Қазақстан Республикасында лотереяларды ұйымдастыру мен өткізудің жекелеген мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 23 желтоқсандағы N 1328 Қаулысы. Күші жойылды - Қзақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 маусымдағы № 753 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мынадай шешімдеріне өзгерістер енгізілсін: 
      1) "Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 сәуірдегі N  2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N  1894 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат): 
      аталған қаулының қосымшасында: 
      атауындағы "оның ішінде патент түрінде" деген сөздер алынып тасталсын; 
      реттік нөмірі 18-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

      "18. Қазақстан Республикасының Республиканың бүкіл 
      Мемлекеттік кіріс министрлігі аумағында лотереяларды 
      (мемлекеттік(ұлттық) лотереялардан басқа) ұйымдастыру
      мен өткізу". 

      2) <*>
       Ескерту. 2)-тармақшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.08.19. N  857 қаулысымен.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі бір ай мерзім ішінде Қазақстан Республикасында лотереяларды (мемлекеттік (ұлттық) лотереялардан басқа) ұйымдастырумен және өткізумен байланысты қызметті лицензиялаудың тәртібі туралы ережені әзірлеп, заңдарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне енгізсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Отдельные вопросы организации и проведения лотерей в Республике Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 1998 года № 1328. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 753

     Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

     Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести изменения в следующие решения Правительства Республики Казахстан:
     1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 P951894_ "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995г. № 2201" (САПП Республики Казахстан, 1995г., № 41, ст.515):
     в приложении к указанному постановлению:
     в названии слова "в том числе в виде патента" исключить;
     строку, порядковый номер 18, изложить в следующей редакции:
     "18. Министерство госу- Организация и проведение
     дарственных доходов лотерей (кроме государственных
     Республики Казахстан (национальных) на всей территории
                                            Республики Казахстан".
     2) (подпункт утратил силу - постановлением Правительства РК от 19 августа 2005 года N 857 ) ;
     3) в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 653 P980653_ "О выдаче государственных лицензий юридическим лицам на организацию и проведение лотерей (кроме государственных (национальных) на территории Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998г., № 22, ст. 191):
     пункт 2 исключить.
     2. Министерству государственных доходов Республики Казахстан в месячный срок разработать и внести в установленном законодательством порядке на утверждение Правительства Республики Казахстан
     Положение о порядке лицензирования деятельности, связанной с организацией и проведением лотерей (кроме государственных (национальных) в Республике Казахстан.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

   Премьер-Министр
    Республики Казахстан