Қазақстан Республикасында мемлекет активтерiн тиiмдi басқару мен оларға билiк жасауды қамтамасыз ету жөнiндегi 1998-1999 жылдарға арналған шаралар туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1998 жылғы 19 маусым N 575. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.09.30. N 1504 қаулысымен. ~P991504

      Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру, мемлекет активтерiн тиiмдi басқару мен оларға билiк жасау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Ұсынылып отырған Мемлекет активтерiн тиiмдi басқару мен оларға билiк жасауды қамтамасыз ету жөнiндегi 1998-1999 жылдарға арналған шаралар жоспары бекiтiлсiн.
      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, сондай-ақ "Қазақстан темiр жолы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны, "ҚазақОйл" ұлттық мұнай- газ компаниясы", "ҚазТрансОйл" ұлттық мұнай құбыры компаниясы", " Қазатомөнеркәсiп" ұлттық акционерлiк компаниясы", "Эйр Қазақстан", "KEGOC" акционерлiк қоғамдары Мемлекет активтерiн тиiмдi басқару мен оларға билiк жасауды қамтамасыз ету жөнiндегi 1998-1999 жылдарға арналған шаралар жоспарын жүзеге асыру жөнiнде шаралар қабылдасын.
      3. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi мемлекеттiк

 

тұрғын үй емес қор объектiлерiн кейiннен сатып алу құқығымен жалға берудi

тоқтатсын.

     4. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасының

Қаржы министрлiгiне жүктелсiн.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрi


                                       Қазақстан Республикасы

                                             Үкiметiнiң

                                       1998 жылғы 19 маусымдағы

                                          N 575 қаулысымен

                                             бекiтiлген


     Мемлекет активтерiн тиiмдi басқару мен оларға билiк жасауды

             қамтамасыз ету жөнiндегi 1998-1999 жылдарға

                      арналған шаралар жоспары

___________________________________________________________________

Рет |    Мемлекет активтерi   |             Шаралар                |

  N  |                         |                                    |

_____|_________________________|____________________________________|

     |                         | 1. Мемлекет активтерiн басқару     |

_____|_________________________|____________________________________|

1.1 |"Қазақстан темiр жолы"   | Ұлттық компаниялар қызметiнiң не.  |

     |республикалық мемлекеттiк|гiзгi бастауларын, олардың органда. |

     |кәсiпорны, "ҚазақОйл"    |рын, оның iшiнде байқаушы кеңестерiн|

     |ұлттық мұнай-газ компа.  |құру тәртiбi мен өкiлеттiктерiн рег.|

     |ниясы, "ҚазТрансОйл"     |ламенттейтiн және байқаушы кеңестер.|

     |ұлттық мұнай-құбыры      |дегi мемлекеттiк органдардың мiндет.|

     |компаниясы, "Қазатомөнер.|тi өкiлдiгiн, менеждерлермен жеке   |

     |кәсiп" ұлттық акционерлiк|келiсiм-шарттар жасасуды, ұдайы     |

     |компаниясы, "Эйр         |есептiлiктi, баланстардың тоқсан    |

     |Қазақстан", "KEGOC"      |сайынғы жариялануын, тендерлiк      |

     |(бұдан әрi - ұлттық      |негiзде iрi сатып алуларды жүзеге   |

     |компаниялар)             |асыруды, тартылатын несиелер бойынша|

     |                         |сыйақы (мүдде) ставкаларының деңгей.|

     |                         |лерiн шектеудi, Қазақстан Республи. |

     |                         |касының Қаржы министрлiгiмен        |

     |                         |салалық министрлiктермен және       |

     |                         |ведомстволармен келiсiлген          |

     |                         |Қазақстан Республикасының Үкiметi   |

     |                         |бекiтетiн 3-5 жыл мерзiмге жасалған |

     |                         |орта мерзiмдi индикативтiк даму     |

     |                         |жоспарларын және байқаушы кеңестер  |

     |                         |бекiтетiн жыл сайынғы бизнес-жоспар.|

     |                         |ларды тапсыруды ұлттық компаниялар. |

     |                         |дың қаржы жылындағы қызметiне аудит |

     |                         |жүргiзудi, есептердiң баспасөзде    |

     |                         |жариялануын, сондай-ақ ұлттық       |

     |                         |компаниялардың, Қазақстан Республи. |

     |                         |касы Үкiметiнiң шешiмдерiнде көздел.|

     |                         |геннен өзге жағдайларда басқа заңды |

     |                         |тұлғалардың жарғылық капиталына     |

     |                         |қатысуына тыйым салуды белгiлейтiн  |

     |                         |ұлттық компаниялар туралы норматив. |

     |                         |тiк құқықтық актiлердiң жобаларын   |

     |                         |әзiрлеу және заңдарда белгiленген   |

     |                         |тәртiппен енгiзу;                   |     

     |                         | ұлттық компаниялар жүзеге асыра.   |

     |                         |тын сатып алуларды iрi көлемдi сатып|

     |                         |алуларға жатқызудың өлшемдерi туралы|

     |                         |ұсыныстар әзiрлеу және енгiзу;      |

     |                         | менеджерлердiң тек ұлттық компа.   |

     |                         |ниялардың мүдделерiн бiлдiруiн,     |

     |                         |оларға сыйақылар төленуiнiң, келiсiм|

     |                         |шарттарды ұзарту мен бұзудың нәтиже.|

     |                         |лерiне тәуелдiлiгiн көздейтiн жеке  |

     |                         |келiсiм-шарт жобаларын дайындау;    |

     |                         | әрбiр жеке ұлттық компания үшiн    |

     |                         |менеджерлер жұмысының тиiмдiлiгi    |

     |                         |бағаланатын қаржылық көрсеткiштер   |

     |                         |есептемесiнiң тiзбесi мен нысанын   |

     |                         |әзiрлеу және бекiтуге ұсыну;        |

     |                         | құрамына министрлiктер мен         |

     |                         |ведомстволардың өкiлдерiн енгiзе    |

     |                         |отырып, ұлттық компаниялар байқаушы |

     |                         |кеңестерiнiң құрамдары жөнiнде      |

     |                         |ұсыныстар енгiзу;                   |

     |                         | Қазақстан Республикасының Қаржы    |

     |                         |министрлiгiмен келiсiлген, 3-5 жыл  |

     |                         |мерзiмге арналған ұлттық компания.  |

     |                         |ларды дамытудың орта мерзiмдi       |

     |                         |индикативтiк жоспарларын әзiрлеу    |

     |                         |және бекiтуге енгiзу;               |

_____|_________________________|____________________________________|

1.2 |Республикалық мемлекеттiк| Тек қана мемлекеттiк меншiкте      |

     |кәсiпорындар және        |тұрған және жекешелендiруге жатпай. |

     |экономиканың стратегиялық|тын объектiлердiң тiзбесiн бекiтуге |

     |маңызды салаларының      |ұсыну;                              |

     |шаруашылық серiктестiк.  |                                    |

     |терi акцияларының        |стратегиялық маңызды салаларды      |

     |мемлекеттiк пакеттерi    |(кәсiпорындарды) дамыту бағдарлама. |

     |                         |ларын (жоспарларын) әзiрлеу және    |

     |                         |бекiтуге ұсыну;                     |

     |                         | коммерциялық функцияларды орын.    |

     |                         |дайтын және мүлкi мемлекеттiң жеке. |

     |                         |шелендiруге жатпайтын айрықша меншi.|

     |                         |гiне жатқызылған мемлекеттiк кәсiп. |

     |                         |орындарды акционерлiк қоғамдар етiп |

     |                         |өзгерту жолымен қайта ұйымдастыруды |

     |                         |заңдарда белгiленген тәртiппен      |

     |                         |қамтамасыз етсiн.                   |

_____|_________________________|____________________________________|

     |                         |2. Мемлекет активтерiне билiк жасау |

_____|_________________________|____________________________________|

2.1 |Халықаралық және отандық |                                    |

     |қоры рыногында сатылуға  |                                    |

     |тиiстi шаруашылық        |                                    |

     |серiктестiктерi акция.   |                                    |

     |ларының мемлекеттiк      |                                    |

     |пакеттерi ("көгiлдiр     |                                    |

     |фишкалар" акцияларының   |                                    |

     |мемлекеттiк пакеттерi)   |                                    |

2.1.1|"Қазақмыс корпорациясы"  | Қазақстан Республикасының Үкiме.   |

     |АҚ, "Өскемен титан-магний|тi мен инвестициялық банктер және   |

     |комбинаты" АҚ, "Ақтөбе-  |өкiлеттiлiк мандаттарын беру жөнiн. |

     |мұнай-газ" АҚ, "Маңғыс.  |дегi инвестициялық тендерлердi      |

     |тау-мұнай-газ" АҚ        |жеңiп шыққан компаниялар арасындағы |

     |мемлекеттiк акциялары    |Келiсiмдердiң шарттарын мақұлдау    |

     |                         |жөнiнде ұсыныстар енгiзу;           |

_____|_________________________|____________________________________|

2.1.2|"Қазақтелеком" АҚ,       | аталған ұйымдардың бухгалтерлiк    |

     |"Қазхром" АҚ, "Соколав-  |есептiң қазақстандық стандарттарына |

     |Сарыбай кен байыту       |көшуiн қамтамасыз ету, "көгiлдiр    |

     |өндiрiстiк бiрлестiгi"   |фишкалармен" мұндай кәсiпорындарды  |

     |АҚ, "Қазақстан алюминийi"|мұндай кәсiпорындарды отандық және  |

     |АҚ, "Қазақстанның        |халықаралық қор биржаларының листин.|

     |Акционерлiк Халықтық     |гiне енгiзу үшiн олардың толық      |

     |Жинақ банкi" ЖАҚ,        |қаржылық аудиттi, тәуелсiз экология.|

     |"Қазмырыш" АҚ,           |лық және геологиялық сараптамаларды |

     |"Шығыс мыс-химия комби.  |(мұнай-газ және кен өндiру кәсiп.   |

     |наты" АҚ акциялары       |орындары үшiн - тәуелсiз сарапшының |

     |                         |қолдануға қолайлы қаржы көрсеткiш.  |

     |                         |терiмен алынатын табиғи шикiзат     |

     |                         |қорларының көлемi жөнiндегi         |

     |                         |қорытындысы) қамтитын шаралар       |

     |                         |кешенiн өткiзуi және оған ақы төлеуi|

     |                         |тұрғысында жұмыс жүргiзу;           |

     |                         | отандық және халықаралық қор       |

     |                         |рыногында аталған кәсiпорындар      |

     |                         |акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн |

     |                         |бастапқы орналастыруға құқық беруге |

     |                         |инвестициялық банктер арасында      |

     |                         |тендер өткiзудi ұйымдастыру         |

_____|_________________________|____________________________________|

2.2 |Шаруашылық серiктестiк.  | мемлекет қатысатын ұйымдардың      |

     |терi сенiмдi басқаруға   |сенiмдi басқаруға берiлген акцияла. |

     |берiлген акцияларының    |рының эмиссиясын тiркеудi қамтамасыз|

     |мемлекеттiк пакеттерi    |ету;                                |

2.2.1|Шаруашылық серiктестiк.  | Шаруашылық серiктестiктерiнiң      |

     |терiнiң кейiннен сатып   |кейiннен сатып алу құқығымен        |

     |алу құқығымен сенiмдi    |сенiмдi басқаруға берiлген акция.   |

     |басқаруға берiлген       |ларының мемлекеттiк пакеттерiн      |

     |акцияларының мемлекеттiк |сатудың тетiгiн айқындау жөнiнде    |

     |пакеттерi                |ұсыныстар енгiзу;                   |

     |                         | сенiмдi басқару келiсiм-шарттары   |

     |                         |жөнiндегi мiндеттемелердiң орында.  |

     |                         |луына талдау жүргiзу;               |

     |                         | сенiмдi басқару келiсiм-шарттары   |

     |                         |жөнiндегi мiндеттемелердiң орында.  |

     |                         |луын бағалау нәтижелерi бойынша     |

     |                         |Қазақстан Республикасының Үкiметi   |

     |                         |белгiлейтiн, кейiннен сатып алу     |

     |                         |құқығымен сенiмдi басқаруға         |

     |                         |берiлген шаруашылық серiктестiктерi |

     |                         |акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн |

     |                         |сатудың тетiгiн есепке ала отырып,  |

     |                         |сенiмдi басқаруға берiлген          |

     |                         |шаруашылық серiктестiктерi акция.   |

     |                         |ларының мемлекеттiк пакетiнiң бiр   |

     |                         |бөлiгiн сату мақсатында басқарушы.  |

     |                         |лармен келiссөздер жүргiзу;         |

2.2.2|Акцияларының мемлекеттiк | отандық қор рыноктарында           |

     |пакеттерi кейiннен сатып |сенiмдi басқаруға берiлген шаруа.   |

     |алу құқығынсыз сенiмдi   |шылық серiктестiктерi акцияларының  |

     |басқаруға берiлген ша.   |мемлекеттiк пакеттерiн сату.        |

     |руашылық серiктестiктерi |                                    |

_____|_________________________|____________________________________|

2.3 |Жекешелендiрудiң сектор. | жекешелендiруге не банкроттық      |

     |лық бағдарламасына       |ресiмдерiн қолдана отырып, таратуға |

     |жатқызылған экономиканың |жататын кәсiпорындардың тiзбесiн    |

     |жекелеген салаларының    |анықтап, жекешелендiрудiң секторлық |

     |(электр қуаты, газ, авиа.|бағдарламасына жатқызылған экономика|

     |кәсiпорындарын қоса      |салдарын дамытудың бағдарламасын    |

     |алғанда, көлiк, байланыс |әзiрлеу және бекiтуге ұсыну;        |

     |және басқалары) ұйымдары |                                    |

_____|_________________________|____________________________________|

2.3.1|Акциялардың мемлекеттiк  | секторлық бағдаламаға жатқызыл.    |

     |пакеттерi жекешелендiруге|ған экономиканың жекелеген салала.  |

     |жататын, жекешелендiрудiң|рының ұйымдары акцияларының мемле.  |

     |секторлық бағдарламасына |кеттiк пакеттерiн сату;             |

     |жатқызылған экономиканың |                                    |

     |жекелеген салаларының    |                                    |

     |ұйымдары                 |                                    |

_____|_________________________|____________________________________|

2.3.2|Таратуға жататын, сектор.| банкроттық рәсiмдерiн қолдана      |

     |лық бағдарламаға жатқы.  |отырып, тарату процесiн жеделдету   |

     |зылған экономиканың      |                                    |

     |жекелеген салаларының    |                                    |

     |ұйымдары                 |                                    |

_____|_________________________|____________________________________|

2.4 |Мемлекет активтерiнiң    | түгендеу жүргiзу және мемлекет     |

     |бұрынғы топтарына        |активтерiнiң бұрынғы топтарына      |

     |енгiзiлмеген өзге де     |енгiзiлмеген кәсiпорындардың        |

     |кәсiпорындар             |қаржылық жағдайына талдау жасау     |

     |                         |негiзiнде оларды жекешелендiру не   |

     |                         |тарату қажеттiгiн айқындау;         |

     |                         | жарғылық капиталдарына қатысу      |

     |                         |мақсатқа сай болмайтын ұйымдар      |

     |                         |акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн |

     |                         |саудаластық өткiзу жолымен          |

     |                         |жекешелендiрудi қамтамасыз ету;     |

     |                         | мемлекет қатысатын төлем           |

     |                         |қабiлетi жоқ, таратуға жататын      |

     |                         |мемлекеттiк кәсiпорындар мен        |

     |                         |шаруашылық серiктестiктерiнiң       |

     |                         |тiзбесiн айқындау;                  |

     |                         | мемлекет қатысатын төлем           |

     |                         |қабiлетi жоқ мемлекеттiк кәсiпорын. |

     |                         |дар мен шаруашылық серiктестiктерiн |

     |                         |таратудың рәсiмдерiне бастамашылық  |

     |                         |жасау;                              |

_____|_________________________|____________________________________|

2.5 |Жалға берiлген мемлекет. |                                    |

     |тiк тұрғын үй емес       |                                    |

     |қордың объектiлерi және  |                                    |

     |мемлекеттiк органдар алып|                                    |

     |отырған артық алаңдар    |                                    |

_____|_________________________|____________________________________|

2.5.1|Жалға берiлген мемлекет. | жалға берiлген және сатылуға       |

     |тiк тұрғын үй емес       |тиiстi мемлекеттiк тұрғын үй емес   |

     |қордың объектiлерi       |қор объектiлерiне түгендеу жүргiзу  |

     |                         |және олардың тiзбесiн айқындау;     |

     |                         | мемлекеттiк тұрғын үй емес         |

     |                         |қордың жалға берiлген объектiлерiн  |

     |                         |тiзбеге сәйкес ақша аукциондарында  |

     |                         |сату;                               |

_____|_________________________|____________________________________|

2.5.2|Мемлекеттiк органдар     | мемлекеттiк органдар алып          |

     |алып отырған артық       |отырған және сатылуға тиiстi тұрғын |

     |алаңдар                  |үй емес қор объектiлерiнiң артық    |

     |                         |алаңдарына түгендеу жүргiзу үшiн    |

     |                         |олардың тiзбесiн айқындау;          |

     |                         | мемлекеттiк органдар алып          |

     |                         |отырған тұрғын емес қор объектiлерi.|

     |                         |нiң анықталған артық алаңдарын      |

     |                         |тiзбеге сәйкес ақша аукциондарында  |

     |                         |сату                                |

_____|_________________________|____________________________________|

2.6 |Әлеуметтiк сала          | әлеуметтiк саланың республика.     |

     |объектiлерi              |лық меншiкке жатқызылған және       |

     |                         |жекешелендiруге жатпайтын           |

     |                         |объектiлерiнiң тiзбесiн Қазақстан   |

     |                         |Республикасының Үкiметiне бекiтуге  |

     |                         |ұсыну;                              |

     |                         | әлеуметтiк саланың коммуналдық     |

     |                         |меншiкке жатқызылған және жекешелен.|

     |                         |дiруге жатпайтын объектiлерiнiң     |

     |                         |тiзбесiн айқындау;                  |

     |                         | жекешелендiруге жатпайтын,         |

     |                         |республикалық және коммуналдық      |

     |                         |меншiк объектiлерiнiң тiзбесiне     |

     |                         |енбеген әлеуметтiк сала объектiлерiн|

     |                         |аукциондарда сатуды жүзеге асыру;   |

_____|_________________________|____________________________________|

2.7 |Коммуналдық меншiк       | коммуналдық меншiктiң объектi.     |

     |объектiлерi              |лерiне талдау жүргiзу және          |

     |                         |коммуналдық меншiк объектiлерiн     |

     |                         |иелену, пайдалану және билiк жасау  |

     |                         |тетiгiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар |

     |                         |енгiзу;                             |

_____|_________________________|____________________________________|

  3. |Мемлекеттiң барлық       | "Мемлекет активтерi туралы"        |

     |активтерi бойынша        |Қазақстан Республикасы Заңының      |

     |                         |жобасын әзiрлеу                     |

_____|_________________________|____________________________________|

____________________________________________________________________

   Аяқтау нысаны  |Орындалу мерзiмi|      Орындалуына жауаптылар    |

__________________|________________|________________________________|

                    1. Мемлекет активтерiн басқару                  |

____________________________________________________________________|

1.1. Нормативтiк  |1998 жылғы шiлде|Қазақстан Республикасының Қаржы |

құқықтық актiлер. |                |министрлiгi, Қазақстан Респуб.  |

дiң жобалары      |                |ликасының Бағалы қағаздар       |

                  |                |жөнiндегi Ұлттық комиссиясы,    |

                  |                |(келiсiм бойынша), Қазақстан    |

                  |                |Республикасының Энергетика,     |

                  |                |индустрия және сауда министр.   |

                  |                |лiгi, Қазақстан Республикасының |

                  |                |Көлiк және коммуникациялар      |

                  |                |министрлiгi                     |

Үкiмет қаулы.    |1998 жылғы шiлде|Қазақстан Республикасының Қаржы |

сының жобасы      |                |министрлiгi, Энергетика,        |

                  |                |индустрия және сауда            |

                  |                |министрлiгi, Көлiк және         |

                  |                |коммуникациялар министрлiгi     | .   

Келiсiм-шарттар  |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |қыркүйек        |министрлiгi, Энергетика,        |

                  |                |индустрия және сауда министрлiгi|

Үкiмет қаулы.    |1998 жылғы тамыз|Қазақстан Республикасының Қаржы |

сының жобасы      |                |министрлiгi, Энергетика,        |

                  |                |индустрия және сауда министр.   |

                  |                |лiгi, Көлiк және коммуникациялар|

                  |                |министрлiгi                     |

Үкiмет қаулы.    |1998 жылғы тамыз|Қазақстан Республикасының Қаржы |

сының жобасы      |                |министрлiгi, Энергетика,        |

                  |                |индустрия және сауда министр.   |

                  |                |лiгi, Көлiк және коммуникациялар|

                  |                |министрлiгi                     |

Үкiмет қаулы.    |1998 жылғы шiлде|Қазақстан Республикасының Қаржы |

сының жобасы      |                |министрлiгi, ұлттық компаниялар |

__________________|________________|________________________________|

1.2. Үкiмет қаулы.|1998 жылғы жел. |Қазақстан Республикасының       |

сының жобасы      |тоқсан


      |министрлiктерi мен ведомстволары|

Үкiмет қаулы.    |1998 жылғы тамыз|Қазақстан Республикасының       |

сының жобасы      |                |Энергетика, индустрия және сауда|

                  |                |министрлiгi, Қазақстан          |

                  |                |Республикасының Көлiк және      |

                  |                |коммуникациялар министрлiгi     |     

Заңдарда белгi.  |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

ленген тәртiппен  |желтоқсан       |министрлiгi, Бағалы қағаздар    |

қайта тiркеу      |                |жөнiндегi ұлттық комиссиясы     |

                  |                |(келiсiм бойынша), салалық      |

                  |                |министрлiктер мен ведомстволар  |

__________________|________________|________________________________|

                 2. Мемлекет активтерiне билiк жасау                |

____________________________________________________________________|

2.1.1. Үкiмет қау.|1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

лысының жобасы    |маусым          |министрлiгi, Энергетика,        |

                  |                |индустрия және сауда министр.   |

                  |                |лiгi                            |

2.1.2.            |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |желтоқсан       |министрлiгi, Бағалы қағаздар    |

                  |                |жөнiндегi ұлттық комиссиясы     |

                  |                |(келiсiм бойынша)               |

Тендер           |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |желтоқсан       |министрлiгi                     |

__________________|________________|________________________________|

2.2. Куәлiктер    |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының       |

                  |тамыз           |Бағалы қағаздар жөнiндегi       |

                  |                |ұлттық комиссиясы (келiсiм      |

                  |                |бойынша), басқарушы компаниялар |

2.2.1. Үкiмет қау.|1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

лысының жобасы    |шiлде           |министрлiгi                     |

Анықтама         |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |шiлде           |министрлiгi                     |

Шарттар          |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |қыркүйек        |министрлiгi                     |

2.2.2. Саудаластық|1998-1999       |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |жылдар          |министрлiгi, Бағалы қағаздар    |

                  |                |жөнiндегi ұлттық комиссиясы     |

                  |                |(келiсiм бойынша)               |

__________________|________________|________________________________|

2.3. Бағдарламалар|1998 жылғы шiлде|Қазақстан Республикасының       |

                  |                |Энергетика,индустрия және сауда |

                  |                |министрлiгi, Көлiк және коммуни.|

                  |                |кациялар министрлiгi, Қазақстан |

                  |                |Республикасының Стратегиялық    |

                  |                |жоспарлау және реформалар       |

                  |                |жөнiндегi агенттiгi             |

__________________|________________|________________________________|

2.3.1. Саудаластық|1998-1999       |Қазақстан Республикасының Қаржы |

тар              |жылдар          |министрлiгi, Қазақстан          |

                  |                |Республикасының Бағалы қағаздар |

                  |                |жөнiндегi ұлттық комиссиясы     |

                  |                |(келiсiм бойынша)               |

__________________|________________|________________________________|

2.3.2. Өтiнiштер, |1998-1999       |Қазақстан Республикасының Қаржы |

несие берушiлер   |жылдар          |министрлiгi                     |

жиналыстарының    |                |                                |

шешiмдерi         |                |                                |

__________________|________________|________________________________|

2.4. Есептер      |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |қыркүйек        |министрлiгi, Энергетика,        |

                  |                |индустрия және сауда            |

                  |                |министрлiгi, облыстардың,       |

                  |                |Астана және Алматы қалаларының  |

                  |                |әкiмдерi                        |

Саудаластық      |1998-1999       |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |жылдар          |министрлiгi                     |

Тiзбе            |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |қыркүйек        |министрлiгi, министрлiктерi мен |

                  |                |ведомстволары, облыстардың,     |

                  |                |Астана және Алматы қалаларының  |

                  |                |әкiмдерi                        |

Өтiнiштер,       |1998-1999       |Қазақстан Республикасының Қаржы |

несие берушiлер   |жылдар          |министрлiгi, "Кәсiпорындарды    |

жиналыстарының    |                |қайта ұйымдастыру және тарату   |

шешiмдерi         |                |жөнiндегi агенттiк" АҚ          |

__________________|________________|________________________________|

2.5.1. Тiзбе      |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |шiлде           |министрлiгi, облыстардың,       |

                  |                |Астана және Алматы қалаларының  |

                  |                |әкiмдерi                        |

Аукциондар       |1999 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |наурыз          |министрлiгi                     |

2.5.2. Тiзбе      |1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |қыркүйек        |министрлiгi, облыстардың,       |

                  |                |Астана және Алматы қалаларының  |

                  |                |әкiмдерi                        |

Аукциондар       |1999 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |наурыз          |министрлiгi                     |

__________________|________________|________________________________|

2.6. Үкiмет қаулы.|1998 жылғы      |Қазақстан Республикасының       |

сының жобасы      |желтоқсан


    |Стратегиялық жоспарлау және     |

                  |                |реформалар жөнiндегi агенттiгi, |

                  |                |Бiлiм, мәдениет және денсаулық  |

                  |                |сақтау министрлiгi              |

Тiзбе            |1998 жылғы қазан|Қазақстан Республикасының       |

                  |                |Бiлiм, мәдениет және денсаулық  |

                  |                |сақтау министрлiгi облыстардың, |

                  |                |Астана және Алматы қалаларының  |

                  |                |әкiмдерi                        |

Аукциондар       |1999 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |наурыз          |министрлiгi, облыстардың,       |

                  |                |Астана және Алматы қалаларының  |

                  |                |әкiмдерi                        |

__________________|________________|________________________________|

2.7. Нормативтiк  |1999 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

құқықтық актiнiң  |наурыз          |министрлiгi, Қазақстан          |

жобасы            |                |Республикасының Әдiлет          |

                  |                |министрлiгi                     |

__________________|________________|________________________________|

3. Заңның жобасы  |1999 жылғы      |Қазақстан Республикасының Қаржы |

                  |қаңтар          |министрлiгi, Әдiлет министрлiгi |

__________________|________________|________________________________|

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады