Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 11 ақпандағы N 805 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 23 сәуірдегі N 1351 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 11 наурыздағы N 552 Жарлығымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2008.03.11.  N 552  Жарлығымен.

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 11 ақпандағы N 805  Жарлығына  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 6, 40-құжат; 2003 ж., N 20, 201-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі туралы ережеде:
      6-тармақтың 3) тармақшасында "жөнінде ұсыныстар енгізеді" деген сөздер алынып тасталып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) мемлекеттік органдардың және азаматтық қоғам институттарының - саяси партиялардың, қоғамдық және діни бірлестіктердің, бұқаралық ақпарат құралдарының өзара іс-қимылы тетігін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді.";

      10) тармақтың 3) тармақшасы "құқықтық" деген сөзден кейін "және өзге де" деген сөздермен толықтырылсын;

      11-тармақтың 2) тармақшасы "қажеттігі" деген сөзден кейін ", Президенттің Парламент басшылығымен, партиялар фракцияларымен және депутаттық топтармен, Парламенттің жекелеген депутаттарымен кездесулер өткізуі" деген сөздермен толықтырылсын;

      18-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) ішкі және сыртқы саяси, әлеуметтік-экономикалық ахуалға, мемлекеттік органдардың және мемлекеттің лауазымды адамдарының жұмысына талдау жүргізеді; қоғамдық пікірді зерделейді, елдегі және шет елдердегі саяси және әлеуметтік-экономикалық ахуалға болжам жасайды; Республика Президентіне мемлекеттік маңызды мәселелер жөнінде ақпарат дайындайды;";

      19-тармақта:
      2) тармақша "орналастыру" деген сөзден кейін ", олардың резерві" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) тармақшада "даярлау мен қайта даярлауды" деген сөздер "даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды" деген сөздермен алмастырылсын;

      5) тармақша "қызметшілерінің" деген сөзден кейін "бос әкімшілік лауазымдарға орналасуға арналған конкурстарды," деген сөзбен толықтырылып, "аттестациясын" деген сөз "аттестациялауды" деген сөзбен алмастырылсын;

      25-тармақта:
      "Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасарларында," деген сөздерден кейін "Президент Кеңсесінің бастығында," деген сөздермен толықтырылсын;

      "Президент Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларында" деген сөздерден кейін ", Президент Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторларында" деген сөздермен толықтырылсын;

      27-тармақ "соның ішінде" деген сөздерден кейін "бөлімдер мен басқармалар құрамындағы өзге бөлімшелерден және" деген сөздермен толықтырылсын;

      28-тармақ "Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасарлары," деген сөздерден кейін "Президент Кеңсесінің бастығы," деген сөздермен толықтырылсын;

      31-тармақтың екінші абзацы "Орынбасарлардың" деген сөзден кейін ", сондай-ақ Президент Кеңсесі бастығының" деген сөздермен толықтырылсын;

      41-тармақтың 3) тармақшасында "орынбасарларының," деген сөзден кейін "Президент Кеңсесі бастығының, өзге де" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года N 805

Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2004 года N 1351. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года N 552.

       Сноска. Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2004 года N 1351 утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года  N 552 .

      Постановляю:
 
      1. Внести в  Указ  Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года N 805 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 6, ст. 40; 2003 г., N 20, ст. 201) следующие дополнения и изменения:
 
      в Положении об Администрации Президента Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:
 
      пункт 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) совершенствованию механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества - политических партий, общественных и религиозных объединений, средств массовой информации.";
 
      подпункт 3) пункта 10 после слов "осуществляет правовую" дополнить словом "и иную";
 
      подпункт 2) пункта 11 дополнить словами "проведению встреч Президента с руководством Парламента, партийных фракций и депутатских групп, отдельными депутатами Парламента;";
 
      подпункт 1) пункта 18 изложить в следующей редакции:
      "1) проводит анализ внутри- и внешнеполитической, социально-экономической ситуации, работы государственных органов и должностных лиц государства; изучает общественное мнение, прогнозирует развитие политической и социально-экономической ситуации в стране и за рубежом; готовит Президенту Республики информацию по государственно значимым проблемам;";
 
      в пункте 19:
      подпункт 2) после слова "Республике," дополнить словом "резерву,";
 
      в подпункте 4) слова "и переподготовку" заменить словами ", переподготовку и повышение квалификации";
 
      подпункт 5) после слова "проводит" дополнить словами "конкурсы на занятие вакантных административных должностей,";
 
      в пункте 25:
      после слов "заместители Руководителя Администрации Президента," дополнить словами "начальник Канцелярии Президента,";
 
      после слов "структурных подразделений Администрации Президента" дополнить словами ", государственные инспекторы Администрации Президента";
 
      пункт 27 после слов "в том числе" дополнить словами "отделы и иные подразделения в составе управлений и";
 
      пункт 28 после слов "заместители Руководителя Администрации Президента," дополнить словами "начальник Канцелярии Президента,";
 
      абзац второй пункта 31 после слова "заместителями" дополнить словами ", а также начальником Канцелярии Президента";
 
      в подпункте 3) пункта 41 слово "руководителей" заменить словами "начальника Канцелярии Президента, руководителей иных".
 
      2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

       Президент
      Республики Казахстан