Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 1 наурыздағы N 38-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасында 2006 - 2007 жылдары Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туудың халықаралық өлшемдерiне көшу жөнiндегi дайындық iс-шараларын жүргiзу мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған Дүниежүзiлiк денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тiрi туу мен өлi туу өлшемдерiне Қазақстан Республикасының көшуi жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Мүдделi министрлiктер, Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi:
      1) Жоспардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
      2) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Yкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

       Премьер-Министр

                                              Қазақстан Республикасы
                                                Премьер-Министрiнiң
                                             2006 жылғы 1 наурыздағы
                                                  N 38-ө өкiмiмен
                                                     бекiтiлген

         Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тірі
    туу мен өлі туу өлшемдеріне Қазақстан Республикасының 
               көшуі жөніндегі іс-шаралар жоспары

р/с
N

Іс-шаралар

Аяқта-
лу
нысаны

Жауап-
ты
орын-
даушы-
лар

Орында-
лу
мерзімі

Болжа-
нып
отыр-
ған
шығыс-
тар
(млн.
теңге)

Қаржы-ланды-
ру
көзі

1

2

3

4

5

6

7

1. Ұйымдастыру-құқықтық іс-шаралар

1.

Дүниежүзілік ден-
саулық сақтау
ұйымы ұсынған тірі
туу мен өлі туу
өлшемдеріне (бұдан
әрі - ДДҰӨөлшемде-
рі) сәйкес бала-
лардың туылу және
шетінеу жағдайла-
рын тіркеуді рег-
ламенттейтін қол-
даныстағы норма-
тивтік құқықтық
кесімдерге тексеру
жүргізу

Қазақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
Үкіме-
тіне
есеп

ҚРДСМ
(жинақ-
тау),
ҚР
Әділет-
мині,
ҚРСА

2007
жылғы
II
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

 

2.

ДДҰ өлшемдеріне
сәйкес балалардың
туылу және шетінеу
жағдайларын тіркеу
үшін пайдаланыла-
тын ведомстволық
есепке алу-есеп
беру құжаттамасы-
на өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу

Бұйрық

ҚРДСМ
(жинақ-
тау),
ҚР
Әділет-
мині,
ҚРСА

2007
жылғы
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

 

3.

Қолданыстағы»"Жүк-
ті әйелдер мен
жаңа туған нәрес-
телерді күту
жөніндегі диагнос-
тика мен емдеудің
мерзімді клиника-
лық хаттамалары-
на" тексеру жүргі-
зу және ДДҰӨөлшем-
дерін ескере отырып өзгерістер
енгізу

Бұйрық

ҚРДСМ

2007
жылғы
III
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

 

4.

БАҚ-ты тарта
отырып, халық арасында ДДҰӨ
өлшемдерін енгізу
жөніндегі түсін-
дірме науқанын
жүргізу

ҚР
ДСМ-ге
ақпа-
рат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкім-
дікте-
рі, ха-
лықара-
лық
ұйымдар
(келі-
сім
бойын-
ша)

2006 -
2007
жылдар
ішінде

Халықа-
ралық
ұйым-
дардың
қаража-
ты

 

2. Денсаулық сақтау кадрларын даярлау және қайта даярлау

5.

ДДҰ өлшемдерін
ескере отырып,
мамандарды диплом-
ға дейінгі және
дипломнан кейінгі
даярлаудың оқу
бағдарламаларына
өзгерістер енгізу

Бұйрық

ҚРДСМ

2006
жылғы
III
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

 

  6.

ДДҰ өлшемдерін
қолдануды үйретуге
мұқтаж медицина
қызметкерлерінің
болжамды санын
анықтау

ҚР
ДСМ-ге
ақпа-
рат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкім-
діктері

2006
жылғы
III
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

  

7.

ДДҰ өлшемдерін
қолдануға медицина
қызметкерлерін
оқыту кестесін
бекіту

Бұйрық

ҚРДСМ,
халық-
аралық
ұйымдар
(келі-
сім
бойын-
ша)

2006
жылғы
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

  

8.

Балалар мен босан-
дыру ұйымдарының
медицина қызмет-
керлерін, облыс-
тардың, Астана
және Алматы қала-
ларының патолого-
анатомиялық қызмет
мамандарын ДДҰ
өлшемдерін қолда-
нуға оқыту

Бұйрық

ҚРДСМ,
халық-
аралық
ұйымдар
(келі-
сім
бойын-
ша)

2007
жылдың
ішінде

Халық-
аралық
ұйым-
дардың
қара-
жаты

  

3. Босандыру және балалар қызметінің медициналық
ұйымдарын дәрілік қамтамасыз ету мен
материалдық-техникалық жарақтандыруды жетілдіру

9.

Балалар мен босан-
дыру ұйымдарының
жаңа туған нәрес-
телерге (оның
ішінде аз дене
салмағымен туған)
реанимациялық
көмек көрсету үшін
қажетті медицина-
лық жабдықтарға
қажеттілігін
анықтау

ҚР
ДСМ-ге
ақпа-
рат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкім-
діктері

2006
жылғы
II
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

 

10.

ДДҰ өлшемдерін
ескере отырып,
жаңа туған бала-
ларға медициналық
көмек көрсету үшін
балалар мен босан-
дыру ұйымдарының
арнайы дәрілік
құралдарға (сур-
фактант) қажетті-
лігін анықтау
жөніндегі жұмысты
жүргізу

ҚР
ДСМ-ге
ақпа-
рат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкім-
діктері

2006
жылғы
III
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

 

11.

Балалар мен босан-
дыру ұйымдарының
жарақтандырылу
деңгейін медицина-
лық жабдықтармен
және медициналық
мақсаттағы бұйым-
дармен жарақтан-
дырудың ең аз
нормативіне дейін
жеткізу

ҚР
ДСМ-ге
ақпа-
рат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкім-
діктері

2006 -
2007
жылдар
ішінде

2006
жыл -
2859,9
2007
жыл* -
2948,1

Респуб-
ликалық
бюджет-
тен ны-
саналы
транс-
ферттер
(038
бюджет-
тік
бағдар-
лама)

4. Әлеуметтік қолдау жөніндегі іс-шаралар

12.

ДДҰ өлшемдерін
ескере отырып,
балалары бар отба-
сыларына мемлекет-
тік жәрдемақы төлеу үшін қажетті
қаржы қаражатын
есептеу мақсатында
2008 - 2010 жыл-
дары балалар туы-
луының болжамды
санын және нәрес-
телердің шетінеу
көрсеткішін
анықтау

ҚР
Еңбек-
миніне
ақпа-
рат

ҚРДСМ

2006
жылғы
III  
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

  

5. Халықаралық өлшемдерді ескере отырып, балалардың
туылу және шетінеу жағдайларын тіркеу жөніндегі
іс-шаралар

13.

2008 жылғы 1
қаңтардан бастап
денсаулық сақтау
ұйымдарына ДДҰ
өлшемдеріне сәйкес
балалардың туылу
және шетінеу
жағдайларын
тіркеуді енгізу

Норма-
тивтік
құқық-
тық
кесім-
нің
жобасы

ҚРДСМ
(жинақ-
тау),
ҚРСА

2007
жылғы
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді

  

       * қаржы қаражатының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтыланады

      Ескертпе:
      ҚР ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      ҚР Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      ҚР Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
      ҚР СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады