

   |агенттiгiнiң Баға және монополияға      |                       |

   |қарсы саясат жөнiндегi комитетi монопо. |                       |

   |лияшы кәсiпорындардың тiзбесiн қайта    |                       |

   |қарасын және тауар өндiрушiлердiң       |                       |

   |көрсеткен қызметтерiне арналған         |                       |

   |тарифтердi сәйкес келтiрсiн             |                       |

___|________________________________________|_______________________|

29.|"Азық-түлiк корпорациясы" ЖҮАҚ тендерлiк|Шарт                   |

   |негiзде Солтүстiк Қазақстан облысының   |                       |

   |астық компаниялары арқылы мемлекеттiң   |                       |

   |мұқтажы үшiн астық сатып алуды          |                       |

   |қамтамасыз етсiн                        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

30.|Республика АӨК-нiң ЛДГ-20 ұяқазғыштар,  |Қазақстан              |

   |2ПТС-6 тiркемелер, капуста жинаушы      |Республикасы           |

   |комбайндар шығаруға сұранысын айқын.    |Үкiметiнiң             |

   |дасын және оларды республикалық лизинг. |қаулысы                |

   |тiк бағдарламаға кiргiзудiң мүмкiндiгiн |                       |

   |қарасын                                 |                       |

___|________________________________________|_______________________|

31.|Мемлекеттiк материалдық резервтерден    |Қазақстан              |

   |алынған ЖЖМ (42,6 мың тонна дизельдiк   |Республикасы Қаржы     |

   |отын және 7,2 мың тонна бензин) үшiн    |министрлiгiнiң         |

   |есеп айырысудың мерзiмiн 1998 жылдың    |шешiмi                 |

   |аяғына дейiн ауыстыру мәселесiн шешсiн  |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                        Қаржы және экономика

____________________________________________________________________

32.|Медициналық қызметтерге арналған        |Шешiм, Қазақстан       |

   |тарифтi орташа республикалық деңгейге   |Республикасының        |

   |дейiн жеткiзу үшiн Қазақстан Республика.|Үкiметiне ақпарат      |

   |сы Үкiметiнiң жанындағы Мiндеттi        |                       |

   |медициналық сақтандыру қорынан облыстық |                       |

   |қорға 150 млн.теңге сомасында дотация   |                       |

   |бөлу                                    |                       |

___|________________________________________|_______________________|

33.|Қазақстан Республикасының Iшкi iстер    |Шешiм, Қазақстан       |

   |министрлiгi Iшкi iстер жоғары әскери    |Республикасының        |

   |училищесiн пайдалануға қосу жөнiндегi   |Үкiметiне ақпарат      |

   |жұмыстарды орындағаны үшiн өзара есеп   |                       |

   |айырысуды қамтамасыз етсiн              |                       |

___|________________________________________|_______________________|

34.|1997 жылғы борыштарды реттеу мен        |Шешiм, Қазақстан       |

   |облыстың ауыл шаруашылығы тауар         |Республикасының        |

   |өндiрушiлерiне 1 млрд. 500 млн.теңге    |Үкiметiне ақпарат      |

   |сомасына мұнай өнiмдерi мен химиялық    |                       |

   |өсiмдiктердi қорғау құралдарын беруге   |                       |

   |арналып берiлген кепiлдiкпен облыстық   |                       |

   |бюджетке экономикалық санкция           |                       |

   |қолдануды қарау                         |                       |

___|________________________________________|_______________________|

35.|Қазақстан Республикасының Стратегиялық  |Қазақстан Республикасы |

   |жоспарлау және реформалар жөнiндегi     |Үкiметiнiң қаулысы     |

   |агенттiгi мен Қаржы министрлiгi         |                       |

   |Солтүстiк Қазақстан облысының қорғаныс  |                       |

   |кешенi кәсiпорындарының бағдарламаларын |                       |

   |орындау үшiн конверсиялық қаражат бөлудi|                       |

   |көздесiн                                |                       |

___|________________________________________|_______________________|

36.|Қазақстан Республикасының Iшкi iстер    |Шешiм, Қазақстан       |

   |министрлiгi Солтүстiк Қазақстан         |Республикасының        |

   |облысының Iшкi iстер басқармасын        |Үкiметiне ақпарат      |

   |ұстауды және оның штатын облыстың       |                       |

   |1998 жылға арналған бюджетiнде          |                       |

   |бекiтiлген шығыстарға сәйкес келтiрсiн  |                       |

___|________________________________________|_______________________|


____________________________________________________________________

                Атқарушы                |   Атқарылу мерзiмдерi     |

________________________________________|___________________________|

                    4                   |            5              |

________________________________________|___________________________|


                              Өнеркәсiп

____________________________________________________________________

     1. Облыс әкiмi, Қазақстан          |1998 жылдың                |

        Республикасының Көлiк және      |сәуiрi                     |

        коммуникациялар министрлiгi     |                           |

________________________________________|___________________________|

     2. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың I              |

        Қаржы министрлiгi               |тоқсаны                    |

________________________________________|___________________________|

     3. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың 2              |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып|тоқсаны                    |

        алу жөнiндегi департаментi,     |                           |

        облыстардың әкiмдерi            |                           |

________________________________________|___________________________|

     4. Қазақстан Республикасының       |Медетшi банктiң            |

        Медетшi банкi                   |жоспары бойынша            |

________________________________________|___________________________|

     5. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың I тоқсаны      |

        Қорғаныс министрлiгi, Сыртқы    |                           |

        iстер министрлiгi, Қаржы        |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|

     6. "Қазақойл" ұлттық мұнай-газ     |Бағдарламаның мерзiмдерiне |

        компаниясы, облыс әкiмi         |сәйкес                     |

________________________________________|___________________________|


                             Энергетика

____________________________________________________________________

     7. Облыстың әкiмi, "Кәсiпорындарды |1998 жылдың 1-тоқсаны      |

        қайта ұйымдастыру және тарату   |                           |

        жөнiндегi агенттiк" АҚ          |                           |

________________________________________|___________________________|

     8. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың наурызы        |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi, "KEGOC" АҚ,       |                           |

        облыстың әкiмi                  |                           |

________________________________________|___________________________|


                       Жер қойнауын пайдалану

____________________________________________________________________

     9. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Экология және табиғи ресурстар  |                           |

        министрлiгi, Қазақстан Респуб.  |                           |

        ликасының Инвестициялар         |                           |

        жөнiндегi мемлекеттiк комитетi  |                           |

________________________________________|___________________________|

    10. Қазақстан Республикасының       |  _"_                      |

        Инвестициялар жөнiндегi         |                           |

        мемлекеттiк комитетi            |                           |

________________________________________|___________________________|

    11. Облыстың әкiмi, Қазақстан       |1998 жылдың 1-шiлдесiне    |

        Республикасының Экология және   |дейiн                      |

        табиғи ресурстар министрлiгi,   |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|


                Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру

____________________________________________________________________

    12. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi                    |                           |

________________________________________|___________________________|

    13. Қазақстан Республикасы          |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Қорғаныс министрлiгiнiң         |                           |

        Қорғаныс өнеркәсiбi комитетi,   |                           |

        Қазақстан Республикасы Қаржы    |                           |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi                    |                           |

________________________________________|___________________________|

    14. Қазақстан Республикасы Қорғаныс |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        министрлiгiнiң Қорғаныс өнер.   |                           |

        кәсiбi комитетi, Қазақстан      |                           |

        Республикасы Қаржы министр.     |                           |

        лiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және  |                           |

        жекешелендiру департаментi      |                           |

________________________________________|___________________________|

    15. Қазақстан Республикасы Қаржы    | _"_                       |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi, Қорғаныс          |                           |

        министрлiгiнiң Қорғаныс         |                           |

        өнеркәсiбi комитетi             |                           |

________________________________________|___________________________|

    16. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк|                           |

        және жекешелендiру департаментi |                           |

________________________________________|___________________________|

    17. Бұл да                          |_"_                        |

________________________________________|___________________________|

    18. Облыс әкiмi, Қазақстан Респуб.  |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        ликасының Стратегиялық жоспарлау|                           |

        және реформалар жөнiндегi       |                           |

        агенттiгi                       |                           |

________________________________________|___________________________|


                      Халықты әлеуметтiк қорғау

____________________________________________________________________

    19. Облыстың әкiмi                  |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

________________________________________|___________________________|


                     Бұқаралық ақпарат құралдары

____________________________________________________________________

    20. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Ақпарат және қоғамдық келiсiм   |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|


                               Құрылыс

____________________________________________________________________

    21. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Стратегиялық жоспарлау және     |                           |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Энергетика, индустрия және      |                           |

        сауда министрлiгi, Қаржы        |                           |

        министрлiгi, Ауыл шаруашылығы   |                           |

        министрлiгiнiң Су ресурстары    |                           |

        жөнiндегi комитетi, Ауыл        |                           |

        шаруашылығы министрлiгi         |                           |

________________________________________|___________________________|


                              Экология

____________________________________________________________________

    22. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың қазаны-қарашасы|

        Экология және табиғи ресурстар  |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|


                        Агроөнеркәсiп кешенi

____________________________________________________________________

    23. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 жарты        |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |жылдығы                    |

________________________________________|___________________________|

    24. Қазақстан Республикасының       |1998 жылы                  |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|

    25. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 2 тоқсаны      |

        Стратегиялық жоспарлау және     |                           |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Қаржы министрлiгi,              |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|

    26. Қазақстан Республикасының       |Тоқсан сайын               |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

                                        |                           |

                                        |                           |

________________________________________|___________________________|

    27. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 сәуiрiне     |

        Стратегиялық жоспарлау және     |дейiн                      |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|

    28. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 жарты        |

        Стратегиялық жоспарлау және     |жылдығы                    |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi. |                           |

        нiң Баға және монополияға қарсы |                           |

        саясат жөнiндег

i комитетi       |                           |

________________________________________|___________________________|

    29. "Азық-түлiк корпорациясы" ЖҮАҚ  |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

________________________________________|___________________________|

    30. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың наурызы        |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi,   |                           |

        облыс әкiмi, Қазақстан Республи.|                           |

        касының Стратегиялық жоспарлау  |                           |

        және реформалар жөнiндегi       |                           |

        агенттiгi, Энергетика, индустрия|                           |

        және сауда министрлiгi          |                           |

________________________________________|___________________________|

    31. Қазақстан Республикасының Қаржы | _"_                       |

        министрлiгi, Қаржы министрлi.   |                           |

        гiнiң Мемлекеттiк материалдық   |                           |

        резервтер жөнiндегi комитетi,   |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|


                        Қаржы және экономика

____________________________________________________________________

    32. Қазақстан Республикасы Үкiметi. |1998 жылдың 1 сәуiрiне     |

     нiң жанындағы Мiндеттi медициналық |дейiн                      |

        сақтандыру қоры                 |                           |

________________________________________|___________________________|

    33. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Iшкi iстер министрлiгi          |                           |

________________________________________|___________________________|

    34. Облыс әкiмi, Қазақстан Респуб.  |1998 жылдың наурызы        |

        ликасының Ауыл шаруашылығы      |                           |

        министрлiгi, Қазақстан          |                           |

        Республикасының Қаржы           |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|

    35. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Стратегиялық жоспарлау және     |                           |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Қазақстан Республикасының Қаржы |                           |

        министрлiгi, Қазақстан          |                           |

        Республикасы Қорғаныс министр.  |                           |

        лiгiнiң Қорғаныс өнеркәсiбi     |                           |

        комитетi                        |                           |

________________________________________|___________________________|

    36. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 сәуiрiне     |

        Iшкi iстер министрлiгi          |дейiн                      |

________________________________________|___________________________|

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады