Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 23 наурыздағы N 1317 Жарлығы

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының  21-бабы  2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес және "Сот приставтары туралы" 1997 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының  4-бабын  іске асыру мақсатында қаулы етемін:

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29  Жарлығына  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 1, 2-құжат; 2001 ж., N 4-5, 43-құжат; 2002 ж., N 26, 272-құжат; N 45, 445-құжат; 2003 ж., N 12, 130-құжат; N 16, 160-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) жоғарыда аталған Жарлықтың 1-қосымшасында:
      "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Аппараты" деген жолда "131" цифры "164" цифрымен алмастырылсын;

      2) жоғарыда аталған Жарлықтың 3-қосымшасында:
      "Аудандық және оларға теңестірілген соттар" деген жолда "6697" цифры "6664" цифрымен алмастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты осы Жарлықтан туындайтын шаралар қолдансын.

      3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года N 29

Указ Президента Республики Казахстан от 23 марта 2004 года N 1317

      В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 21  Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" и в целях реализации статьи 4  Закона Республики Казахстан от 7 июля 1997 года "О судебных приставах" постановляю:

     
      1. Внести в Указ  Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года N 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 1, ст. 2; 2001 г., N 4-5, ст. 43; 2002 г., N 26, ст. 272; N 45, ст. 445; 2003 г., N 12, ст. 130; N 16, ст 160) следующие изменения:
     
      1) в приложении 1 к вышеназванному Указу:
      в строке "Аппарат Верховного Суда Республики Казахстан" цифры "131" заменить цифрами "164";
 
      2) в приложении 3 к вышеназванному Указу:
      в строке "Районные и приравненные к ним суды" цифры "6697" заменить цифрами "6664".
 
      2. Правительству Республики Казахстан, Верховному Суду Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
      3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан