2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерінiң IV Форумында Қазақстан Республикасының Президенті қойған мiндеттерді iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө Өкімі

      2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерінің IV Форумында Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев қойған мiндеттердiң iске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған 2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерiнiң IV Форумында Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев қойған міндеттердi iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтілсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн орталық атқарушы және мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша), өзге де мүдделi ұйымдар (келісiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерi Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын ағымдағы жылдың 20 қаңтарынан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Отбасы және әйелдер iстерi жөнiндегi ұлттық комиссияға (келісiм бойынша) Жоспар iс-шараларының орындалуы туралы ақпарат берсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Отбасы және әйелдер iстерi жөнiндегi ұлттық комиссия (келісiм бойынша) жыл сайын ағымдағы жылдың 30 қаңтарынан кешіктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспарда көздемеген iс-шаралардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.

      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесiне жүктелсін.

       Премьер-Министр

                                        Қазақстан Республикасы
                                          Премьер-Министрiнiң
                                       2004 жылғы 13 желтоқсандағы
                                       N 363-ө өкiмiмен бекітілген

       2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерiнiң IV
     Форумында Қазақстан Республикасының Президентi қойған
      мiндеттердi iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 , 2007.02.16. N  117 қаулыларымен.
___________________________________________________________________
Р/с|       Ic-шара       |Аяқтау нысаны| Орындалуы үшiн | Орындау
N |                     |             |   жауаптылар   |мерзiмдерi
___________________________________________________________________
1             2                 3              4             5
___________________________________________________________________
               Әйелдердi саяси тұрғында жоғарылату
___________________________________________________________________
1.  Қазақстан Республи-   Қазақстан     ОӘIҰК(келісім    2005 жылғы
    касындағы Гендерлiк   Республикасы  бойынша), Еңбек- ақпан
    теңдiктiң 2005-2015   Yкiметiнiң    минi, ДСМ, Әді-
    жылдарға арналған     қаулысы       летминi, ІІМ,
    стратегиясын әзiрлеу                ЭБЖМ, БҒМ, ХАҰ
                                        және YEҰ (келi-
                                        сiм бойынша),
                                        АҚҰО (келiсім
                                        бойынша)

2.  Отбасының, әйелдердiң Қазақстан     ОӘIҰК (келiсiм   2004 жылғы
    және балалардың құ-   Республикасы  бойынша)         желтоқсан
    қықтары мен заңды     Президентiнiң
    мүдделерiн қорғау     өкiмi
    саласындағы мемле-
    кеттiк саясатты iске
    асырудың қолда бар
    институционалды те-
    тiгiн жетiлдiру мақ-
    сатында қазiргi бол-
    мысты ескepe отырып,
    Ұлттық комиссия мү-
    шелерiн алмастыруды
    жүргізу

3.  Шешiмдер қабылдау     Ұсыныстар мен ҚРY ОӘIҰК        жыл сайын
    деңгейiнде әйелдердiң ұсынымдар     (келiсiм бойын-  20 қаңтар-
    өкілдiк етуiн кеңейту               ша), облыстар-   ға дейін
    жөнiнде шаралар                     дың және Астана,
    қабылдау                            Алматы қалала-
                                        рының әкімдері
                                        мен олардың жа-
                                        нындағы отбасы
                                        және әйелдер
                                        істері жөніндегі
                                        комиссиялар

4.  Заңнаманың орындалуын Ұсыныстар,    ОӘIҰК (келісiм   жыл сайын
    және отбасының әйел-  ұсынымдар мен бойынша), АҚҰО   20 қаңтар-
    дер мен балалардың    қорытындылар  (келісiм бойын-  ға дейiн
    құқықтары мен заңды                 ша), ҚР Прези-
    мүдделерiн қорғау са-               дентi жанындағы
    ласындағы құқықтық                  Адам құқықтары
    тетіктердің жетілдi-                жөнiндегi комис-
    рiлуiн қоғамдық                     сия және ҮЕҰ
    бақылаудың тиiмдi                   (келісім бойын-
    жүйесiн құру                        ша), облыстар-
                                        дың, Астана,
                                        Алматы қалала-
                                        рының әкiмдерi
                                        және олардың
                                        жанындағы отбасы
                                        және әйелдер iс-
                                        терi жөніндегi
                                        комиссиялар

5.  "Ерлер мен әйелдердiң Заң жобасын   ОӘIҰК (келісім   Заң жоба-
    тең құқықтары және    әзірлеушілер- бойынша), XAҰ    сын әзiр-
    тең мүмкiндiктерi     ге ұсыныстар  және YEҰ (келi-  леу кезе-
    туралы" ҚР Парламен-  мен ұсынымдар сiм бойынша)     ңіне
    тінің "Отбасы" депу-
    таттар тобының дайын-
    даған заң жобасын
    талқылауға қатысу

6.  Адам құқықтары жө-    Үкiметке      АҚҰО (келiсiм    2004 жылғы
    нiндегi ұлттық орта-  ұсыныстар     бойынша)         желтоқсан
    лықтың құрылымында
    әйелдер мен балалар-
    дың құқықтарын қорғау
    жөнiндегi бөлімшенi
    ұйымдастыру туралы
    мәселенi пысықтау

7.  Әйелдердi жетекшілiк  Семинарлар,   ОӘIҰК (келiсiм   тұрақты
    етудiң, жылжудың,     тренингтер,   бойынша), XAҰ
    олардың заңды құқық-  конферен-     және ҮЕҰ (келi-
    тары мен мүдделерiн   циялар        сiм бойынша),
    қорғаудың жаңа техно-               облыстардың,
    логияларына оқытуды                 Астана, Алматы
    ұйымдастыру                         қалаларының
                                        әкімдері мен
                                        олардың жанында-
                                        ғы отбасы және
                                        әйелдер icтері
                                        жөнiндегi комис-
                                        сиялар

8.  Мемлекеттiк орган-    Конференция-  Мемлекеттік бас- тұрақты
    дардың үкiметтiк емес лар, семи-    қару органдары,
    ұйымдармен (ҮЕҰ) от-  нарлар және   ОӘIҰК (келiсiм
    басының, әйелдер мен  тренингтер    бойынша), ХАҰ
    балалардың құқықтарын               және ҮБҰ (келi-
    және заңды мүдделерiн               сiм бойынша),
    қорғау мәселелерi                   облыстардың,
    жөнiндегi ынтымақтас-               Астана және Ал-
    тығын нығайту                       маты қалаларының
                                        әкімдері мен
                                        олардың жанында-
                                        ғы отбасы және
                                        әйелдер iстepi
                                        жөнiндегi
                                        комиссиялар

9.  Қоғамдық санада       Конферен-     МАСМ, ОӘIҰК (ке- тұрақты
    әйелдер мен ерлердiң  циялар,       лiсiм бойынша),
    қоғамдағы және мем-   семинарлар,   облыстардың,
    лекеттi басқарудағы   ұсынымдар,    Астана, Алматы
    iс жүзіндегi теңді-   бұқаралық ақ- қалаларының
    гінің қажеттілігі     парат құрал-  әкімдері мен
    туралы ұғымды қалып-  дарында сөз   олардың жанын-
    тастыру бойынша мақ-  сөйлеу, теат- дағы отбасы
    сатты ағартушылық     рлар мен      және әйелдер
    науқандарын жүзеге    киноның       icтepі жөнiндегi
    асыру жөнiнде         репертуарлары комиссиялар, YEҰ
    тұрақты жұмыс жүргiзу               (келiсiм бойын-
                                        ша), БАҚ пен
                                        мәдени мекеме-
                                        лердiң жеке
                                        ұйымдары (келi-
                                        сiм бойынша)

10. Отбасылардың, әйелдер Газеттер мен  МАСМ, ОӘIҰК (ке- тұрақты
    мен балалардың құқық- журналдарда   лiсiм бойынша),
    тары мен заңды мүд-   теле және     отбасы және
    делерін қорғауға      радио хабар-  әйелдер iстерi
    қатысты заңнаманы,    ларда жария-  жөніндегі облыс-
    халықаралық және рес- ланымдар      тық, қалалық
    публикалық құжаттар-                және аудандық
    дың ережелерiн iске                 комиссиялар YEҰ
    асыру мәселелерiн                   (келiсiм
    бұқаралық ақпарат                   бойынша)
    құралдарында кеңінен
    жария ету

11. Отбасы мен некенiң    Газеттер мен  MACM, БҒМ, ОӘIҰК тұрақты
    оң бейнесiн, отбасы-  журналдарда, (келісiм бойын-
    лық және адамгершілік теле және     ша), отбасы және
    құндылықтарды мектеп- радио хабар-  әйелдер icтepі
    терде, жоғары оқу     ларда жария-  жөнiндегi облыс-
    орындарында және      ланымдар,     тық, қалалық және
    колледждерде бұқара-  театрлар мен  аудандық комис-
    лық ақпарат құралдары кино реперту- сиялар
    арқылы насихаттау     арлары, жаңа
                          оқулықтар

12. "Тiршілік қызметi     Ұсыныстар,    БҒМ, ДCM, Қор-   2005 ж.
    қауiпсiздiгiнiң не-   ұсынымдар     ғанысминi, ІІМ,  IV тоқсан
    гiздерi" бағдарлама-                Еңбекминi және
    сының мазмұнына са-                 ТЖМ
    раптама жүргiзу және
    өмiрдiң әр түрлі
    қатерлерімен, оның
    iшiнде өзiнің барлық
    көрiнiстерiндегi
    терроризм мен байла-
    нысты экстремальдық
    жағдайларда балалар-
    дың қауiпсiздiгi
    мәселелерiн енгiзе
    отырып, бағдарламаның
    жаңа жобасын әзірлеу

13. Қазақстан Республи-   ҚР Президентi ОӘIҰК (келiсiм   2005 ж.
    касында әйелдердің    Әкiмшілігі    бойынша), мини-  III тоқсан
    жағдайын жақсарту     мен ҚР Үкiме- стрлiктер, ведом-
    жөнiндегi iс-қимыл-   тiне ақпарат  стволар, облыс-
    дардың ұлттық жоспа-                тардың, Астана,
    рының iске асырылу                  Алматы қалала-
    барысын талдау                      рының әкiмдерi
                                        және олардың
                                        жанындағы отба-
                                        сы және әйелдер
                                        iстерi жөнiнде-
                                        гi комиссиялар
___________________________________________________________________
          Әйелдердi экономикалық тұрғыда жоғарылату
___________________________________________________________________
14. ҚР Еңбек кодексін     Қазақстан     Еңбекмині,       ҚР Үкiме-
    әзiрлеуге белсендi    Республика-   ОӘIҰК (келiсiм   тінiң заң
    түрде қатысу, мұнда   сының Еңбек   бойынша)         жобалау
    еңбек және жұмыспен   кодексі                        жұмыста-
    қамту саласында                                      рының
    әйелдердi кемсiтуге                                  2004 жылға
    жол бермеу жөніндегі                                 арналған
    ұсыныстарды, жүктi                                   жоспарына
    әйелдерге әлеуметтiк                                 сәйкес
    жәрдемақылар, бала
    туу мен оны күтуге
    байланысты арнайы
    жәрдемақылар беру
    бөлігінде толықтыру-
    ларды көздеу

15. Экономикалық белсендi ОӘІҰК-ге      Еңбекмині        жыл сайын
    халықтың жұмыспен     ақпарат                        20 қаңтар-
    қамтылуының гендерлік (келiсiм                       ға дейiн
    аспектiсiн зерттеудi  бойынша)
    жүргiзу, әйелдер ара-
    сындағы жұмыссыздықты
    азайту жөнінде ұсыныс
    әзірлеу

16. Қазақстан экономика-  ОӘІҰК-ге      Еңбекмині, БҒМ   жыл сайын
    сына арналған маман-  ақпарат                        20 қаңтар-
    дарға қажеттілiктi    (келiсiм                       ға дейiн
    гендерлік аспектiнi   бойынша)
    eceпкe ала отырып
    болжалды есептi
    жүзеге асыру

17. "Қазақстан әйелдерi   "Қазақстан    CA, ОӘIҰК (ке-   жыл сайын
    мен ерлерi" жыл       әйелдерi мен  лiсiм бойынша)
    сайынғы гендерлік     epлepi" ста-
    статистикалық жинақты тистикалық
    дайындау кезiнде      жинағы,
    әйелдiң ұлттық жалпы  "Қазақстан
    өнімге қосқан үлесін  Республикасы-
    ескеру, әлеуметтік-   ның әлеумет-
    экономикалық дамуды   тік-экономи-
    талдауды гендерлік    калық дамуы"
    аспектiнi ескере      туралы баян-
    отырып жүргізу        дама, сарап-
                          тамалық ма-
                          териалдар

18. Экономиканы дамыту    ОӘIҰК-ге          ИСМ          жыл сайын
    саласындағы мемле-    ақпарат                        20 қаңтар-
    кеттiк саясатты       (келiсiм                       ға дейін
    әзiрлеу және iске     бойынша)
    асыру кезінде әйелдер
    дәстүрлі еңбек ететiн
    экономиканың "жұмсақ"
    деп аталатын салала-
    рын дамыту бағдарла-
    маларына ерекше
    назар аудару

19. Гендерлік проблема-    Ұсыныстар,   Еңбекминi, ОӘIҰК жыл сайын
    ларды шешуде әлеумет-  ұсынымдар    (келiсiм бойын-  20 қаңтар-
    тiк әрiптестік ролін                ша), YEҰ (келi-  ға дейiн
    одан әрі арттыруды                  сiм бойынша)
    қамтамасыз ету

20. Кәмелетке толмаған     ҚР Үкiметіне Еңбекминi,       жыл сайын
    балалары бар әйел-     ұсыныс       ОӘIҰК (келiсiм   20 қаңтар-
    дердi, көп балалы                   бойынша)         ға дейiн
    және жалғыз басты
    аналарды әлеуметтiк
    қорғауды одан әрi
    жетілдiрудi қамта-
    масыз ету

21. Елiмiзде жаңа          ҚР Үкiметiне ИСМ, ОӘIҰК       жыл сайын
    өндiрiстердi дамыту    ұсыныс       (келiсiм         20 қаңтар-
    жоспарларын әзiрлеу                 бойынша)         ға дейiн
    кезiнде қазiргi
    заманғы техникалық
    мамандықтарды игеруi
    үшін әйелдерге жағ-
    дайлар жасауды көздеу
___________________________________________________________________
                 Әйелдердiң денсаулығын жақсарту
___________________________________________________________________
22. Әйелдер мен балаларға ОӘIҰК-ге      ДСМ, облыстар-   жыл сайын
    медициналық қызмет    ақпарат       дың, Астана және 20 қаңтар-
    көрсетуге арналған    (келiсiм      Алматы қалалары- ға дейiн
    жағдайларды жасау,    бойынша)      ның әкiмдерi мен
    ана мен бала өлімін                 олардың жанында-
    азайту                              ғы отбасы және
                                        әйелдер iстерi
                                        жөніндегi
                                        комиссиялар

23. Жүктi әйелдер мен     ОӘIҰК-ге      ДСМ, БҒМ,        жыл сайын
    балалары тегiн меди-  ақпарат       облыстардың,     20 қаңтар-
    циналық көмектiң      (келiсiм      Астана және      ға дейiн
    кепілдi көлемiне қол  бойынша)      Алматы қалала-
    жеткiзудi қамтамасыз                рының әкімдерi
    ету. Жүктi әйелдердiң               мен олардың
    тамақтануын жақсарту                жанындағы отбасы
    жөнiнде, сондай-ақ                  және әйелдер
    мектептердегi бала-                 iстерi жөніндегі
    лардың тамақтануын                  комиссиялар
    жақсарту жөнінде
    шаралар қабылдау

24. Барлық облыстарда      Бұйрықтар    ДСМ, облыстар-   тұрақты
    емшек безiнің қауiптi  мен өкiмдер  дың, Астана
    iсiгiн ерте анықтауға               және Алматы
    арналған iс-шаралар                 қалаларының
    жүргізу                             әкiмдерi мен
                                        олардың
                                        жанындағы
                                        отбасы және
                                        әйелдер iстерi
                                        жөнiндегі
                                        комиссиялар,
                                        ОӘIҰК (келiсiм
                                        бойынша)
___________________________________________________________________
      Әйелдерге қатысты зорлық көрiнiстерiне қарсы күрес
___________________________________________________________________
25. "Тұрмыстық зорлық     ҚР Үкiметi-   IIM, Әдiлетминi, 2007 ж.
    туралы" заң жобасын   нiң қаулысы   ОӘIҰК (келiсiм   III-IV
    әзiрлеу және оны ҚР                 бойынша)         тоқсан
    Парламентіне қарауға
    енгiзу

26. "Қазақстан Республи-  ҚР Үкіметі-   Әдiлетминi, IIM, 2005 ж.
    касының заң актiле-   нің қаулысы   БП (келiсiм бо-  II тоқсан
    рiне адам саудасына                 йынша), ОӘIҰК
    қарсы iс-қимыл мәсе-                (келісiм бойын-
    лелерi бойынша өзге-                ша), ХАҰ және
    рiстер мен толықтыру-               ҮЕҰ (келiсiм
    лар енгiзу туралы"                  бойынша)
    заң жобасын әзiрлеу
    және ҚР Парламентiне
    қарауға енгізу

27. Зорлықтан зардап      Қазақстанның  Қазақстан Дағ-   2005 ж.
    шеккен әйелдер мен    Дағдарыс      дарыс орталық-   II тоқсан
    балаларға арналған    орталықтары   тарының одағы
    дағдарыс орталықтары  одағы жалпы   (келiсiм бойын-
    туралы ереже әзiрлеу  жиналысының   ша), IIМ, ОӘIҰК
                          шешімімен     (келiсiм
                          бекітілген    бойынша)
                          ереже

28. Балаларға қатысты     ҚР Үкiметiне  IIМ, БҒМ, БП     2005 ж.
    зорлыққа ықпал ететiн ұсыныс        (келiсiм бойын-  желтоқсан
    себептер мен жағдай-                ша), ОӘIҰК (ке-
    ларға талдау жүргiзу                лiсiм бойынша),
                                        ХАҰ және ҮEҰ
                                        (келiсiм
                                        бойынша)

29. Зорлық құрбандарымен  Семинарлар,   IIМ, ЖС (келiсiм  тұрақты
    жұмыс iстейтiн құқық  тренингтер    бойынша), БП
    қорғау және сот ор-                 (келiсiм бойын-
    гандарының, денсаулық               ша), ДСМ, ОӘIҰК
    сақтау ұйымдарының                  (келiсiм бойын-
    қызметкерлерi үшін                  ша), ХАҰ және
    оқыту бағдарламасын                 YEҰ (келісім
    әзірлеу                             бойынша)
___________________________________________________________________

      Ескерту. Әрiптiк аббревиатураларды ашып жазу:
      ҚРY - Қазақстан Республикасының Үкiметі
      IIМ - Iшкі iстер министрлiгi
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлігі
      МАСМ - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлігі
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      Әдiлетминi - Әдiлет министрлiгi
      AҚҰO - Адам құқықтары жөніндегi ұлттық орталық
      ОӘIҰК - Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Отбасы
және әйелдер iстерi жөнiндегі ұлттық комиссия
      СА - Статистика агенттiгi
      ХАҰ - Халықаралық ұйымдар
      YEҰ- Үкіметтiк емес ұйымдар
      ТЖМ - Төтенше жағдайлар жөнiндегi министрлігі
      ЖС - Жоғарғы Сот
      БП - Бас прокуратура
      ҚОРМ - Қорғанысминi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады