Солтүстiк Қазақстан облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдaйын нығайту жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1998 жылғы 6 наурыздағы N 183

      Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Д.К. Ахметовтың "Солтүстiк Қазақстан облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдайы туралы" есебiн тыңдап және талқылап, Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмiнiң "Солтүстiк Қазақстан

 

облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдайы туралы" есебi назарға

алынсын.

     2. Солтүстiк Қазақстан облысын дағдарыстан шығарудың жоспары

бекiтiлсiн (қоса берiлiп отыр).

     3. Осы қаулының атқарылуына бақылау жасау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң орынбасары А.С. Павловқа жүктелсiн.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрi


                                       Қазақстан Республикасы

                                              Үкiметiнiң

                                       1998 жылғы 6 наурыздағы

                                           N 183 қаулысымен

                                              бекiтiлген


           Солтүстiк Қазақстан облысын дағдарыстан шығарудың


                               ЖОСПАРЫ


____________________________________________________________________

N |           Қойылған мәселелер           |    Аяқталу нысаны     |

___|________________________________________|_______________________|

1 |                    2                   |           3           |

___|________________________________________|_______________________|

                              Өнеркәсiп

____________________________________________________________________

1.|"Қазақстан темiр жолы" РМК жылжымалы    |Шарт жасасу            |

   |құрамның жабдықтар, босалқы бөлшектерге |                       |

   |және заводтық жөндеуге деген сұранысын  |                       |

   |айқындау, облыс әкiмiмен бiрлесiп ұзақ  |                       |

   |мерзiмдiк негiздегi ынтымақтастық туралы|                       |

   |бағдарлама әзiрлеу                      |                       |

___|________________________________________|_______________________|

2.|Облыстық қаржы басқармасының "ЗИКСТО",  |Қазақстан Республика.  |

   |"ЗИМ", "ПЗТМ", "ПЗЭИМ", "Киров атындағы |сы Үкiметiнiң қаулысы  |

   |завод" акционерлiк қоғамдарына қатысты  |                       |

   |мiндеттемелерiн атқаруына байланысты    |                       |

   |директивалық несиелер бойынша процент.  |                       |

   |тердi есептен шығару туралы Үкiмет      |                       |

   |қаулысының жобасын енгiзу               |                       |

___|________________________________________|_______________________|

3.|Қазақстан Республикасы Қаржы министрлi. |Қазақстан Республикасы.|

   |гiнiң Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi   |ның Үкiметiне,         |

   |департаментi, облыстардың әкiмдерi      |Қазақстан Республикасы.|

   |республикалық баспасөзде конкурс туралы |ның Қаржы министрлiгiне|

   |ақпарат жариялай отырып, жылудың        |ақпарат                |

   |жұмсалуын (ұжымдық), судың жұмсалуын    |                       |

   |(жеке), газдың жұмсалуын (тұрмыстық)    |                       |

   |есептейтiн аспаптарды сатып алу         |                       |

   |жөнiнде конкурс ұйымдастырылсын         |                       |

   |                                        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

4.|Медетшi банк "Тыныс" АҚ жөнiндегi       |Медетшi банк           |

   |санация жоспарының орындалуының         |кеңесiнiң шешiмi       |

   |аяқталуын қарасын                       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

5.|Кәсiпорынның есеп айырысуына сәйкес     |Қазақстан              |

   |сомаларды бөлу арқылы, "Тыныс" АҚ-ның   |Республикасы           |

   |қоймаларында сақтаулы арнаулы бұйым.    |Үкiметiнiң             |

   |дарды беру немесе жою мәселелерiн қарау |қаулысы                |

___|________________________________________|_______________________|

6.|"Қазақойл" ұлттық мұнайгаз компаниясы   |Шарт                   |

   |облыс әкiмiмен бiрлесiп "ЗИКСТО" АҚ-ның |                       |

   |металконструкцияларын жасау және оларды |                       |

   |сыртқы ортаның (теңiз суының) бүлдiру   |                       |

   |әсерiмен қорғау жөнiндегi жұмыс         |                       |

   |тәжiрибелерiн ескере отырып,            |                       |

   |"Мұнай-газ кешенiн 2000                 |                       |

   |жылға дейiнгi дамытудың" әзiрленген     |                       |

   |бағдарламасының шеңберiнде мұнай        |                       |

   |жабдығының өндiрiсiне тапсырыстар       |                       |

   |орналастырудың мүмкiндiгiн қарасын      |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                             Энергетика

____________________________________________________________________

7.|1996-1997 жылдардың iшiнде пайда болған |                       |

   |кредиторлық және дебиторлық берешектерге|                       |

   |қайта құрылымдау жүргiзу                |                       |

___|________________________________________|_______________________|

8.|Қаржыминiнiң Мемлекеттiк мүлiк және     |Шарт                   |

   |жекешелендiру департаментi мен "KEGOC"  |                       |

   |АҚ арасында "Солтүстiк Қазақстан электр |                       |

   |желiсiн бөлу компаниясы" АҚ-ның         |                       |

   |акцияларының мемлекеттiк пакетiн        |                       |

   |басқаруға беру туралы Солтүстiк         |                       |

   |Қазақстан облысының әкiмiмен келiсiлген |                       |

   |шарт жасау                              |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                       Жер қойнауын пайдалану

____________________________________________________________________

9.|Солтүстiк Қазақстан облысын перспектива.|Қазақстан              |

   |лық объектiлер бойынша нарықтық экономи.|Республикасы           |

   |каның жағдайлары үшiн пайдалы қазбалар. |Үкiметiнiң             |

   |дың кондициялары мен қорларын қайта     |қаулысы                |

   |бағалауға жыл сайын қаражат бөле отырып |                       |

   |геология саласын дамыту стратегиясының  |                       |

   |басымдықтарының қатарына кiргiзу        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

10.|Сырымбеттi және Құмдыкөл алмас кен      |Конкурстың (тендердiң) |

   |орындарының жер қойнауларын пайдалану   |хаттамасы              |

   |құқығына конкурстар өткiзудi жеделдету  |                       |

___|________________________________________|_______________________|

11.|Халықты және шаруашылықтарды сумен      |Қазақстан              |

   |қамтамасыз етудiң бағдарламасын әзiрлеу |Республикасы           |

   |және облыс экономикасын дамытудың       |Үкiметiнiң             |

   |әлеуетi ескере отырып оның орындалуын   |қаулысы                |

   |қамтамасыз ету                          |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру

____________________________________________________________________

12.|Мемлекеттiк Медетшi банктiң басқаруынан |Қазақстан              |

   |"ПЗТМ" АҚ акцияларының мемлекеттiк      |Республикасы           |

   |пакетiн қайтарып алу, аумақтық мемлекет.|Үкiметiнiң             |

   |тiк мүлiк және жекешелендiру аумақтық   |қаулысы                |

   |комитетiне қайта ұйымдастыру рәсiмдерiн |                       |

   |өткiзу құқын беру                       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

13.|"ЗИКСТО" акционерлiк қоғамын мемлекеттiк|Қазақстан              |

   |кәсiпорын етiп құру бөлiгiнде "ҚОРҒАУ"  |Республикасы           |

   |ұлттық акционерлiк қоғамын қайта ұйым.  |Үкiметiнiң             |

   |дастыру туралы" Қазақстан Республикасы  |қаулысы                |

   |Үкiметiнiң 1996 жылғы 15 мамырдағы N 603|                       |

   |қаулысын тоқтатуға қою.                 |                       |

   |Қорғаныс министрлiгi 1998               |                       |

   |жылдың 20 наурызына қарай, арнайы техно.|                       |

   |логияларды жөндеу жөнiндегi басты       |                       |

   |мердiгер ретiнде "ЗИКСТО" акционерлiк   |                       |

   |қоғамында орналастырылған жұмыстардың   |                       |

   |көлемiн айқындасын                      |                       |

___|________________________________________|_______________________|

14.|Қазақстан Республикасы Қорғаныс министр.|Қазақстан              |

   |лiгiнiң Қорғаныс өнеркәсiбi комитетiнен |Республикасы           |

   |"ЗИМ" АҚ-ның акцияларының мемлекеттiк   |Үкiметiнiң             |

   |пакетi қайтарылсын, ол жарғы қоры       |қаулысы                |

   |кемiтiлмей және сенiп басқаруға беру    |                       |

   |жөнiнде инвестициялық тендер ұйымдас.   |                       |

   |тырылмай бөлiктеу жүргiзу үшiн иелiк ету|                       |

   |құқымен аумақтық мемлекеттiк мүлiк және |                       |

   |жекешелендiру комитетiне берiлсiн       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

15.|Қазақстан Республикасы Қаржы министрлi. |Шешiм                  |

   |гiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелен. |                       |

   |дiру департаментi кейiн сатып алу       |                       |

   |құқымен 5 жыл мерзiмге сенiп басқаруға  |                       |

   |беру жөнiнде инвестициялық тендер өткiзу|                       |

   |үшiн иелiк ету құқымен "Киров атындағы  |                       |

   |завод ӨБ" және "ПЗЭИМ" АҚ-ның акция.    |                       |

   |ларының мемлекеттiк пакеттерiн          |                       |

   |Солтүстiк Қазақстан аумақтық комитетiне |                       |

   |берсiн                                  |                       |

___|________________________________________|_______________________|

16.|"КӨКШЕ" АҚ-ның акцияларының мемлекеттiк |Шешiм                  |

   |пакетi инвестициялық тендерде сату үшiн |                       |

   |берiлсiн                                |                       |

___|________________________________________|_______________________|

17.|"Прибор жасау заводы" АҚ-ның акциялары. |Бұл да                 |

   |ның мемлекеттiк пакетiн материалдарды   |                       |

   |дайындауды жеделдету және банкроттық    |                       |

   |рәсiмiн өткiзу мақсатында "Кәсiпорын.   |                       |

   |дарды қайта ұйымдастыру және тарату     |                       |

   |жөнiндегi агенттiк" АҚ-на беру          |                       |

___|________________________________________|_______________________|

18.|Облыс әкiмi Қазақстан Республикасының   |Бағдарлама             |

   |Стратегиялық жоспарлау және реформалар  |                       |

   |жөнiндегi агенттiгiмен бiрлесiп оларды  |                       |

   |өнеркәсiп кәсiпорындарын қайта          |                       |

   |құрылымдау жоспарымен үйлестiрiп        |                       |

   |Солтүстiк Қазақстан облысы өнеркәсiбiн  |                       |

   |дамытудың басым бағыттарын айқындасын   |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                      Халықты әлеуметтiк қорғау

____________________________________________________________________

19.|Облыстың әкiмi 1996-1997 жылдарға       |Шешiм                  |

   |арналған Ұлы Отан соғысына қатысушыларды|                       |

   |санаториялық-курорттық емдеуге арналған |                       |

   |шығыстар жөнiндегi берешектi өтеудiң    |                       |

   |мүмкiндiктерiн қарасын                  |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                     Бұқаралық ақпарат құралдары

____________________________________________________________________

20.|"Қазақстан ҚРТ" каналдың аймақтық       |Елдiң бүкiл аумақта.   |

   |студияларға арналған хабар тарату       |рындағы аймақтық       |

   |кестелерiн 18-00 сағаттан бастап емес,  |студиялар үшiн хабар   |

   |19-00-ден 20-00 сағатқа дейiн өзгертудiң|таратудың кестелерiн   |

   |мүмкiндiгiн зерделесiн                  |өзгерту                |

___|________________________________________|_______________________|


                               Құрылыс

____________________________________________________________________

21.|Көкшетау қаласындағы РК-2 қазандықтың   |1998 жылға арналған    |

   |1-шi кезегiнiң құрылысына 347 млн.теңге,|инвестициялық          |

   |оның iшiнде 1998 жылдың 1 жарты жылды.  |бағдарламаға кiргiзу   |

   |ғында 170 млн.теңге; Сергеев су торабын |                       |

   |қайта жаңартуға 25 млн теңге; 1999      |                       |

   |жылға арналған Көкшетау қаласындағы     |                       |

   |қалдық суларды биологиялық тазарту      |                       |

   |станциясының құрылысына қаражат бөлудiң |                       |

   |мүмкiндiгiн қарасын                     |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                              Экология

____________________________________________________________________

22.|Қазақстан Республикасының Экология және |Шешiм                  |

   |табиғи ресурстар министрлiгi Республи.  |                       |

   |калық табиғат қорғау қорынан:           |                       |

   |- Көкшетау қаласындағы улы қалдықтар    |                       |

   |полигонының бiрiншi кезегiнiң құрылысына|                       |

   |4 млн.теңге;                            |                       |

   |- Шучинск-Бурабай санаториялық сауықтыру|                       |

   |аймағының Воробьев-Қотыркөл канализа.   |                       |

   |циясының құрылысына 5 млн.теңге бөлсiн; |                       |

   |- Шучинск-Бурабай санаториялық-сауықтыру|                       |

   |аймағының экологиялық жағдайын сауықтыру|                       |

   |жөнiнде ғылыми-практикалық ұсыным       |                       |

   |әзiрлесiн                               |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                        Агроөнеркәсiп кешенi

____________________________________________________________________

23.|Мемлекеттiк ауыл шаруашылығын қаржылық  |Шешiм                  |

   |қолдау қоры тендерлiк негiзде           |                       |

   |интенсивтi технологияларды жаңарту үшiн |                       |

   |өсiмдiк қорғау құралдарын арзандатуды   |                       |

   |қамтамасыз етсiн                        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

24.|Асыл тұқымды мал шаруашылықтарына       |Бұл да                 |

   |олардың ведомстволық бағыныстылығына    |                       |

   |қарамастан Мемлекеттiк қаржылық қолдау  |                       |

   |қорынан асыл тұқымды төлдi ұстауды      |                       |

   |арзандатуға атаулы қолдау көрсету       |                       |

___|________________________________________|_______________________|

25. Жер учаскелерiнiң кепiлдiгiмен ипотека. |Несиелер берудiң       |

   |лық несиелендiрудiң тәртiбi мен жердi   |тәртiбi                |

   |пайдалану құқығын әзiрлеудi жеделдету   |                       |

___|________________________________________|_______________________|

26.|Облысқа 1998 жылға арналған лизингтiк   |Шешiм                  |

   |қаражат бөлудi көбейту                  |                       |

___|________________________________________|_______________________|

27.|Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры бiрiншi |17 млн.АҚШ долларына   |

   |кезектегi тәртiппен екiншi транштың     |дейiн қаржыландыру     |

   |қаражаты есебiнен қаржыландыру желiсi   |                       |

   |бойынша Солтүстiк Қазақстан облысына    |                       |

   |АДБ бағдарламалық заемын ұсынудың       |                       |

   |жобасын қарасын                         |                       |

___|________________________________________|_______________________|

28.|Қазақстан Республикасы Стратегиялық     |Қаулы                  |

   |жоспарлау және реформалар жөнiндегi     |                       |

   |агенттiгiнiң Баға және монополияға      |                       |

   |қарсы саясат жөнiндегi комитетi монопо. |                       |

   |лияшы кәсiпорындардың тiзбесiн қайта    |                       |

   |қарасын және тауар өндiрушiлердiң       |                       |

   |көрсеткен қызметтерiне арналған         |                       |

   |тарифтердi сәйкес келтiрсiн             |                       |

___|________________________________________|_______________________|

29.|"Азық-түлiк корпорациясы" ЖҮАҚ тендерлiк|Шарт                   |

   |негiзде Солтүстiк Қазақстан облысының   |                       |

   |астық компаниялары арқылы мемлекеттiң   |                       |

   |мұқтажы үшiн астық сатып алуды          |                       |

   |қамтамасыз етсiн                        |                       |

___|________________________________________|_______________________|

30.|Республика АӨК-нiң ЛДГ-20 ұяқазғыштар,  |Қазақстан              |

   |2ПТС-6 тiркемелер, капуста жинаушы      |Республикасы           |

   |комбайндар шығаруға сұранысын айқын.    |Үкiметiнiң             |

   |дасын және оларды республикалық лизинг. |қаулысы                |

   |тiк бағдарламаға кiргiзудiң мүмкiндiгiн |                       |

   |қарасын                                 |                       |

___|________________________________________|_______________________|

31.|Мемлекеттiк материалдық резервтерден    |Қазақстан              |

   |алынған ЖЖМ (42,6 мың тонна дизельдiк   |Республикасы Қаржы     |

   |отын және 7,2 мың тонна бензин) үшiн    |министрлiгiнiң         |

   |есеп айырысудың мерзiмiн 1998 жылдың    |шешiмi                 |

   |аяғына дейiн ауыстыру мәселесiн шешсiн  |                       |

___|________________________________________|_______________________|


                        Қаржы және экономика

____________________________________________________________________

32.|Медициналық қызметтерге арналған        |Шешiм, Қазақстан       |

   |тарифтi орташа республикалық деңгейге   |Республикасының        |

   |дейiн жеткiзу үшiн Қазақстан Республика.|Үкiметiне ақпарат      |

   |сы Үкiметiнiң жанындағы Мiндеттi        |                       |

   |медициналық сақтандыру қорынан облыстық |                       |

   |қорға 150 млн.теңге сомасында дотация   |                       |

   |бөлу                                    |                       |

___|________________________________________|_______________________|

33.|Қазақстан Республикасының Iшкi iстер    |Шешiм, Қазақстан       |

   |министрлiгi Iшкi iстер жоғары әскери    |Республикасының        |

   |училищесiн пайдалануға қосу жөнiндегi   |Үкiметiне ақпарат      |

   |жұмыстарды орындағаны үшiн өзара есеп   |                       |

   |айырысуды қамтамасыз етсiн              |                       |

___|________________________________________|_______________________|

34.|1997 жылғы борыштарды реттеу мен        |Шешiм, Қазақстан       |

   |облыстың ауыл шаруашылығы тауар         |Республикасының        |

   |өндiрушiлерiне 1 млрд. 500 млн.теңге    |Үкiметiне ақпарат      |

   |сомасына мұнай өнiмдерi мен химиялық    |                       |

   |өсiмдiктердi қорғау құралдарын беруге   |                       |

   |арналып берiлген кепiлдiкпен облыстық   |                       |

   |бюджетке экономикалық санкция           |                       |

   |қолдануды қарау                         |                       |

___|________________________________________|_______________________|

35.|Қазақстан Республикасының Стратегиялық  |Қазақстан Республикасы |

   |жоспарлау және реформалар жөнiндегi     |Үкiметiнiң қаулысы     |

   |агенттiгi мен Қаржы министрлiгi         |                       |

   |Солтүстiк Қазақстан облысының қорғаныс  |                       |

   |кешенi кәсiпорындарының бағдарламаларын |                       |

   |орындау үшiн конверсиялық қаражат бөлудi|                       |

   |көздесiн                                |                       |

___|________________________________________|_______________________|

36.|Қазақстан Республикасының Iшкi iстер    |Шешiм, Қазақстан       |

   |министрлiгi Солтүстiк Қазақстан         |Республикасының        |

   |облысының Iшкi iстер басқармасын        |Үкiметiне ақпарат      |

   |ұстауды және оның штатын облыстың       |                       |

   |1998 жылға арналған бюджетiнде          |                       |

   |бекiтiлген шығыстарға сәйкес келтiрсiн  |                       |

___|________________________________________|_______________________|


____________________________________________________________________

                Атқарушы                |   Атқарылу мерзiмдерi     |

________________________________________|___________________________|

                    4                   |            5              |

________________________________________|___________________________|


                              Өнеркәсiп

____________________________________________________________________

     1. Облыс әкiмi, Қазақстан          |1998 жылдың                |

        Республикасының Көлiк және      |сәуiрi                     |

        коммуникациялар министрлiгi     |                           |

________________________________________|___________________________|

     2. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың I              |

        Қаржы министрлiгi               |тоқсаны                    |

________________________________________|___________________________|

     3. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың 2              |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып|тоқсаны                    |

        алу жөнiндегi департаментi,     |                           |

        облыстардың әкiмдерi            |                           |

________________________________________|___________________________|

     4. Қазақстан Республикасының       |Медетшi банктiң            |

        Медетшi банкi                   |жоспары бойынша            |

________________________________________|___________________________|

     5. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың I тоқсаны      |

        Қорғаныс министрлiгi, Сыртқы    |                           |

        iстер министрлiгi, Қаржы        |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|

     6. "Қазақойл" ұлттық мұнай-газ     |Бағдарламаның мерзiмдерiне |

        компаниясы, облыс әкiмi         |сәйкес                     |

________________________________________|___________________________|


                             Энергетика

____________________________________________________________________

     7. Облыстың әкiмi, "Кәсiпорындарды |1998 жылдың 1-тоқсаны      |

        қайта ұйымдастыру және тарату   |                           |

        жөнiндегi агенттiк" АҚ          |                           |

________________________________________|___________________________|

     8. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың наурызы        |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi, "KEGOC" АҚ,       |                           |

        облыстың әкiмi                  |                           |

________________________________________|___________________________|


                       Жер қойнауын пайдалану

____________________________________________________________________

     9. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Экология және табиғи ресурстар  |                           |

        министрлiгi, Қазақстан Респуб.  |                           |

        ликасының Инвестициялар         |                           |

        жөнiндегi мемлекеттiк комитетi  |                           |

________________________________________|___________________________|

    10. Қазақстан Республикасының       |  _"_                      |

        Инвестициялар жөнiндегi         |                           |

        мемлекеттiк комитетi            |                           |

________________________________________|___________________________|

    11. Облыстың әкiмi, Қазақстан       |1998 жылдың 1-шiлдесiне    |

        Республикасының Экология және   |дейiн                      |

        табиғи ресурстар министрлiгi,   |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|


                Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру

____________________________________________________________________

    12. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi                    |                           |

________________________________________|___________________________|

    13. Қазақстан Республикасы          |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Қорғаныс министрлiгiнiң         |                           |

        Қорғаныс өнеркәсiбi комитетi,   |                           |

        Қазақстан Республикасы Қаржы    |                           |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi                    |                           |

________________________________________|___________________________|

    14. Қазақстан Республикасы Қорғаныс |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        министрлiгiнiң Қорғаныс өнер.   |                           |

        кәсiбi комитетi, Қазақстан      |                           |

        Республикасы Қаржы министр.     |                           |

        лiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және  |                           |

        жекешелендiру департаментi      |                           |

________________________________________|___________________________|

    15. Қазақстан Республикасы Қаржы    | _"_                       |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк      |                           |

        мүлiк және жекешелендiру        |                           |

        департаментi, Қорғаныс          |                           |

        министрлiгiнiң Қорғаныс         |                           |

        өнеркәсiбi комитетi             |                           |

________________________________________|___________________________|

    16. Қазақстан Республикасы Қаржы    |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк|                           |

        және жекешелендiру департаментi |                           |

________________________________________|___________________________|

    17. Бұл да                          |_"_                        |

________________________________________|___________________________|

    18. Облыс әкiмi, Қазақстан Респуб.  |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        ликасының Стратегиялық жоспарлау|                           |

        және реформалар жөнiндегi       |                           |

        агенттiгi                       |                           |

________________________________________|___________________________|


                      Халықты әлеуметтiк қорғау

____________________________________________________________________

    19. Облыстың әкiмi                  |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

________________________________________|___________________________|


                     Бұқаралық ақпарат құралдары

____________________________________________________________________

    20. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Ақпарат және қоғамдық келiсiм   |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|


                               Құрылыс

____________________________________________________________________

    21. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Стратегиялық жоспарлау және     |                           |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Энергетика, индустрия және      |                           |

        сауда министрлiгi, Қаржы        |                           |

        министрлiгi, Ауыл шаруашылығы   |                           |

        министрлiгiнiң Су ресурстары    |                           |

        жөнiндегi комитетi, Ауыл        |                           |

        шаруашылығы министрлiгi         |                           |

________________________________________|___________________________|


                              Экология

____________________________________________________________________

    22. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың қазаны-қарашасы|

        Экология және табиғи ресурстар  |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|


                        Агроөнеркәсiп кешенi

____________________________________________________________________

    23. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 жарты        |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |жылдығы                    |

________________________________________|___________________________|

    24. Қазақстан Республикасының       |1998 жылы                  |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|

    25. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 2 тоқсаны      |

        Стратегиялық жоспарлау және     |                           |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Қаржы министрлiгi,              |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|

    26. Қазақстан Республикасының       |Тоқсан сайын               |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

                                        |                           |

                                        |                           |

________________________________________|___________________________|

    27. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 сәуiрiне     |

        Стратегиялық жоспарлау және     |дейiн                      |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|

    28. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 жарты        |

        Стратегиялық жоспарлау және     |жылдығы                    |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi. |                           |

        нiң Баға және монополияға қарсы |                           |

        саясат жөнiндег

i комитетi       |                           |

________________________________________|___________________________|

    29. "Азық-түлiк корпорациясы" ЖҮАҚ  |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

________________________________________|___________________________|

    30. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың наурызы        |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi,   |                           |

        облыс әкiмi, Қазақстан Республи.|                           |

        касының Стратегиялық жоспарлау  |                           |

        және реформалар жөнiндегi       |                           |

        агенттiгi, Энергетика, индустрия|                           |

        және сауда министрлiгi          |                           |

________________________________________|___________________________|

    31. Қазақстан Республикасының Қаржы | _"_                       |

        министрлiгi, Қаржы министрлi.   |                           |

        гiнiң Мемлекеттiк материалдық   |                           |

        резервтер жөнiндегi комитетi,   |                           |

        Ауыл шаруашылығы министрлiгi    |                           |

________________________________________|___________________________|


                        Қаржы және экономика

____________________________________________________________________

    32. Қазақстан Республикасы Үкiметi. |1998 жылдың 1 сәуiрiне     |

     нiң жанындағы Мiндеттi медициналық |дейiн                      |

        сақтандыру қоры                 |                           |

________________________________________|___________________________|

    33. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Iшкi iстер министрлiгi          |                           |

________________________________________|___________________________|

    34. Облыс әкiмi, Қазақстан Респуб.  |1998 жылдың наурызы        |

        ликасының Ауыл шаруашылығы      |                           |

        министрлiгi, Қазақстан          |                           |

        Республикасының Қаржы           |                           |

        министрлiгi                     |                           |

________________________________________|___________________________|

    35. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 тоқсаны      |

        Стратегиялық жоспарлау және     |                           |

        реформалар жөнiндегi агенттiгi, |                           |

        Қазақстан Республикасының Қаржы |                           |

        министрлiгi, Қазақстан          |                           |

        Республикасы Қорғаныс министр.  |                           |

        лiгiнiң Қорғаныс өнеркәсiбi     |                           |

        комитетi                        |                           |

________________________________________|___________________________|

    36. Қазақстан Республикасының       |1998 жылдың 1 сәуiрiне     |

        Iшкi iстер министрлiгi          |дейiн                      |

________________________________________|___________________________|

О мерах по укреплению социально-экономического положения Северо-Казахстанской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 1998 г. N 183

      Заслушав и обсудив отчет акима Северо-Казахстанской области Ахметова Д.К. "О социально-экономическом положении Северо-Казахстанской области", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Принять к сведению отчет акима Северо-Казахстанской области "О социально-экономическом положении Северо-Казахстанской области".
      2. Утвердить план вывода из кризиса Северо-Казахстанской области (прилагается).
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.
 

     Премьер-Министр

   Республики Казахстан                                            УТВЕРЖДЕН                                   постановлением Правительства

                                       Республики Казахстан

                                     от 6 марта 1998 г. N 183
                                ПЛАН 
             вывода из кризиса Северо-Казахстанской области

 

--------------------------------------------------------------------

N !    Постановочные вопросы    !  Форма   ! Исполнитель !   Срок

пп!                             !завершения!             !исполнения

--------------------------------------------------------------------

1 !              2              !    3     !      4      !    5

--------------------------------------------------------------------

                           Промышленность


1. РГП "Казахстан темир жолы"    Заключение Аким области, Апрель

   определить потребность в      договора   Министерство  1998

   оборудовании, запасных                   транспорта и  года

   частях и в заводском ремонте             коммуникаций

   подвижного состава, совместно            Республики

   с акимом области разработать             Казахстан

   программу о сотрудничестве

   на долговременной основе


2  Внести проект постановления   Постано-   Министерство  I квартал

   Правительства о списании      вление     финансов      1998 года

   процентов по директивным      Правитель- Республики

   кредитам в связи с            ства       Казахстан

   исполнением обязательств      Республики

   облфинуправлением по          Казахстан

   отношению к акционерным

   обществам "ЗИКСТО", "ЗИМ",

   "ПЗТМ","ПЗЭИМ", "Завод

   им.Кирова"


3  Департаменту по               Информация Департамент   II квартал

   государственным закупкам      в Прави-   по государ-   1998 года

   Министерства финансов         тельство   ственным

   Республики Казахстан, акимам  Республики закупкам

   областей организовать конкурс Казахстан, Министерства

   по закупке приборов учета:    Министер-  финансов

   расхода тепла (коллективные), ство       Республики

   расхода воды (индивидуальные),финансов   Казахстан,

   расхода газа (бытовые) с      Республики акимы

   опубликованием информации     Казахстан  областей

   о конкурсе в республиканской

   печати


4  Реабилитационному банку       Решение    Реабилита-    По плану

   рассмотреть завершение        совета     ционный       Реабилита-

   выполнения плана санации      Реабилита- банк          ционного

   по АО "Тыныс"                 ционного   Республики    банка

                                 банка      Казахстан


5  Рассмотреть вопрос передачи   Постано-   Министерство  I квартал

   или уничтожения специальных   вление     обороны,      1998 года

   изделий, хранящихся на        Правитель- Министерство

   складах АО "Тыныс" с          ства       иностранных

   выделением сумм согласно      Республики дел,

   расчетам предприятий          Казахстан  Министерство

                                            финансов

                                            Республики

                                            Казахстан


6  Национальной нефтегазовой     Договор    Национальная  В соответ-

   компании "Казахойл"                      нефтегазовая  ствии со

   совместно с акимом области               компания      сроками

   рассмотреть возможность                  "Казахойл",   Программы

   размещения заказов на                    аким области

   производство нефтяного

   оборудования в рамках

   разработанной программы

   "Развитие нефтегазового

   комплекса до 2000 года",

   с учетом имеющегося опыта

   работы АО "ЗИКСТО" по

   изготовлению и защите

   металлоконструкций от

   воздействия агрессивной

   среды (морской воды)


                             Энергетика


7  Произвести реструктуризацию              Аким области, I квартал

   кредиторской и дебиторской               АО "Агентство 1998 года

   задолженностей, образовавшихся           по реоргани-

   в течение 1996-1997 годов                зации и

                                            ликвидации

                                            предприятий


8  Заключить договор между       Договор    Департамент   Март

   Департаментом государственного           государствен- 1998 года

   имущества и приватизации                 ного имущества

   Министерства финансов                    и приватизации

   Республики Казахстан и АО                Министерства

   "KEGOC" о передаче в управление          финансов

   госпакета акций АО "Северо-              Республики

   Казахстанская распределительная          Казахстан,

   электросетевая компания",                АО "КЕGОС",

   согласованный с акимом                   аким области

   Северо-Казахстанской области


                          Недропользование


9  Включить Северо-Казахстан-    Постано-   Министерство  I квартал

   скую область в число          вление     экологии и    1998 года

   приоритетов стратегии         Правитель- природных

   развития геологической        ства       ресурсов

   отрасли, с ежегодным          Республики Республики

   выделением средств на         Казахстан  Казахстан,

   переоценку кондиций и                    Государственный

   запасов полезных ископаемых              комитет

   для условий рыночной                     Республики

   экономики по перспективным               Казахстан по

   объектам                                 инвестициям


10 Ускорить проведение конкурсов Протокол   Государствен-  -"-

   на право недропользования     конкурса   ный комитет

   месторождениями Сырымбет и    (тендера)  Республики

   алмазов Кумдыколь                        Казахстан по

                                            инвестициям


11 Разработать программу         Постано-   Аким области, До 1 июля

   водообеспечения населения     вление     Министерство  1998 года

   и хозяйств и обеспечить ее    Правитель- экологии и

   выполнение с учетом           ства       природных

   потенциала развития           Республики ресурсов

   экономики области             Казахстан  Республики,

                                            Министерство

                                            сельского

                                            хозяйства

                                            Республики

                                            Казахстан


              Государственное имущество и приватизация


12 Отозвать государственный      Постано-   Департамент   I квартал

   пакет акций АО "ПЗТМ" из      вление     государствен- 1998 года

   управления государственного   Правитель- ного имущества

   Реабилитационного банка,      ства       и приватизации

   делегировать территориальному Республики Министерства

   комитету государственного     Казахстан  финансов

   имущества и приватизации                 Республики

   Министерства финансов                    Казахстан      

   Республики Казахстан право

   проведения реорганизационных

   процедур


13 Поставить на отмену           То же      Комитет по    -"-

   постановление Правительства              оборонной

   Республики Казахстан от 15               промышленности

   мая 1996 г. N 603 "О                     Министерства

   реорганизации Национальной               обороны

   акционерной компании "КОРГАУ"            Республики

   в части преобразования                   Казахстан,

   акционерного общества "ЗИКСТО"           Департамент

   в государственное предприятие.           государственного

   Министерству обороны к 20                имущества

   марта 1998 года определить               и приватизации

   объемы работ, размещаемые                Министерства

   в акционерном обществе                   финансов

   "ЗИКСТО", как головном                   Республики

   подрядчике по ремонту                    Казахстан

   специальной техники


14 Отозвать государственный      Постано-   Комитет по    I квартал

   пакет акций АО "ЗИМ" из       вление     оборонной     1998 г.

   Комитета по оборонной         Прави-     промышленности

   промышленности                тельства   Министерства

   Министерства обороны          Республики обороны,

   Республики Казахстан,         Казахстан  Департамент

   передать его в                           государственного

   территориальный комитет                  имущества и

   государственного имущества               приватизации

   и приватизации с правом                  Министерства

   распоряжения для проведения              финансов

   сегментации без уменьшения               Республики

   уставного фонда и организации            Казахстан

   инвестиционного тендера

   по передаче в доверительное

   управление


15 Департаменту государственного Решение    Департамент   -"-

   имущества и приватизации                 государственного

   Министерства финансов Республики         имущества и

   Казахстан передать Северо-               приватизации

   Казахстанскому территориальному          Министерства

   комитету государственные                 финансов,

   пакеты акций АО "ПО завод                Комитет по

   им.Кирова" и "ПЗЭИМ" с правом            оборонной

   распоряжения для организации             промышленности

   инвестиционного тендера по               Министерства

   передаче в доверительное                 обороны

   управление сроком на 5 лет с             Республики

   правом последующего выкупа               Казахстан


16 Государственный пакет         То же      Департамент   -"-

   акций АО "КОКШЕ" передать                государственного

   для продажи на                           имущества и

   инвестиционном тендере                   приватизации

                                            Министерства

                                            финансов

                                            Республики

                                            Казахстан


17 Государственный пакет         То же      То же         -"-

   акций АО

   "Приборостроительный

   завод" передать АО

   "Агентство по реорганизации

   и ликвидации предприятий"

   с целью ускорения подготовки

   материалов и проведения

   процедуры банкротства


18 Акиму области совместно       Программа  Аким области, I квартал

   с Агентством по                          Агентство по  1998 года

   стратегическому планированию             стратегичес-

   и реформам Республики                    кому планированию

   Казахстан определить                     и реформам

   приоритетные направления                 Республики

   развития промышленности                  Казахстан

   Северо-Казахстанской

   области, скоординировав

   их с программой

   реструктуризации

   промышленных предприятий


                    Социальная защита населения


19 Акиму области рассмотреть     Решение    Аким области  -"-

   возможность погашения

   задолженности по расходам

   на санаторно-курортное

   лечение участников

   Великой Отечественной

   войны за 1996-1997 годы


                    Средства массовой информации


20 Изучить возможность           Изменение  Министерство  -"-

   изменения сетки вещания       сетки      информации

   для региональных студий       вещания    и общественного

   на канале "ОРТ Казахстан":    для        согласия

   не с 18-00 часов, а           региональ- Республики

   с 19-00 до 20-00 часов        ных студий Казахстан

                                 на

                                 территории

                                 всей страны


                           Строительство


21 Рассмотреть возможность       Включение  Агентство     I квартал

   выделения средств:            в инвести- по стратеги-  1998 года

   - 347 млн. тенге на           ционную    ческому

   строительство 1-ой очереди    программу  планированию

   котельной РК-2 г. Кокшетау    на 1998    и реформам,

   в том числе в I полугодии     год        Министерство

   1998 года 170 млн. тенге;                энергетики,

   - 25 млн. тенге на                       индустрии и

   реконструкцию Сергеевского               торговли,

   гидроузла;                               Министерство

   - на строительство станции               финансов,

   биологической очистки                    Комитет по

   сточных вод в г. Кокшетау                водным ресурсам

   на 1999 год                              Министерства

                                            сельского

                                            хозяйства,

                                            Министерство

                                            сельского

                                            хозяйства 

                                            Республики

                                            Казахстан


                              Экология


22 Министерству экологии         Решение    Министерство 

   и природных ресурсов                     экологии и   

   Республики Казахстан                     природных    

   выделить из                              ресурсов

   Республиканского                         Республики

   фонда охраны природы:                    Казахстан

   - на строительство первой                              Октябрь- 

   очереди полигона                                       ноябрь

   токсичных отходов в                                    1998 года

   г. Кокшетау 4 млн. тенге;

   - на строительство

   Воробьевско-Котыркольской

   канализации Щучинско-

   Боровской санаторно-

   оздоровительной зоны

   5 млн. тенге;

   - разработать научно-                                  Октябрь 

   практические рекомендации                              1998 года   

   по оздоровлению экологической

   ситуации в Щучинско-Боровской

   санаторно-оздоровительной

   зоне.


                     Агропромышленный комплекс


23 Государственному фонду        То же      Министерство  I полугодие

   финансовой поддержки                     сельского     1998 года

   сельского хозяйства                      хозяйства

   обеспечить на тендерной                  Республики

   основе удешевление                       Казахстан

   средств защиты растений

   для возобновления

   интенсивных технологий


24 Оказать адресную              То же      То же         1998 год

   поддержку племенным

   хозяйствам на удешевление

   содержания племенного

   молодняка из

   Государственного фонда

   финансовой поддержки,

   независимо от их

   ведомственной подчиненности


25 Ускорить разработку           Порядок    Агентство     II квартал

   порядка ипотечного            выдачи     по стратеги-  1998 года

   кредитования под залог        кредитов   ческому

   земельных участков и права               планированию и

   землепользования                         реформам,

                                            Министерство

                                            финансов,

                                            Министерство

                                            сельского

                                            хозяйства

                                            Республики

                                            Казахстан


26 Увеличить на 1998 год         Решение    Министерство  Ежеквар-

   выделение области лизинговых             сельского     тально

   средств                                  хозяйства

                                            Республики

                                            Казахстан


27 Фонду развития малого         Финанси-   Агентство     До 1 апреля

   предпринимательства в         рование    по стратеги-  1998 года

   первоочередном порядке        до 17 млн. ческому

   рассматривать проекты,        долларов   планированию

   представленные Северо-        США        и реформам,

   Казахстанской областью,                  Министерство

   по линии финансирования                  сельского

   за счет средств второго                  хозяйства

   транша программного займа                Республики

   АБР                                      Казахстан


28 Комитету по ценовой и         Постано-   Комитет по    I полугодие

   антимонопольной политике      вление     ценовой и     1998 года

   Агентства по стратегическому             антимонополь-

   планированию и реформам                  ной политике

   Республики Казахстан                     Агентства

   пересмотреть перечень                    по стратеги-

   предприятий-монополистов и               ческому

   привести в соответствие                  планированию

   тарифы за оказываемые услуги             и реформам

   товаропроизводителям                     Республики

                                            Казахстан


29 АОЗТ "Продкорпорация"         Договор    АЗОТ          I квартал

   обеспечить закуп зерна                   "Продкорпо-   1998 года

   для государственных нужд                  рация"

   через зерновые компании

   Северо-Казахстанской области

   на тендерной основе


30 Определить потребность        Постано-   Министерство  Март

   АПК республики в производстве вление     сельского     1998 года

   лущильников ЛДГ-20, прицепов  Правитель- хозяйства

   2ПТС-6, капустоуборочных      ства       Республики

   комбайнов и рассмотреть       Республики Казахстан,

   возможность включения их в    Казахстан  аким области,

   Республиканскую лизинговую               Агентство по

   программу                                стратегическому

                                            планированию и

                                            реформам,

                                            Министерство

                                            энергетики,

                                            индустрии и

                                            торговли

                                            Республики

                                            Казахстан    


31  Решить вопрос перенесения    Решение    Министерство  -"-

    сроков расчета до конца      Министер-  финансов,

    1998 года за ГСМ, полученные ства       Комитет по

    из государственных           финансов   государственным

    материальных резервов        Республики материальным

    (42,6 тыс. тонн дизельного   Казахстан  резервам

    топлива и 7,2 тыс. тонн                 Министерства

    бензина)                                финансов,

                                            Министерство

                                            сельского 

                                            хозяйства

                                            Республики

                                            Казахстан


                        Финансы и экономика


32 Выделить из Фонда             Решение,   Фонд          До 1 апреля

   обязательного медицинского    информация обязательного 1998 года

   страхования при               Правитель- медицинского

   Правительстве Республики      ству       страхования при

   Казахстан дотацию областному  Республики Правительстве

   фонду в сумме 150 млн.        Казахстан  Республики

   тенге для доведения тарифа               Казахстан

   на медицинские услуги

   до среднереспубликанского

   уровня


33 Министерству внутренних дел   Решение,   Министерство  I квартал

   Республики Казахстан          информация внутренних    1998 года

   обеспечить взаиморасчеты      Правитель- дел Республики

   за выполненные работы по      ству       Казахстан

   вводу в эксплуатацию          Республики

   Высшего военного              Казахстан

   училища внутренних войск


34 Рассмотреть возможность       То же      Аким области, Март

   урегулирования долгов и                  Министерство  1998 года

   пролонгации применения                   сельского

   экономических санкций                    хозяйства,

   к областному бюджету под                 Министерство

   выданные гарантии на                     финансов

   поставку                                 Республики

   сельхозпроизводителями                   Казахстан

   области нефтепродуктов и

   средств химической защиты

   растений на сумму 1 млрд.

   500 млн. тенге в 1997 году


35 Агентству по стратегическому  Постано-   Агентство     I квартал

   планированию и реформам,      вление     по            1998 года

   Министерству финансов         Правитель- стратегическому

   Республики Казахстан          ства       планированию

   предусмотреть выделение       Республики и реформам,

   конверсионных средств для     Казахстан  Министерство

   выполнения программ                      финансов,

   предприятий оборонного                   Комитет

   комплекса Северо-                        оборонной

   Казахстанской области                    промышленности

                                            Министерства

                                            обороны

                                            Республики

                                            Казахстан


36 Министерству внутренних       Решение,   Министерство до 1 апреля

   дел Республики Казахстан      информация внутренних   1998 года

   привести содержание и         Правитель- дел

   штаты управления внутренних   ству       Республики

   дел Северо-Казахстанской      Республики Казахстан

   области в соответствие с      Казахстан

   расходами, утвержденными

   бюджетом области на 1998

   год