Қазақстанның су ресурстарын басқару мәселелері жөнінде ведомствоаралық кеңес құру туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 141-ө өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 9 наурыздағы № 47-ө өкімімен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 09.03.2022 № 47-ө өкімімен.

      "Қазақстанның су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасы және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 сәуірдегі № 786 Жарлығына сәйкес және Қазақстанның су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында:

      1. Осы өкімге қосымшаға сәйкес құрамда Қазақстанның су ресурстарын басқару мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес (бұдан әрі - Кеңес) құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған Қеңес туралы ереже бекітілсін.

      Премьер-Министр К. Мәсімов

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 141-ө өкімімен
бекітілген

Қазақстанның су ресурстарын басқару мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстанның су ресурстарын басқару мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес (бұдан әрі - Кеңес) Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      2. Кеңес Қазақстанның су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында құрылды.

      3. Кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін және өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кеңестің жұмыс органы болып табылады.

      5. Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ жарты жылда бір реттен сиретпей өткізіледі.

2. Кеңестің міндеттері

      6. Кеңестің міндеті:

      1) су шаруашылығы саласындағы саясаттың ұлттық басымдықтары;

      2) өзендер бассейндері мен бассейндер ішінде, сондай-ақ секторлар бойынша (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіптік және коммуналдық секторлар басымдықтарының бірлестігі) сумен жабдықтау саласында ұлттық басымдықтарды айқындау;

      3) өңірлер мен тұтынушылар арасында су ресурстарын қайта бөлу, егер қажет болса, квоталар белгілеу;

      4) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі стандарттарды айқындау;

      5) сала үшін қаржыландыру қағидалары (мемлекеттік/жеке қаржыландыруға қол жеткізу және тұтынушылардан алынатын жалпы төлемдер);

      6) су шаруашылығы секторының ұйымдастырушылық саясатын айқындау мәселелері бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу болып табылады.

3. Кеңес жұмысын ұйымдастыру және оның тәртібі

      7. Кеңес жұмысын ұйымдастыру және оның тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 141-ө өкіміне
қосымша

Қазақстанның су ресурстарын басқару мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кұрамы

      Ескерту. Құрамға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 28.01.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары, төраға;

      Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі, төрағаның орынбасары;

      Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің төрағасы, хатшы;

      Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі;

      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары;

      Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі;

      су қорын пайдалану және қорғау саласындағы бассейндік кеңестердің төрағалары (келісім бойынша);

      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша).

О создании Межведомственного совета по вопросам управления водными ресурсами Казахстана

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года № 141-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2022 года № 47-р.

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 09.03.2022 № 47-р.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 786 "О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" и в целях совершенствования системы управления водными ресурсами Казахстана:

      1. Создать Межведомственный совет по вопросам управления водными ресурсами Казахстана в составе согласно приложению к настоящему распоряжению(далее - Совет).

      2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

  Утверждено
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 18 декабря 2015 года № 141-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном совете по вопросам управления водными ресурсами Казахстана

1. Общие положения

      1. Межведомственный совет по вопросам управления водными ресурсами Казахстана (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан.

      2. Совет создан в целях совершенствования системы управления водными ресурсами Казахстана.

      3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Рабочим органом Совета является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

2. Задачи Совета

      6 Задачей Совета является выработка рекомендаций и предложений по вопросам:

      1) национальных приоритетов политики в области водного хозяйства;

      2) определения национальных приоритетов в области водоснабжения по бассейнам рек и внутри бассейнов, а также по секторам (объединение приоритетов сельскохозяйственного, промышленного и коммунального секторов);

      3) перераспределения водных ресурсов между регионами и потребителями и, если необходимо, установления квот;

      4) определения стандартов по защите окружающей среды;

      5) правил финансирования для отрасли (доступ к государственному/частному финансированию и общие платежи, взимаемые с потребителей);

      6) определения организационной политики водохозяйственного сектора.

3. Организация и порядок работы Совета

      7. Организация и порядок работы Совета осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247.

  Утвержден
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 18 декабря 2015 года № 141-р

Состав
Межведомственного совета по вопросам управления водными ресурсами Казахстана

      Сноска. Состав с изменением, внесенным распоряжением Премьер-Министра РК от 26.09.2016 № 90-р; от 28.01.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель;

      вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, заместитель председателя;

      председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, секретарь;

      заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;

      вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;

      заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан;

      вице-министр энергетики Республики Казахстан;

      вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      вице-министр образования и науки Республики Казахстан;

      вице-министр финансов Республики Казахстан;

      вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

      председатели бассейновых советов в области использования и охраны водного фонда (по согласованию);

      заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию).