Экономикалық саясат жөніндегі кеңес құру туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 3 мамырдағы № 33-ө өкімі.

      Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатын дамытудың қағидатты маңызды мәселелері жөнінде келісілген тәсілдер мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында:

      1. Осы өкімге қосымшаға сәйкес құрамда Экономикалық саясат жөніндегі кеңес (бұдан әрі - ЭСК) құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған ЭСК туралы ереже бекітілсін.

      Премьер-Министр К. Мәсімов

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2016 жылғы 3 мамырдағы
№ 33-ө өкіміне
қосымша

Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің құрамы

      Ескерту. Құрамға өзгерістер енгізілді – ҚР Премьер-Министрінің 29.09.2016 № 90-ө; 26.01.2018 № 8-ө; 15.08.2018 № 105-ө; 11.04.2019 № 57-ө; 23.09.2019 № 178-ө өкімдерімен; ҚР Үкіметінің 01.10.2020 № 624 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; ҚР Премьер-Министрінің 08.12.2020 № 155-ө; 15.01.2021 № 3-ө өкімдерімен; ҚР Үкіметінің 28.01.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.04.2022 № 268; 27.06.2022 № 106-ө; 01.02.2023 № 15-ө; 19.10.2023 № 162-ө; 05.03.2024 № 29-ө өкімдерімен.

      Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, төраға

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, төрағаның орынбасары

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі, хатшы

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарлары

      Қазақстан Республикасының Көлік министрі

      Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрі

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі (келісу бойынша).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2016 жылғы 3 мамырдағы
№ 33-ө өкімімен
бекітілген

Экономикалық саясат жөніндегі кеңес туралы ереже

1. Жалпы ережелер

      1. Экономикалық саясат жөніндегі кеңес (бұдан әрі - ЭСК) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын, экономиканың орнықты дамуын қамтамасыз ететін стратегияны және оны іске асыру шараларын, тетіктерін айқындау жөніндегі ұсыныстарды қарайды.

      2. ЭСК қызметінің мақсаты әлеуметтік-экономикалық дамудың орта және ұзақ мерзімді перспективаға арналған негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлеу болып табылады.

      3. ЭСК өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және осы Ережені басшылыққа алады.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі ЭСК-нің жұмыс органы болып табылады.

      5. ЭСК отырыстары қажеттілігіне қарай өткiзiледi.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің 11.04.2019 № 57-ө өкімімен.

2. ЭСК-нің міндеттері

      6. ЭСК-нің негізгі міндеттері:

      1) мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу және іске асыру жөніндегі келісілген тәсілдерді әзірлеу;

      2) экономиканы және әлеуметтік саланы дамытудың орта және ұзақ мерзімді перспективаға арналған қағидатты маңызды мәселелері, экономикадағы дағдарысты құбылыстардың туындауын болдырмау немесе олардың ықтимал теріс салдарын жеңілдету жөнінде ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

3. ЭСК-нің қызметін ұйымдастыру және оның тәртібі

      7. ЭСК-нің қызметін ұйымдастыру және оның тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші органдардың құрылуы, қызметі және таратылуы қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің 19.10.2023 № 162-ө өкімімен.

О создании Совета по экономической политике

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 мая 2016 года № 33-р.

      В целях выработки согласованных подходов и рекомендаций по принципиально важным вопросам развития социально-экономической политики государства:

      1. Создать Совет по экономической политике (далее - СЭП) в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

      2. Утвердить прилагаемое Положение о СЭП.

      Премьер-Министр К. Масимов

  Приложение
к распоряжению
Премьер-Министр
Республики Казахстан
от 3 мая 2016 года № 33-р

Состав Совета по экономической политике

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжениями Премьер-Министра РК от 29.09.2016 № 90-р; от 26.01.2018 № 8-р; от 15.08.2018 № 105-р; от 11.04.2019 № 57-р; от 23.09.2019 № 178-р; постановлением Правительства РК от 01.10.2020 № 624 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.12.2020 № 155-р; от 15.01.2021 № 3-р; от 28.01.2022 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.04.2022 № 268; от 27.06.2022 № 106-р; от 01.02 2023 № 15-р; от 19.10.2023 № 162-р; от 05.03.2024 № 29-р.

      Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель

      Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель председателя

      вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, секретарь

      заместители Премьер-Министра Республики Казахстан

      Министр транспорта Республики Казахстан

      Министр промышленности и строительства Республики Казахстан

      Министр финансов Республики Казахстан

      Председатель Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию)

      Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию)

      Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию)

      Помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам (по согласованию)


  Утверждено
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 3 мая 2016 года № 33-р

Положение о Совете по экономической политике

1. Общие положения

      1. Совет по экономической политике (далее - СЭП) является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан, рассматривает предложения по основным направлениям социально- экономической политики Республики Казахстан, определению стратегии и мер ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики.

      2. Целью деятельности СЭП является выработка предложений и рекомендаций по основным направлениям социально-экономического развития на средне - и долгосрочную перспективу.

      3. СЭП в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

      4. Рабочим органом СЭП является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Заседания СЭП проводятся по мере необходимости.

      Сноска. Пункт 5 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 11.04.2019 № 57-р.

2. Задачи СЭП

      6. Основными задачами СЭП являются:

      1) выработка согласованных подходов по разработке и реализации основных направлений социально-экономической политики государства;

      2) выработка рекомендаций по принципиально важным вопросам развития экономики и социальной сферы на средне- и долгосрочную перспективу, предотвращению возникновения кризисных явлений в экономике или смягчению их возможных негативных последствий.

3. Организация и порядок деятельности СЭП

      7. Организация и порядок деятельности СЭП осуществляются в соответствии с Правилами образования, деятельности и упразднения консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 19.10.2023 № № 162-р.