"Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы заңдарын іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 30 қаңтардағы N 14-ө Өкімі

      1. Қоса беріліп отырған " Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы " және " Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы " Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы заңдарын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі - тізбе) бекітілсін.
      2. Орталық атқарушы органдар:
      1) тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін;
      2) тиісті ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді әзірлесін және қабылдасын әрі қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметін хабардар етсін.

      Премьер-Министр                                      К. Мәсімов

                                           Қазақстан Республикасы
                                             Премьер-Министрінің
                                          2009 жылғы 30 қаңтардағы
                                               N 14-ө өкімімен
                                                  бекітілген

     "Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" және "Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнаулы әлеуметтік
    қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
     енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 29
  желтоқсандағы заңдарын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет
           нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

Р/с N

Нормативтік құқықтық актінің атауы

Аяқтау нысаны

Орындауға жауапты мемлекеттік орган

Орындалу мерзімі

1

2

3

4

5

1.

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, ДСМ

2009 жылғы ақпан

2.

Арнаулы әлеуметтік қызметті ұсыну жөніндегі субъектілердің қызметін лицензиялау ережесін және осы қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, БҒМ, ЭБЖМ, Қаржымині

2009 жылғы ақпан

3.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1132 және 2007 жылғы 27 желтоқсандағы  N 1301 қаулыларына өзгеріс пен толықтырулар енгізу
туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, БҒМ, Қаржымині, ЭБЖМ

2009 жылғы ақпан

4.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1117 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ДСМ

2009 жылғы ақпан

5.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

БҒМ

2009 жылғы ақпан

6.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі N 754 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, ЭБЖМ

2009 жылғы ақпан

7.

Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын бекіту туралы

Бұйрық

Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, БҒМ

2009 жылғы ақпан

8.

Денсаулық сақтау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын бекіту туралы

Бұйрық

ДСМ (жинақтау), Еңбекмині, БҒМ

2009 жылғы қараша

9.

Білім саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын бекіту туралы

Бұйрық

БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, ДСМ

2009 жылғы қараша

10.

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің қажеттілігін бағалауды өткізу және оны айқындау ережесін бекіту туралы

Бірлескен бұйрық

Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, БҒМ

2009 жылғы ақпан

11.

Халықты әлеуметтік қорғау саласында әлеуметтік қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптарын және оларды аттестаттау ережесін бекіту туралы

Бұйрық

Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, БҒМ

2009 жылғы ақпан

12.

Денсаулық сақтау саласында әлеуметтік қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптарын және оларды аттестаттау ережесін бекіту туралы

Бұйрық

ДСМ (жинақтау), Еңбекмині, БҒМ

2009 жылғы ақпан

13.

Білім беру саласында әлеуметтік қызметкерлерге қойылатын біліктілік талаптарын және оларды аттестаттау ережесін бекіту туралы

Бұйрық

БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, ДСМ

2009 жылғы ақпан

14.

Әлеуметтік қызметкерлер мамандықтарының тізбесін, оларды даярлау және біліктілігін арттыру стандартын бекіту туралы

Бұйрық

БҒМ

2009 жылғы ақпан

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Еңбекмині             - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                        әлеуметтік қорғау министрлігі
ДСМ                   - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                        министрлігі
БҒМ                   - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                        министрлігі
ЭБЖМ                  - Қазақстан Республикасы Экономика және
                        бюджеттік жоспарлау министрлігі
Қаржымині             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных социальных услуг"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 января 2009 года N 14-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации законов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года " О специальных социальных услугах " и " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных социальных услуг " (далее - перечень).
      2. Центральным исполнительным органам:
      1) разработать и в установленном законодательством порядке внести в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно перечню;
      2) разработать и принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

      Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден          
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан    
от 30 января 2009 года № 14-р

Перечень нормативных правовых актов,
принятие которых необходимо в целях реализации
законов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года
"О специальных социальных услугах" и "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам специальных социальных услуг"


п/п

Наименование
нормативного правового
акта

Форма
завершения

Государственный
орган,
ответственный
за исполнение

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

1.

Об утверждении перечня
гарантированного
объема специальных
социальных услуг

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МТСЗН (созыв),
МОН, МЗ

Февраль
2009 года

2.

Об утверждении Правил
лицензирования и
квалификационных тре-
бований, предъявляемых
к деятельности
субъектов по предос-
тавлению специальных
социальных услуг

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МТСЗН (созыв),
МЗ, МОН,
МЭБП, МФ

Февраль
2009 года

3.

О внесении изменения
и дополнений в поста-
новления Правительства
Республики Казахстан
от 29 октября 2004
года № 1132 и от 27
декабря 2007 года
№ 1301

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МТСЗН (созыв),
МЗ, МОН,
МФ, МЭБП

Февраль
2009 года

4.

0 внесении дополнений
в постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004
года № 1117

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МЗ

Февраль
2009 года

5.

О внесении дополнений
в постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004
года № 1111

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МОН

Февраль
2009 года

6.

О внесении дополнений
и изменений в
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 20 июля 2005 года
№ 754

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МТСЗН (созыв),
МЗ, МЭБП

Февраль
2009 года

7.

Об утверждении
стандартов оказания
специальных социальных
услуг в области
социальной защиты
населения

Приказ

МТСЗН (созыв),
МЗ, МОН

Февраль
2009 года

8.

Об утверждении
стандартов оказания
специальных социальных
услуг в области
здравоохранения

Приказ

МЗ (созыв),
МТСЗН, МОН

Ноябрь
2009 года

9.

Об утверждении
стандартов оказания
специальных социальных
услуг в области
образования

Приказ

МОН (созыв),
МТСЗН, МЗ

Ноябрь
2009 года

10.

Об утверждении Правил
проведения оценки и
определения потребнос-
ти в специальных
социальных услугах

Совместный
приказ

МТСЗН (созыв),
МЗ, МОН

Февраль
2009 года

11.

Об утверждении
квалификационных
требований к социаль-
ным работникам в сфере
социальной защиты
населения и правил
их аттестации

Приказ

МТСЗН (созыв),
МЗ, МОН

Февраль
2009 года

12.

Об утверждении
квалификационных
требований к
социальным работникам
в сфере здравоохране-
ния и правил их
аттестации

Приказ

МЗ (созыв),
МТСЗН, МОН

Февраль
2009 года

13.

Об утверждении
квалификационных
требований к
социальным работникам
в сфере образования и
правил их аттестации

Приказ

МОН (созыв),
МТСЗН, МЗ

Февраль
2009 года

14.

Об утверждении перечня
специальностей
социальных работников,
стандарта подготовки
и повышения их
квалификации

Приказ

МОН

Февраль
2009 года

       Примечание: расшифровка аббревиатур :

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения
              Республики Казахстан
      МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
      МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан
      МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования
              Республики Казахстан
      МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан