Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 желтоқсандағы N 1693 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 31 шілдедегі № 290 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Мемлекеттік билік органдары жүйесіндегі кадр саясатының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының және мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын және бекітетін немесе оның келісуімен тағайындалатын және бекітілетін, оның ұсынуы бойынша сайланатын басшы қызметкерлерінің лауазымдар тізбесінде:

      мына:

      "Әділет министрлігінің Әділет Әділет Премьер-

      орталық аппаратты департа- министрі министрі Министрмен,

      менттерінің директорлары, Әкімшілік

      Облыстар, Астана және Басшысымен"

      Алматы қалалары әділет

      департаменттерінің бастық-

      тары, Қылмыстық-атқару

      жүйесі комитетінің

      орталық аппараты,

      облыстар, Астана және

      Алматы қалалары бойынша

      басқармаларының

      бастықтары, "Сот сарап-

      тамасы орталығы"

      мемлекеттік мекемесінің

      директоры

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әділет министрлігінің Әділет Әділет Премьер-

      облыстар, Астана және министрі министрі Министрмен

      Алматы қалалары әділет Әкімшілік

      департаменттерінің бастық- Басшысымен"

      тары, Қылмыстық-атқару

      жүйесі комитетінің

      орталық аппараты,

      облыстар, Астана және

      Алматы қалалары бойынша

      басқармаларының

      бастықтары, "Сот сарап-

      тамасы орталығы"

      мемлекеттік мекемесінің

      директоры

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік саяси қызметшілері мен орталық және жергілікті мемлекеттік органдарының өзге де басшы лауазымды адамдарын қызметке келісу, қызметке тағайындау мен қызметтен босату тәртібі туралы ережесінде, 4-тармақтың төртінші абзацындағы "орталық аппараты департаменттерінің бастықтары," деген сөздер алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі өз актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіО внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 29 марта 2002 года N 828

Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 1693. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 290.

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 31.07.2023 № 290.

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 29 марта 2002 года N 828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" следующие изменения:

      в Перечне должностей политических государственных служащих и руководящих работников государственных органов, назначаемых и утверждаемых Президентом Республики Казахстан или по согласованию с ним, избираемых по его представлению, утвержденном названным Указом:

      строку:

      "Директора департаментов Министром Министром Премьер-

      центрального аппарата, юстиции юстиции Министром,

      начальники департаментов Руководи-

      юстиции областей, телем

      городов Астаны и Алматы, Админист-

      начальники управлений рации"

      центрального аппарата,

      по областям, городам

      Астаны и Алматы Комитета

      уголовно-исполнительной

      системы, директор

      государственного

      учреждения "Центр

      судебной экспертизы"

      Министерства юстиции

      изложить в следующей редакции:


      "Начальники департа- Министром Министром Премьер-

      ментов юстиции областей, юстиции юстиции Министром,

      городов Астаны и Алматы, Руководителем

      начальники управлений Админист-

      центрального аппарата, рации";

      по областям, городам

      Астане и Алматы Комитета

      уголовно-исполнительной

      системы, директор

      государственного

      учреждения "Центр

      судебной экспертизы"

      Министерства юстиции

      в Положении о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных руководящих должностных лиц центральных и местных государственных органов Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом, в абзаце четвертом пункта 4 слова ", директоров департаментов центрального аппарата" исключить.

      2. Правительству Республики Казахстан привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан