Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 18 сәуірдегі № 61 Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президенті 
мен Үкіметі актілерінің жинағында 
жариялануға тиіс           

      «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 17-1-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Мыналар:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті;
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығын дамыту комитеті құрылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі:
      1) осы Жарлықтың 1-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдар туралы ережелерді бекітсін;
      2) осы Жарлықты іске асыру бойынша өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Қазақстан Республикасы Президентінің мына жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:

      1) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 1, 2-құжат; 2000 ж., № 54, 593-құжат; 2001 ж., № 1-2, 2-құжат; № 4-5, 43-құжат; 2002 ж., № 26, 272-құжат; № 45, 445-құжат; 2003 ж., № 12, 130-құжат; № 16, 160-құжат; 2004 ж., № 13, 166-құжат; № 21, 267-құжат: № 27, 344-құжат; № 48, 590-құжат; 2005 ж., № 16, 189-құжат; № 27, 329-құжат; № 30, 380-құжат; № 49, 623-құжат; 2006 ж., № 7, 50-құжат; № 26, 264-құжат; № 28, 299-құжат; № 30, 320-құжат; 2007 ж., № 30, 330-құжат; № 33, 361-құжат; 2008 ж., № 10, 105-құжат; 2009 ж., № 5, 13-құжат; 2010 ж., № 27, 205-құжат; № 51, 466-құжат; 2011 ж., № 2, 12-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықтың қосымшасында:
«Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік
қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі                  85»
деген жол алып тасталсын;

      2) күші жойылды - ҚР Президентінің 2011.08.12 N 139 Жарлығымен;

      3) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығына (Қазақстан  Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 50, 640-құжат; 2005 ж., № 39, 555-құжат; 2006 ж., № 35, 373-құжат; 2007 ж., № 42, 479-құжат; 2008 ж., № 3, 38-құжат; № 35, 364-құжат; 2009 ж., № 15, 106-құжат; № 55, 446-құжат):
      2-тармақта «3043» деген цифрлар «3544» деген цифрлармен ауыстырылсын.
      4. Осы Жарлық 2011 жылы 12 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев 

О некоторых вопросах Национального Банка Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2011 года № 61

Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан      

      В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Образовать:
      1) Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;
      2) Комитет по развитию регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан.
      2. Национальному Банку Республики Казахстан:
      1) утвердить положения о государственных органах, указанных в пункте 1 настоящего Указа;
      2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
      3. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Казахстан:
      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 2; 2000 г., № 54, ст. 593; 2001 г., № 1-2, ст. 2; № 4-5, ст. 43; 2002 г., № 26, ст. 272; № 45, ст. 445; 2003 г., № 12, ст. 130; № 16, ст. 160; 2004 г., № 13, ст. 166; № 21, ст. 267; № 27, ст. 344; № 48, ст. 590; 2005 г., № 16, ст. 189; № 27, ст. 329; № 30, ст: 380; № 49, ст. 623; 2006 г., № 7, ст. 50; № 26, ст. 264; № 28, ст. 299; № 30, ст. 320; 2007 г., № 30, ст. 330; № 33, ст. 361; 2008 г., № 10, ст. 105; 2009 г., № 5, ст. 13; 2010 г., № 27, ст. 205; № 51, ст. 466; 2011 г., № 2, ст. 12):
      в приложении 1 к вышеназванному Указу:
      строку
"

Агентство Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового центра
города Алматы

85

                                                                "
исключить;
      2) утратил силу Указом Президента РК от 12.08.2011 № 139.
      3) в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 50, ст. 640; 2005 г., № 39, ст. 555; 2006 г., № 35, ст. 373; 2007 г., № 42, ст. 479; 2008 г., № 3, ст. 38; № 35, ст. 364; 2009 г., № 15, ст. 106; № 55, ст. 446):
      в пункте 2 цифры "3043" заменить цифрами "3544".
      4. Настоящий Указ вводится в действие с 12 апреля 2011 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев