Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорнын және оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 20 желтоқсан N 1940

      Қазақстан Республикасының почта саласын дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорны және оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындары мемлекеттің 100 проценттік қатысуымен "Қазпочта" ашық акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қазпочта) болып қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазпочта акцияларының мемлекеттік пакетін "Қазақстан Халықтық Жинақ Банкі" ашық акционерлік қоғамының басқаруына берудің және почта-жинақ жүйесін қалыптастыру стратегиясын әзірлеудің шарттарын белгілеу мақсатында қосымшаға сәйкес құрамда комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құрылсын.
      3. Комиссия 1999 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде:
      1) шарттарының бірі ретінде басқару мерзімін "Қазақстан Халықтық Жинақ Банкі" ААҚ-ында акциялардың мемлекеттік пакетін 50 процент қосылған бір акция мөлшерінде сақтауға дейін көзделген, Қазпочта акцияларының мемлекеттік пакетін басқаруға беру талаптарын белгілесін;
      2) аудандық деңгейде және ауылдық жерлерде "Қазақстан Халықтық Жинақ Банкі" ашық акционерлік қоғамының активтер құнын бағалауды жүргізсін;
      3) почта-жинақ жүйесін дамыту стратегиясын әзірлесін және оны Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне ұсынсын.
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңдарда белгіленген тәртіппен:
      1) Қазпочтаның жарғысын бекітсін және оның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) Комиссия белгілеген шарттар негізінде Қазпочта акцияларының мемлекеттік пакетін басқаруға "Қазақстан Халықтық Жинақ Банкі" ашық акционерлік қоғамымен шарт жасассын;
      3) осы қаулыны жүзеге асыру жөнінде өзге де шаралар қабылдасын.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолдануға енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      1999 жылғы 20 желтоқсандағы
                                        N 1940 қаулысына қосымша

      ЕСКЕРТУ. Құрам өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.04. N 659
               қаулысымен. P000659_

             Қазпочта акцияларының мемлекеттік пакетін
         "Қазақстан Халықтық Жинақ Банкі" ашық акционерлік
              қоғамының басқаруына беру шарттарын
         белгілеу және почта-жинақ жүйесін қалыптастыру
        стратегиясын әзірлеу жөніндегі комиссияның құрамы

     Өтембаев               - Қазақстан Республикасы
     Ержан Әбілхайырұлы       Премьер-Министрінің
                              орынбасары, төраға

     Марченко               - Қазақстан Республикасы
     Григорий Александрович   Ұлттық Банкінің төрағасы
                              (келісім бойынша)

     Сәйденов               - Қазақстан Республикасының
     Әнуар Ғалимоллаұлы       Қаржы вице-министрі

     Жолдасбеков            - Қазақстан Республикасының
     Азамат Мырзаданұлы       Бағалы қағаздар жөніндегі
                              ұлттық комиссиясының төрағасы
                              (келісім бойынша)

     Қанешов                - Қазақстан Республикасының
     Біржан Бейсекенұлы       Көлік және коммуникациялар
                              вице-министрі

     Құзытбаева             - Қазақстан Республикасының
     Ажар Қилымбекқызы        Әділет вице-министрі

     Раханов                - Қазақстан Республикасы
     Мақсұтбек Смағұлұлы      Қаржы министрлігінің Мемлекеттік
                              мүлік және жекешелендіру
                              комитетінің төрағасы

     Мәсімов                - "Қазақстан Халықтық Жинақ
     Кәрім Кәкімжанұлы        Банкі" ашық акционерлік
                              қоғамы басқармасының төрағасы
                              (келісім бойынша)

     Ержанов                - Республикалық мемлекеттік
     Оразәлі Сәнтайұлы        почта байланысы кәсіпорнының
                              бас директоры

О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940

      В целях развития почтовой отрасли Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие почтовой связи и его дочерние государственные предприятия в открытое акционерное общество "Казпочта" (далее - Казпочта) со 100-процентным участием государства.
      2. В целях определения условий передачи государственного пакета акций Казпочты в управление открытому акционерному обществу "Народный Сберегательный Банк Казахстана" и разработки стратегии формирования почтово-сберегательной системы создать комиссию (далее - Комиссия) в составе согласно приложению.
      3. Комиссии в срок до 31 декабря 1999 года:
      1) определить условия передачи в управление государственного пакета акций Казпочты, предусмотрев одним из условий срок управления до сохранения государственного пакета акций в ОАО "Народный Сберегательный Банк Казахстана" в размере не менее 50 процентов плюс одна акция;
      2) произвести оценку стоимости активов открытого акционерного общества "Народный Сберегательный Банк Казахстана" на районном уровне и в сельской местности;
      3) разработать стратегию развития почтово-сберегательной системы и представить на утверждение в Правительство Республики Казахстан.
      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить устав Казпочты и обеспечить его государственную регистрацию в органах юстиции;
      2) заключить с открытым акционерным обществом "Народный Сберегательный Банк Казахстана" договор на управление государственным пакетом акций Казпочты на условиях, определенных Комиссией;
      3) принять иные меры по реализации настоящего постановления.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан                                                       Приложение                                                 к постановлению Правительства

                                                  Республики Казахстан

                                            от 20 декабря 1999 года N 1940 
 
                Состав комиссии по определению условий передачи

 

      государственного пакета акций Казпочты в управление открытому     

      акционерному обществу "Народный Сберегательный Банк Казахстана"

    и разработке стратегии формирования почтово-сберегательной системы
     Утембаев Ержан Абулхаирович       -  Заместитель Премьер-Министра

                                          Республики Казахстан,           

                                          председатель

     Марченко Григорий Александрович   -  Председатель Национального Банка

                                          Республики Казахстан

                                          (по согласованию)

     Сайденов Анвар Галимуллаевич      -  вице-Министр финансов

                                          Республики Казахстан

     Джолдасбеков Азамат Мырзаданович  -  Председатель Национальной

                                          комиссии Республики Казахстан

                                          по ценным бумагам

                                          (по согласованию) 

     Канешев Биржан Бейсекенович       -  вице-Министр транспорта и

                                          коммуникаций Республики         

                                          Казахстан

     Кузутбаева Ажар Килмбековна       -  вице-Министр юстиции

                                          Республики Казахстан

     Раханов Максутбек Смагулович      -  Председатель Комитета

                                          государственного имущества и

                                          приватизации Министерства

                                          финансов Республики Казахстан

     Масимов Карим Кажимканович        -  председатель правления открытого

                                          акционерного общества "Народный

                                          Сберегательный Банк Казахстана"

                                          (по согласованию)

     Ержанов Оразалы Сантаевич         -  генеральный директор

                                          Республиканского                

                                          государственного предприятия

                                          почтовой связи 


(Специалисты: Склярова И.В.,

              Цай Л.Г.)