Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 18 мамырдағы N 84 Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
және республикалық баспасөзде  
жариялануға тиіс        

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігін (бұдан әрі – Агенттік) бөліп шығару жолымен, оған конфессияаралық келісім, азаматтардың діни сенім бостандығына құқықтарын қамтамасыз ету және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласындағы функциялар мен өкілеттіктерді бере отырып, Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің Діни істер комитетін таратсын;
      2) Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің таратылатын Діни істер комитетінің штат санын Агенттікке беруді қамтамасыз етсін;
      3) осы Жарлықты іске асыру жөніндегі өзге де қажетті шараларды қабылдасын.
      3. Агенттік Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің таратылатын Діни істер комитетінің міндеттемелері бойынша құқық мирасқоры болып белгіленсін.
      4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 6 Жарлығына мынадай толықтыру енгізілсін:
      1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі».
      5. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
      6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

Об Агентстве Республики Казахстан по делам религий

Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 2011 года № 84

Подлежит опубликованию в Собрании актов
Президента и Правительства Республики
Казахстан и республиканской печати 

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Реорганизовать Министерство культуры Республики Казахстан путем выделения Агентства Республики Казахстан по делам религий (далее - Агентство) с передачей ему функций и полномочий в сфере межконфессионального согласия, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и взаимодействия с религиозными объединениями.
      2. Правительству Республики Казахстан:
      1) упразднить Комитет по делам религий Министерства культуры Республики Казахстан;
      2) обеспечить передачу Агентству штатной численности упраздняемого Комитета по делам религий Министерства культуры Республики Казахстан;
      3) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа.
      3. Определить Агентство правопреемником по обязательствам упраздняемого Комитета по делам религий Министерства культуры Республики Казахстан.
      4. В Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» внести следующее дополнение:
      пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
      «Агентство Республики Казахстан по делам религий».
      5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев