Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 20 қаңтардағы № 226 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі, оның:

      1) Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігіне ақпарат, мұрағат ісі және құжаттама саласындағы;

      2) Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігіне байланыс, ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру саласындағы функциялары мен өкілеттіктерін бере отырып, таратылсын.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігіне қайта құрылу жолымен;

      2) Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі туристік қызмет саласындағы функциялар мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне бере отырып, қайта құрылу жолымен Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігіне қайта ұйымдастырылсын.

      3. Мыналар:

      1) таратылатын Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің:

      Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі – ақпарат, мұрағат ісі және құжаттама;

      Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі – байланыс, ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру саласындағы;

      2) қайта ұйымдастырылатын Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің:

      Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі – туристік қызмет;

      Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі – Дене шынықтыру, спорт және ойын бизнесі саласындағы міндеттемелері бойынша құқық мирасқоры болып анықталсын.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 6 Жарлығына мынадай – өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақта:

      "Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі";

      мынадай жолдар алып тасталсын:

      "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі":

      "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі".

      5. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасының қайта ұйымдастырылатын және таратылатын мемлекеттік органдарының штат санын қайта бөлуді қамтамасыз етсін;

      2) осы Жарлықты іске асыру жөніндегі өзге де қажетті шараларды қабылдасын.

      6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. НАЗАРБАЕВ


О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 226

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Pecпублики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Упразднить Министерство связи и информации Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий:
      1) в области информации, архивного дела и документации - Министерству культуры Республики Казахстан;
      2) в области связи, информатизации, контроля за автоматизацией государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения - Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      2. Реорганизовать:
      1) Министерство культуры Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
      2) Министерство туризма и спорта Республики Казахстан путем его преобразования в Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры с передачей Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан функций и полномочий в области туристской деятельности.
      3. Определить правопреемником по обязательствам:
      1) упраздняемого Министерства связи и информации Республики Казахстан в области:
      информации, архивного дела и документации - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
      связи, информатизации, контроля за автоматизацией государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
      2) реорганизуемого Министерства туризма и спорта Республики Казахстан в области:
      туристской деятельности - Министерство индустрии и новых технологий;
      физической культуры, спорта и игорного бизнеса - Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.
      4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующие изменения и дополнение:
      в пункте 1:
      строку "Министерство культуры Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
      "Министерство культуры и информации Республики Казахстан";
      дополнить строкой следующего содержания:
      "Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры";
      строки:
      "Министерство связи и информации Республики Казахстан", "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан" исключить.
      5. Правительству Республики Казахстан:
      1) обеспечить перераспределение штатной численности реорганизуемых и упраздняемых государственных органов Республики Казахстан;
      2) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа.
      6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      7. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ