Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының ұйымдық құрылымы мен саны туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 30 шілдедегі № 360 Жарлығы

      «Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы» 1995 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҚАУЛЫ ETEMIH:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының саны;
      2) Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының ұйымдық құрылымы бекітілсін.
      2. Республикалық ұлан қолбасшылығы осы Жарлықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
      3. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н.Назарбаев

Қазақстан Республикасы
Президентінің      
2012 жылғы 30 шілдедегі
№ 360 Жарлығымен     
БЕКІТІЛГЕН       

Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының
САНЫ

Республикалық ұланның саны
оның ішінде:

 
- 1838,

қолбасшылық және орталық аппарат

- 53,

бригадалар

- 1739

(олардың 580 лауазымы мерзімді қызметтің әскери қызметшілері),

госпиталь

- 46.

Қазақстан Республикасы
Президентінің      
2012 жылғы 30 шілдедегі
№ 360 Жарлығымен     
БЕКІТІЛГЕН       

Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының
ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

      Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының ұйымдық құрылымын мыналар құрайды:
      1) басқару органдары:
      қолбасшылық,
      орталық аппарат;
      2) құрамалар мен бөлімдер:
      бөлiмшелер мен қамтамасыз ету органдарын қоса алғанда, екі бригада,
      госпиталь.

Қазақстан Республикасы
Президентінің     
2012 жылғы 30 шілдедегі
№ 360 Жарлығына     
ҚОСЫМША        

Қазақстан Республикасы Президентінің күші жойылған кeйбip
жарлықтарының
ТІЗБЕСІ

      1. «Республикалық ұланның ұйымдық құрылымын және әскери қызметшілерінің, жұмысшылары мен қызметшілерінің жалпы штат санын айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 30 Жарлығы.
      2. «Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 30 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 маусымдағы № 634 Жарлығы.
      3. «Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 30 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 1013 Жарлығы.
      4. «Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 30 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 16 шілдедегі № 1028 Жарлығы.
      5. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған органдардың штат санын оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 қыркүйектегі № 1072 Жарлығының 4-тармағының 2) тармақшасы.

Об организационной структуре и численности Республиканской гвардии Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 30 июля 2012 года № 360

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года «О Республиканской гвардии Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) численность Республиканской гвардии Республики Казахстан;
      2) организационную структуру Республиканской гвардии Республики Казахстан.
      2. Командованию Республиканской гвардии принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
      3. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.
      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н.Назарбаев

УТВЕРЖДЕНА     
Указом Президента  
Республики Казахстан 
от 30 июля 2012 года № 360

ЧИСЛЕННОСТЬ
Республиканской гвардии Республики Казахстан

      Численность Республиканской гвардии                  -1838,
      в том числе:
      командование и центральный аппарат                     -53,
      бригады                                               -1739
                                           (из них 580 должностей
                                                   военнослужащих
                                                  срочной службы),
      госпиталь                                              -46.

УТВЕРЖДЕНА       
Указом Президента   
Республики Казахстан  
от 30 июля 2012 года № 360

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Республиканской гвардии Республики Казахстан

      Организационную структуру Республиканской гвардии Республики Казахстан составляют:
      1) органы управления:
      командование,
      центральный аппарат;
      2) соединения и части:
      две бригады, включая подразделения и органы обеспечения,
      госпиталь.

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к Указу Президента  
Республики Казахстан  
от 30 июля 2012 года № 360

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

      1. Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 30 «Об определении организационной структуры и общей штатной численности военнослужащих, рабочих и служащих Республиканской гвардии».
      2. Указ Президента Республики Казахстан от 25 июня 2001 года № 634 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 30».
      3. Указ Президента Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 1013 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 30».
      4. Указ Президента Республики Казахстан от 16 июля 2010 года № 1028 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 30».
      5. Подпункт 2) пункта 4 Указа Президента Республики Казахстан от 27 сентября 2010 года № 1072 «О мерах по оптимизации штатной численности органов, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан».