Экономиканың мемлекеттік секторын басқаруда мемлекеттің мүдделерін одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 қаңтардағы N 50 Жарлығы.


      Республикалық баспасөзде

      жариялануға тиіс

      Стратегиялық маңызы бар салалардағы экономиканың мемлекеттік секторын басқаруды жетілдіру, мемлекеттің экономикалық өсуін қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамын (бұдан әрі - "Самұрық" холдингі" АҚ) құрсын;

      2) екі апта мерзімде:

      "Самұрық" холдингі" АҚ қызметінің негізгі қағидаттары туралы меморандумды бекітуді;

      акцияларының мемлекеттік пакеттері "Самұрық" холдингі" АҚ-тың жарғылық капиталына берілетін ұлттық компаниялар мен басқа да акционерлік қоғамдардың тізбесін бекітуді;

      3) бір ай мерзімде нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қамтамасыз етсін;

      4) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      2. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
ПрезидентіО мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики

Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50.


      Подлежит опубликованию

      в республиканской печати

      В целях совершенствования управления государственным сектором экономики в отраслях, имеющих стратегическое значение, создания благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:

      1) создать акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - АО "Холдинг "Самрук");

      2) в двухнедельный срок обеспечить:

      утверждение Меморандума об основных принципах деятельности АО "Холдинг "Самрук";

      утверждение перечня национальных компаний и других акционерных обществ, государственные пакеты акций которых будут переданы в уставный капитал АО "Холдинг "Самрук";

      3) в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты;

      4) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент
Республики Казахстан