2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерінiң IV Форумында Қазақстан Республикасының Президенті қойған мiндеттерді iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө Өкімі

      2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерінің IV Форумында Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев қойған мiндеттердiң iске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған 2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерiнiң IV Форумында Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаев қойған міндеттердi iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтілсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн орталық атқарушы және мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша), өзге де мүдделi ұйымдар (келісiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерi Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын ағымдағы жылдың 20 қаңтарынан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Отбасы және әйелдер iстерi жөнiндегi ұлттық комиссияға (келісiм бойынша) Жоспар iс-шараларының орындалуы туралы ақпарат берсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Отбасы және әйелдер iстерi жөнiндегi ұлттық комиссия (келісiм бойынша) жыл сайын ағымдағы жылдың 30 қаңтарынан кешіктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспарда көздемеген iс-шаралардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.

      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесiне жүктелсін.

       Премьер-Министр

                                        Қазақстан Республикасы
                                          Премьер-Министрiнiң
                                       2004 жылғы 13 желтоқсандағы
                                       N 363-ө өкiмiмен бекітілген

       2004 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан әйелдерiнiң IV
     Форумында Қазақстан Республикасының Президентi қойған
      мiндеттердi iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 , 2007.02.16. N  117 қаулыларымен.
___________________________________________________________________
Р/с|       Ic-шара       |Аяқтау нысаны| Орындалуы үшiн | Орындау
N |                     |             |   жауаптылар   |мерзiмдерi
___________________________________________________________________
1             2                 3              4             5
___________________________________________________________________
               Әйелдердi саяси тұрғында жоғарылату
___________________________________________________________________
1.  Қазақстан Республи-   Қазақстан     ОӘIҰК(келісім    2005 жылғы
    касындағы Гендерлiк   Республикасы  бойынша), Еңбек- ақпан
    теңдiктiң 2005-2015   Yкiметiнiң    минi, ДСМ, Әді-
    жылдарға арналған     қаулысы       летминi, ІІМ,
    стратегиясын әзiрлеу                ЭБЖМ, БҒМ, ХАҰ
                                        және YEҰ (келi-
                                        сiм бойынша),
                                        АҚҰО (келiсім
                                        бойынша)

2.  Отбасының, әйелдердiң Қазақстан     ОӘIҰК (келiсiм   2004 жылғы
    және балалардың құ-   Республикасы  бойынша)         желтоқсан
    қықтары мен заңды     Президентiнiң
    мүдделерiн қорғау     өкiмi
    саласындағы мемле-
    кеттiк саясатты iске
    асырудың қолда бар
    институционалды те-
    тiгiн жетiлдiру мақ-
    сатында қазiргi бол-
    мысты ескepe отырып,
    Ұлттық комиссия мү-
    шелерiн алмастыруды
    жүргізу

3.  Шешiмдер қабылдау     Ұсыныстар мен ҚРY ОӘIҰК        жыл сайын
    деңгейiнде әйелдердiң ұсынымдар     (келiсiм бойын-  20 қаңтар-
    өкілдiк етуiн кеңейту               ша), облыстар-   ға дейін
    жөнiнде шаралар                     дың және Астана,
    қабылдау                            Алматы қалала-
                                        рының әкімдері
                                        мен олардың жа-
                                        нындағы отбасы
                                        және әйелдер
                                        істері жөніндегі
                                        комиссиялар

4.  Заңнаманың орындалуын Ұсыныстар,    ОӘIҰК (келісiм   жыл сайын
    және отбасының әйел-  ұсынымдар мен бойынша), АҚҰО   20 қаңтар-
    дер мен балалардың    қорытындылар  (келісiм бойын-  ға дейiн
    құқықтары мен заңды                 ша), ҚР Прези-
    мүдделерiн қорғау са-               дентi жанындағы
    ласындағы құқықтық                  Адам құқықтары
    тетіктердің жетілдi-                жөнiндегi комис-
    рiлуiн қоғамдық                     сия және ҮЕҰ
    бақылаудың тиiмдi                   (келісім бойын-
    жүйесiн құру                        ша), облыстар-
                                        дың, Астана,
                                        Алматы қалала-
                                        рының әкiмдерi
                                        және олардың
                                        жанындағы отбасы
                                        және әйелдер iс-
                                        терi жөніндегi
                                        комиссиялар

5.  "Ерлер мен әйелдердiң Заң жобасын   ОӘIҰК (келісім   Заң жоба-
    тең құқықтары және    әзірлеушілер- бойынша), XAҰ    сын әзiр-
    тең мүмкiндiктерi     ге ұсыныстар  және YEҰ (келi-  леу кезе-
    туралы" ҚР Парламен-  мен ұсынымдар сiм бойынша)     ңіне
    тінің "Отбасы" депу-
    таттар тобының дайын-
    даған заң жобасын
    талқылауға қатысу

6.  Адам құқықтары жө-    Үкiметке      АҚҰО (келiсiм    2004 жылғы
    нiндегi ұлттық орта-  ұсыныстар     бойынша)         желтоқсан
    лықтың құрылымында
    әйелдер мен балалар-
    дың құқықтарын қорғау
    жөнiндегi бөлімшенi
    ұйымдастыру туралы
    мәселенi пысықтау

7.  Әйелдердi жетекшілiк  Семинарлар,   ОӘIҰК (келiсiм   тұрақты
    етудiң, жылжудың,     тренингтер,   бойынша), XAҰ
    олардың заңды құқық-  конферен-     және ҮЕҰ (келi-
    тары мен мүдделерiн   циялар        сiм бойынша),
    қорғаудың жаңа техно-               облыстардың,
    логияларына оқытуды                 Астана, Алматы
    ұйымдастыру                         қалаларының
                                        әкімдері мен
                                        олардың жанында-
                                        ғы отбасы және
                                        әйелдер icтері
                                        жөнiндегi комис-
                                        сиялар

8.  Мемлекеттiк орган-    Конференция-  Мемлекеттік бас- тұрақты
    дардың үкiметтiк емес лар, семи-    қару органдары,
    ұйымдармен (ҮЕҰ) от-  нарлар және   ОӘIҰК (келiсiм
    басының, әйелдер мен  тренингтер    бойынша), ХАҰ
    балалардың құқықтарын               және ҮБҰ (келi-
    және заңды мүдделерiн               сiм бойынша),
    қорғау мәселелерi                   облыстардың,
    жөнiндегi ынтымақтас-               Астана және Ал-
    тығын нығайту                       маты қалаларының
                                        әкімдері мен
                                        олардың жанында-
                                        ғы отбасы және
                                        әйелдер iстepi
                                        жөнiндегi
                                        комиссиялар

9.  Қоғамдық санада       Конферен-     МАСМ, ОӘIҰК (ке- тұрақты
    әйелдер мен ерлердiң  циялар,       лiсiм бойынша),
    қоғамдағы және мем-   семинарлар,   облыстардың,
    лекеттi басқарудағы   ұсынымдар,    Астана, Алматы
    iс жүзіндегi теңді-   бұқаралық ақ- қалаларының
    гінің қажеттілігі     парат құрал-  әкімдері мен
    туралы ұғымды қалып-  дарында сөз   олардың жанын-
    тастыру бойынша мақ-  сөйлеу, теат- дағы отбасы
    сатты ағартушылық     рлар мен      және әйелдер
    науқандарын жүзеге    киноның       icтepі жөнiндегi
    асыру жөнiнде         репертуарлары комиссиялар, YEҰ
    тұрақты жұмыс жүргiзу               (келiсiм бойын-
                                        ша), БАҚ пен
                                        мәдени мекеме-
                                        лердiң жеке
                                        ұйымдары (келi-
                                        сiм бойынша)

10. Отбасылардың, әйелдер Газеттер мен  МАСМ, ОӘIҰК (ке- тұрақты
    мен балалардың құқық- журналдарда   лiсiм бойынша),
    тары мен заңды мүд-   теле және     отбасы және
    делерін қорғауға      радио хабар-  әйелдер iстерi
    қатысты заңнаманы,    ларда жария-  жөніндегі облыс-
    халықаралық және рес- ланымдар      тық, қалалық
    публикалық құжаттар-                және аудандық
    дың ережелерiн iске                 комиссиялар YEҰ
    асыру мәселелерiн                   (келiсiм
    бұқаралық ақпарат                   бойынша)
    құралдарында кеңінен
    жария ету

11. Отбасы мен некенiң    Газеттер мен  MACM, БҒМ, ОӘIҰК тұрақты
    оң бейнесiн, отбасы-  журналдарда, (келісiм бойын-
    лық және адамгершілік теле және     ша), отбасы және
    құндылықтарды мектеп- радио хабар-  әйелдер icтepі
    терде, жоғары оқу     ларда жария-  жөнiндегi облыс-
    орындарында және      ланымдар,     тық, қалалық және
    колледждерде бұқара-  театрлар мен  аудандық комис-
    лық ақпарат құралдары кино реперту- сиялар
    арқылы насихаттау     арлары, жаңа
                          оқулықтар

12. "Тiршілік қызметi     Ұсыныстар,    БҒМ, ДCM, Қор-   2005 ж.
    қауiпсiздiгiнiң не-   ұсынымдар     ғанысминi, ІІМ,  IV тоқсан
    гiздерi" бағдарлама-                Еңбекминi және
    сының мазмұнына са-                 ТЖМ
    раптама жүргiзу және
    өмiрдiң әр түрлі
    қатерлерімен, оның
    iшiнде өзiнің барлық
    көрiнiстерiндегi
    терроризм мен байла-
    нысты экстремальдық
    жағдайларда балалар-
    дың қауiпсiздiгi
    мәселелерiн енгiзе
    отырып, бағдарламаның
    жаңа жобасын әзірлеу

13. Қазақстан Республи-   ҚР Президентi ОӘIҰК (келiсiм   2005 ж.
    касында әйелдердің    Әкiмшілігі    бойынша), мини-  III тоқсан
    жағдайын жақсарту     мен ҚР Үкiме- стрлiктер, ведом-
    жөнiндегi iс-қимыл-   тiне ақпарат  стволар, облыс-
    дардың ұлттық жоспа-                тардың, Астана,
    рының iске асырылу                  Алматы қалала-
    барысын талдау                      рының әкiмдерi
                                        және олардың
                                        жанындағы отба-
                                        сы және әйелдер
                                        iстерi жөнiнде-
                                        гi комиссиялар
___________________________________________________________________
          Әйелдердi экономикалық тұрғыда жоғарылату
___________________________________________________________________
14. ҚР Еңбек кодексін     Қазақстан     Еңбекмині,       ҚР Үкiме-
    әзiрлеуге белсендi    Республика-   ОӘIҰК (келiсiм   тінiң заң
    түрде қатысу, мұнда   сының Еңбек   бойынша)         жобалау
    еңбек және жұмыспен   кодексі                        жұмыста-
    қамту саласында                                      рының
    әйелдердi кемсiтуге                                  2004 жылға
    жол бермеу жөніндегі                                 арналған
    ұсыныстарды, жүктi                                   жоспарына
    әйелдерге әлеуметтiк                                 сәйкес
    жәрдемақылар, бала
    туу мен оны күтуге
    байланысты арнайы
    жәрдемақылар беру
    бөлігінде толықтыру-
    ларды көздеу

15. Экономикалық белсендi ОӘІҰК-ге      Еңбекмині        жыл сайын
    халықтың жұмыспен     ақпарат                        20 қаңтар-
    қамтылуының гендерлік (келiсiм                       ға дейiн
    аспектiсiн зерттеудi  бойынша)
    жүргiзу, әйелдер ара-
    сындағы жұмыссыздықты
    азайту жөнінде ұсыныс
    әзірлеу

16. Қазақстан экономика-  ОӘІҰК-ге      Еңбекмині, БҒМ   жыл сайын
    сына арналған маман-  ақпарат                        20 қаңтар-
    дарға қажеттілiктi    (келiсiм                       ға дейiн
    гендерлік аспектiнi   бойынша)
    eceпкe ала отырып
    болжалды есептi
    жүзеге асыру

17. "Қазақстан әйелдерi   "Қазақстан    CA, ОӘIҰК (ке-   жыл сайын
    мен ерлерi" жыл       әйелдерi мен  лiсiм бойынша)
    сайынғы гендерлік     epлepi" ста-
    статистикалық жинақты тистикалық
    дайындау кезiнде      жинағы,
    әйелдiң ұлттық жалпы  "Қазақстан
    өнімге қосқан үлесін  Республикасы-
    ескеру, әлеуметтік-   ның әлеумет-
    экономикалық дамуды   тік-экономи-
    талдауды гендерлік    калық дамуы"
    аспектiнi ескере      туралы баян-
    отырып жүргізу        дама, сарап-
                          тамалық ма-
                          териалдар

18. Экономиканы дамыту    ОӘIҰК-ге          ИСМ          жыл сайын
    саласындағы мемле-    ақпарат                        20 қаңтар-
    кеттiк саясатты       (келiсiм                       ға дейін
    әзiрлеу және iске     бойынша)
    асыру кезінде әйелдер
    дәстүрлі еңбек ететiн
    экономиканың "жұмсақ"
    деп аталатын салала-
    рын дамыту бағдарла-
    маларына ерекше
    назар аудару

19. Гендерлік проблема-    Ұсыныстар,   Еңбекминi, ОӘIҰК жыл сайын
    ларды шешуде әлеумет-  ұсынымдар    (келiсiм бойын-  20 қаңтар-
    тiк әрiптестік ролін                ша), YEҰ (келi-  ға дейiн
    одан әрі арттыруды                  сiм бойынша)
    қамтамасыз ету

20. Кәмелетке толмаған     ҚР Үкiметіне Еңбекминi,       жыл сайын
    балалары бар әйел-     ұсыныс       ОӘIҰК (келiсiм   20 қаңтар-
    дердi, көп балалы                   бойынша)         ға дейiн
    және жалғыз басты
    аналарды әлеуметтiк
    қорғауды одан әрi
    жетілдiрудi қамта-
    масыз ету

21. Елiмiзде жаңа          ҚР Үкiметiне ИСМ, ОӘIҰК       жыл сайын
    өндiрiстердi дамыту    ұсыныс       (келiсiм         20 қаңтар-
    жоспарларын әзiрлеу                 бойынша)         ға дейiн
    кезiнде қазiргi
    заманғы техникалық
    мамандықтарды игеруi
    үшін әйелдерге жағ-
    дайлар жасауды көздеу
___________________________________________________________________
                 Әйелдердiң денсаулығын жақсарту
___________________________________________________________________
22. Әйелдер мен балаларға ОӘIҰК-ге      ДСМ, облыстар-   жыл сайын
    медициналық қызмет    ақпарат       дың, Астана және 20 қаңтар-
    көрсетуге арналған    (келiсiм      Алматы қалалары- ға дейiн
    жағдайларды жасау,    бойынша)      ның әкiмдерi мен
    ана мен бала өлімін                 олардың жанында-
    азайту                              ғы отбасы және
                                        әйелдер iстерi
                                        жөніндегi
                                        комиссиялар

23. Жүктi әйелдер мен     ОӘIҰК-ге      ДСМ, БҒМ,        жыл сайын
    балалары тегiн меди-  ақпарат       облыстардың,     20 қаңтар-
    циналық көмектiң      (келiсiм      Астана және      ға дейiн
    кепілдi көлемiне қол  бойынша)      Алматы қалала-
    жеткiзудi қамтамасыз                рының әкімдерi
    ету. Жүктi әйелдердiң               мен олардың
    тамақтануын жақсарту                жанындағы отбасы
    жөнiнде, сондай-ақ                  және әйелдер
    мектептердегi бала-                 iстерi жөніндегі
    лардың тамақтануын                  комиссиялар
    жақсарту жөнінде
    шаралар қабылдау

24. Барлық облыстарда      Бұйрықтар    ДСМ, облыстар-   тұрақты
    емшек безiнің қауiптi  мен өкiмдер  дың, Астана
    iсiгiн ерте анықтауға               және Алматы
    арналған iс-шаралар                 қалаларының
    жүргізу                             әкiмдерi мен
                                        олардың
                                        жанындағы
                                        отбасы және
                                        әйелдер iстерi
                                        жөнiндегі
                                        комиссиялар,
                                        ОӘIҰК (келiсiм
                                        бойынша)
___________________________________________________________________
      Әйелдерге қатысты зорлық көрiнiстерiне қарсы күрес
___________________________________________________________________
25. "Тұрмыстық зорлық     ҚР Үкiметi-   IIM, Әдiлетминi, 2007 ж.
    туралы" заң жобасын   нiң қаулысы   ОӘIҰК (келiсiм   III-IV
    әзiрлеу және оны ҚР                 бойынша)         тоқсан
    Парламентіне қарауға
    енгiзу

26. "Қазақстан Республи-  ҚР Үкіметі-   Әдiлетминi, IIM, 2005 ж.
    касының заң актiле-   нің қаулысы   БП (келiсiм бо-  II тоқсан
    рiне адам саудасына                 йынша), ОӘIҰК
    қарсы iс-қимыл мәсе-                (келісiм бойын-
    лелерi бойынша өзге-                ша), ХАҰ және
    рiстер мен толықтыру-               ҮЕҰ (келiсiм
    лар енгiзу туралы"                  бойынша)
    заң жобасын әзiрлеу
    және ҚР Парламентiне
    қарауға енгізу

27. Зорлықтан зардап      Қазақстанның  Қазақстан Дағ-   2005 ж.
    шеккен әйелдер мен    Дағдарыс      дарыс орталық-   II тоқсан
    балаларға арналған    орталықтары   тарының одағы
    дағдарыс орталықтары  одағы жалпы   (келiсiм бойын-
    туралы ереже әзiрлеу  жиналысының   ша), IIМ, ОӘIҰК
                          шешімімен     (келiсiм
                          бекітілген    бойынша)
                          ереже

28. Балаларға қатысты     ҚР Үкiметiне  IIМ, БҒМ, БП     2005 ж.
    зорлыққа ықпал ететiн ұсыныс        (келiсiм бойын-  желтоқсан
    себептер мен жағдай-                ша), ОӘIҰК (ке-
    ларға талдау жүргiзу                лiсiм бойынша),
                                        ХАҰ және ҮEҰ
                                        (келiсiм
                                        бойынша)

29. Зорлық құрбандарымен  Семинарлар,   IIМ, ЖС (келiсiм  тұрақты
    жұмыс iстейтiн құқық  тренингтер    бойынша), БП
    қорғау және сот ор-                 (келiсiм бойын-
    гандарының, денсаулық               ша), ДСМ, ОӘIҰК
    сақтау ұйымдарының                  (келiсiм бойын-
    қызметкерлерi үшін                  ша), ХАҰ және
    оқыту бағдарламасын                 YEҰ (келісім
    әзірлеу                             бойынша)
___________________________________________________________________

      Ескерту. Әрiптiк аббревиатураларды ашып жазу:
      ҚРY - Қазақстан Республикасының Үкiметі
      IIМ - Iшкі iстер министрлiгi
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлігі
      МАСМ - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлігі
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      Әдiлетминi - Әдiлет министрлiгi
      AҚҰO - Адам құқықтары жөніндегi ұлттық орталық
      ОӘIҰК - Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Отбасы
және әйелдер iстерi жөнiндегі ұлттық комиссия
      СА - Статистика агенттiгi
      ХАҰ - Халықаралық ұйымдар
      YEҰ- Үкіметтiк емес ұйымдар
      ТЖМ - Төтенше жағдайлар жөнiндегi министрлігі
      ЖС - Жоғарғы Сот
      БП - Бас прокуратура
      ҚОРМ - Қорғанысминi

О Плане мероприятий по реализации задач, поставленных Президентом Республики Казахстан на IV Форуме женщин Казахстана 7 сентября 2004 года

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р

      В целях обеспечения реализации задач, поставленных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на IV Форуме женщин Казахстана 7 сентября 2004 года:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации задач, поставленных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на IV Форуме женщин Казахстана 7 сентября 2004 года (далее - План).

      2. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), иным заинтересованным организациям (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять ежегодно, не позднее 20 января текущего года информацию о выполнении мероприятий Плана в Национальную комиссию по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан (по согласованию).

      3. Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 января текущего года, сводную информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

      4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      Премьер-Министр

          Утвержден           
распоряжением Премьер-Министра
    Республики Казахстан     
от 13 декабря 2004 года N 363-р  <*>

     Сноска. В План внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 9 февраля 2006 года N 95 ; от 16 февраля 2007 года N  117 .

План
мероприятий по реализации задач, поставленных
Президентом Республики Казахстан на IV Форуме женщин Казахстана
7 сентября 2004 года

____________________________________________________________________N   |   Мероприятия     |  Форма     | Ответственные     | Сроки
п\п |                   | завершения | за исполнение     |исполнения
____________________________________________________________________
  1 |        2          |     3      |        4          |   5
____________________________________________________________________
 
                                        Политическое продвижение женщин
 

       1.  Разработать            Постанов-    НКДСЖ (по согласо-  февраль
    Стратегию гендерного   ление        ванию), МТСЗН, МЗ,  2005 г.
    равенства в            Прави-       МЮ, МВД, МЭБП, МОН,
    Республике Казахстан   тельства     МНО и НПО (по сог-
    2005-2015 годы         Республики   ласованию), НЦПЧ
                           Казахстан    (по согласованию)

2.  В целях совершенство-  Распоря-     НКДСЖ               декабрь
    вания существующего    жение        (по согласованию)   2004
    институционального     Президента                       года
    механизма реализации   Республики
    государственной        Казахстан
    политики в области
    защиты прав и законных
    интересов семьи,
    женщин и детей
    провести с учетом
    существующих реалий
    ротацию членов
    Национальной комиссии

3.  Принять меры по        Предложения  ПРК, НКДСЖ          ежегодно
    расширению пред-       и рекомен-   (по согласованию),  до 20
    ставительства женщин   дации        акимы областей,     января
    на уровне принятия                  и гг. Астаны, 
    решений                             Алматы и комиссии
                                        по делам семьи и 
                                        женщин при них 

4.  Создать эффективную    Предложения, НКДСЖ               ежегодно
    систему общественного  рекомендации (по согласованию),  до 20
    контроля за            и заключения НЦПЧ (по согла-     января
    выполнением                         сованию),
    законодательства и                  Комиссия по правам
    совершенствованием                  человека при
    правовых механизмов в               Президенте РК
    области защиты прав и               (по согласованию),
    законных интересов                  НПО (по согласованию),
    семьи, женщин и детей               акимы областей,
                                        гг. Астаны, Алматы и
                                        комиссии по делам
                                        семьи и женщин
                                        при них

5.  Принять участие в      Предложения  НКДСЖ (по сог-      на
    обсуждении подготов-   и реко-      ласованию), МНО     период
    ленного депутатской    мендации     и НПО (по           разра-
    группой "Отбасы"       разработ-    согласованию)       ботки
    Парламента РК          чикам закона                     законо-
    законопроекта                                           проекта
    "О равных правах и
    равных возможностях
    мужчин и женщин"

6.  Проработать вопрос     Предложения  НЦПЧ                декабрь
    об организации в       в Прави-     (по согласованию)   2004
    структуре Националь-   тельство                         г.
    ного центра по правам
    человека подразде-
    ления по защите прав
    женщин и детей

7.  Организовать обучение  Конферен-    НКДСЖ (по согла-    пос-
    женщин новым техноло-  ции,         сованию), МНО и     тоянно
    гиям лидерства,        семинары и   НПО (по согласо-
    продвижения и защиты   тренинги     ванию), акимы 
    их законных прав и                  областей, гг.
    интересов                           Астаны, Алматы и
                                        комиссии по делам
                                        семьи и женщин
                                        при них

8.  Укреплять сотруд-      Конферен-    Государственные     пос-
    ничество государст-    ции,         органы управле-     тоянно
    венных органов с       семинары и   ния, НКДСЖ (по
    неправительственными   тренинги     согласованию),
    организациями (НПО)                 МНО и НПО (по
    по вопросам защиты                  согласованию),
    прав и законных                     акимы областей, 
    интересов семьи,                    гг. Астаны и 
    женщин и детей                      Алматы и комиссии
                                        по делам семьи и
                                        женщин при них 
 

                                         9.  Постоянно проводить    Конферен-    МКИС, НКДСЖ (по     пос-
    работу по осуществ-    ции,         согласованию),      тоянно
    лению целенаправлен-   семинары,    акимы областей, 
    ной просветительской   рекоменда-   гг. Астаны,
    кампании по формиро-   ции, выс-    Алматы и комис-
    ванию в общественном   тупления в   сии по делам
    сознании представле-   средствах    семьи и женщин
    ния о необходимости    массовой     при них, НПО
    фактического           информации,  (по согласованию),
    равноправия женщин и   репертуары   частные организа-
    мужчин в обществе и    театров и    ции СМИ и куль-
    управлении             кино         турных учреждений
    государством                        (по согласованию)

10.  Шире освещать в       Публикации   МКИС, НКДСЖ (по     пос-
     средствах массовой    в газетах и  согласованию),      тоянно
     информации вопросы    журналах,    областные, город-
     реализации законо-    теле- и      ские и районные 
     дательства, положений радио-       комиссии по делам
     международных и       передачи     семьи и женщин,
     республиканских                    НПО (по согласованию)
     документов, касаю-
     щиеся защиты прав и
     законных интересов
     семьи, женщин и
     детей

11.  Пропагандировать      Публикации   МКИС, МОН, НКДСЖ    пос-
     через средства        в газетах и  (по согласованию),  тоянно
     массовой информации   журналах,    областные, город-
     в школах, ВУЗах и     теле- и      ские и районные
     колледжах положи-     радио-       комиссии по делам
     тельный образ семьи   передачи,    семьи и женщин
     и брака, семейных и   репертуары
     нравственных          театров и 
     ценностей             кино, новые
                           учебники

12.  Провести экспертизу   Предло-      МОН, МЗ, МО, МВД,   IV
     содержания программы  жения, реко- МТСЗН и МЧС         квартал
     "Основы безопасности  мендации                         2005
     жизнедеятельности" и                                   г.
     разработку нового
     проекта программы с
     включением вопросов
     безопасности детей в
     экстремальных усло-
     виях, связанных с
     различными угрозами
     для жизни, в том
     числе, с терроризмом
     во всех его прояв-
     лениях

13.  Проанализировать ход  Информация   НКДСЖ (по сог-      III
     реализации Националь- в Админи-    ласованию),         квартал
     ного плана действий   страцию      министерства,       2005
     по улучшению поло-    Президента   ведомства,          г.
     жения женщин в        РК и Прави-  акимы областей,
     Республике Казахстан  тельство РК  гг. Астаны,
                                        Алматы и комис-
                                        сии по делам
                                        семьи и женщин
                                        при них
 
                Экономическое продвижение женщин
 
  14.  Понять активное       Трудовой     МТСЗН, НКДСЖ        В соот-
     участие в разработке  кодекс       (по согласованию)   ветствии
     Трудового кодекса     Республики                       с планом
     РК, где предусмот-    Казахстан                        законо-
     реть предложения по                                    проект-
     недопущению дискри-                                    ных
     минации женщин в                                       работ
     сфере труда и                                          Прави-
     занятости, допол-                                      тельства
     нения в части пре-                                     РК на
     доставления социаль-                                   2004
     ных пособий беремен-                                   год
     ным женщинам,
     спецпособий в связи
     с рождением детей и
     по уходу за ними 

15.  Проводить исследова-  Информация   МТСЗН               еже-
     ния гендерного        в НКДСЖ                          годно
     аспекта занятости     (по согла-                       до 20
     экономически актив-   сованию)                         января
     ного населения, раз-
     рабатывать предло-
     жения по снижению
     безработицы среди
     женщин

16.  Осуществлять прог-    Информация   МТСЗН, МОН          еже- 
     нозный расчет пот-    в НКДСЖ                          годно
     ребности в специа-    (по согла-                       до 20
     листах для экономики  сованию)                         января
     Казахстана с учетом
     гендерного аспекта

17.  Учитывать при под-    Статисти-    АС, НКДСЖ           еже-
     готовке ежегодного    ческий       (по сог-            годно
     гендерного статисти-  сборник      ласованию)
     ческого сборника      "Женщины и
     "Женщины и мужчины    мужчины
     Казахстана" вклад     Казахстана"
     женщин в националь-   доклад
     ный валовый продукт,  "Социально-
     анализ социально-     экономичес-
     экономического раз-   кое развитие
     вития проводить с     Республики
     учетом гендерного     Казахстан",
     аспекта               аналитичес-
                           кие материалы
 
                            18.  При разработке и      Информация   МИТ                 еже-
     реализации государ-   в НКДСЖ                          годно
     ственной политики в   (по согла-                       до 20
     области развития      сованию)                         января
     экономики особое
     внимание уделять
     программам развития
     так называемых
     "мягких" отраслей
     экономики, где тра-
     диционно трудятся
     женщины

19.  Обеспечивать даль-    Предложения, МТСЗН, НКДСЖ (по    еже-
     нейшее повышение      рекоменда-   согласованию),      годно
     роли социального      ции          НПО (по             до 20
     партнерства в реше-                согласованию)       января
     нии гендерных проблем

20.  Обеспечивать даль-    Предложения  МТСЗН, НКДСЖ        еже-
     нейшее совершенство-  в Прави-     (по согласованию)   годно
     вание социальной      тельство РК                      до 20
     защиты женщин, имею-                                   января
     щих несовершеннолет-
     них детей, многодет-
     ных и одиноких
     матерей

21.  При разработке пла-   Предложения  МИТ, НКДСЖ          еже-
     нов развития новых    в Прави-     (по согласованию)   годно
     производств в стране  тельство РК                      до 20
     предусматривать соз-                                   января
     дание условий женщи-
     нам для освоения
     современных техничес-
     ких специальностей
 
                                        Улучшение здоровья женщин

22.  Создавать условия     Информация   МЗ, акимы облас-    еже-
     для улучшения меди-   в НКДСЖ      тей, гг. Астаны,    годно
     цинского обслужива-   (по согла-   Алматы и            до 20
     ния женщин и детей,   сованию)     комиссии по         января
     снижения материнской               делам семьи и
     и младенческой                     женщин при них
     смертности

23.  Обеспечить доступ-    Информация   МЗ, МОН, акимы      еже-
     ность гарантирован-   в НКДСЖ (по  областей, гг.       годно
     ного объема бесплат-  согласо-     Астаны и Алматы     до 20
     ной медицинской       ванию)       и комиссии по       января
     помощи беременным                  делам семьи и
     женщинам и детям.                  женщин при них
     Принять меры по
     улучшению питания
     беременных женщин,
     а также по обеспе-
     чению питания детей
     в школах

24.  Проводить во всех     Приказы и    МЗ, акимы областей, пос-
     областях мероприятия  распоряже-   гг. Астаны и        тоянно
     для раннего выявле-   ния          Алматы и комиссии
     ния рака молочной                  по делам семьи и
     железы                             женщин при них,
                                        НКДСЖ (по согласо-
                                        ванию)

           Борьба с проявлениями насилия в отношении женщин

25.  Разработать и внести  Постанов-    МВД, МЮ, НКДСЖ      III-IV
     на рассмотрение в     ление        (по согласованию)   квартал
     Парламент РК законо-  Правитель-                       2007
     проект "О бытовом     ства РК                          г.
     насилии"
 
  26.  Разработать и внести  Постанов-    МЮ, МВД, ГП         II
     на рассмотрение в     ление        (по согласованию),  квартал
     Парламент РК законо-  Прави-       НКДСЖ (по согла-    2005
     проект "О внесении    тельства     сованию), МНО и     г.
     изменений и дополне-  РК           НПО (по согласо-
     ний в законодатель-                ванию)
     ные акты Республики
     Казахстан по вопросам
     противодействия
     торговле людьми"

27.  Разработать           Положение,   Союз кризисных      II
     Положение             утвержден-   центров Казахстана  квартал
     о кризисных центрах   ное реше-    (по согласованию),  2005
     для женщин и детей,   нием общего  МВД, НКДСЖ (по      г.
     пострадавших от       Собрания     согласованию)
     насилия               членов
                           Союза
                           кризисных
                           центров
                           Казахстана

28.  Провести анализ       Предложения  МВД, МОН, ГП (по    декабрь
     причин и условий,     в Прави-     согласованию),      2005
     способствующих        тельство РК  НКДСЖ (по сог-      г.
     насилию в отноше-                  ласованию), МНО и 
     нии детей                          НПО (по сог-
                                        ласованию)

29.  Реализовать обучаю-   Семинары,    МВД, ВС (по согла-  пос-
     щие программы для     тренинги     сованию), ГП (по    тоянно
     работников право-                  согласованию), 
     охранительных и                    МЗ, НКДСЖ (по 
     судебных органов,                  согласованию), МНО 
     организаций здраво-                и НПО (по 
     охранения,                         согласованию)
     работающих с
     жертвами насилия

       Примечание. Расшифровка буквенных аббревиатур:

      ПРК - Правительство Республики Казахстан
      МВД - Министерство внутренних дел
      МЗ - Министерство здравоохранения
      МИТ - Министерство индустрии и торговли
      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта
      МОН - Министерство образования и науки
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования
      МЮ - Министерство юстиции
      НЦПЧ - Национальный центр по правам человека
      НКДСЖ - Национальная комиссия по делам семьи и женщин при
              Президенте Республики Казахстан
      АС - Агентство по статистике
      MHO - Международные организации
      НПО - Неправительственные организации
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям
      ВС - Верховный Суд
      ГП -  Генеральная прокуратура
      МО - Министерство обороны