Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 31 наурыздағы N 1533 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 31 шілдедегі № 290 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. "Мемлекеттік билiк органдары жүйесiндегi кадр саясатының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзілсiн:

      аталған Жарлықпен бекiтiлген Мемлекеттiк саяси қызметшілер лауазымдарының және мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының Президентi тағайындайтын және бекiтетiн немесе оның келісуiмен тағайындалатын және бекiтiлетiн, оның ұсынуы бойынша сайланатын басшы қызметкерлерінің лауазымдар тiзбесiнде:

      "Аудандық, қалалық және Президент Әдiлет Әдiлет бiлiктiлiк

      оларға теңестірiлген министрi алқасымен"

      соттардың төрағалары және

      осы соттардың судьялары

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Министрліктер комитетте- Yкiмет министрлер Әкiмшілiк

      рiнiң төрағалары Басшысымен";

      "Кедендiк бақылау, Төтен- Үкiмет Агент- Әкiмшiлiк

      ше жағдайлар жөнiндегi тiктер Басшысымен

      және Экономикалық және төрағалары

      сыбайлас жемқорлық қыл-

      мысқа қарсы күрес жөнiн-

      дегi (қаржы полициясы)

      агенттіктері төрағала-

      рының орынбасарлары

      Қылмыстық-атқару жүйесi, Үкiмет Министрлер Әкiмшілiк

      Тiркеу қызметi, Мемле- Басшысымен"

      кеттiк мүлiк және

      жекешелендiру комитеттерi,

      құқық қорғау органдары

      комитеттерiнiң

      төрағалары

      деген жолдар алынып тасталсын;

      "Қылмыстық-атқару министрлер министрлер Премьер-

      жүйесi, Тiркеу қызметi, Министрмен,

      Мемлекеттiк мүлiк және Әкiмшілiк

      жекешелендiру комитет- Басшысымен"

      терi, құқық қорғау

      органдары комитеттерi

      төрағаларының

      орынбасарлары

      деген жолдағы "жекешелендiру" деген сөзден кейiн ", Халыққа құқықтық көмек және заң қызметiн көрсетудi ұйымдастыру, Кеден бақылау, Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Бас Прокуратураның Бас Бас Әкiмшiлiк

      орталық аппаратының Прокурор Прокурор Басшысымен"

      Департаменттерiнiң

      бастықтары

      деген жол "бастықтары" деген сөзден кейiн ", Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетi төрағасының орынбасарлары" деген сөздермен толықтырылсын; "Прокуратураның", "Прокурор", "Департаменттерiнiң" деген сөздер кiшi әрiппен жазылсын, "аппаратының" деген сөз "аппараты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "Облыстар, Астана, Алматы Бас Бас Әкiмшілiк

      қалалары прокурорларының Прокурор Прокурор Басшысымен"

      орынбасарлары және оларға

      теңестірiлген прокурорлар-

      дың орынбасарлары

      деген жол алынып тасталсын;

      "Облыстардың, Алматы ҰҚК ҰҚК Президентпен

      және Астана қалалары төрағасы төрағасы немесе оның

      ҰҚК департаменттерiнiң тапсыруы

      бастықтары бойынша

      Әкiмшiлiк

      Басшысымен"

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "ҰҚК Шекара қызметi ҰҚК ҰҚК Әкiмшiлiк

      директорының орынбасар- Төрағасы Төрағасы Басшысымен";

      лары, ҰҚК Шекара қызметi

      өңiрлiк басқармаларының

      бастықтары

      "Қорғаныс министрлiгiнiң Қорғаныс Қорғаныс Әкiмшiлiк

      орталық аппараты департа- министрi министрi Басшысымен"

      менттерiнің бастықтары

      деген жол "департаменттерiнiң" деген сөзден кейiн ", бас инспекцияларының, орталық командалық пунктiнiң, бас басқармаларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "Штабтар бастықтары Қорғаныс Қорғаныс Премьер-

      комитеті төрағасының министрi министрi Министрмен,

      орынбасарлары Әкiмшiлiк

      Басшысымен

      Қазақстан Республикасы Қорғаныс Қорғаныс Премьер-

      Қарулы Күштерiнiң Тыл министрi министрi Министрмен,

      бастығы Әкiмшiлiк

      Басшысымен

      Қарулы Күштер түрлерi Қорғаныс Қорғаныс Әкiмшiлiк

      бас қолбасшыларының, министрi министрi Басшысымен";

      әскерлер тектерi,

      өңiрлiк қолбасшылықтар

      қолбасшыларының бiрiншi

      орынбасарлары

      "Облыстық, Астана, Iшкi iстер Iшкi iстер Президентпен

      Алматы қалалық iшкi министрi министрi немесе оның

      iстер басқармаларының, тапсыруы

      көлiктегi iшкi iстер бойынша

      басқармаларының (бас Әкiмшiлiк

      басқармалар) бастықтары Басшысымен,

      Премьер-

      Министрмен"

      деген жолдағы "басқармаларының (бас басқармалар)" деген сөздер "департаменттерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер Iшкi iстер Премьер-

      Iшкi iстер министрлiгiнің министрi министрi Министрмен,

      орталық аппараты департа- Әкiмшiлiк

      менттерiнiң және Акаде- Басшысымен"

      миясының бастықтары

      деген жолдағы "және Академиясының бастықтары" деген сөздер ", Ерекше қауiптi қылмыстармен күресті үйлестiру орталығының, Академиясының бастықтары және iшкi әскерлер бригадаларының (құрамаларының) командирлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Қазақстан Республикасы Экономика- Экономика- Премьер-

      Экономикалық және лық және лық және Министрмен,

      сыбайлас жемқорлыққа сыбайлас сыбайлас Әкiмшiлiк

      қарсы күрес жөнiндегi жемқорлық- жемқорлық- Басшысымен"

      агенттiгi (қаржы поли- қа қарсы қа қарсы

      циясы) орталық аппараты- күрес күрес

      ның, облыстардың, Астана, жөнiндегi жөнiндегi

      Алматы қалаларының, агенттiктiң агенттiктiң

      Экономикалық және (қаржы по- (қаржы по-

      сыбайлас жемқорлыққа лициясы) лициясы)

      қарсы күрес жөнiндегi төрағасы төрағасы

      агенттiгi (қаржы

      полициясы) көлiктегi

      департаменттерiнiң және

      Қаржы полициясы

      академиясының

      бастықтары

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Экономи- Экономи- Әкiмшiлiк

      Экономикалық қылмысқа калық калық Басшысымен";

      және сыбайлас жемқор- қылмысқа қылмысқа

      лыққа қарсы күрес агент- және және

      тiгi (қаржы полициясы) сыбайлас сыбайлас

      орталық аппараты депар- жемқорлық- жемқорлық-

      таменттерiнiң, облыстар- қа қарсы қа қарсы

      дың, Астана, Алматы қала- күрес күрес

      лары экономикалық агенттігi- агенттiгi-

      қылмысқа және сыбайлас нің (қаржы нің (қаржы

      жемқорлыққа қарсы күрес полициясы) полициясы)

      департаменттерiнiң (қаржы төрағасы төрағасы

      полициясы), Қаржы поли-

      циясы академиясының

      бастықтары

      "Қазақстан Республикасы Кедендiк Кедендiк Премьер-

      Кедендiк бақылау агент- бақылау бақылау Министрмен,

      тігі орталық аппараты агентгiгi- агенттiгi- Әкiмшілiк

      департаменттерiнiң бас- нiң нiң Басшысымен

      тықтары, облыстар, Астана төрағасы төрағасы

      және Алматы қалалары

      кедендiк Бақылау депар-

      таменттерiнің бастықтары

      Төтенше жағдайлар Төтенше Төтенше Премьер-

      жөнiндегi агенттіктiң жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      орталық аппараты депар- жөнiндегi жөнiндегi Әкiмшілiк

      таменттерiнiң бастықтары агенттік агенттік Басшысымен

      (директорлары) төрағасы төрағасы

      Облыстардың, Астана және Төтенше Төтенше Премьер-

      Алматы қалалары төтенше жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      жағдайлар жөнiндегi жөнiндегi жөнiндегi Әкiмшілiк

      басқармаларының агенттік агенттік Басшысымен

      бастықтары төрағасы төрағасы

      Облыстардың, Астана Төтенше Төтенше Премьер-

      және Алматы қалалары жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      мемлекеттік өртке жөнiндегi жөнiндегi Әкiмшілiк

      қарсы қызметi бас агенттік агенттік Басшысымен"

      басқармаларының төрағасы төрағасы

      (басқармаларының)

      бастықтары

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржы министрлiгi Кеден Кеден Премьер-

      Кеден бақылау комите- бақылау бақылау Министрмен,

      тiнiң облыстар, Астана комитетінің комитеті- Әкiмшілiк

      және Алматы қалалары төрағасы нің төра- Басшысымен

      кеден бақылау департа- ғасы

      менттерiнiң бастықтары

      Төтенше жағдайлар Төтенше Төтенше Премьер-

      министрлігінің орталық жағдайлар жағдайлар Министрмен,

      аппараты департаментте- министрі министрі Әкiмшілiк

      рiнің директорлары, Басшысымен";

      облыстар, Астана және

      Алматы қалалары төтенше

      жағдайлар департамент-

      терiнiң бастықтары,

      Төтенше жағдайлар

      саласындағы мемлекеттiк

      бақылау және қадағалау

      комитетiнiң облыстар,

      Астана және Алматы

      қалалары төтенше

      жағдайлар саласындағы

      мемлекеттік бақылау және

      қадағалау басқармалары-

      ның бастықтары

      "Облыстар, Астана және Әдiлет Әдiлет Премьер-

      Алматы қалалары әділет министрi министрi Министрмен,

      департаменттерінің Әкiмшiлiк

      бастықтары, облыстар, Басшысымен"

      Астана қаласы, Алматы

      қаласы және Алматы

      облысы бойынша

      Қылмыстық-атқару жүйесi

      комитетi басқармаларының

      бастықтары, Әділет

      министрлiгi "Сот

      сараптамасы орталығы"

      мемлекеттiк мекемесiнiң

      директоры

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әдiлет министрлiгiнiң Әдiлет Әдiлет Премьер-

      орталық аппараты департа- министрi министрi Министрмен,

      менттерiнiң директорлары, Әкiмшiлiк

      Облыстар, Астана және Басшысымен";

      Алматы қалалары әдiлет

      департаменттерiнiң бастық-

      тары, Қылмыстық-атқару

      жүйесi комитетiнiң

      орталық аппараты,

      облыстар, Астана және

      Алматы қалалары бойынша

      басқармаларының

      бастықтары, "Сот сарап-

      тамасы орталығы"

      мемлекеттiк мекемесiнiң

      директоры

      "Облыстар, Астана және Ақпарат Ақпарат Премьер-

      Алматы қалалары ақпарат министрi министрi Министрмен,

      басқармаларының Әкiмшiлiк

      бастықтары Басшысымен"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстар, Астана және облыстар- облыстар- Премьер-

      Алматы қалалары iшкi дың, Астана дың, Астана Министрмен,

      саясат департаменттерi- және Алматы және Алматы Әкiмшiлiк

      нің директорлары қалаларының қалаларының Басшысымен";

      әкiмдерi әкiмдерi

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекiтiлген Қазақстан Республикасының мемлекеттік саяси қызметшілерi мен орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарының өзге де басшы лауазымды адамдарын қызметке келiсу, қызметке тағайындау мен қызметтен босату тәртiбi туралы ережеде:

      2-тармақтағы "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына", "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасы" деген сөздер "Кадр саясаты бөлiмiне", "Кадр саясаты бөлiмi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2 тармақтармен толықтырылсын:

      "2-1. Егер Мемлекет басшысы немесе оның Әкiмшiлiгiнiң Басшысы өзгедей шешiм қабылдамаса, Мәдениет, ақпарат және спорт; Денсаулық сақтау; Бiлiм және ғылым министрлiктерi комитеттерiнiң төрағалары қызметтерiне тағайындалуға кандидатуралар Президент Әкiмшiлiгiнiң Әлеуметтiк-саяси және Кадр саясаты бөлiмдерiнде алдын ала зерделенуге тиiс.

      2-2. Егер Мемлекет басшысы немесе оның Әкiмшiлiгiнiң Басшысы өзгедей шешiм қабылдамаса, Қаржы; Индустрия және сауда; Ауыл шаруашылығы; Көлiк және коммуникация; Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау; Энергетика және минералдық ресурстар министрлiктерi комитеттерiнiң төрағалары қызметтерiне тағайындалуға кандидатуралар Президент Әкiмшiлiгiнiң Әлеуметтiк-экономикалық талдау және Кадр саясаты бөлiмдерiнде алдын ала зерделенуге тиiс.";

      3-тармақта:

      бiрiншi абзацтағы "директорларын" деген сөзден кейiн ", Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы) төрағасының орынбасарларын" деген сөздермен толықтырылсын, "Мемлекет басшысының" деген сөздiң алдынан "және Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) төрағасының" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацтағы "директорлары" деген сөзден кейiн ", Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы) төрағасының орынбасарлары" деген сөздермен толықтырылсын; "Мемлекеттiк-құқық және Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармаларында" деген сөздер "Құқық қорғау және сот жүйелерi мәселелерi бөлiмiнде және Кадр саясаты бөлiмiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта:

      бiрiншi және жетiншi абзацтардағы "Мемлекеттiк-құқық және Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармаларында", "Мемлекеттiк-құқық және Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасымен" деген сөздер тиiсiнше "Құқық қорғау және сот жүйелерi мәселелерi бөлiмiнде және Кадр саясаты бөлiмінде", "Құқық қорғау және сот жүйелерi мәселелерi бөлiмi Кадр саясаты бөлiмiмен" деген сөздермен алмастырылсын;

      екiншi абзацтағы "және олардың орынбасарлары" деген сөздер алынып тасталсын;

      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Iшкi iстер министрiнiң, Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер қолбасшысы - Iшкi әскерлер комитетi төрағасының орынбасарлары, Iшкi iстер министрлiгi комитеттерiнiң төрағалары және төрағаларының орынбасарлары, ІІМ орталық аппараты департаменттерiнiң, Ерекше қауiптi қылмыстармен күресті үйлестіру орталығының бастықтары, Iшкi әскерлер бригадаларының (құрамаларының) командирлерi, IIМ Академиясының бастығы, облыстар, Астана, Алматы қалалары қалалық департаменттерiнiң, көліктегi департаменттерінің бастықтары;";

      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әдiлет министрiнiң орынбасарлары, Әділет министрлiгi комитеттерiнiң төрағалары және төрағаларының орынбасарлары, Әділет министрлiгi орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары, "Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттiк мекемесiнің директоры, облыстар, Астана және Алматы қалалары әділет департаменттерiнiң бастықтары, Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң орталық аппараты, облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша басқармаларының бастықтары;";

      бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржы министрлiгi Кеден бақылау комитетiнiң төрағасы және төрағасының орынбасарлары, облыстар, Астана және Алматы қалалары кеден бақылау департаменттерiнiң бастықтары;";

      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігi (қаржы полициясы) орталық аппараты департаменттерiнiң, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменттерiнiң (қаржы полициясы) және Қаржы полициясы академиясының бастықтары;";

      5-тармақта:

      бiрiншi және бесiншi абзацтардағы "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасында", "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасымен" деген сөздер тиiсiнше "Кадр саясаты бөлiмiнде", "Кадр саясаты бөлiмiмен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұлттық қауiпсiздiк комитетi орталық аппараты департаменттерiнiң, облыстар, Астана және Алматы қалалары департаменттерiнің бастықтары, Шекара қызметi директорының орынбасарлары, Шекара қызметi өңiрлiк басқармаларының, Академиясының және Әскери институтының бастықтары;";

      үшiншi абзацтағы "Қорғаныс министрiнiң орынбасарлары;", "қолбасшылары", "департаменттерiнiң бастықтары" деген сөздерден кейiн тиiсiнше "Штабтар бастықтары комитетi төрағасының орынбасарлары;", "және олардың бiрiншi орынбасарлары, сондай-ақ тыл бастығы;", ", бас инспекцияларының, орталық командалық пунктiнiң, бас басқармаларының бастықтары" деген сөздермен толықтырылсын, "облыстардың, Астана және Алматы қалаларының қорғаныс iстерi жөнiндегі" деген сөздер "облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының қорғаныс iстерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төтенше жағдайлар министрінің орынбасарлары, Төтенше жағдайлар министрлігі комитеттерiнiң төрағалары, Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау комитетi төрағасының орынбасарлары, облыстардың, Астана және Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменттерiнiң бастықтары, Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау комитетiнiң облыстар, Астана және Алматы қалалары төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау басқармаларының бастықтары; Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi комитеттерінің төрағалары";

      8-тармақта:

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұсынылған кандидатураларды жоғарыда аталған қызметтерге тағайындау жөнiндегi материалдарды тиiсiнше облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi Президент Әкiмшiлiгiне енгiзедi, онда Мемлекеттік бақылау және ұйымдастыру жұмысы мен Кадр саясаты бөлiмдерiнде тiркелгеннен және зерделенгеннен кейiн мәселенi Үкiметте келісу үшiн Премьер-Министр Кеңсесiне жiберiледi;";

      үшiншi абзацтағы "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасына" деген сөздер "Кадр саясаты бөлiмiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер Мемлекет басшысы немесе оның Әкiмшiлiгiнiң Басшысы өзгедей шешiм қабылдамаса, облыстар, Астана және Алматы қалалары iшкi саясат департаменттерінiң директорлары қызметтерiне кандидатуралар Президент Әкiмшiлiгiнiң Әлеуметтiк-саяси және Кадр саясаты бөлiмдерiнде алдын ала зерделенуге тиiс.

      Ұсынылған кандидатураларды зерделеудiң нәтижесiн Әлеуметтiк-саяси бөлiм Кадр саясаты бөлiмiмен бiрлесе отырып, келiсiм берудiң мүмкiндігі немесе мүмкiн еместігі туралы Әкiмшiлiк Басшысының қарауына ұсынылатын қорытынды түрiнде ресiмдейдi.";

      10-тармақтағы "Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және кадр саясаты басқармасы" деген сөздер "Кадр саясаты бөлiмi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi өз актiлерiн осы Жарлыққа сәйкес келтiрсiн.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзіледi.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады