Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы № 166 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 977 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 12 тамыздағы № 139 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2011.08.12 N 139  Жарлығымен.

Қазақстан Республикасының   
Президенті мен Үкіметі актілерінің
жинағында жариялануға тиіс  

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. «Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігінің мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы № 166 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 30, 320 б.; 2007 ж., № 34, 373 б.) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-тармақта:
      2) тармақшадағы «құрылымы бекітілсін.» деген сөздер «құрылымы;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) Агенттіктің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі бекітілсін.»;
      осы Жарлықта қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесімен толықтырылсын;
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі туралы ережеде:
      5-тармақта:
      «050012» деген цифрлар «050010» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «Желтоқсан көшесі, 114» деген сөздер «Қонаев көшесі, 181» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:
      «17-1. Агенттік Төрағасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі шаралар қабылдауға міндетті және осы міндетті орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін дербес жауаптылықта болады.».
      2.Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Президенті                                          Н.Назарбаев

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
2010 жылғы 27 сәуірдегі
№ 977 Жарлығына қосымша

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
2006 жылғы 28 тамыздағы
№ 166 Жарлығымен   
БЕКІТІЛГЕН     

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік
қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігінің
қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы» акционерлік қоғамы.

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 166

Указ Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 977. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 139

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.08.2011 № 139.

      Подлежит опубликованию      
в Собрании актов Президента и  
Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 166 "О вопросах Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 30, ст. 320; 2007 г., № 34, ст. 373) следующие изменения и дополнения:
      в пункте 1:
      внесено изменение в подпункт 2) на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) перечень организаций, находящихся в ведении Агентства.";
      дополнить перечнем организаций, находящихся в ведении Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, согласно приложению к настоящему Указу;
      в Положении об Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, утвержденном вышеназванным Указом:
      в пункте 5:
      цифры "050012" заменить цифрами "050010";
      слова "улица Желтоксан, 114" заменить словами "улица Кунаева, 181";
      дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
      "17-1. Председатель Агентства обязан принимать меры по противодействию коррупции и несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности".
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

ПРИЛОЖЕНИЕ        
к Указу Президента    
Республики Казахстан   
от 27 апреля 2010 года № 977

УТВЕРЖДЕН          
Указом Президента      
Республики Казахстан    
от 28 августа 2006 года № 166

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, находящихся в ведении Агентства
Республики Казахстан по регулированию деятельности
регионального финансового центра города Алматы

      Акционерное общество "Региональный финансовый центр города Алматы".