1999-2003 жылдарға арналған "Қазақстанда атом энергиясын дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаның негізгі тапсырмалары мен көрсеткіштерін бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 12 наурыз N 235

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған 1999-2003 жылдарға арналған "Қазақстанда атом энергиясын дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаның негізгі тапсырмалары мен көрсеткіштері бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі

 

белгіленген тәртіппен бағдарламаның кең ауқымды нұсқасын оның негізгі

тапсырмалары мен көрсеткіштеріне сәйкес қалыптастырсын және бекітсін,

бағдарламаны мақсатты қаржыландыруды республикалық бюджеттің шығыс

бөлігінде ғылымға көзделген қаражаттың есебінен қамтамасыз етсін.

     3. осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі


                                              Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                           1999 жылғы 12 наурыздағы N 235

                                                   қаулысымен

                                                    Бекітілген


     1999-2003 жылдарға арналған "Қазақстанда атом энергетикасын дамыту"

       республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаның негізгі

                тапсырмалары мен көрсеткіштері


__________________________________________________________________________

|Бағдарламаның негізгі|   Бағдарламаның ғылыми-техникалық көрсеткіштері   

|   тапсырмалары      |                                                   

|_____________________|____________________________________________________

|                     |1999-2000 жылдардағы кезеңге |2001-2003 жылдардағы 

|                     |         арналған            |кезеңге арналған     

|_____________________|_____________________________|______________________

|        1            |              2              |            3        

|_____________________|_____________________________|______________________

|1. Қазақстан Респуб. |Семей аймағы жер көлемінің   |Қазақстан Республика.

|ликасының ядролық    |радиациялық ластануы бойынша |сында ядролық сынақ.

|жарылыстар жүргізіл. |жүйелік кешенді деректер.    |тар жүргізіліп әбден 

|ген немесе атом өнер.|Батыс Қазақстан полигондарын.|ластанған жерлердің

|кәсібі ұйымдары мен  |дағы жер асты ядролық жары.  |ірі масштабы (М 1:

|атом қондырғылары    |лыстары жүргізілген жерлер.  |50000) радиоэкология.

|бай аймақтарының     |дегі радиоэкологиялық зерт.  |лық картасын жасау.Ра

|радиоэкологиясы      |теулердің нәтижелері. Радиа. |диоактивті ластанудың

|                     |циялық қауіпсіздікті қамта.  |қоршаған ортада болуы

|                     |масыз ету жөніндегі ұсыным.  |ның, қозғалысының

|                     |дар. Бұрынғы Семей полигоны. |және қайта бөлінуінің

|                     |ның аумағындағы әскери ин.   |нысандарын белгілеу.

|                     |фрақұрылымдарды тарату жөнін.|Радиоактивті ластанған

|                     |дегі конверсиялық қызмет зар.|жерлерді шаруашылық  

|                     |даптарының радиациялық мони. |мақсатына пайдалану.

|                     |торингі жүйесі               |дың негізгі ережеле.

|                     |                             |рін әзірлеу және олар

|                     |                             |ды бұрынғы Семей поли

|                     |                             |гоны жағдайында бай.

|                     |                             |қап көру. Ең көп лас.

|                     |                             |танған жерлердің ради

|                     |                             |ациялық мониторингі.

|                     |                             |Радиациялық биогецено

|                     |                             |здағы организмдердің

|                     |                             |өсіп-көбеюіндегі гене

|                     |                             |тикалық өзгерістерді

|                     |                             |анықтау. Қоршаған ор.

|                     |                             |ортада радионуклидтер

|                     |                             |ді тасымалдаудың үлгі

|                     |                             |сін жасау және радио.

|                     |                             |активтік қалдықтарды

|                     |                             |сенімді оқшаулау тәсі

|                     |                             |лдері жөніндегі ұсыны

|                     |                             |мдарды пысықтау

|_____________________|_____________________________|______________________

|2. Атом энергетикасы |Халықаралық сараптама. Шағын |Қазақстандық материал.

|және атом станцияла. |қуатты атом жылу станциясы   |тануға токамак жасау.

|рының қауіпсіздігі   |құрылысының техникалық-эко.  |Жылдам және жылу нейт.

|                     |номикалық негіздемесін әзір. |ронды энергетикалық ре

|                     |леу. Қазақстандық материал.  |акторлардың қауіпсіз.

|                     |тану токамагының техникалық- |дігі бойынша жаңа нә.

|                     |экономикалық негіздемесі мен |тижелер алу. БН-350

|                     |техникалық жобасын әзірлеу.  |реакторын пайдалану. 

|                     |Жеңіл сулы реакторы бар атом |дан шығарудың жобалық

|                     |электр станциясындағы авария.|кезеңі               

|                     |ның қорытындалушы сатысы     |                     

|                     |бойынша жаңа ғылыми экспери. |                     

|                     |ментальдік деректер. Жылдам  |                     

|                     |реакторлардың қауіпсіздігін  |                     

|                     |зерделеу жөніндегі стендті   |                     

|                     |жобалау және құрылысын бас.  |                     

|                     |тау. Пайдаланылған реакторлық|                     

|                     |отынды сенімді сақтаудың     |                     

|                     |жүйесін әзірлеу              |                     

|_____________________|_____________________________|______________________

|3. Атом энергетикасы |УКП-2 үдеткіш кешенінде 2    |Ядролық реакциялардың

|саласындағы ядролық  |МэВ-ке дейінгі энергия ауқы. |төмен энергия негізін

|физика мен радиация. |мындағы ядролық реакцияларды |дегі қималары жөнінде

|лық материалтану     |зерттеудің ғылыми экспери.   |гі жаңа  эксперимента

|                     |ментальдік әдістерін әзірлеу.|тальдік деректер.Тер.

|                     |Сәулеленудің атом энергетика.|моядролық реакторлар

|                     |сына арналған конструкциялық |конструкциялық матери

|                     |материалдардың құрылымына,   |алдарының ақаулы құры

|                     |фазалық құрамына және физика.|лымы мен физикалық

|                     |лық қасиеттеріне әсері туралы|қасиеттеріне кешенді

|                     |жаңа деректер алу            |радиациялық және газ.

|                     |                             |бен әсер ету туралы

|                     |                             |заңдылықтарды анықтау

|                     |                             |және жаңа деректер алу

|_____________________|_____________________________|______________________

|4. Қазақстан Респуб. |Медицина мен өнеркәсіп үшін  |Медициналық және өнер.

|касының халық шаруа. |радиоизотоптар өндірудің     |кәсіптік мақсаттағы

|шылығына арналған    |реакторлық және циклотрондық |изотоптық өнімдерді

|ядролық-физикалық    |технологияларын игеру және   |өндіру. Халық шаруашы

|әдістер мен ғылымды  |енгізу. Қазақстанның әр алуан|лығының түрлі салала.

|көп қажет ететін     |кен орындары объектілерінің, |рында ядролық-физика.

|технологиялар        |бұрынғы ядролық полигондардың|лық әдістер мен талдау

|                     |қоршаған ортасының элементтік|әдістемелерін қолдану

|                     |құрамын анықтау үшін талдау. |Өнеркәсіптік пайдала.

|                     |дың ядролық-физикалық әдіс.  |нуға арналған сирек

|                     |терін әзірлеу және қолдану.  |кездесетін қасиеттері

|                     |Физикалық бірегей қасиеттері |бар жаңа материалдар

|                     |бар жаңа материалдар алу үшін|жасау. Мөлшерлік жүк.

|                     |магнетрондық технологиялар   |темелерді анықтау 

|                     |әзірлеу. ЭПР-сәулеленудің    |үшін ЭПР-мөлшер өлшеу

|                     |аз мөлшерлері мөлшер өлшеуіш.|іш әдісін қолдану    

|                     |терінің әдістерін әзірлеу    |                     

|                     |және халықаралық сертификат. |                     

|                     |тау                          |                     

|_____________________|_____________________________|______________________

|5. Ядролық жарылыс.  |Ұлттық жер асты ядролық жа.  |Ядролық сынақтарға те.

|тардың жер қыртысының|рылыстарын бақылау орталығы. |гіс қамтып тыйым салу

|жай-күйіне әсері және|ның аппаратуралық базасын    |туралы шарттың жағдай

|ядролық сынақтардың  |жетілдіру. Ядролық сынақтарға|ларына қолданымды жер

|жүргізілуіне бақылау |тегіс қамтып тыйым салу тура.|асты ядролық жарылыс.

|жасау                |лы шарттың талаптарына сәйкес|тарын ұқсастырудың

|                     |ядролық жарылыстарды бақылау.|әдістемелік базасын  

|                     |дың қазіргі бар әдістерін    |құру. Бұрынғы ядролық

|                     |игеру, жетілдіру және жаңа   |полигондардың аумағын

|                     |әдістерін әзірлеу. Ядролық   |шапшаң георадиоэколо.

|                     |жарылыстар жүргізілген жер.  |гиялық аудандастыру.

|                     |лерде жер қыртысының жай-күй.|дың технологиясын өн.

|                     |ін зерделеудің геология-гео. |діру және әдістемесін

|                     |физикалық, гидрогеологиялық, |сүйемелдеу. Жер асты 

|                     |геохимиялық, биофизикалық    |ядролық жарылыстары  

|                     |және басқа да әдістерінің    |жүргізілген жерлерде 

|                     |кешенін әзірлеу. Бұрынғы яд. |жарылыстан кейінгі   

|                     |ролық полигондардың аумағын  |геологиялық процестер

|                     |шапшаң георадиоэкологиялық   |дің серпінін бағалау 

|                     |аудандастырудың тұжырымдама. |үшін тұрақты қызмет  

|                     |сын әзірлеу                  |істейтін геолаборато.

|                     |                             |риялардың жүйесін құру

|_____________________|_____________________________|______________________

|6. Қазақстан Респуб. |        1999-2003 жылдарға арналған                

|ликасының Ұлттық яд. |___________________________________________________

|ролық орталығы жұмы. |Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының ин

|сының басты бағыттары|ституттарында Қазақстанның өзге де жоғары оқу орын.

|бойынша мамандар да. |дары мен ынтымақтастықта Қазақстан Республикасы

|ярлау. "Қазақстанда  |үшін ядролық бейінді мамандар даярлау. Қазақстан

|атом энергетикасын   |Республикасының Ұлттық ядролық орталығы қызметінің 

|дамыту" республикалық|негізгі бағыттары бойынша халықаралық конференциялар

|мақсатты ғылыми-тех. |өткізу. Бұқаралық ақпарат құралындағы халық пен

|никалық бағдарламаны |қоғамның атом энергетикасы, радиациялық қауіпсіздік

|ақпаратпен қамтамасыз|және экология саласындағы білім деңгейін көтеру

|ету                  |жөніндегі түсіндіру жұмысы                         

|_____________________|____________________________________________________


  Оқығандар:    

  Қобдалиева Н.

  Омарбекова А.       


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады