"Қазақстан Республикасы тау-кен-металлургия кешенінің 1999-2003 жылдары тұрақты қызметі мен стратегиялық басымдықтарының дамуын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасының негізгі тапсырмалары мен көрсеткіштерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 8 қаңтар N 15

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы тау-кен-металлургия кешенінің 1999-2003 жылдары тұрақты жұмыс істеуі мен стратегиялық басымдықтарын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" қоса беріліп отырған республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасының негізгі тапсырмалары мен көрсеткіштері бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігімен бірлесіп белгіленген тәртіппен негізгі тапсырмалары мен көрсеткіштеріне сай бағдарламаның кеңейтілген нұсқасын әзірлеп, бекітсін, бағдарламаны ғылымды қаржыландыруға көзделген мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен мақсатты түрде қаржыландыруды қамтамасыз етсін. <*>
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.05.20. N 462 қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.
       4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы         
Үкіметінің 1999 жылғы          
8 қаңтардағы               
N 15 қаулысымен              
бекітілген                 

"Қазақстан Республикасы тау-кен-металлургия кешенінің 1999-2003 жылдары тұрақты жұмыс істеуі мен стратегиялық басымдықтарының дамуын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" республикалық нысаналы ғылыми-техникалық бағдарламасының негізгі тапсырмалары мен көрсеткіштері

1-кіші бағдарлама. Қазақстан Республикасы тау-кен-металлургия
кешенінің жер қойнауын пайдалану процестерін стратегиялық
басқаруды ұйымдастыруды ғылыми-әдістемелік және нормативтік
қамтамасыз ету

      Ескерту. Бағдарлама 4,5-бағандармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.05.20. N 462 қаулысымен.

1-кіші бағдарламаның |1-кіші бағдарламаның ғылыми-техникалық көрсеткіштері
|негізгі тапсырмалары |____________________________________________________
|                     |1999-2000 жылдардағы кезеңге|2001-2003 жылдардағы  
|                     |                            |кезеңге
|_____________________|____________________________|_______________________
|         1           |             2              |            3  

  _________________________________________________________________________

|1.Қазақстан Республи.|Қазақстан Республикасы Кеше.|Кешенді бәсеке қабілеті
|касы тау-кен метал.  |нінің ұйымдары үшін әлемдік |бар металл өнімдерін 
|лургия кешенінің     |стандарттардың қазіргі жай- |өндіру мен оның орнықты
|(бұдан әрі - Кешен)  |күйінің экономикалық көрсет.|жұмыс істеуін қамтама.
|жер қойнауын пайдала.|кіштерінің және ғылыми-тех. |сыз ететін стратегиялық
|ну процестерін стра. |никалық әзірлемелердің негі.|басқару жүйесін    
|тегиялық басқару     |зінде кіріккен ақпарат жүйе.|енгізу                
|жүйесін әзірлеу      |лерін (деректер базасын)    |                      
|                     |жасау. Нормативтік құқықтық |                      
|                     |актілер мен әдістемелік     |                      
|                     |құжаттарды әзірлеу          |                      
|_____________________|____________________________|_______________________
|2-кіші бағдарламаның |2-кіші бағдарламаның ғылыми-техникалық көрсеткіштері
|негізгі тапсырмалары |____________________________________________________
|                     |1999-2000 жылдардағы кезеңге|2001-2003 жылдардағы 
|                     |                            |кезеңге               
|_____________________|____________________________|_______________________

      таблицаның жалғасы:

_________________________________________________________
4. 2003 жылға арналған       5. Қаржыландыру көзi
      қаржыландыру көлемi,
          мың теңге
_________________________________________________________

     1-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
            "90 000"
     2-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
           "100 000"
     3-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
            "10 000"
_______________________________________________________    

2-кіші бағдарлама. Түсті және қара металлургияның бәсеке қабілеті бар өнім шығаруды қамтамсыз ететін руда және техногендік шикізатты кешенді пайдалану үшін ресурс және энергия үнемдейтін, экологиялық жағынан таза технологиялар мен жабдықтар жасау және оларды іске асыру

_________________________________________________________________________
|2-кіші бағдарламаның|2-кіші бағдарламаның ғылыми-техникалық көрсеткіштері
|негізгі тапсырмалары|___________________________________________________
|                    |1999-2000 жылдардағы кезеңге|2001-2003 жыл-ғы кезеңге
|____________________|____________________________|_______________________
|         1          |            2               |            3
|____________________|____________________________|_______________________
|2.1. Мыс, жолай ме.  |Көлбеу руда қыртыстарындағы |Ғылыми-техникалық шешім
|талдар өндірудің ши. |400 м астам тереңдікке ар.  |дерді іске асыру кен шы
|кізат базасын дамыту |налған қорларды өндіруге    |ғынын 8-10%-кетөмендету
|және технологиялық   |және қайта өндіруге және    |ге,еңбек өнімділігін1,5
|жаңарту              |құрамында мыстың орташа     |-2 есе арттыруға,1тонна
|                     |есеппен 1,6%-і бар, есептен |руда өндірудің өзіндік
|                     |шығарылған 130 млн.тонна    |құнын 1,5-1,8 есе төмен
|                     |руданы қайта өндіруге қосуға|детуге, жылына 2,5 млрд
|                     |арналған нұсқаулықтар мен   |теңге пайда түсіретін 
|                     |техникалық шешімдердің не.  |қосымша 5-6 млн. тонна
|                     |гіздемелері, мұның өзі ке.  |руда өндіруге мүмкіндік
|                     |ніштердің жұмыс істеу мер.  |береді.
|                     |зімін 7-10 жылға ұзартуға,  |Компьютерлік бағдарлама
|                     |кеніштегі руданың шығынын   |лар кешенін енгізу 8-10
|                     |20-25%-ке азайтуға, пайдала.|млн.АҚШ доллары сомасын
|                     |нылған кеңістіктің 120 млн. |да қосымша пайда алуға
|                     |текше метрін жабуға мүмкін. |мүмкіндік береді.
|                     |дік береді.                 |
|                     | Кешен ұйымдарының арасында.|Құрамында мыс бар шикі.
|                     |ғы шикізат ағынын ұтымды    |затты қайта өңдеудің  
|                     |басқаруды қамтамасыз ететін |технологиясы мен аппара
|                     |компьютерлік бағдарламалар  |турасын толық көлемде
|                     |кешенін әзірлеу. Мыс алуды  |игеру: қосымша (жылына
|                     |0,5-1%-ке арттыратын, реа.  |тонна)мыс-1400, қорға.
|                     |генттер шығысын 10-30%-ке   |сын-5000, мырыш-5000,
|                     |қысқартатын, улылығын 10-   |алтын-300 кг шығару.
|                     |15%-ке төмендететін автомат.|
|                     |ты түрде өлшейтін отандық   |
|                     |флотореагенттерді қолдана   |
|                     |отырып жаңа технологиялық   |
|                     |реагенттік режимдерді әзір. |
|                     |леу және қолда барын        |
|                     |оңтайландыру                |
|                     |____________________________|
|                     |Мыс балқыту өндірісінде мыс |
|                     |алуды -0,3-0,5%-ке; қорғасын|
|                     |алуды -25-30%-ке; мырыш алу.|
|                     |ды - 50-60%-ке және асыл    |
|                     |металдар алуды 1%-ке артты. |
|                     |руды қамтамасыз ететін мыс, |
|                     |мыс-қорғасын-мырыш концен.  |
|                     |траттары мен техногендік    |
|                     |шикізатты өңдеудің техноло. |
|                     |гиялары мен аппаратурасын   |
|                     | әзірлеу.                   |
|_____________________|____________________________|_______________________
|2.2.Қорғасын, мырыш  |Тау жыныстарының жалаңашта. |Алаптағы геомеханикалық
|және ілеспе металдар |нуының және қатпарлы алапта.|процестерді басқаруды
|өндірудің ғылыми-тех.|рының тұрақтылығын арттыру  |және жер қойнауын кен
|никалық деңгейін кө. |және олардағы кернеуді тө.  |өндіру көлемін20-30%-ке
|теруді қамтамасыз    |мендету үшін техникалық ше. |арттыра отырып тау-кен
|ететін тиімділігі    |шімдердің кешенін әзірлеу.  |жұмыстарын шоғырландыру
|жоғары экологиялық   |Қуаттылығы аз руда алапта.  |ды қамтамасыз ететін
|қауіпсіз технология. |рын дайындаудың және тік    |пайдаланылған кеңістік.
|ларды жасау мен іске |құлайтын жанасқан руда дене.|ті жаба отырып кеніштер
|асыру.               |лерін тобымен дайындаудың   |ді дайындаудың техноло.
|                     |тазарту өнімділігін 2-2,5   |гиясын жасау және игеру
|                     |есеге арттыратын, үю жұмыс. |Руда өндірудің өзіндік
|                     |тарына шығатын шығынды 1,3- |құны 8-10-%-ке төмендей
|                     |1,5 есеге азайтатын тиімді. |ді, еңбек өнімділігі
|                     |лігі жоғары технологиялар   |20-30%-ке артады,цеме.
|                     |жасау.                      |нт жұмсаудың үлестік
|                     |                            |шығысы 20-30%-ке кемиді
|                     |                            |руданы керексіздендіру
|                     |Техногендік шикізат пен     |3-4%-ке қысқарады 100
|                     |баланстан тыс рудаларды     |мың тонна руда өндіруге
|                     |байытудың аралас, экология. |экономикалықтиімділік-
|                     |лық таза технологияларын    |10-15 млн. теңге
|                     |жасау, бұл ретте мынадай    |болады. Әлемдік стан.
|                     |металдар: қорғасын, мыс,    |дарттарға сай келетін
|                     |мырыш -75-80, алтын-55,     |сапасы жоғары концент.
|                     |күміс-75 процент деңгейінде |раттарды алуға мүмкін.
|                     |алынады.                    |дік беретін байытылуы
|                     |Қорғасын, мырыш және алтын  |қиын полиметалл руда.
|                     |алуды 3-5%-ке, мыс алуды-0,5|ларын, техногендік ши.
|                     |-1,0-%ке, күміс алуды-2-2,5%|кізатты, сондай-ақ құ.
|                     |ке арттыратын реагент шығы. |рамында алтын бар руда
|                     |сын 5-10%-ке және процестер.|ны өңдеудің жаңа эколо
|                     |дің энергия қамтымдылығын   |гиялық таза технология.
|                     |6-10%-ке төмендететін, отан.|ларын игеру. Руданы өң.
|                     |дық флотореагенттер мен     |деудің өзіндік құнын
|                     |жаңа аппараттарды қолдана   |6-8%-ке кеміту,реагент
|                     |отырып жаңа технологиялық   |тердің шығыстарын
|                     |және реагенттік-режимдерді  |10-20%-ке қысқарту.
|                     |әзірлеу және қолда барын    |Қосымша мынадай өнім.
|                     |оңтайландыру, бұл ретте     |дерді өндіруді қамта.
|                     |сапасы жоғары селективті    |масыз ету:
|                     |және коллективті концентрат.|-мыс концентраты-жылы.
|                     |тар алынады және өңделетін  |на 1000т.; -қорғасын
|                     |руданың 1 миллион тоннасынан|концентраты - жылына
|                     |қосымша қорғасын-500 тонна, |500 т.; -мырыш концент
|                     |мырыш-3,0 мың тонна, мыс-2,5|раты-жылына 1000 т.;
|                     |мың тонна өндіріледі.       |-құрамында алтыны бар.
|                     | Қорғасын алуды-1-5%-ке, мыс|лар - жылына 600 т.
|                     |алуды-0,5-0,7%-ке арттыра   |Жылына 10 мың тонна мыс
|                     |отырып тәжірибелік-өндіріс. |12 мың тонна мырыш,3мың
|                     |тік масштабта коллективтік  |тонна қорғасын ала оты.
|                     |қорғасын-мыс-мырыш концен.  |рып, коллективтік қорға
|                     |тратын өңдеудің автогендік  |сын-мыс-мырыш концентра
|                     |технологиясын әзірлеу және  |тын жылына 100 мың тон.
|                     |іске асыру. Қосымша (жылына)|на көлемінде өңдеу тех
|                     |600 тонна мыс, 2000 тонна   |нологиясын игеру.Мырыш
|                     |қорғасын, 50 кг алтын, 5000 |электролизінің жаңа про
|                     |кг күміс өндіре отырып және |цестерін енгізу жоғары
|                     |коксті (көмірді)12-15 мың   |маркалы металл алуға,
|                     |тонна үнемдей отырып клин.  |1 тонна мырышқа электр
|                     |керді өңдеу көлемін жылына  |энергиясының шығысын
|                     |30 мың тоннаға дейін артты. |300-500 квт/сағатқа
|                     |руды қамтамасыз ететін тех. |қысқартуға және тоққа
|                     |нологияны игеру.            |шығуды 4-5%-кеарттыруға
|                     |Құрамында қорғасын бар мате.|мүмкіндік береді.Бабына
|                     |риалдардан асыл металдар шы.|келмеген шикізатты(шлак
|                     |ғаруды 20-25%-ке арттыру.   |тарды) өңдеу технология
|                     |                            |сын игеру жылына 700тон
|                     |                            |на қорғасын, 3 мың тон.
|                     |                            |на мырыш қосымша шығару
|                     |                            |ға мүмкіндік береді.
|_____________________|____________________________|_______________________
|2.3. Руда немесе тех.|Өңдеуге Қазақстан шикізаты. |Дәстүрден тыс шикізатты
|негендік шикізаттан  |ның жаңа көздерін: Красно.  |өңдеудің галий шығаруды
|жеңіл, сирек және    |октябрь кенішінің сапасы    |25-40%, кемік титаншы.
|асыл металдарды алу. |төмен бокситтерін, Шығыс    |ға руды 4-6 мың тонна,
|дың бәсекелестік қа. |Қазақстанның құрамында титан|ванадий пентоксидін шы.
|білеті бар өнім алуды|бар рудаларын, құрамында    |ғаруды жылына 125-тен 
|қамтамасыз ететін    |алтын бар қордаланған және  |250 тоннаға, осмийді
|рентабельділігі      |шашыранды кен орындарын,    |-30%-ке,ренийді-3%,ал.
|жоғары және экология.|өнеркәсіп өнімдерін және    |тын шығаруды 10-15%-ке
|лық таза технология. |техногендік шикізатты тарту.|арттыратын жаңа техно.
|ларды әзірлеу және   |дың есебінен жеңіл, сирек   |логиясын игеру.
|игеру                |кездесетін және асыл метал. |
|                     |дардың шикізат базасын      |
|                     |кеңейту. Оларды қайта өңдеу.|
|                     |дің жылына галлий өндіруді  |
|                     |7 тоннаға, кемік титан өнді.|
|                     |2000 тоннаға, ванадий пенток|
|                     |сидін өндіруді 40-60 тонна. |
|                     |ға, алтын өндіруді 5-10%-ке,|
|                     |осмийді 10-15%-ке, ренийді  |
|                     |1,5-2%-ке, уран өндіруді    |
|                     |10-20%-ке арттыруды қамта.  |
|                     |масыз ететін жаңа техноло.  |
|                     |гияларын жасау.             |
|_____________________|____________________________|_______________________
|2.4. Өндіріске       |Құрамында кемінде 62% темір |Өндірісті кейін кеңейте
|Лисаков концентратын,|және 0,08%-тен аспайтын     |отырып жоғары фосфорлы
|баланстан тыс және   |фосфор бар Лисаков кенішінің|рудадан жылына 5000 мың
|бабына келмеген фер. |сапасы жоғары темір-руда    |тонна жоғары сапалы те.
|роқорытпа шикізатын, |концентратын алудың техноло.|мір-руда концентратын
|техногендік қалдық.  |гиясын әзірлеу және жылына  |өндіруге арналған бір.
|тарды қоса отырып,   |500,0 мың тоннаға арналған  |лескен өндірістік кеше
|Кешен ұйымдарында    |тәжірибелік-өндірістік ке.  |енді жобалау құрастыру
|темір-руда шикізатын |шенді құра отырып құрамында |және игеру. Өнімнің өзі
|өңдеудің тиімділігі  |фосфор бар рудаларды байыту.|ндік құнын 10-15%-ке ке
|жоғары, экологиялық  |дың жаңа технологиясын тәжі.|мітудің және оның сапа
|таза технологияларын |рибелік-өндірістік сынақтан |сын шетел стандарттары
|игеру және металлур. |өткізу. Көмір қалдықтарынан |ның талаптарына сәйкес
|гиялық процестерді   |6-8 мың тонна кешенді ферро.|келтірудің есебінен ме
|серпінді басқару үшін|қорытпа өндіру технологиясын|таллопрокаттың бәсеке
|ақпараттық-өлшеу     |игеру.                      |қабілетін арттыру.Хром
|кешендерін құру.     | Технологиялық процестерді  |және марганец ферроқо.
|                     |басқарудың автоматтандырыл. |рытпаларын балқыту кө.
|                     |ған жүйелерін, өндіріс жағ. |лемін тиісінше жылына
|                     |дайында өлшеу әдістерін     |15 және 25 мың тоннаға
|                     |қолдана отырып жаңа техно.  |ұлғайта отырып кесектел
|                     |логияларды игеру.           |ген хром және марганец
|                     |                            |шикізатын жылына 40-60
|                     |                            |мың тонна көлемінде өн
|                     |                            |діруді игеру.Аспаптар.
|                     |                            |ды, өлшеу-есептеу кеше
|                     |                            |ндерін шағын сериялар.
|                     |                            |мен шығару.
|_____________________|____________________________|_______________________

      таблицаның жалғасы:

_________________________________________________________
4. 2003 жылға арналған       5. Қаржыландыру көзi
      қаржыландыру көлемi,
          мың теңге
_________________________________________________________

     1-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
            "90 000"
     2-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
           "100 000"
     3-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
            "10 000"
_______________________________________________________

3-кіші бағдарлама. "Экология және табиғи ресурстар 2030"
мемлекеттік стратегиясын дамыту үшін тау-кен-металлургия кешенінің жұмыс істеуінің экологиялық қауіпсіздігін арттыру

__________________________________________________________________________
|3-кіші бағдарламаның |3-кіші бағдарламаның ғылыми-техникалық көрсеткіштері
|негізгі тапсырмалары |____________________________________________________
|                     |1999-2000 жылдардағы кезеңге|2001-2003 жылдардағы
|                     |                            |кезеңге |_____________________|____________________________|_______________________
|3.1. Жұмыс істеп тұр.|Кешен ұйымдарының қоршаған  |Экологиялық тазареагент
|ған өндірісті жаңар. |ортаға зиянын 3-5 млн. АҚШ  |терді енгізудің, оларды
|тудың, аса улы реа.  |доллары сомасында болдырмау |пайдалану көлеміназайту
|генттерді ауыстыру,  |                            |дың, таза судыпайдалану
|қалдықтардың сыртқа  |                            |мен ағын суларды шығару
|шығуын қысқартудың,  |                            |ды қысқартудың,өндіріс
|қалдықтардың пайда   |                            |қалдықтарының пайда бо
|болуын барынша азай. |                            |луын қысқартудың және
|тудың, сумен жабдық. |                            |олардың кері циклге тү
|таудың айналым жүйе. |                            |су дәрежесін 5-7%-ке
|лерін енгізудің есе. |                            |дейін арттырудыңесебін
|бінен кешен ұйымдары.|                            |табиғи экожүйенің лас.
|ның қоршаған ортаға  |                            |тану қарқынын 2-5%-ке
|әсерін төмендету.    |                            |төмендету. Табиғатты
| Кешен ұйымдарында   |                            |пайдалануды нормалау
|қалдықтарды шығару   |                            |және оңтайландыру жүй.
|жүйесін жетілдіру.   |                            |есін жетілдірудің есе.
|Қоршаған ортаны лас. |                            |бінен өндірістің эконо
|тағаны үшін төлем    |                            |микалық тиімділігін ар
|жүйесін оңтайландыру.|                            |ттыру.
|_____________________|____________________________|_______________________
|3.2. Өндірістің қау. |Қалдықтардың қауіпті түрле. |Есепке алуды,пайдалану.
|іпті қалдықтарын бас.|рін есепке алудың, залалсыз.|ды, қайта өңдеуді,қауіп
|қарудың жүйесінің    |дандырудың, сақтаудың, көму.|сіз тасымалдау мен сақ.
|тиімділігін арттыру  |дің тиімділігін арттыру.    |тауды қоса алғандақауіп
|үшін нормативтік-ақ. | Кешен ұйымдары қалдықтары. |ті қалдықтардыбасқаруды
|параттық негіз жасау.|ның қауіптілігінің сыныбын  |ұйымдастырудың тиімді 
|Халықаралық стандарт.|айқындау жөніндегі әдісте.  |жүйесін құру
|тар мен келісімдерді |мелік материалдар, қалдық.  |
|пайдалана отырып     |тарды қайта өңдеу мен орна. |
|Кешен ұйымдары қал.  |ластыру және олардың қорша. |
|дықтарының қауіптілік|ған ортаға әсері жөнінде    |
|сыныбын құру. Өнді.  |ұсынымдар.                  |
|рістің қауіпті қал.  |                            |
|дықтарын барынша     |                            |
|азайтудың, кәдеге    |                            |
|жаратудың, залалсыз. |                            |
|дандырудың тиімді    |                            |
|технологияларын      |                            |
|жасау.               |                            |
|_____________________|____________________________|_______________________
|3.3. Авариялық оқиға.|Авариялық қалдықтарды таби. |Табиғи объектілерге ава
|ларды болдырмауға    |ғат объектілеріне төгуді    |риялық қалдықтарды төгу
|жәрдемдесу. Кешен    |(шығарылуын)30-50%-ке       |ді (шығарылуын) 1,5-2 
|ұйымдарындағы негізгі|кеміту.                     |есеге қысқарту.
|өндірісті, гидротех. |Ластаушы заттардың (цианид. |Экологиялық апаттар мен
|никалық қондырғыларды|тер, роданидтер, тиомочева. |авариялық жағдайлардың
|қауіпсіз пайдалануды |нилар, ауыр металдар ионда. |алдын алу арқылы қорша
|қамтамасыз ету.      |ры) табиғи су объектілеріне |ған орта мен халықтың
|Қалдықтардың шығары. |шығарылуын болдырмайтын     |денсаулығына зиянды
|луына, ағын суларды  |ұйымдастырушылық-техникалық |болдырмау
|жинақтағыштардың және|шараларды енгізу.           |
|қалдық қоймаларының  |                            |
|жай-күйіне бақылау   |                            |
|жасаудың тиімді жүйе.|                            |
|лерін енгізу.        |                            |
|_____________________|____________________________|_______________________

      таблицаның жалғасы:

_________________________________________________________
4. 2003 жылға арналған       5. Қаржыландыру көзi
      қаржыландыру көлемi,
          мың теңге
_________________________________________________________

     1-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
            "90 000"
     2-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
           "100 000"
     3-кiшi бағдарлама бойынша      Республикалық бюджет
            "10 000"
_______________________________________________________
 

  4-кіші бағдарлама. Шағын және орта өндірістерді құру жолымен ғылыми әзірлемелерді іске асыру және тауарлық даярлығы жоғары, бәсекелестік қабілеті бар өнім шығару жөніндегі технологияларды  игеру

__________________________________________________________________________
|4-кіші бағдарламаның |4-кіші бағдарламаның ғылыми-техникалық көрсеткіштері
|тапсырмаларын игеру  |____________________________________________________
|                     |1999-2000 жылдардағы кезеңге|2001-2003 жылдардағы
|                     |                            |кезеңге
|_____________________|____________________________|_______________________
|        1            |            2               |            3
|_____________________|____________________________|_______________________
|4.1. Шағын кәсіпкер. |Өндірістік ұйымдардың және  |Өнеркәсіп ұйымдарының
|лік құрылымдарын     |ғылыми мекемелердің өндіріс.|шағын және орташабизнес
|қалыптастыру кезінде |тік жайлары, жабдықтары     |тің есебінен шығаратын
|ғылыми-техникалық    |жүктелімінің және қызметкер.|өнімінің номенклатура.
|бағдарламаларға нор. |лерінің жұмыспен қамтылуының|сын 20-30%-ке кеңейту.
|мативтік құқықтық,   |деңгейін 10-15%-ке өсіру.   |
|ақпараттық және      |                            |
|инвестициялық жәрдем |                            |
|көрсету.             |                            |
|_____________________|____________________________|_______________________
|4.2. Өнеркәсіп ұйым. |Республиканың негізгі өнер. |Республика аймақтарының
|дарының шағын және   |кәсіп аймақтарында жаңа тех.|инвестициялық мүмкіндік
|орта бизнес субъекті.|нология мен өндірістерді    |терін және олардың экс
|лермен тиімді өзара  |игеру үшін пилоттық және    |порттық әлеуетін10-15%-
|қарым-қатынасы арқылы|тәжірибелік қондырғылардың  |ке жақсарту.
|олардың тұрақты және |жүйесін құру.               |
|рентабельді жұмыс    |                            |
|істеуіне жәрдемдесу. |                            |
|_____________________|____________________________|_______________________
|4.3. Жасалған ғылыми-|Жылына сату көлемі кемінде  |Кешеннің технологиялар
|техникалық өнімді    |үш жүз мың АҚШ доллары бола.|және ғылыми қамтымды
|шағын және орта биз. |тын бәсекелестік қабілеті   |өнім сатуындағы шағын
|нестің өнеркәсіп     |бар өнімді шығаратын ғылыми |және орта бизнестің үл
|ұйымдарында іске     |қамтымды өндірістерді құру. |есін 20-30%-кежеткізу 
|асыру.               |                            |үлесін
|_____________________|____________________________|_______________________

Об утверждении основных заданий и показателей Республиканской целевой научно-технической программы "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно-металлургического комплекса Республики Казахстан на 1999-2003 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 января 1999 года № 15

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые основные задания и показатели Республиканской целевой научно-технической программы "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно- металлургического комплекса Республики Казахстан на 1999-2003 годы".
      2. Министерству образования и науки Республики Казахстан совместно с Министерством индустрии и торговли Республики Казахстан в установленном порядке разработать и утвердить развернутый вариант программы в соответствии с ее основными заданиями и показателями, обеспечить целевое финансирование программы за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование науки. <*>

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 20 мая 2003 г. N 462 .
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

                                                  Утверждены
                                         постановлением Правительства
                                             Республики Казахстан
                                          от 8 января 1999 года № 15

       Основные задания и показатели Республиканской целевой научно-
    технической программы "Научно-техническое обеспечение устойчивого
     функционирования и стратегических приоритетов развития горно-
   металлургического комплекса Республики Казахстан на 1999-2003 годы" <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 20 мая 2003 г. N 462 .

            Подпрограмма 1. Научно-методическое и нормативное обеспечение
  организации стратегического управления процессами недропользования горно-
            металлургического комплекса Республики Казахстан

     _____________________________________________________________________________

Основные задания    !    Научно-технические показатели подпрограммы 1       !

подпрограммы 1      !-------------------------------------------------------!

                    ! на период 1999-2000 годы !на период 2001-2003 годы    !

____________________________________________________________________________!

         1          !              2           !              3             !

----------------------------------------------------------------------------!

Разработать систему !Создание интегрированных  !Внедрение системы страте-   !

стратегического уп- !информационных систем (баз!гического управления Комп - !

равления процессами !данных) на основе экономи-!лексом,обеспечивающей устой-!

недропользования в  !ческих показателей совре -!чивое функционирование и вы-!

горно-металлургичес-!менного состояния мировых !пуск конкурентоспособной ме-!

ком комплексе Рес-  !стандартов и научно-техни-!таллопродукции              !

публики Казахстан   !ческих разработок для ор -!                            !

(далее - Комплекс)  !ганизаций Комплекса Рес - !                            !

                    !публики Казахстан. Разра- !                            !

                    !ботка нормативных правовых!                            !

                    !актов и методических доку-!                            !

                    !ментов                    !                            !

----------------------------------------------------------------------------!

            Продолжение таблицы:

------------------------------------------------------------------
  4. Объем финансирования на    !  5. Источник финансирования
     2003 год, тыс. тенге       !
-------------------------------------------------------------------
      по 1 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "90 000"             !
-------------------------------------------------------------------
      по 2 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "100 000"            !
-------------------------------------------------------------------
      по 3 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "10 000"             !
-------------------------------------------------------------------

   Подпрограмма 2. Создание и реализация ресурсно- и энергосберегающих,
     экологически чистых технологий и оборудования для комплексного
  использования рудного и техногенного сырья цветной и черной металлургии,
          обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции

____________________________________________________________________________

Основные задания   !   Научно-технические показатели подпрограммы 2        !

подпрограммы 2    !-------------------------------------------------------!

                   ! на период 1999-2000 годы !на период 2001-2003 годы    !

---------------------------------------------------------------------------!

         1         !              2           !              3             !

___________________________________________________________________________!

2.1. Развития сырь-!Инструкции и обоснования  !Реализация научно-техничес -!

евой базы и техно- !технических решений для   !ких решений позволит снизить!

логическое обновле-!вовлечения в добычу и пе- !потери руды на 8-10%, повы- !

ние производства   !реработку запасов в на -  !сить производительность тру-!

меди, сопутствующих!клонных рудных залежах для!да в 1,5-2 раза, снизить се-!

металлов           !глубины более 400 м и во- !бестоимость добычи 1 т руды !

                   !влечения в повторную добы-!в 1,5-1,8 раза, добыть до - !

                   !чу до 130 миллионов т ру- !полнительно 5-6 миллионов т !

                   !ды, списанной в потери, со!руды в год с получением при-!

                   !средним содержанием меди  !были до 2,5 миллиардов тенге!

                   !1,6%, что позволит прод-  !Внедрение комплекса компью- !

                   !лить срок существования   !терных программ позволит по-!

                   !рудников на 7-10 лет, сни-!лучить дополнительную при - !

                   !зить общие потери руды по !быль в сумме 8-10 миллионов !

                   !месторождению на 20-25%,  !долларов США                !

                   !погасить более 120 миллио-!                            !

                   !нов куб.м. выработанных   !                            !

                   !пространств.              !                            !

                   !Разработка комплекса ком- !Полномасштабное освоение    !

                   !пьютерных программ, обес -!технологии и аппаратуры пе -!

                   !печивающих рациональное   !реработки медьсодержащего   !

                   !управление потоками сырья !сырья с дополнительным вы - !

                   !между организациями Комп- !пуском (т в год):           !

                   !лекса. Разработка новых и !меди - 1400, свинца - 5000, !

                   !оптимизация существующих  !цинка - 5000, золота - 300кг!

                   !технологических реагентных!                            !

                   !режимов с применением оте-!                            !

                   !чественных флотореагентов !                            !

                   !с автоматизированным их   !                            !

                   !дозированием, обеспечива- !                            !

                   !ющих повышение извлечения !                            !

                   !меди на 0,5-1%,  сокраще -!                            !

                   !ния расхода реагентов на  !                            !

                   !10-30%,  снижения токсич -!                            !

                   !ности на 10-15%.          !                            !

                   !Разработка технологий и   !                            !

                   !аппаратуры переработки    !                            !

                   !медных,медно-свинцово-цин-!                            !

                   !ковых концентратов и тех- !                            !

                   !ногенного сырья, обеспечи-!                            !

                   !вающих повышение извлече -!                            !

                   !ния по медеплавильному    !                            !

                   !производству меди на 0,3- !                            !

                   !0,5%; свинца на 25-30%;   !                            !

                   !цинка на 50-60% и благо-  !                            !

                   !родных металлов на 1%     !                            !

---------------------------------------------------------------------------!

2.2. Создание и ре-!Разработка комплекса тех- !Создание и освоение техноло-!

ализация высокоэф -!нических решений для повы-!гии отработки месторождений !

фективных экологи- !шения устойчивости обнаже-!с закладкой выработанного   !

чески безопасных   !ний пород и закладочных   !пространства, обеспечивающей!

технологий, обеспе-!массивов и снижения в них !управление геомеханическими !

чивающих повышение !напряжений. Создание высо-!процессами в массиве и кон -!

научно-технического!коэффективных технологий  !центрацию горных работ с    !

уровня производства!отработки маломощных руд- !увеличением объемов добычи  !

свинца, цинка и со-!ных залежей и групповой   !руды из недр на 20-30%. Се -! 

путствующих метал -!подготовки крутопадающих  !бестоимость добычи руды сни-!

лов                !сближенных рудных тел,    !зится на 8-10%, производи-  !

                   !обеспечивающих повышение  !тельность труда возрастет на!

                   !производительности очист- !20-30%, уменьшится удельный !

                   !ной выемки в 2-2,5 раза,  !расход цемента на 20-30%,   !

                   !снижение затрат на закла- !разубоживание руды сократит-!

                   !дочные работы в 1,3-1,5   !ся на 3-4%. Экономический   !

                   !раза.                     !эффект на 100 тысяч т добычи!

                   !Создание комбинированных  !руды -10-15 миллионов тенге.!

                   !экологически чистых техно-!Освоение новых экологически !

                   !логий обогащения техноген-!чистых технологий переработ-!

                   !ного сырья и забалансовых !ки полиметаллических трудно-!

                   !руд  с извлечением метал -!обогатимых руд, техногенного!

                   !лов на уровне, %:         !сырья,а также золотосодержа-!

                   !свинца,меди и цинка 75-80,!щих руд, позволяющих полу - !

                   !золота - 55, серебра - 75.!чать высококачественные кон-!

                   !Разработка новых и оптими-!центраты, соответствующие   !

                   !зация существующих техно- !мировым стандартам. Снижение!

                   !логических и реагентных   !себестоимости переработки   !

                   !режимов с применением оте-!руды на 6-8%, сокращения    !

                   !чественных флотореагентов !расходов реагентов на       !

                   !и новых аппаратов, обеспе-!10-20%.                     !

                   !чивающих повышение извле -!Обеспечение дополнительного !

                   !чения свинца, цинка и зо -!выпуска продукции:          !

                   !лота на 3-5%, меди на 0,5-! медного концентрата - 1000 !

                   !1,0%, серебра на 2-2,5%,  !т/год;                      !

                   !снижение расхода реагента ! свинцового концентрата -500!

                   !на 5-10% и энергоемкости  !т/год;                      !

                   !процессов на 6-10% с полу-! цинкового концентрата -1000!

                   !чением высококачественных !т/год;                      !

                   !селективных и коллективных! золотосодержащего - 600 т/ !

                   !концентратов и дополни -  !год.                        ! 

                   !тельным выпуском свинца - !                            !

                   !500 т, цинка - 3,0 тысяч  !Освоение технологии перера -!

                   !т, меди - 2,5 тысяч т на 1!ботки коллективного свинцо- !

                   !миллион т перерабатываемой!во-медно-цинкового концент- !

                   !руды.                     !рата в объеме 100 тысяч т в !

                   !Разработка и реализация в !год с получением (тысяч т): !

                   !опытно-промышленном масш -!меди - 10, цинка - 12, свин-!

                   !табе автогенной технологии!ца - 3.                     !

                   !переработки коллективного !Внедрение новых процессов   !

                   !свинцово-медно-цинкового  !электролиза цинка позволит  !

                   !концентрата с повышением  !получить металл высших ма - !

                   !извлечения свинца на 1-5%,!рок, сократить расход элек- !

                   !меди на 0,5-0,7%. Освоение!троэнергии на 300-500 квт/ч !

                   !технологии, обеспечивающей!на 1 т цинка и повысить вы -!

                   !увеличение объемов перера-!ход по току на 4-5%. Освое- !

                   !ботки клинкера до 30 тысяч!ние технологии переработки  !

                   !т в год с дополнительным  !некондиционного сырья (шла- !

                   !производством (в год): ме-!ков) с дополнительным вы -  !

                   !ди - 600 т, свинца - 2000 !пуском (т/год) свинца - 700,!

                   !т, золота - 50 кг, сереб -!цинка - 3000.               !

                   !ра - 5000 кг и экономией  !                            !

                   !кокса (угля) - 12-15 тысяч!                            !

                   !т.                        !                            !

                   !Увеличение выпуска благо- !                            !

                   !родных металлов на 20-25% !                            !

                   !из свинецсодержащих мате -!                            !

                   !риалов.                   !                            !

---------------------------------------------------------------------------!

2.3. Разработка и  !Расширение сырьевой базы  !Освоение новых технологий   !

освоение высокорен-!легких, редких и благород-!переработки нетрадиционного !

табельных и эколо- !ных металлов за счет вов- !сырья с увеличением выпуска !

гически чистых тех-!лечения в переработку но- !галлия на 25-40%, губчатого !

нологий извлечения !вых источников казахстанс-!титана до 4-6 тысяч тонн,   !

легких, редких и   !кого сырья: низкокачест - !пентоксида ванадия с 125 до !

благородных метал -!венных бокситов Красноок- !250 тонн в год, осмия на    !

лов из рудного и   !тябрьского месторождения, !30%, рения на 3%, золота на !

техногенного сырья,!титаносодержащих руд Вос- !10-15%.                     !

обеспечивающих по -!точного Казахстана, корен-!                            !

лучение конкуренто-!ных и россыпных золотосо- !                            !

способной продукции!держащих месторождений,   !                            !

                   !промпродуктов и техноген- !                            !

                   !ного сырья. Создание новых!                            !

                   !технологий их комплексной !                            !

                   !переработки, обеспечиваю- !                            !

                   !щих увеличение выпуска в  !                            !

                   !год галлия до 7 тонн, губ-!                            !

                   !чатого титана на 2 тысячи !                            !

                   !тонн, пентоксида ванадия  !                            !

                   !на 40-60 тонн, золота на  !                            !

                   !5-10%, осмия на 10-15%,   !                            !

                   !рения на 1,5-2%, урана на !                            !

                   ! 10-20%                   !                            !

---------------------------------------------------------------------------!

2.4. Освоение высо-!Разработка технологии по- !Проектирование, монтаж и ос-!

коэффективных, эко-!лучения высококачественно-!воение совместного производ-!

логически чистых   !го железорудного концент- !ственного комплекса на 5000 !

технологий перера -!рата Лисаковского место-  !тысяч тонн в год высокока-  !

ботки в организаци-!рождения с содержанием же-!чественного железорудного   !

ях Комплекса желе- !леза не менее 62% и фосфо-!концентрата из высокофосфо- !

зорудного сырья с  !ра не более 0,08% и прове-!ристых руд с последующим    !

вовлечением в про- !дение опытно-промышленных !расширением производства.   !

изводство Лисаков- !испытаний новой технологии!Повышение конкурентоспособ -!

ского концентрата, !обогащения фосфоросодержа-!ности металлопроката за счет!

забалансового и не-!щих руд с созданием опыт -!снижения на 10-15% себестои-!

кондиционного фер- !но-промышленного комплекса!мости продукции и обеспече- !

росплавного сырья, !на 500,0 тысяч тонн в год.!ния соответствия ее качества!

техногенных отходов!Освоение технологии произ-!требованиям зарубежных стан-!

и создание информа-!водства 6-8 тысяч т комп -!дартов.                     !

ционно-измеритель- !лексных ферросплавов из   !Освоение производства окус- !

ных комплексов для !углеотходов.              !кованного хромового и мар-  !

динамического уп - !Освоение новых технологий !ганцевого сырья в количестве!

равления металлур- !с применением автоматизи- !40-60 тысяч т в год с увели-!

гическими процесса-!рованных систем управления!чением объемов выплавки хро-!

ми                 !технологических процессов,!мовых и маргенцевых ферросп-!

                   !методов измерения в про - !лавов на 15 и 25 тысяч т в  !

                   !мышленных условиях        !год, соответственно.        !

                   !                          !Мелкосерийное производство  !

                   !                          !приборов, измерительно-вы - !

                   !                          !числительных комплексов     !

---------------------------------------------------------------------------!

      Продолжение таблицы:

------------------------------------------------------------------
  4. Объем финансирования на    !  5. Источник финансирования
     2003 год, тыс. тенге       !
-------------------------------------------------------------------
      по 1 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "90 000"             !
-------------------------------------------------------------------
      по 2 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "100 000"            !
-------------------------------------------------------------------
      по 3 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "10 000"             !
-------------------------------------------------------------------

    Подпрограмма 3. Повышение экологической безопасности функционирования
   горно-металлургического комплекса в развитие Государственной стратегии
                  "Экология и природные ресурсы 2030"  

    ___________________________________________________________________________

Основные задания  !  Научно-технические показатели подпрограммы 3         !

  подпрограммы 3   !-------------------------------------------------------!

                   !на период 1999-2000 годы! на пенриод 2001-2003 годы    !

---------------------------------------------------------------------------!

         1         !              2         !               3              !

___________________________________________________________________________!

3.1. Снижение воз-!Предотвращение ущерба ок-!Снижение темпов загрязнения   !

действия организа-!ружающей среде от органи-!природных экосистем на 2-5%   !

ций Комплекса на  !заций Комплекса на сумму !за счет внедрения экологически!

окружающую среду  !до 3-5 миллионов долларов!чистых реагентов, уменьшения  !

за счет модерниза-!США                      !объемов их использования, сок-!

ции действующего  !                         !ращения потребления свежей во-!

производства, за- !                         !ды и сброса сточных вод, сок- !

мены высокотоксич-!                         !ращения образования отходов   !

ных реагентов, со-!                         !производства и повышения сте -!

кращения выбросов !                         !пени их рециклинга до 5-7%.   !

(сбросов), миними-!                         !Повышение экономической эффек-!

зации образования !                         !тивности производства за счет !

отходов, внедрения!                         !совершенствования системы нор-!

оборотных систем  !                         !мирования и оптимизации приро-!

водоснабжения.    !                         !допользования                 !

Совершенствование !                         !                              !

системы нормирова-!                         !                              !

ния выбросов      !                         !                              !

(сбросов) в орга -!                         !                              !

низациях Комплек- !                         !                              !

са.               !                         !                              !

Оптимизация систе-!                         !                              !

мы платежей за за-!                         !                              !

грязнение окружа- !                         !                              !

ющей среды        !                         !                              !

---------------------------------------------------------------------------!

3.2. Создание нор-!Повышение эффективности  !Создание эффективной системы  !

мативно-информаци-!учета, обезвреживания,   !организации управления опасны-!

онной основы для  !хранения, захоронения    !ми отходами, включая учет, ис-!

эффективной систе-!опасных видов отходов.   !пользование, переработку, без-!

мы управления     !Методические материалы по! опасную транспортировку и    !

опасными отходами !определению класса опас- !хранение                      !

производства. Обо-!ности отходов организаций!                              !

снование класса   !Комплекса, рекомендации  !                              !

опасности отходов !по переработке и размеще-!                              !

организаций Комп -!нию отходов и их влиянию !                              !

лекса с использо- !на окружающую среду      !                              !

ванием международ-!                         !                              !

ных стандартов и  !                         !                              !

соглашений. Созда-!                         !                              !

ние эффективных   !                         !                              !

технологий миними-!                         !                              !

зации, утилизации,!                         !                              !

обезвреживания    !                         !                              !

опасных отходов   !                         !                              !

производства      !                         !                              !

---------------------------------------------------------------------------!

3.3. Содействие   !Сокращение аварийных вы- !Сокращение аварийных выбросов !

предотвращению    !бросов (сбросов) в при-  !(сбросов) в природные объекты !

аварийных ситуа - !родные объекты на 30-50%.!в 1,5-2 раза.                 !

ий. Обеспечение   !Внедрение организационно-!Предотвращение ущерба окружаю-!

безопасносной экс-!технических мероприятий, !щей среде и здоровью населения!

плуатации основно-!позволяющих предотвратить!за счет предупреждения эколо -!

го производства,  !сброс загрязняющих ве -  !гических катастроф и аварийных!

гидротехнических  !ществ (цианидов, родани- !ситуаций                      !

сооружений в орга-!дов, тиомочевины, ионов  !                              !

низациях Комплек -!тяжелых металлов) в при -!                              !

са.               !родные водные объекты    !                              !

Внедрение эффек-  !                         !                              !

тивных систем     !                         !                              !

контроля за выбро-!                         !                              !

сами (сбросами),  !                         !                              !

за состоянием на- !                         !                              ! 

копителей сточных !                         !                              !

вод и хвостохрани-!                         !                              !

лищ               !                         !                              !

---------------------------------------------------------------------------!

      Продолжение таблицы:

------------------------------------------------------------------
  4. Объем финансирования на    !  5. Источник финансирования
     2003 год, тыс. тенге       !
-------------------------------------------------------------------
      по 1 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "90 000"             !
-------------------------------------------------------------------
      по 2 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "100 000"            !
-------------------------------------------------------------------
      по 3 подпрограмме         !     Республиканский бюджет
           "10 000"             !
-------------------------------------------------------------------

     Подпрограмма 4. Реализация научных разработок путем создания малых и
   средних производств и освоение технологий по выпуску конкурентоспособной   
                  продукции высокой товарной готовности

     ____________________________________________________________________________

Основные задания ! Научно-технические показатели подпрограммы 4           !

подпрограммы 4   !--------------------------------------------------------!

                  !на период 1999-2000 годы !на период 2001-2003 годы      !

---------------------------------------------------------------------------!

         1        !             2           !                 3            !

___________________________________________________________________________!

4.1. Нормативно-  !Повышение степени загруз-!Расширение номенклатуры вы -  !

правовое, информа-!ки производственных поме-!пускаемой продукции промышлен-!

ционное и инвести-!щений и оборудования и   !ными организациями за счет    !  

ционное содействие!занятости персонала про- !малого и среднего бизнеса на  !

реализации научно-!мышленных организаций и  !20-30%                        !

технических прог -!научных учреждений на 10-!                              !

рамм при создании !15%                      !                              !

малых предпринима-!                         !                              !

тельских структур !                         !                              !

---------------------------------------------------------------------------!

4.2. Содействие   !Создание сети пилотных и !Улучшение инвестиционных воз- !

устойчивому и рен-!опытных установок для ос-!можностей регионов Республики !

табельному функци-!воения новых технологий  !и их экспортного потенциала на!

онированию промыш-!и производств в основных !10-15%                        !

ленных организаций!промышленных регионах    !                              !

за счет эффектив- !республики               !                              !

ного взаимодейст -!                         !                              ! 

вия их с субъекта-!                         !                              !

ми малого и сред -!                         !                              !

него бизнеса      !                         !                              !

---------------------------------------------------------------------------!

4.3. Реализация   !Создание сети наукоемких !Достижение доли малого и сред-!

созданной научно- !производств с выпуском   !него бизнеса в продажах техно-!

технической про - !конкурентоспособной про- !логий и наукоемкой продукции  !

дукции в промыш-  !дукции с объемом продаж  !Комплекса до 20-30%           !   

ленных организаци-!не менее трехсот тысяч   !                              !

ях малого и сред- !долларов США в год       !                              !

него бизнеса      !                         !                              !

___________________________________________________________________________!