1997 жылғы 10 сәуiрдегi N 3446 Жарлығын жүзеге асыру жөнiндегi шаралардың жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмi 1997 жылғы 18 сәуiр N 106-ө. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.07. N 646 Қаулысымен

      1. Қоса берiлiп отырған "Зейнетақылар мен еңбекақыны уақтылы төлеудi қамтамасыз ету жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 10 сәуiрдегi N 3446  Жарлығын  жүзеге асыру жөнiндегi шаралар жоспары бекiтiлсiн. 
      2. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi, өзге де орталық және жергiлiктi атқарушы органдары өздерiне бекiтiлген шаралардың орындалуына толық жауапты болады.
      3. Осы өкiмнiң орындалуына бақылау жасау Үкiмет шешiмдерiн әзiрлеудi үйлестiру бөлiмi мен Аймақтардың жұмысын үйлестiру бөлiмiне жүктелсiн. 

     Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
1997 жылғы 18 сәуiрдегi   
N 106 өкiмiмен        
бекiтiлген           

             "Зейнетақылар мен еңбекақыны уақтылы төлеудi
    қамтамасыз ету жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы"
          Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы
       10 сәуiрдегi N 3446 Жарлығын жүзеге асыру жөнiндегi
                       шаралардың
                        Жоспары
______________________________________________________________________
N і      Шаралар      іАяқтау і  Атқару және іАтқаруға  і Премьер-
  і                   інысаны іПремьер-Минис-іжәне бақы-іМинистрдiң
  і                   і       ітрдiң Кеңсесi-ілауға     іКеңсесiне
  і                   і       іне табыс ету  іжауаптыларіатқарылу
  і                   і       імерзiмi       і          імерзiмi
______________________________________________________________________
1 і        2          і   3   і      4       і     5    і     6
______________________________________________________________________
1. Мына Заң жобаларын                         Еңбекәлеу-
   әзiрлеу және                               метминi
   Қазақстан
   Республикасының
   Парламентi
   Мәжiлiсiнiң
   қарауына енгiзу

   Қазақстан                   Қазақстан      Үкiмет
   Республикасының             Республикасы   шешiмдерiн
   зейнетақымен                Премьер-       әзiрлеудi
   қамсыздандыру               Министрiнiң    үйлестiру
   жүйесiн реформалау          1997 жылғы     бөлiмi
   жөнiндегi                   31 наурыздағы
   заңдардың жобалары          N 82 өкiмiне
                               сәйкес
   республикалық               Бұл да сол     Қаржыминi
   бюджеттiң қаражаты
   есебiнен 

   Қазақстан                                  Үкiмет
   Республикасының                            шешiмдерiн
   азаматтарына                               әзiрлеудi
   1998 жылғы 1 қаңтардан                     үйлестiру
   кешiктiрмей                                бөлiмi
   әлеуметтiк
   зейнетақылар
   бойынша берешектi
   өтеудi көздейтiн
   "1997 жылға арналған
   республикалық бюджет
   туралы" Қазақстан
   Республикасының
   Заңына өзгерiстер
   енгiзу туралы"
   Қазақстан
   Республикасы
   Заңының жобасы
   мемлекеттiк         Заң     1997           Эконом-    1997
   бюджеттiң және      жобасы  жылғы          саудаминi, жылғы
   бюджеттен тыс               1 мамыр        Қаржыминi, 20 мамыр
   қорлардың қаражаты                         Iшкiiсминi,
   есебiнен конкурстық                        Әдiлетминi,
   негiзде мемлекеттiк                        Қорғанысминi
   сатып алуларды                             _____________
   жүзеге асыруды                             Экономикалық
   көздейтiн                                  реформалар
   "Мемлекеттiк                               орталығы
   сатып алулар
   туралы" Қазақстан
   Республикасы
   Заңының жобасы 

2. 1997 жылға арналған Үкiмет  "1997          Еңбекәлеу-  Премьер-
   республикалық       қаулысы жылға          метминi     Министрдiң
   бюджетке енгiзiлетiн        арналған       _________   Кеңсесiне
   өзгерiстердi ескере         бюджет         Үкiмет      ұсынылған
   отырып, Қазақстан           туралы"        шешiмдерiн  соң 10 күн
   Республикасы                "Қазақстан     әзiрлеудi   iшiнде
   Зейнетақы қорының           Республика-    үйлестiру
   1997 жылға арналған         сының          бөлiмi
   бюджетiн қайта              Заңына
   қарау                       өзгерiстер
                               енгiзу туралы"
                               Қазақстан
                               Республикасының
                               Заңы
                               қабылданған
                               соң 10 күн
                               iшiнде 

3. Өткен айға төлеу    Ақпарат 1997 жылғы     Еңбек-
   тәртiбi және                1 маусым       әлеуметминi
   зейнетақыларды
   белгiленген
   мерзiмiнде төлеудi
   қамтамасыз ету
   жөнiнде шаралар
   қабылдау (өткендегiге
   ағымдағы) 

4. Акцияларының        Үкiмет  1997 жылғы     Қаржыминi  1997 жылғы
   мемлекеттiк пакетiн қаулысы 20 сәуiр       Облыстар-  25 сәуiр
   басқаруға берген                           дың және
   немесе сатқан                              Алматы
   кезде осындай                              қаласының
   берешектерi болған                         әкiмдерi,
   акционерлiк
   қоғамдарға мемлекеттiк
   бюджет пен Қазақстан
   Республикасының
   Зейнетақы қоры
   алдындағы           Бұл да  Бұл да         Үкiмет
   берешектерi         сол     сол            шешiмдерiн
   бойынша мерзiмiн                           әзiрлеудi
   ұзарту                                     үйлестiру
   тәртiбiн айқындау                          бөлiмi
                                              Еңбекәлеуметминi,
                                              Облыстардың және
                                              Алматы қаласының
                                              әкiмдерi
                                              __________________
                                              Үкiмет шешiмдерiн
                                              үйлестiру бөлiмi 

5. Қазақстан           Үкiмет  1997 жылғы     Еңбекәлеу- 1997 жылғы
   Республикасы        қаулысы 25 сәуiр       метминi    1 мамыр
   Зейнетақы                                  __________
   қорына түсетiн                             Үкiмет
   жарналарды                                 шешiмдерiн
   жоспарлау мен                              әзiрлеудi
   есепке алудың                              үйлестiру
   әдiстемесiн                                бөлiмi
   бекiту 

6. Жарна төлеушiлердiң Бұл да  Бұл да         Облыстардың      -
   Қазақстан                                  және
   Республикасы                               Алматы
   Зейнетақы қорының                          қаласының
   алдындағы берешегiн                        әкiмдерi,
   өтеу кестесiн                              Еңбекәлеумет-
   нақтылау                                   минi
                                              _____________
                                              Аймақтардың
                                              жұмысын
                                              үйлестiру
                                              бөлiмi 

7. Барлық дәрежедегi   ай сайын, есептi       Қаржыминi,  есептi
   басшылар Қаржыминi  айдан кейiнгi          Еңбекәлеу-  айдан
   және Еңбекәлеумет-  айдың 5-не дейiн       метминi     кейiнгi
   минiне бюджетке                            _________   айдың
   түсетiн салық жинау,                       Үкiмет      10-на
   Қазақстан                                  шешiмдерiн  дейiн
   Республикасы                               үйлестiру
   Зейнетақы қорына                           бөлiмi
   қаражат жинау және
   салық пен сақтандыру
   жарнасы жөнiндегi
   берешектердi өтеу
   туралы баяндау 

   Министрлiктердiң алған
   ақпаратты қорытындылап,
   Үкiметке аймақтардағы
   жағдай туралы баяндауы 

8. Тиiстi жергiлiктi   Жергi-  тұрақты        Облыстар-  ай сайын
   бюджеттiң қаражаты  лiктi                  дың және   5-не
   есебiнен ұсталатын  және                   Алматы     дейiн
   қызметкерлерге      атқарушы               қаласының
   еңбекақы,           органдардың            әкiмдерi
   әрi зейнетақыларды  шешiмдерi,             ___________
   төлеудi қамтамасыз  Ақпарат                Аймақтардың
   ету жөнiнде шаралар                        жұмысын
   қолданып, жергiлiктi                       үйлестiру
   жерлердегi iстiң жағдайы үшiн                 бөлiмi
   аудандар мен қалалар
   басшыларыынң дербес
   жауапкершiлiгiн
   арттыру жөнiнде
   шаралар қабылдау 

9. Қазақстан Республикасы      тұрақты        Облыстардың
   Зейнетақы қорының                          және Алматы
   орталықтандырылған                         қаласының
   шотына қаражат аудару                      әкiмдерi
   жөнiндегi нормативтердiң                   Еңбекәлеуметминi
   орындалуын қамтамасыз                      ________________
   ету жөнiндегi шараларды                    Аймақтардың
   қабылдау                                   жұмысын
                                              үйлестiру
                                              бөлiмi 

10 Барлық деңгейдегi   Ақпарат- ай сайын      Қаржыминiнiң
   бюджеттер           тар      10-на дейiн   Қаржы бақылау
   қаражатының                                комитетi
   тиiмдi және нысаналы                       _________________
   жұмсалуына бақылауды                       Үкiмет шешiмдерiн
   күшейту жөнiнде                            әзiрлеудi
   шаралар қабылдау                           үйлестiру бөлiмi

11 Мұнай өнiмдерiнiң,  Ақпарат ай сайын       Мемкеденкомы,
   түстi және қара             10-на дейiн    Қаржыминiнiң
   металдардың, астықтың,                     Салық комитетi
   алкогольдi iшiмдiктер                      _________________
   мен темекi өнiмдерi,                       Үкiмет шешiмдерiн
   сондай-ақ басқа да                         әзiрлеудi
   тауарлардың бюджеттiң                      үйлестiру бөлiмi
   барлық деңгейiне
   экспорт және импорттан
   түсетiн салықтың
   көлемiне және
   экспорты мен импорттың
   белгiленген тәртiбiнiң
   сақталуына бақылауды
   күшейту жөнiнде
   шаралар қабылдау      

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады